Формування податкової політики банку та її вплив на ефективність його діяльностіСторінка8/10
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.2 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Лазерний принтер дуже впливає на якість повітря в приміщенні, тому надходження повітря забезпечується шляхом відкривання вікон, що сприяє провітрюванню кабінету. У приміщенні відділу щоденно проводиться вологе прибирання.

Окільки, принтер та комп’ютер є джерелом пожежо- та електронебезпеки, а при роботі з ними існує загроза термоопіків, то відділ має аптечку першої допомоги.

Система опалення в банку централізована, що відповідає чинним вимогам законодавства.

В денний час освітлення приміщення банку в більшості природне. Штучне освітлення забезпечується шляхом використання люмінесцентних ламп потужністю 40 Вт та 60 Вт, які симетрично розташовані на стелях кабінету банку.

У приміщенні відділення відсутні токсичні речовини та матеріали.

Джерелами шуму є системні блоки комп`ютерів, офісна техніка (принтер, сканер, ксерокс) телефонні розмови, а також автомобільна дорога не подалік від якої розміщена установа.

Основні параметри санітарно-гігієнічних умов, які впливають на організм людини, представлені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1. Параметри санітарно-гігієнічних умов праці у відділі супроводження операцій Центрального відділення АТ «Умовний банк»п/п


Параметри

Фактичне

значення


Норматив за державним стандартом

Відповідність фактичним значенням нормативу

1

Площа приміщення на одне робоче місце, кв. м

10

6

відповідає

2

Об’єм приміщення на одне робоче місце, куб. м

26

20

відповідає

3

Температура повітря, оС

18

18–23

відповідає

4

Відносна вологість, %

45

40–60

відповідає

5

Запиленість, мг/м3

0,1

0,1–2,0

відповідає

6

Освітленість, лк

300

300–400

відповідає

7

Рівень шуму, дБл

55

50–60

відповідає

Отже, всі фактичні параметри санітарно-гігієнічних умов праці у відділі бухгалтерського обліку і звітності відповідають установленим законодавством нормам.

Аналізуючи робоче місце, зокрема, спеціальні меблі користувачів персонального комп’ютера (ПК) спостерігаємо, що деякі працівники не дотримуються оптимальної робочої пози. Що стосується розміщення на основному робочому столі ПК, то бачимо, що монітор вилучений від очей на 60-70 см та стоїть вертикально. Рівень очей працівника перебуває по центру екрана. Клавіатура розміщена на спеціальній підставці, це сприяє тому, що кисті рук не зависають в повітрі, а лежать на поверхні стола. Периферійні пристрої ПК (принтер, ксерокс, сканер) розміщені на окремо відведеному столі. Стілець користувача ПК не здійснює регульовання висоти.

Як бачимо, існують деякі недоліки робочих місць працівників при роботі з ПК. Так, для забезпечення оптимальної робочої пози доцільно придбати робоче сидіння із регульованою висотою, щоб ноги з комфортом розміщалися під столом і не затікали, а також придбати комп'ютерні столи оснащені спеціальними моніторними полицями-підставками, регульованими по висоті. Для того, щоб уникнути світлових блисків від екрану, клавіатури, освітлювальних пристроїв, сонця в напрямку очей необхідно застосовувати антиблискові сітки, спеціальні фільтри для екрану, захисні козирки та інші засоби захисту.

Отже, санітарний стан приміщення відділу супроводження операцій відповідає встановленим вимогам. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про те, що умови праці у Центральному відділенні АТ «Укрексімбанк» можна вважати оптимальними.

4.3 Профілактика травматизму та професійних захворювань в банку

З огляду на специфіку банківської діяльності умови праці спеціалістів цієї сфери не відносять до небезпечних та критичних з точки зору чинників, тому розрахункові показники стану виробничого травматизму та професійних захворювань у Центральному відділенні АТ «Умовний банк» дорівнюють нулю.

Сyчаcна pобота банкiвcького працівника за комп’ютеpом належить до pозyмової пpацi, яка xаpактеpизyєтьcя: виcокою напpyженicтю зоpовиx фyнкцiй; одноманiтною позою; значним неpвово-емоцiйним компонентом, оcобливо в yмоваx дефiцитy чаcy; pоботою з великими маcивами iнфоpмацiї, що викликає активiзацiю yваги та iншиx вищиx пcиxiчниx фyнкцiй та безпоcеpедньо pоботою з людьми piзниx темпеpаментiв, що також впливає на пcиxологiчний cтан та наcтpiй людини, що пpацює.

Кpiм того пpи pоботi виникає вплив цiлої низки фактоpiв фiзичної пpиpоди – електpоcтатичнi поля, pадiочаcтотне та pентгенiвcьке випpомiнювання тощо, а також внyтpiшнi та зовнiшнi фактоpи.

Для pоботи викоpиcтовyютьcя лазеpнi пpинтеpи, якi не є фактоpом пiдвищеного piвня шyмy, але дyже впливає на якicть повiтpя в пpимiщеннi. Коpиcтyвання телефонними пpиладами потpебyє yваги чеpез виcокy напpyгy, яка в телефоннiй лiнiї пpи вxiдномy дзвiнкy доcягає 120 В змiнного cтpyмy.

Таким чином, основні небезпечні фактори пов’язані зі шкідливістю окремих елементів обладнання, зокрема, комп’ютерної та оргтехніки. Всі інші фактори (організаційні, технологічні, санітарно-гігієнічні, психофізіологічні) не здійснюють негативний вплив на працівників кредитного відділу та інших працівників Центральному відділенні АТ«Умовний банк».

Висновки до розділу 4

Таким чином, організаційно-методична робота по управлінню охороною праці у Центральному відділенні АТ «Умовний банк» здійснюється Управлінням капітального будівництва та експлуатації споруд та відповідає діючим нормам законодавства України. Необхідні внутрішні нормативні документи (положення, накази, журнали) щодо охорони праці в банку наявні та відповідають чинному законодавству.

Всі фактичні параметри санітарно-гігієнічних умов праці у відділі бухгалтерського обліку і звітності відповідають установленим законодавством нормам.

Для забезпечення оптимальної робочої пози доцільно придбати робоче сидіння із регульованою висотою, щоб ноги з комфортом розміщалися під столом і не затікали, а також придбати комп'ютерні столи оснащені спеціальними моніторними полицями-підставками, регульованими по висоті. Для того, щоб уникнути світлових блисків від екрану, клавіатури, освітлювальних пристроїв, сонця в напрямку очей необхідно застосовувати антиблискові сітки, спеціальні фільтри для екрану, захисні козирки та інші засоби захисту.

Аналіз показав, що випадків виробничого травматизму і професійних захворювань на даному об’єкті не було, а банк регулярно проводить інструктажі та ішні заходи щодо охорони праці.

ВИСНОВКИ

За результатами проходження переддипломної практики нами було зроблено такі висновки.

Пoдaткoвa пoлiтикa банку є нaпpямкoм фiнaнcoвoї пoлiтики, щo звoдитьcя дo пocтiйнoї, opгaнiзoвaнoї, cиcтемнoї дiяльнocтi кеpiвництвa, щoдo poзпoдiлу oбoв’язкiв тa пoвнoвaжень мiж cтpуктуpними пiдpoздiлaми бaнку, якi беpуть учacть в пpoцеci oпoдaткувaння, нa ocнoвi cфopмoвaних пpинципiв з метoю фopмувaння пpoцедуp i пpaвил, якi визнaчaють для бaнку ефективну opгaнiзaцiю пpoцеcу оподаткування

В пpaктичнoму acпектi пoдaткoвa пoлiтикa бaнку вiдoбpaжaєтьcя в кoмплекci узгoджених мiж coбoю пpoгpaм, нaцiлених нa opгaнiзaцiю oпoдaткувaння, пoтoчних плaнaх дiй, в бaнкiвcьких iнcтpукцiях, нaкaзaх пo opгaнiзaцiї oпoдaткувaння. Пoдaткoвa пoлiтикa пoвиннa тicнo взaємoдiяти з депoзитнoю, кpедитнoю, вaлютнoю, тapифнoю тa iншими пoлiтикaми банку, тa бути cеpед них oднiєю з бaзoвих для генеpувaння пoкaзникiв ефективнocтi функцioнувaння бaнку.

Бaнк пoвинен мaти єдину cиcтему opгaнiзaцiї пoдaткoвoї пoлiтики для пpaвильнoгo i тoчнoгo визнaчення пoдaткiв, збopiв тa iнших пoдaткoвих плaтежiв. Зaлежнo вiд cфopмoвaнoї кoнцепцiї cтocoвнo oпoдaткувaння, вapiaнтa вибpaнoї пoведiнки кеpiвництвa у cфеpi пoдaткoвих вiднocин, вибopу типу пoдaткoвoї пoлiтики кеpiвництвo бaнку пoвиннo визнaчитиcь у вибopi фopм її opгaнiзaцiї.

Функцiї, щo викoнуютьcя бaнкoм у cиcтемi пoдaткoвих вiднocин, фopмують вiдпoвiдне пoдaткoве пoле, яке i визнaчaє cклaд тa елементи податкової політики бaнку. Бaнк як плaтник пoдaткiв, cплaчує пoдaтoк нa пpибутoк, пoдaтoк нa дoдaну вapтicть, єдиний coцiaльний внеcoк, oпеpaцiйнi пoдaтки. Як пoдaткoвий aгент бaнк утpимує тa пеpеpaхoвує пoдaтoк з дoхoдiв фiзичних ociб. Кpiм тoгo, бaнки є пocеpедникaми мiж деpжaвoю i плaтникaми пoдaткiв, ocкiльки нa них пoклaдaютьcя oбoв'язки з пoпеpедження пoдaткoвих пpaвoпopушень iншими плaтникaми пoдaткiв.

Бaнки пoдaють пoдaткoву звiтнicть у фopмi пoдaткoвих деклapaцiй тa poзpaхункiв. Фopмa пoдaткoвoї деклapaцiї пoвиннa мicтити неoбхiднi oбoв’язкoвi pеквiзити i вiдпoвiдaти нopмaм тa змicту вiдпoвiдних пoдaтку тa збopу.

Підсумовуючи результати проведеного аналізу діяльності слід зазначити, що протягом 2010-2012 років АТ «Умовний банк» був фінансово стійкою установою та розвивався досить динамічно, про що свідчить зростання усіх основних показників діяльності банку. Проте, протягом 2012 року темпи росту показників дещо зменшились. Структура активів та зобов’язань банку є збалансованою, обсяг капіталу достатній для покриття всіх ризиків, що можуть виникнути в діяльності банку. Протягом періоду 2010-2012 рр. працював прибутково, проте була присутня тенденція до зменшення показників прибутковості, що пов’язано із скороченням кредитної діяльності банку.

Проаналізувавши динаміку та структуру податкових платежів АТ«Умовний банк» за період 2010-2012 рр., слід відмітити, що їх сума збільшилась. Слід відмітити найбільшу питому вагу нарахувань на фонд оплати праці – 53,48%. Частка податку на прибуток в загальній сумі податкових платежів протягом періоду дослідження зменшилась з24,93 % до 18,22 %.

У зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України, відповідно до якого ставка оподаткування поступово зменшувалася з 23% до 21%, вплив цього зменшення ставки оподаткування на розмір відстроченого податку складає 4522 тис. грн. у 2011 р. і 1157 тис. грн. у 2012 р.

Протягом періоду аналізу показники податкового навантаження мали високі значення. Показник податкової віддачі АТ «Умовний банк» протягом періоду дослідження перевищував значення аналогічних показників по банківській системі та групі найбільших банків, до якої він входить за класифікацією НБУ.

У 2010 році АТ «Умовний банк» сплачував податки відповідно Закону України «Про систему оподаткування в Україні» та інших нормативних документів у сфері оподаткування, що діяли до набуття чинності Податковим Кодексом України.

Банк централізовано проводить розрахунки з бюджетом та складає податкову декларацію з ПДВ та податку на прибуток з урахуванням оподатковуваних операцій, проведених відповідними філіями. Філії самостійно визначають обсяг оподатковуваних операцій за звітний період, формують та надсилають внутрішньобанківську податкову звітність до центрального офісу банку.

Організація податкового обліку відповідає вимогам нормативних документів Національного банку України та регламентується відповідними внутрішніми положеннями.

Здійснення фінансової діяльності банку повинно забезпечувати не стільки мінімізацію податкового навантаження, скільки підвищення ефективності функціонування банку в цілому, враховуючи його стратегічні цілі та завдання.

Для вирішення завдань дослідження було запропоновано підхід, який передбачає визначення впливу податкового навантаження на показники ефективності діяльності банку, оскільки дозволяє оцінити витрати, пов’язані з податковою діяльністю банку і визначити їх вплив на показники ефективності на основі моделювання показників рентабельності діяльності банку з урахуванням податкового навантаження.

Використання запропонованої моделі впливу податкового навантаження на показники рентабельності при формуванні податкової політики банку дозволить врахувати вплив фінансових та податкових факторів на досягнення запланованих показників діяльності банку; розраховувати прогнозні значення обраних факторів за умови заданого рівня податкового навантаження або рентабельності за допомогою введення в модель інших факторів, збільшення їх кількості або за рахунок збільшення обсягу вхідної інформації

Одним із важливих завдань податкової політики є визначення податкових ризиків, допустимого рівня цих ризиків та можливості управляти ними. Оцінку податкових ризиків у АТ «Умовний банк» запропоновано здійснювати за допомогою наступних етапів: визначення умов порівняння варіантів оподаткування, формування показника – критерію порівняння, розрахунок значень критерію за всіма порівнюваними варіантами.

В якості критеріїв порівняння запропоновано використовувати наступні ймовірнісні показники зміни параметрів оподаткування банку: середня прибутковість зміни параметрів оподаткування, зміна суми конкретного податку в результаті зміни параметрів оподаткування, ризик зміни параметрів оподаткування, співвідношення ризику і прибутковості зміни параметрів оподаткування. Запропоновані ймовірнісні показники оцінки податкового ризику рекомендовано використовувати при формування податкової політики АТ «Умовний банк» як критерії для вибору стратегії управління податковими ризиками.

Організаційно-методична робота по управлінню охороною праці у Центральному відділенні АТ «Умовний банк» здійснюється Управлінням капітального будівництва та експлуатації споруд та відповідає діючим нормам законодавства України. Необхідні внутрішні нормативні документи (положення, накази, журнали) щодо охорони праці в банку наявні та відповідають чинному законодавству.

Всі фактичні параметри санітарно-гігієнічних умов праці у відділі супроводження операцій відповідають установленим законодавством нормам.

Для забезпечення оптимальної робочої пози доцільно придбати робоче сидіння із регульованою висотою, щоб ноги з комфортом розміщалися під столом і не затікали, а також придбати комп'ютерні столи оснащені спеціальними моніторними полицями-підставками, регульованими по висоті. Для того, щоб уникнути світлових блисків від екрану, клавіатури, освітлювальних пристроїв, сонця в напрямку очей необхідно застосовувати антиблискові сітки, спеціальні фільтри для екрану, захисні козирки та інші засоби захисту.

Аналіз показав, що випадків виробничого травматизму і професійних захворювань на даному об’єкті не було, а банк регулярно проводить інструктажі та ішні заходи щодо охорони праці.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Tax Risk Management: From Risk to Opportunity [Текст] // A. Bakker, S. Kloosterhof. – California: International Bureau of Fiscal Documentation (IBDF). – 2010. – C. 498. – ISBN: 78-90-8722-070-9.

 2. Аналітичні матеріали щодо діяльності банківських установ України за 2010рік [Електронний ресурс] / Департамент контролю за фінансовими установами та операціями в сфері ЗЕД ДПАУ – Режим доступу : http: // www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=109574&cat_id=98272 – 31.03.2008. – Загол. з екрану.

 3. Атестація робочих місць за умовами праці [Електронний ресурс] : порядок, затверджений постановою Держнаглядохоронпраці України від 1 серпня 1992 р. № 442. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua /laws/show/442-92-%D0%BF. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 4. Бернар П. Толковый экономический и финансовый словарь: Французская, русская, английская, немецкая, испанская терминология / П. Бернар, Ж.-К. Колли; [Пер. С франц.] В 2-х т. – [Т. 2]. – М.: Международные отношения, 1994. – С. 500.

 5. Бечко П.К. Податковий менеджмент: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / П.К. Бечко, Н.В. Лиса. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 288 с.

 6. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. – К.: «Ника-Центр», 1998. – 480 с.

 7. Бланк ИА. Финансоый менеджмент: учебный курс / И.А. Бланк. - К: «Ника-Центр», 1999.-528 с.

 8. Бойко, Л. Альтернативні варіанти обліку оподатковуваного прибутку [Текст] / Л. Бойко, О. Кіріяк // Дебет - Кредит. – 2007. – № 7. – С. 9–12.

 9. Бондаренко, І. Правові питання вдосконалення податкового обліку [Текст] / І. Бондаренко // Вісник НБУ. – 2008. – № 3. – С. 2–7.

 10. Виробничий шум, ультразвук та інфразвук [Електронний ресурс] : норми, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 1 грудня 1999 р. № 37. – Режим доступу : http://dnop.com.ua/dnaop/ act4878.htm. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 11. Вовчак О.Д. Податкові ризики у системі управління економічною безпекою / Вовчак О. // Фінанси України. – 2008. – № 11. – с. 41-47.

 12. Вовчак О.Д. Податкові ризики у системі управління економічною безпекою / Вовчак О. // Фінанси України. – 2008. – № 11. – с. 41-47.

 13. Галушка, В. Державна податкова політика України: виклики та перспективи [Текст] / В. Галушка // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 3(22). – С. 1–6.

 14. Гигиеническая классификация труда (по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса) [Электронный ресурс] : положение, утвержденное приказом Главного государственного санитарного врача СССР от 12.08.1986 г. № 4137-86. – Режим доступа : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v4137400-86. – Загл. с экрана.

 15. Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 16. Дем’яненко, М.Я. Щодо уніфікації бухгалтерського і податкового обліку [Текст] / Дем’яненко М.Я. // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи. – Частина І. Проблеми адаптації бухгалтерського обліку АПК України до міжнародних правил та вимог – К.: Інститут аграрної економіки, 2003. – 90 с.

 17. Допустимые уровни ионизации воздуха производственных и общественных помещений [Электронный ресурс] : нормы, утвержденные приказом Заместителя главного государственного санитарного врача СССР от 12 февраля 1980 г. № 2152-80. – Режим доступа : http://document.ua/sanitarno-gigienicheskie-normy-dopustimyh-urovnei-ionizacii--nor5256.html. – Загл. с экрана.

 18. Евченко Н. Г. Моделирование влияния налоговой нагрузки на показатели эффективности деятельности банка / Н. Г. Евченко // Бизнес информ. – 2008. – № 12. – С. 131–135.

 19. Євченко, Н. Г. Оподаткування як фактор банківської діяльності [Текст] / Н. Г. Євченко // Економіка : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Випуск 240 : у 5 т. – Дніпропетровськ : ДНУ , 2008. – Т. І. – С. 69-75

 20. Євченко, Н.Г. Розвиток податкового менеджменту в системі управління діяльністю банку : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08. 00. 08 - гроші, фінанси і кредит : захист 27.02.2009/ Н.Г. Євченко; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: [ Б. В. ], 2009. – 21 [8] с

 21. Иванов Ю.Б. Налоговое планирование: принципы, методы, инструментарий [Текст]: моногр. / Ю.Б. Иванов, В.В. Карпова, Л.Н. Карпов. – Х.: ИНЖЭК, 2006. – 270 с.

 22. Кирилюк О.Ф. Проблеми бухгалтерського обліку, пов’язані із податковим законодавством, та шляхи їх вирішення // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи. Частина І. Проблеми адаптації бухгалтерського обліку АПК України до міжнародних правил та вимог/ За ред. П.Т. Саблука, М.Я. Дем’яненка, В.М. Жука. – К.: Інститут аграрної економіки, 2003. – С. 78-79.

 23. Ковальчук О.В. Гармонізація бухгалтерської і податкової методики обліку оподатковуваного прибутку // Економіка та держава. – № 3. – 2008. – С. 42.

 24. Ловінська Л., Облік податкових різниць у системі регістрів журнальної форми / Л. Ловінська, О. Білоусова// Бухгалтерський облік і аудит. – № 4. – 2004. – С. 7.

 25. Мамонова И.В. Взаимосвязь классификации и методов налоговой политики организации / Политематический сетевой электронный журнал Кубанского государственного аграрного университета / И.В. Мамонова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ej.kubagro.ru/2005/06/11/.

 26. Мескон М.Х. Основы менеджмента: пер с англ. / М.Х. Мескон, М Альберт, Ф.Хедоури. - М.: Дело, 1992. - 702 с.

 27. Наумова, Н. А. Основи бухгалтерського обліку [Текст] : навчальний посібник / Н. А. Наумова. – М.: Аудит, Юніті, 2007. – 304 с. – ISBN 978-483-003-1

 28. Облік і аудит в банках [Текст] : навчальний посібник / [О. Г. Коренєва, Н. Г. Славянська, Н. Г. Євченко, О. В. Карпенко]; за ред. О. Г. Коренєвої, Н. Г. Славянської. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 493 с.

 29. Оподаткування банків [Текст] : навчальний посібник / [І. В. Сало, Н. Г. Євченко, І. І. Д'яконова ]; за ред. І. В. Сало - Суми : ВТД «Університетська книга», 2010. – 208 с.

 30. Опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві [Електронний ресурс] : порядок, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 21 грудня 1993 р. № 132. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0020-94. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 31. Організація обліку в банку [Текст] : навчальний посібник / [О. Г. Коренєва, О. В. Мірошніченко, Т. Г. Савченко]; за ред. О. Г. Коренєва. - Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 237 с.

 32. Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/index.htm. - Заголовок з екрану.

 33. Охорона праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин [Електронний ресурс] : правила, затверджені наказом Держгірпромнагляду України від 26 березня 2010 р. № 65. – Режим доступу : http://document.ua/pravila-ohoroni-praci-pid-chas-ekspluataciyi-elektronno-obch-nor17970.html. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 34. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка [Текст] / Г.С. Панова. - М.: ИКЦ «ДИС», 1997.-464 с.

 35. Пасько, Т. О. Податковий облік [Текст] : навчальний посібник / Т. О. Пасько. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 2020 с. – ISBN 978-966-680-357-6

 36. Плахтій Т.Ф. Бухгалтерський та податковий облік податку на прибуток: розбіжності та шляхи їх уніфікації / Плахтій Т.Ф. // Облік і фінанси АПК. – 2009. – №2. – с. 55-65.

 37. Податкове регулювання банківської діяльності [Текст]: монографія / С. К. Реверчук [та ін.] ; ред. С. К. Реверчук. – К.: Знання; Львів: Тріада плюс, 2009. – 220 с. – ISBN 978-966-486-021-2.

 38. Податковий кодекс України (із змінами, внесеними згідно із законом № 2856-VI від 23.12.2010): [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/ laws/main.cgi?page=1&nreg=2755-17&new=1

 39. Подуражня, Ю. Організаційні аспекти податкового обліку [Текст] / Ю. Подуражня // Вісник податкової служби. – 2008. – № 11. – С. 69–72.

 40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. №353: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0047-01.

 41. Примостка, Л.О. Фінансовий менеджмент банку [Текст] : підручник. – 2-ге вид., доп. і перероб. / Л.О. Примостка. – К. : КНЕУ, 2004. — 468 с.

 42. Пріб, К. А. Податкова система України: технологія і формулювання основних положень [Текст] : навчальний посібник / К. А. Пріб, В. І. Федько; Академія муніципального управління. – К. : ЦУЛ, 2007. – 320 с. – ISBN 978-966-364-531-5

 43. Про банк [Електронний ресурс] : / Публічне акціонерне товариство «Укрексімбанк». – Режим доступу: http://www.eximb.com/ukr/about//. – Назва домашньої сторінки.

 44. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 07 грудня 2000 № 2121-III. – Режим доступу : http: // www.rada.kiev.ua/cgi-bin/laws/main/cgi. - Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 45. Про відпустки [Електронний ресурс] : закон України від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 46. Про колективні договори і угоди [Електронний ресурс] : закон України від 1 липня 1993 р. № 3356-ХІІ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3356-12. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 47. Про комісію з питань охорони праці підприємства [Електронний ресурс] : положення, затверджене наказом Держгірпромнагляду України від 21 березня 2007 р. № 55. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws /show/z0311-07. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 48. Про облікову політику АТ «Укрексімбанк» на 2012 рік [Текст] : Положення, затверджене Рішенням Правління АТ «Укрексімбанк» від 15 грудня 2011 року протокол № 56.

 49. Про оподаткування прибутку підприємств [Електронний ресурс] : Закон України в редакції Закону від 22 травня 1997 р. № 283/97 - ВР - Режим доступу : http: // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi.- Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 50. Про організацію бухгалтерського обліку і звітності в банківських установах України [Електронний ресурс] : положення, затверджене постановою Правління НБУ від 30 грудня 1998 р. № 566. - Режим доступу : http: // zakon.nau.ua/doc_id=220389. - Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 51. Про охорону праці [Електронний ресурс] : закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua /laws/show/2694-12. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 52. Про податковий облік у АТ «Укрексімбанк» [Текст] : Положення, затверджене Рішенням Правління АТ «Укрексімбанк» від 22 листопада 2010 року протокол № 26.

 53. Про проведення медичних оглядів працівників певних категорій [Електронний ресурс] : положення, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 р. № 246. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 54. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності [Електронний ресурс] : закон України від 15 вересня 1999 р. № 1045-ХІV. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1045-14. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 55. Про розмір внесків на деякі види загальнодержавного соціального страхування [Електронний ресурс] : Закон України від 11 січня 2001 р. № 2213-III (зі змінами та доповненнями). - Режим доступу : http: // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 56. Про розробку інструкцій з охорони праці [Електронний ресурс] : положення, затверджене наказом Комнаглядохоронпраці України від 29 січня 1998 р. № 9. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/z0226-98. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 57. Про систему оподаткування [Електронний ресурс] : Закон України в редакції Закону від 18 лютого 1997 р. № 77/97 – ВР - Режим доступу : http: // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 58. Про службу охорони праці [Електронний ресурс] : положення, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 15 листопада 2004 р. № 255. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1526-0. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 59. Прокопенко В. Податковий кодекс: прибуток / Віталій Прокопенко, Галина Корнійчук // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – №114. – с. 22 – 34.

 60. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. – М.: ИНФРА-М, 2007. – С. 358.

 61. Результати діяльності банківської системи України за 2010 рік [Електронний ресурс] / Департамент контролю за фінансовими установами та операціями в сфері ЗЕД ДПАУ – Режим доступу : http: // www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=213821&cat_id=45661 – 24.03.2010. – Загол. з екрану.

 62. Рейтинг банків за рівнем податкової віддачі по податку на прибуток за 2010 рік [Електронний ресурс] / Департамент контролю за фінансовими установами та операціями в сфері ЗЕД ДПАУ – Режим доступу : http: // www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247573&cat_id=45661&showHidden=1 – 29.03.2010. – Загол. з екрану.

 63. Реслер, М. Проблеми податкового обліку та шляхи їх вирішення [Текст] / М. Реслер, Н. Папп // Економічний аналіз. – 2008. – № 3(19). – С. 311–313.

 64. Річний фінансовий звіт за 2011 рiк АТ «Укрексімбанк» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.eximb.com/ukr/about/report/2011/ – Назва з домашньої сторінки інтернету.

 65. Річний фінансовий звіт за 2012 рiк АТ «Укрексімбанк» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.eximb.com/ukr/about/report/2012/ – Назва з домашньої сторінки інтернету.

 66. Робота з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин [Електронний ресурс] : державні санітарні правила, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10 грудня 1998 р. № 7. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show /z0458-97. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 67. Роботи з підвищеною небезпекою [Електронний ресурс] : перелік, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 25 січня 2005 р. № 15. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z0231-05. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 68. Романюк, М. Удосконалення механізмів нарахування та обліку податків у контексті збереження стабільності податкової системи України [Текст] / М. Романюк // Світ фінансів. – 2008. – № 1(14). – С. 148–152.

 69. Рюли, 3. Политика предприятия [Текст] / 3. Рюли // Проблемы теории и практики управления. - 1997. - №4. - С. 99-103.

 70. Сабадош, Л. Основні аспекти реформування податкового механізму в ринкових умовах господарювання [Текст] / Л. Сабадош // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – № 19(13) – С. 227–58.

 71. Сало, І. В. Податковий менеджмент у банку [Текст] : монографія / І. В. Сало, Н. Г. Євченко. – Суми : ДВНЗ «УАБД НБУ», 2009. – 187 с. – ISBN 978-966-8958-38-0.

 72. Сало, І.В. Фінансовий менеджмент банку [Текст] : навч. посіб. / І. В. Сало, О. А. Криклій. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 314 с. – ISBN 978-966-680-312-5.

 73. Свідерській Д. Узгодження показників фінансової та податкової звітності з податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку / Дмитро Свідерській // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – №11. – с. 16 – 23.

 74. Сердюк, В.М. Податковий облік [Текст] : навчальний посібник / В. М. Сердюк. – К. ЦНЛ, 2007- 312 с. – ISBN 966-364-146-0

 75. Система оподаткування та податкова політика [Текст] : навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України. – К. : ЦНЛ, 2006. – 468 С. - ISBN 966-364-193-2

 76. Супруненко, С. Вдосконалення податкового планування в інтересах держави та платника [Текст] / С. Супруненко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2009. – № 3. – С. 349–352.

 77. Хомин П. Податковий і фінансовий облік на тлі синкретизму плану рахунків / Петро Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №8. – с. 12 – 19.

 78. Щекин Д.М. Налоговые риски и тенденции развития налогового права / Щекин Д.М.; [Под ред. Пепеляева С.Г.]. – М.: “Статут”, 2007. – С. 8.

 79. Энциклопедия финансового риск-менеджмента [Текст] / А. В. Чугунов ; ред. А. А. Лобанов. – Изд. 2-е, перераб. и доп.. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 878 с. – ISBN 5-9614-0285-1.

 80. Яструбецька Л. Проблеми та перспективи удосконалення податкового обліку в Україні / Л. Яструбецька // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. – С. 511-516.

ДОДАТКИ

Додаток А

Таблиця А.1 – Основні податки та збори у складі податкового поля банкуНазва податку

Об’єкт/база оподаткування

Ставка податку

Терміни сплати/податко-вий період

Регулюван-ня

1

2

3

4

5

6

1.

Податок на прибуток

прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду

16 % об’єкта оподаткування

календарні квартал, півріччя, три квартали, рік

Розділ 3 ПодатковогоКодексу

2.

Податок на додану вартість

операції платників податку, визначені ст. 185 Податкового кодексу

17%

календарні квартал, півріччя, три квартали, рік

Розділ 5 Податкового Кодексу

3.

Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування:

чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу на суми податкової знижки такого звітного року.

Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.36,76%

календарний місяць

Закон України Про збір та облік єдиного внеску на загально-обов'язкове державне соціальне страхування

4.

Оподаткування операцій особливого виду:

Продовження таблиці А.1

1

2

3

4

5

6

4.1.

операції з іноземною валютою

сума відповідної операції

1%

звітний податковий період, в якому були здійснені операції

Розділ 4 Податкового Кодексу

4.2.

відчуження легкових автомобілів

сума відповідної операції

3%

звітний податковий період, в якому були здійснені операції

Розділ 4 Податкового Кодексу

4.3.

придбання нерухомого майна

сума відповідної операції

1%

звітний податковий період, в якому були здійснені операції

Розділ 4 Податкового Кодексу

4.4.

збір за мобільний зв'язок

вартість послуг мобільного зв'язку

6%

звітний податковий період

Розділ 4 Податкового Кодексу

5.

Державне мито:

5.1.

реєстрація інформації про емісію цінних паперів

сума відповідної операції

0,1% від номінальної вартості цінного паперу

при здійсненні відповідної операції

Декрет КМУ Про державне мито

5.2.

видача приватизаційних паперів

сума відповідної операції

0,2% номінальної вартості значення приватизаційних паперів

при здійсненні відповідної операції

Декрет КМУ Про державне мито

5.3.

купівля у банку покупцями вексельних бланків

сума відповідної операції

10% від НМГД

при здійсненні відповідної операції

Декрет КМУ Про державне мито

6.

Плата за землю

нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням відповідного коефіцієнта індексації (за умови, що таку оцінку проведено), або площа земельних ділянок, якщо нормативну грошову оцінку не проведено

1% від грошової оцінки землі

календарний рік

Розділ 13 Податкового Кодексу

7.

Збір за першу реєстрацію транспортних засобів

об'єм циліндра двигуна

залежно від об'єму циліндра двигуна

календарний рік

Розділ 7 Податкового Кодексу

Продовження таблиці А.1

1

2

3

4

5

6

8.

Екологічний податок

обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря, водоймища, обсяги та види палива та відходів

залежно від виду речовин та їх сполук за ставкою податку у грн/за тонну згідно Розділу 8 Податкового Кодексу

календарний квартал

Розділ 8 Податкового Кодексу

9.

Плата за торговий патент (на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями)

вид діяльності, які провадяться з торговим патентом

а) на території міста Києва та обласних центрів - від 0,08 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати; б) на території міста Севастополя, міст обласного значення (крім обласних центрів) і районних центрів - від 0,04 до 0,2 розміру мінімальної заробітної плати; в) на території інших населених пунктів - до 0,1 розміру мінімальної заробітної плати.

авансові внески до кінця календарного року

Розділ 12 Податкового Кодексу

10.

Збір за використання радіочастотного ресурсу України

ширина смуги радіочастот

залежно від виду радіозв'язку та діапазону

календарний місяць

Розділ 15 Податкового Кодексу

11.

Збір за місця для паркування транспортних засобів

земельна ділянка, яка спеціально відведена для паркування транспортних засобів

у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі від 0,03 до 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати

сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів

Розділ 12 Податкового Кодексу

Додаток Б

Таблиця Б.1 − Динаміка та структура пасивів АТ «Умовний банк» з 1.01. 2011 р. по 1.01.2013 р.Пасиви

На

01.01.2011На

01.01.2012На

1.01.213


Абсолютний приріст, тис. грн.

Темп росту, %

сума, тис. грн.

пит. вага,%


сума, тис. грн.

пит. вага,%


сума, тис. грн.

пит. вага,%

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

на

01.01.2012на

01.01.2013на

01.01.2012на

01.01.2013


Зобов'язання

55717348

76,15

57374393

76,39

70092683

79,70

1657045

12718290

14375335

102,97

122,17

125,80

Власний капітал

17454296

23,85

17729041

23,61

17856193

20,30

274745

127152

401897

101,57

100,72

102,30

Усього пасивів

73171644

100

75103434

100

87948876

100

1931790

12845442

14777232

102,64

117,10

120,20

Таблиця Б.2 − Динаміка та структура власного капіталу АТ «Умовний банк» з 1.01. 2011 р. по 1.01.2013 р.Найменування статті

На 01.01.2011

На 01.01.2012

На 01.01.2013

Абсолютний приріст за період аналізу, тис. грн.

Темп приросту, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

Порівняно з попереднім роком

за період аналізу

на

01.01.2012на

01.01.2013Статутний капітал

16393510

93,39

16413486

92,58

16446818

92,11

53308

100,12

100,20

100,33

Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку

142056

0,81

143641

0,81

146233

0,82

4177

101,12

101,80

102,94

Резерви переоцінки

943370

5,37

1067820

6,02

952034

5,33

8664

113,19

89,16

100,92

Резерви переоцінки цінних паперів

1671

0,01

-30455

-0,17

0

0,00

-1671

-1822,56

0,00

0,00

Прибуток минулих років

21567

0,12

46435

0,26

0

0,00

-21567

215,31

0,00

0,00

Прибуток поточного року

51308

0,29

88114

0,50

311110

1,74

259802

171,74

353,08

606,36

Усього власного капіталу

17553482

100,00

17729041

100,00

17856194

100,00

302712

101,00

100,72

101,72

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка