Формування податкової політики банку та її вплив на ефективність його діяльностіСторінка9/10
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.2 Mb.
#12073
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Таблиця Б.3 − Динаміка та структура зобов'язань АТ «Умовний банк» з 1.01. 2011 р. по 1.01.2013 р.

Найменування

статті


На 01.01.2011

На 01.01.2012

На 01.01.2013

Абсолютний приріст за період аналізу, тис. грн.

Темп приросту, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

Порівняно з попереднім роком

за період аналізу

на

01.01.2011на

01.01.2012Кошти банків

16281912

29,28

13850067

24,14

12 479 089

17,80

-3 802 823

85,06

90,10

76,64

Кошти юридичних осіб

14955770

26,9

18158439

31,65

29 038 072

41,43

14 082 302

121,41

159,92

194,16

Кошти фізичних осіб

12376677

22,26

13523257

23,57

15 802 728

22,55

3 426 051

109,26

116,86

127,68

Боргові цінні папери, емітовані банком

404340

0,73

0

0

0

0,00

-404 340

0,00

0,00

0,00

Інші залучені кошти

7757276

13,95

8113861

14,14

8 907 805

12,71

1 150 529

104,60

109,79

114,83

Зобов'язання щодо податку на прибуток

7339

0,01

14736

0,03

42 922

0,06

35 583

200,79

291,28

584,85

Відстрочені податкові зобов'язання

79947

0,14

0

0

9 056

0,01

-70 891

0,00

0,00

11,33

Резерви за зобов'язаннями

32017

0,06

44543

0,08

4 812

0,01

-27 205

139,12

10,80

15,03

Інші фінансові зобов'язання

537738

0,97

553623

0,96

641 148

0,91

103 410

102,95

115,81

119,23

Інші зобов'язання

75158

0,14

102245

0,18

130 147

0,19

54 989

136,04

127,29

173,16

Субординований борг

3098955

5,57

3013623

5,25

3 036 903

4,33

-62 052

97,25

100,77

98,00

Усього зобов'язань

55607129

100

57374394

100

70 092 684

100,00

14 485 555

103,18

122,17

126,05

Таблиця Б.4 − Динаміка та структура активів АТ «Умовний банк» з 1.01. 2011 р. по 1.01.2013 р

Найменування

статті


На 01.01.2011

На 01.01.2012

На 01.01.2013

Абсолютн. приріст за період аналізу, тис. грн..

Темп приросту, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

Порівняно з попереднім роком

за період аналізу

на

01.01.2011на

01.01.20121

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Грошові кошти та їх еквіваленти

11076792

15,14

8632180

11,49

18 546 662

21,17

7469869

77,93

214,85

167,44

Кошти в інших банках

879151

1,2

1255945

1,67

1 454 175

1,66

575024

142,86

115,78

165,41

Кредити та заборгованість клієнтів

44701916

61,1

42918982

57,15

40 421 824

46,15

-4280092

96,01

94,18

90,43

Цінні папери в портфелі банку на продаж

9024896

12,34

14625867

19,47

18 565 495

21,19

9540598

162,06

126,94

205,71

Цінні папери в портфелі банку до погашення

1641477

2,24

1372342

1,83

1 372 237

1,57

-269239

83,60

99,99

83,60

Інвестиційна нерухомість

2380711

3,25

3088254

4,11

3 707 841

4,23

1327129

129,72

120,06

155,75

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

570149

0,78

539909

0,72

514 135

0,59

-56013

94,70

95,23

90,18

Відстрочений податковий актив

0

0

55292

0,07

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

Продовження таблиці Б.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основні засоби та нематеріальні активи

2225231

3,04

2247192

2,99

2 289 570

2,61

64339

100,99

101,89

102,89

Інші фінансові активи

449571

0,61

151981

0,2

191 049

0,22

-258522

33,81

125,71

42,50

Інші активи

210717

0,29

215491

0,29

354 737

0,40

144020

102,27

164,62

168,35

Усього активів

73160611

100

75103435

100

875948878

100

14433528

102,66

116,63

119,73

Додаток В

Таблиця В.1 − Динаміка фінансових результатів АТ «Умовний банк» за 2010 - 2012 рр.Найменування статті

2010

2011

2012

Абсолютний приріст, тис. грн..

Темп росту, %

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

2010

2011

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Чистий процентний дохід

3304442

3462711

3488824

158269

26113

184382

104,79

100,75

105,58

2. Процентний дохід

7272464

7372112

7535962

99648

163850

263498

101,37

102,22

103,62

3. Процентні витрати

-3968022

-3909401

-4047138

58621

-137737

-79116

98,52

103,52

101,99

4. Чистий комісійний дохід

502220

516827

509208

14607

-7619

6988

102,91

98,53

101,39

5. Комісійний дохід

601267

639051

622805

37784

-16246

21538

106,28

97,46

103,58

6. Комісійні витрати

-99047

-122224

-113598

-23177

8626

-14551

123,40

92,94

114,69

7. Результат від торгівлі іноземною валютою

130465

176793

171732

46328

-5061

41267

135,51

97,14

131,63

8. Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою вищою або нижчою, ніж ринкова

-745

-1662

0

-917

1662

745

223,09

0,00

0,00

9. Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

-694

-370

78

324

448

772

53,31

-21,14

-11,27

10. Результат від переоцінки іноземної валюти

18577

43532

8210

24955

-35322

-10367

234,33

18,86

44,20

Продовження таблиці В.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11. Резерви під заборгованість за кредитами

-3061678

-3218998

-3092495

-157320

126503

-30817

105,14

96,07

101,01

12. Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

-21470

4325

-5280

25795

-9605

16190

-20,14

-122,09

24,59

13. Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

11465

117319

315041

105854

197722

303576

1023,28

268,53

2747,85

14. Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

30951

22384

262

-8567

-22122

-30689

72,32

1,17

0,85

15. Резерви за зобов'язаннями

4944

-12525

39730

-17469

52255

34786

-253,34

-317,21

803,61

16. Інші операційні доходи

26164

55098

90767

28934

35669

64603

210,59

164,74

346,91

17. Адміністративні та інші операційні витрати

-803022

-1019346

-1226647

-216324

-207301

-423625

126,94

120,34

152,75

18. Прибуток/(Збиток) до оподаткування

141619

146088

159732

4469

13644

18113

103,16

109,34

112,79

19. Витрати на податок на прибуток

-90311

-57974

-132661

32337

-74687

-42350

64,19

228,83

146,89

20. Прибуток/(Збиток) після оподаткування

51308

88114

27071

36806

-61043

-24237

171,74

30,72

52,76

21. Чистий прибуток /(збиток) банку

51308

88114

27071

36806

-61043

-24237

171,74

30,72

52,76

Додаток Г

Таблиця Г.1 − Динаміка показників ефективності діяльності АТ «Умовний банк» за 2010 - 2012 рр.Показники

2010

2011

2012

Відхилення

2011 р. – 2010 р.

2012 р. – 2011 р.

2012 р. – 2010 р.

Вихідні дані, тис. грн.

1. Середньорічний обсяг статутного капіталу

13198511

16403498

16 446 817

3204987

43319

3248306

2. Середньорічний обсяг балансового капіталу

9217037,5

17641262

17 856 193

8424224

214932

8639156

3. Середньорічний обсяг активів банку

65169807

74132023

87 948 877

8962216

13816854

22779070

4. Середньорічний обсяг зобов’язань банку

50952770

56490762

70 092 683

5537992

13601922

19139914

5. Процентні доходи

7272464

7372112

7 535 962

99648

163850

263498

6. Усього доходів

8096297

8430614

8 744 516

334317

313902

648219

7. Процентні витрати

3968022

3909401

4 047 138

-58621

137737

79116

8. Усього витрат

7954678

8284526

8 612 538

329848

328012

657860

9. Прибуток до оподаткування

141619

146088

159732

4469

13644

18113

10. Чистий прибуток / збиток

51308

88114

27071

36806

-61043

-24237

Коефіцієнти ефективності діяльності

11. Прибутковість/збитковість статутного капіталу ( чист.приб/ середн.річн.обсягстат. кап)

0,3887

0,5372

0,1646

0,1484

-0,3726

-0,2241

12. Прибутковість/збитковість балансового капіталу (приб/ обсяг бал.кап)

0,5567

0,4995

0,1516

-0,0572

-0,3479

-0,4051

13. Прибутковість/збитковість активів (приб/обсяг акт)

0,2173

0,1971

0,1816

-0,0202

-0,0154

-0,0357

15. Чиста процентна маржа (пр дох-пр витр/активи*100%)

5,0705

4,6710

3,9669

1,7660

0,1890

0,8094

Таблиця Г.2 − Динаміка показників фінансової стійкості АТ «Умовний банк» з 1.01. 2011 р. по 1.01.2013 р.

Показники

Умовні позначення

На

1.01.2011 р.На

1.01.2012 р.На

1.01.2013 р.Відхилення

1.01.2012 – 1.01.2011

1.01.2013 – 1.01.2012

1.01.2013 – 1.01.2011

Вихідні дані, тис. грн.

1. Власний капітал

К

17553482

17729041

17 856 194

175559,00

127152,57

302711,57

2. Статутний капітал

СК

16393510

16413486

16 446 818

19976,00

33331,66

53307,66

3. Зобов’язання

З

55607129

57374394

70 092 684

1767265,00

12718289,98

14485554,98

4. Загальні активи

А

73160611

75103435

87 948 878

1942824,00

12845442,55

14788266,55

Коефіцієнти фінансової стійкості

5. Коефіцієнт надійності (ряд. 1/ ряд.3)

КН

0,316

0,309

0,255

-0,007

-0,054

-0,061

6. Коефіцієнт фінансового важеля (ряд. 3/ ряд.1)

КФВ

3,168

3,236

3,925

0,068

0,689

0,758

7. Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів (ряд. 1/ ряд. 4)

КУК

0,240

0,236

0,203

-0,004

-0,033

-0,037

8. Коефіцієнт мультиплікатора статутного капіталу (ряд. 4/ ряд.2)

КМК

4,463

4,576

5,347

0,113

0,772

0,885

Таблиця Г.3 – Динаміка показників ліквідності АТ «Умовний банк» з 1.01. 2011 р. по 1.01.2013 р.

Показники

Умовні позначення

На

1.01.2011 р.На

1.01.2012 р.На

1.01.2013 р.Відхилення

1.01.2012 – 1.01.2011

1.01.2013 – 1.01.2012

1.01.2013 – 1.01.2011

1. Коефіцієнт миттєвої ліквідності

КМЛ

66,4

93,09

70,51

26,69

-22,58

4,11

2. Коефіцієнт поточної ліквідності

КПЛ

62,07

83,26

49

21,19

-34,26

-13,07

3. Коефіцієнт короткострокової ліквідності

ККЛ

24,87

103,01

86,62

78,14

-16,39

61,75

4. Коефіцієнт співвідношення високоліквідних активів до робочих активів банку*

КВЛА/РА

123,5

131,57

131,13

8,07

-0,44

7,63

Додаток Д

Таблиця Д.1 – Динаміка та структура податкових платежів АТ «Умовний банк» за 2010-2012 рр.Податки

Значення за 

Темп росту,%

2010

пит. вага,%

2011

пит. вага,%

2012

пит. вага,%

2011

2012

за період аналізу

Податок на прибуток

64854

24,93

57758

21,99

56633

18,22

89,06

98,05

87,32

Збір до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

62381

23,98

64257

24,47

77768

25,02

103,01

121,03

124,67

Єдиний соціальний внесок

127099

48,86

133644

50,89

166233

53,48

105,15

124,38

130,79

Операційні податки

5813

2,23

6966

2,65

10202

3,28

119,83

146,45

175,50

Всього

260147,00

100,00

262625

100,00

310836

100,00

100,95

118,36

119,48

Таблиця Д.2 – Динаміка податкового навантаження АТ «Умовний банк» за 2010-2012 рр.

Показники 

Значення за

Відхилення

Темп росту, %

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

за період аналізу

2011

2012

за період аналізу

Фінансовий результат

141619,00

146088,00

159732,00

4469,00

13644,00

18113,00

103,16

109,34

112,79

Податок на прибуток

64854,00

57758,00

56633,00

-7096,00

-1125,00

-8221,00

89,06

98,05

87,32

Всього податкових платежів

260147,00

262625,00

310836,00

2478,00

48211,00

50689,00

100,95

118,36

119,48

Податкове навантаження з податку на прибуток, %

45,79

39,54

35,46

-6,26

-4,08

-10,34

86,33

89,68

77,42

Додаток Е

Таблиця Е.1 – Класифікація податкових ризиків

№ з/п

Класифікаційна ознака

Вид податкового ризику

1.

За суб’єктами податкових відносин

Загальнодержавні ризики

Ризики платників податків:

  • Ризики юридичних осіб;

  • Ризики фізичних осіб;

Ризики податкових агентів

2.

За джерелами виникнення

Зовнішні

Внутрішні

3.

За часом виникнення

Існуючі (реальні)

Майбутні (потенційні)

4.

За можливістю прогнозування

Прогнозовані

Непрогнозовані

5.

За результатом ризикової події

Чисті (призводять до втрат)

Спекулятивні (призводять як до втрат, так і до позитивних результатів)

6.

За величиною можливих втрат

Припустимі ризики

Критичні ризики

Катастрофічні ризики

7.

За наслідками

Ризик податкового контролю

Ризик збільшення податкового навантаження

Ризик кримінальної відповідальності

Ризик втраченої вигоди

8.

За впливом на діяльність суб’єкта

Ризики тінізації

Податково-процесуальні ризики

Фінансові ризики

9.

За відношенням до галузі права

Економічні ризики

Юридичні ризики

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка