Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовкиСторінка14/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.74 Mb.
#298
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

Висновки до третього розділу
1. На основі проведеного формувального експерименту було перевірено висунуту гіпотезу, яка передбачала підвищення ефективності формування самоосвітньої компетентності шляхом реалізації організаційно-педагогічних умов. У процесі експериментального дослідження було здійснено перевірку сформованості самоосвітньої компетентності у експериментальній (ЕГ) і контрольній (КГ) групах. Отримані результати засвідчили позитивну динаміку щодо сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у експериментальній групі, що, у свою чергу, доводить доцільність та ефективність реалізації складових професійної підготовки майбутніх інженерів-будівельників.

2. Достовірність отриманих результатів проведеного нами експерименту перевірялась математичними розрахунками із застосуванням критерію Стьюдента. В результаті аналіз дослідно-експериментальної роботи продемонстрував продуктивний та творчий рівні сформованості самоосвітньої компетентності у студентів експериментальної груп та репродуктивний рівень у контрольній групі. Зокрема, результати статистичного аналізу на основі використання t-критерію істотності відмінностей Стьюдента підтвердили стійку тенденцію зростання якості формування самоосвітньої компетентності. Результати статистичного аналізу на основі використання t-критерію істотності відмінностей Стьюдента підтвердили стійку тенденцію зростання якості:за аксіологічно-мотиваційним критерієм:

Отримані результати підтвердили, що всі три блоки (методологічно-цільовий, технологічний та діагностико-корегувальний) структурно-функціональної моделі формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників підтвердили гіпотезу нашого дослідження та довели педагогічну ефективність і доцільність втілення у практику розроблених організаційно-педагогічних умов та удосконаленої методики формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників як складових професійної підготовки.ВИСНОВКИ
У дисертації представлено теоретичне узагальнення та практичне вирішення актуальної проблеми, що полягає в теоретико-методичному обґрунтуванні й експериментальній перевірці моделі формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників в авіаційному університеті на основі впроваджених організаційно-педагогічних умов. Отримані результати дослідження підтверджують гіпотезу дослідження, а реалізовані мета і завдання дали змогу сформулювати наступні висновки та запропонувати рекомендації, що мають теоретичне і практичне значення.

1. Здійснений аналіз наукових праць, присвячених дослідженню підготовки майбутніх інженерів-будівельників в умовах англомовного проекту, виявив особливості професійної підготовки майбутніх інженерів-будівельників у контексті сучасних вимог та суспільних запитів, з-поміж них: гуманістичне спрямування; залучення майбутніх інженерів-будівельників до професійно-ціннісних орієнтацій як аксіологічної основи інженерної діяльності; володіння професійно-спрямованою іноземною мовою. Результати аналізу затверджених навчальних програм з дисципліни «Архітектура будівель і споруд», «Іноземна мова», «Іноземна мова» (за професійним спрямуванням)» дали можливість визначити специфіку інженерної діяльності, яка полягає у професійній спрямованості й розвитку особистісних якостей майбутніх інженерів-будівельників та виявити, що проблема формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців залишається недостатньо вирішеною. Про це свідчать і виявлені суперечності.

2. Доведено, що формування самоосвітньої компетентності полягає у здатності та готовності особистості здійснювати ефективну самостійно-пізнавальну творчу діяльність на основі оволодіння гнучкими знаннями, узагальненими вміннями і навичками. На підставі вивчення науково-педагогічної літератури розкрито поняттєво-категоріальний апарат дослідження. Уточнено зміст поняття «самоосвітня компетентність майбутнього інженера-будівельника», що полягає в здатності і готовності особи як суб’єкта діяльності здійснювати ефективну самостійно-пізнавальну творчу діяльність у межах певної професійно-ділової сфери, зокрема, будівельної, архітектурної, інженерної, що досягається завдяки сформованості знань самонавчання та вмінь самоосвітньої діяльності. Такий висновок дав змогу визначити в структурі процесу формування самоосвітньої компетентності такі компоненти як: мотиваційно-ціннісний; організаційно-технологічний; практично-діяльнісний та рефлексивно-аналітичний, що дозволило майбутнім інженерам-будівельникам ефективно формувати самоосвітню компетентність, удосконалювати свій досвід у професійній діяльності.

3. Визначено та обґрунтовано сукупність організаційно-педагогічних умов що впливають на ефективність формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки: 1) розвиток мотиваційно-ціннісних орієнтацій студентів до самоосвіти та самовдосконалення забезпечив стійкий інтерес до професії й ефективне засвоєння навчального матеріалу та зформував цілеспрямованість, що визначає сенс навчально-пізнавальної діяльності майбутнього інженера-будівельника; 2) розробка і використання комплексу тренінгових занять на основі аксіологічного підходу для майбутніх інженерів-будівельників дали можливість отримати чітку, добре організовану систему професійних вмінь та розвитку у майбутніх фахівців самоорганізації, творчих здібностей, що сприяло формуванню готовності до творчого виконання професійних функцій; 3) активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів технологіями проблемного навчання та засобами інформаційно-комунікаційними технологіями дозволила підсилити мотивацію навчання, перевести на більш високий рівень естетичне виховання, розвити комунікативні здібності, інтуїцію, самостійність; 4) застосування різних форм самоосвіти і самовиховання майбутніх інженерів-будівельників забезпечило здатність до рефлексії інноваційної діяльності, самоконтролю та професійної самооцінки, уміння прогнозувати та співвідносити особистісно-професійні можливості, усвідомлення себе професіоналом.

4. В результаті проведеного аналізу та виявлених особливостей професійної діяльності майбутніх інженерів-будівельників були виділені критерії сформованості самоосвітньої компетентності:

аксіологічно-мотиваційний (показники: сформованість мотивації до самоосвітньої діяльності, потреба в самоосвіті та у творчому самовираженні, наявність інтересу до професійно-спрямованих дисциплін, самезаохочування);

організаційно-процесуальний (показники: вміння планувати свою діяльність, вміти створювати умови успішного виконання діяльності, самостійність);

операційно-діяльнісний (показники: навчально-інтелектуальні уміння, комунікативні вміння, уміння орієнтуватися в інформаційних потоках);

особистісний (показники: самооцінка власних здатностей самоосвітньої діяльності, рефлексія, культура мовлення, самоконтроль, наполегливість, відповідальність) і рівні – репродуктивний, продуктивний та творчий.

5. На підставі обґрунтованих організаційно-педагогічних умов було розроблено структурно-функціональну модель та комплекс дидактичних засобів, що дозволило удосконалити методику формування самоосвітньої компетентності в частині її професійної спрямованості.

Експериментальне дослідження підтвердило ефективність упровадження розробленої структурно-функціональної моделі формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки, системотвірним чинником якої були визначені організаційно-педагогічні умови.

6. Практична реалізація структурно-функціональної моделі формування самоосвітньої компетентності у майбутніх інженерів-будівельників забезпечується методичними рекомендаціями для викладачів під час навчання студентів іноземної мови за професійним спрямуванням та комплексом дидактичних розробок, які представлені в авторському підручнику “Professional English. Language of Design”. Матеріал підручника може бути використано у вищому закладі освіти для студентів інших спеціальностей під час оволодіння ними іноземною мовою у групах із високим рівнем володіння іноземною мовою як додатковий матеріал для їхньої індивідуальної та самостійної роботи.Проведене дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів щодо проблем підвищення якості формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів. Перспективними є питання розгляду бар’єрів самоосвітньої діяльності, а саме: комунікативні, психологічні, інтелектуальні, естетичні, мотиваційні, емоційні та бар’єри культурних упереджень, оскільки це психологічне явище значно гальмує та уповільнює процес формування самоосвітньої компетентності. Необхідним є подальша розробка технологій формування компетентностей майбутніх фахівців і апробація різноманітних шляхів удосконалення професійної підготовки в умовах англомовного проекту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Авдеев А. П. Влияние дифференцированного подхода к учащимся в проссе обучения на развитие у них стремления к самообразованию / А. П. Авдеев // Формирование у учащихся стремления к самообразованию. – Волгоград : ВГПИ, 1976. – С. 43–49.

2. Айзенберг А. Я. Педагогические проблемы самообразования / А. Я. Айзенберг // Советская педагогіка. – 1986. – № 11. – С. 51–61.

3. Аленичева Е. В. Методика подготовки студентов строительных специальностей вузов с использованием современных информационных технологий : дис. …канд. пед. наук : 13.00.02 – теория и методика обучения. / Е. В. Аленичева ; Тамбовский государственный технический университет. – М., 2003. – 172 с.

4. Амеліна С. М. Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх інженерів / С. М. Амеліна // Педагогічний альманах : Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : РІПО, 2010. – Випуск 5. – С. 78–83.

5. Андреев А .Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыт философско-педагогического анализа / А. Л. Андреев // Педагогика. – 2005. – № 4. – С. 45–47.

6. Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития : Инновационный курс : в 2 кн. / В. И. Андреев.  Казань : Из-во Каз. ун-та, 1996.  Кн. 1.  566 с.

7. Антипова В. М. Компетентносный поход к организации дополнительного педагогического образования в университете / В. М. Антипова, К. Ю. Колесина, Г. Р. Пахомова // Педагогика. – 2006. – №8. – С. 57–62.

8. Асоцька Н. В. Проблеми організації самостійної роботи студентів з використанням прикладних комп'ютерних програм [Електронний ресурс] / Режим доступу : httр://www.nkep.dp.ua.9. Атаманюк В. В. Самостійна робота у вищому навчальному закладі / В. В. Атаманюк, Р. С. Гуревич // Наукові записки. Серія : Педагогіка і психологія.  Вінниця.  2002. Вип. 6.  Част. 1.  С. 6164.

10. Ашеров А. Т. Практика рішення наукових і методичних проблем впровадження модульно-рейтингової організації навчального процесу : Монографія / А. Т. Ашеров, Г. І. Сажко. – Харків : УІПА, 2010. – 92 с.

11. Ашеров А. Т. Развитие познавательной самостоятельности студентов при изучении дисциплин компьютерного цикла / А. Т. Ашеров, В. Г. Логвиненко, И. В. Федоров / Под ред. В. М. Приходько и В. М. Жураковского. – М. : МАДИ (ГТУ) ; Харьков : УИПА, 2007. – 189 с.

12. Байденко В. И. Болонский процесс : проблемы, опыт, решения / В. И. Байденко. – М., 2006. – 111 с.

13. Барановська Л. В. Педагогіка та психологія вищої школи. Навчальний посібник / Л. В. Барановська. – К. : НАУ, 2015. – 240 с.

14. Барановська Л. В. Теоретичний аспект дослідження проблеми професійної самореалізації особистості / Л. В. Барановська // Проблеми освіти. Збірник наукових праць. – Житомир – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 49–52.

15. Барболин М. П. Методологические основы развивабщего обучения / М. П. Барболин. – М. : Высш. шк., 1991. – 232 с.

16. Бевз Г. М. Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді / Г. М. Бевз, О. П. Главник. – К. : Укр. інститут соціальних досліджень, 2004. – 176 с. – (Серія “Формування здорового способу життя молоді” : у 14 кн., кн. 1).

17. Беспалов П. В. Компьютерная компетентность в контексте личносно-ориентированного обучения / П. В. Беспалов // Педагогика. – 2003. – № 4. – С. 45–50.

18. Беспалько В. П. Основы теории педагогических систем. Проблемы и методы психолого-педагогического обеспечения технических обучающих систем / В. П. Беспалько. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1977. – 304 с.

19. Беспалько В. П. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса подготовки специалистов / В. П, Беспалько, Ю. Г. Татур. – М. : Высшая школа, 1989. – 141 с.

20. Бехтер А. Ю. Педагогические условия формирования готовности к профессионально-личностному саморазвитию студентов неязыкового вуза. Дисс. канд. пед. наук. – М., 2011. – 195 с.

21. Бех І. Д. Особистісно орієнтований підхід : Теоретико-технологічні засади / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн. 1. – 280 с.

22. Бєланова Р. А. Гуманізм у царині університетської освіти – нагальна потреба сьогодення / Р. А. Бєланова // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 19. – К. : Вид. центр КДЛУ, 2001. – С. 170–172.

23. Бібік Н. М. Компетентнісний підхід до презентації освітніх результатів / Н. М. Бібік // Школа І ступеня : теорія і практика : зб. наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – Вип.10. – С.4–37.

24. Білик О. С. Педагогічні умови інтеграції методів навчання фахових дисциплін майбутніх будівельників у вищих технічних навчальних закладах : дис. …канд. пед. наук : 13.00.04 теорія і методика професійної освіти / Білик О. С. ; Вінницький національний технічний університет – Вінниця, 2009. – 191с.

25. Бобикова Л.К. Формирование профессионально значимых качеств личности инженера у студентов технического вуза: дис. ... канд. пед. наук по спец. 13.00.08. – Елабуга, 2001 – 178 с

26. Бобрицька В. І. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх викладачів вищої школи / В. Бобрицька // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання : збірник наукових праць. – 2013. – № 23. – С. 29–33.

27. Бобрицька В. І. Організаційно-педагогічні умови формування самоосвітньої компетенції педагога вищої школи / В. Бобрицька // Науковий часопис НПУ Імені М. П. Драгоманова. Вип. 5. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – С. 55–58.

28. Бобрицька В. І. Компетентнісний підхід у проектуванні науково-дослідницької роботи студентів магістратури / В. Бобрицька // Вища освіта України. – 2012. – № 3 (додаток 1). – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи : методологія, теорія, технології». – Т. 2І. – С. 46–54.

29. Бобрович Г. А. Метод проектов как способ организации самостоятельных занятий / Г. А. Бобрович // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : [Зб. наук, пр.] – Випуск 5 / Ред кол. : I. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ- Вінниця : ДОВ Вінниця, 2004. С. 23–28.

30. Болотов В. А., Сериков В. В. Компетентностная модель : от идеи к образовательной программе // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 8–14.31. Бондар А. Я. Основи психології та педагогіки. – Методичний посібник. / А. Я. Бондар, М. О. Голубєва, Н. М. Давидюк та ін. – К. : Видавництво ТОВ “НВП ІНТЕРСЕРВІС”, 2011 – 212 с.

32. Бондар В. І. Дидактика / В. І. Бондар. – К. : Либідь, 2005. – 264 с.

33. Брушлинский А. В. Психология мышления и проблемное обучение / А. В. Брушлинский. – М. : Знание, 1983. – 96 с.

34. Брюханова Н. О. Підходи до розуміння компетентності та компетенції в освіті / Н. О. Брюханова // Педагогіка і психологія професійної освіти. 2007. – № 4. – С. 40–51.

35. Булгакова Н. Б. Гуманітарна освіта в технічних навчальних закладах : 3б. наук. праць. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – Вип. 8. – 295 с.

36. Булгакова Н. Б. Пропедевтична освіта іноземних громадян у технічному університеті // Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті : ІV наук.-практ. конфер. КПІ. – К. : 2005. – 11 с.

37. Буряк В. К. Умови та засоби самоосвіти студентів / В. К. Буряк // Вища школа. – 2002. – № 6. – С. 18–29.

38. Бухлова Н. В. Сутнісний зміст поняття “Самоосвітня компетентність” / Бухлова Н. В. // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2008. – № 1 – С. 4.

39. Бушмина Е. М., Независимая оценка качества профессионального образования / Е. М. Бушмина, Е. В. Арефьева // Профессиональное образование. – № 4. – 2012. – С. 34–35.

40. Вакуленко О. Набув чинності Закон України “Про професійний розвиток працівників” / О. Вакуленко // Довідник кадровика. – 2012. – № 03(117). – С. 48–52.

41. Варій М. Й. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. / М. Й. Варій, В. Л. Ординський. – К. : “Центр учбової літератури”, 2007. – 376 с.

42. Васильев И. Б. О возможности использования многобальных шкал в процессе профессионального обучения будущих рабочих / И. Б. Васильев // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : Збірник наукових праць Української інженерно-педагогічної академії. – 2004. – Вип. 6. – С. 86–93.

43. Васильев И. Б. Профессиональная педагогика: конспект лекций [для студентов инженерно-педагогических специальностей: в 2-х ч.] / И.Б. Васильев. – Харьков, 2003. – Ч.2. – 175 с.

44. Вдовенко І. С. Цілі та засоби змагальності в системі: неперервна професійна освіта – ринок праці : монографія / І. С. Вдовенко – Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2011. – 312 с.

45. Вербицкий А. А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения. – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.

46. Вербицкий А. А., Ларионова О. Гуманизация, компетентность, контекст – поиски оснований интеграции // Вестник высшей школы. – 2006. – № 5. – С. 19–25.

47. Вескер А. Б. Тренинг актерского мастерства учителя : Учебно-практическое пособие / А. Б. Вескер. – М. : Педагогическое общество России, 2002. – 96 с.

48. Виготский Л. С. Психология развития человека / Л. С. Вигодский. – М. : Смысл: ООО “ Издательство “ЭКСМО”, 2005. – 1135 с.

49. Вікторова Л. В. Формування професійно-термінологічної компетентності студентів вищих аграрних навчальних закладів у фаховій підготовці : дис. …канд. пед. наук : 13.00.04 / Леся Вікторівна Вікторова ; НУБіП України. – Чернігів, 2009. – 257 с.

50. Войнович А. Л. Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності викладача вищого військового навчального закладу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Андрій Іванович Войнович; НАДПС України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2007. – 244 с.

51. Волкова П. Н. Педагогіка : Посібник для студентів вищих навчальних закладів / П. Н. Волкова. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2002. – 576 с.

52. Воронцов А. Б., Чудинова Е. В. Учебная деятельность : введение в систему Д. Б. Эльконина – В. В. Давидова. – М. : Издатель Рассказов А.И., 2004. – 304 с.

53. Вощевська О. В. Професійна підготовка інженерів-аграрників в системі вищої освіти США : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Ольга Володимирівна Вощевська ; НУБіП України. – К., 2008. – 259 с.

54. Галузяк В. М. Педагогіка : навч. посіб. / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. Шахов. – Вінниця : ДП “Державна картографічна фабрика”, 2007. – 400 с.

55. Гальперин П. Я. Умственное действие как основа формирования мысли и образа / П. Я. Гальперин // Вопросы психологии. – 1957. – № 7. – С. 58–69.

56. Ганніченко Т. А. Визначення рівнів комунікативної компетенції студентів не філологів / Т. А. Ганніченко // Педагогічний альманах : Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : РІПО, 2010. – Випуск 5. – С. 111–115.

57. Гапон Э. В. Педагогические условия повышения эффективности самостоятельной работы студентов : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Э. В. Гапон. – К., 1991. – 30 с.

58. Гарунов М. Самостоятельная работа студентов / М. Гарунов, П. Пидкасистый. – М. : Знание, 1978. – 44 с.

59. Глас Дж. Статистические методы в педагогике и психологии / [пер. с англ. Л. И. Хайрусовой] / Дж. Глас, Дж. Стэнли – М. : Прогресс, 1976. – 494 с.

60. Гоменюк Д. В. Моделювання як засіб навчання майбутніх кваліфікованих робітників автотранспортної галузі / Д. В. Гоменюк // Педагог професійної школи : Методичний посібник. – К. : ІПТО НАПН України, 2010. – Вип. 2. – 32–37 с.

61. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

62. Гончаренко С. У. Методика як наука / С. У. Гончаренко // Неперервна професійна освіта : теорія і практика. – К. : [Б.В.], 2001. – Вип 1. – С. 86–95.

63. Грабовець I. В. Самоосвіта як інтегруюча детерминанта самореалізації молодих фахівців у професійній діяльності : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 /І. В. Грабовець. – Кривий Ріг, 2004. – 187 с.

64. Грачев В. В. Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании / В. В. Грачев, О А. Жукова, А. А. Орлов // Педагогика. – 2009. – № 2. – С. 107–112.

65. Грецов А. Г. Психологические тренинги с подростками / А. Грецов. – СПб. : Питер, 2008 – 368 с.

66. Григорьева Т. Г. Основы конструктивного общения : Метод. Пособие для преподавателей / Т. Г. Григорьева, Л. В. Линская, Т. П. Усольцева. – Новосибирск ; М. : Изд-во Новосиб. Ун-та; Совершенство, 1997. – 171 с.

67. Громцева А. К. Самообразование как социальная категория : Учебно-методическое пособие по спецкурсу / А. К. Громцева. – Л. : ЛГПИ, 1976. – С.23.

68. Гура О. І. Психолого-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу : теор.-методолог. Аспект / О. І. Гура; Гуманіт. ун-т “Запорізьк. ін-т держ. та муніцип. упр.” – Запоріжжя : ГУ “ЗІДМУ”, 2006. – 332 с.

69. Гуревич Р. С. Інформаційно-телекомунікаційні технології у навчальному процесі та наукових дослідженнях : навч. посібник для студентів педагогічних ВНЗ і слухачів інституту післядипломної освіти / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія. – К. : Освіта України. – 2006. – 390 с.

70. Даніленко А. Б. Інноваційні технології навчання професії / А. Б. Даніленко // Профтехосвіта. – 5(17). – 2010. – С. 80–85.

71. Дем’яненко Н. М. Концепція компетентнісного-професійного підходу в підготовці викладача вищого навчального закладу / Н. М. Дем’яненко // Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України: матеріали методологічного семінару. – К. : Педагогічна думка, 2009. – С. 322–331.

72. Дементьєва Т. І. Формування комунікативної компетенції студентів-іноземців підготовчих факультетів у процесі навчання : дис. …канд. пед. наук : 13.00.04 / Тетяна Іванівна Дементьєва ; ХНПУ імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2005. – 207 с.

73. Демура А. Л. Нові вимоги до професійно-технічної освіти Дніпропетровщини // Проектирование образовательного пространства – современные ориентиры: материалы 1-й Международной научно-практической конференции – Днепропетровск : ГУЗ “МВПУ ПИТ”, 2012. – С. 18–20.

74. Демченко С. О. Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладачів спеціальних дисциплін вищих технічних закладів освіти : дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Сергій Олександрович Демченко ; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – 2005. – 227 с.

75. Державні стандарти професійної освіти : теорія і методика : [монографія] / За ред. Н. Г. Ничкало. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 334 с.


Каталог: bitstream -> NAU -> 19100
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> О. В. Шевчук-Клюжева Національний авіаційний університет мовна політика: особливості визначення та вживання терміна Реферат


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка