Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовкиСторінка15/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.74 Mb.
#298
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

76. Десятов Т. М. Тенденції розвитку неперервної освіти в країнах Східної Європи (друга половина ХХ століття) : Монографія / За ред. Н. Г. Ничкало. – К. : Видавництво “АртЕк”, 2005. – 472 с.

77. Дидактика средней школы : Некоторые проблемы современной дидактики. Учеб. Пособие / Под ред. М.Н. Скаткина. – 2.е изд., перер. и доп. – М. : Просвещение, 1982. – 319 с.

78. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 1. Професії керівників, професіоналів, спеціалістів та технічних службовців / Уклад. Я. Кавторєва. – 5-те вид., перероб. і доп. – Х. : Фактор, 2007. – 384 с.

79. Ежеленко В. Б. Новая педагогика массовой школи. Теоретическая педагогика : теория и методика педагогического процесса : [учеб. пособие] / Вячеслав Борисович Ежеленко ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2005. – 467 с.

80. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

81. Євдокимов В. I. Самостійна робота студентів [Текст] : навч. поабник / В. I. Євдокимов (за заг. ред. В. I. Євдокимов) ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. – X. : Вид-во ХДГУ, 2004. – 140 с.

82. Євтух М. Б. Сучасні тенденції професійної підготовки вчителя [Текст] : сборник научных трудов / М. Б Євтух // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі / Ред. кол. А. С. Дем'янчук, Відп. за вип. Ю. В. Пелех ; М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Міжнар. ун-т "РЕГІ" ім . С. Дем'янчука. Рівне : Волинські обереги, 2002. Вип. 3. С. 170175.83. Єжова О. О. Формування ціннісного ставлення до здоров'я в учнів професійно-технічних навчальних закладів : Монографія / О. О. Єжова. Суми: Вид-во “МакДен”, 2011. 412 с.

84. Єльникова Г. В. Формирование образовательного пространства средствами прогрессивных педагогических технологий / Г. В. Єльникова. К. : ЦІППО АПН України, 2003. 133 с.

85. Заболоцька О. С. Компетентнісний підхід як освітня інновація : порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / О. С. Заболоцька // Вісник Житомирського державного університету. – 2008. – Випуск 40. – Педагогічні науки. – С. 63–68. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/2473/1/63-68.pdf

86. Зайцева Т. В. Теория психологического тренинга: психологический тренинг как инструментальное действие : монография / Т. В. Зайцева. СПб. : Речь, М. : Смысл, 2002. 80 с.

87. Закон України “Про професійно-технічну освіту” / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. К., 1998 №32.215 с.

88. Заскалєта С. Г. Організація самостійної пізнавальної дальності студента сільськогосподарського інституту (за матеріалами вивчення іноземних мов) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Світлана Григорівна Заскалєта ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. К., 2000.162 с.

89. Зеер Э., Сыманюк Э. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования // Высшее образование в России. – 2005. – № 4. – С. 22–28.

90. Зеер Э. Ф. Психология личностно ориентированного профессионального образования / Э. Ф. Зеер. Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2000.258 с.91. Землинская Т.Е. Формирование самообразовательной компетентности студентов технических вузов на основе проектной технологии (на материале обучения иностранному языку) : Автореф. дис. канд. пед. наук. — СПб., 2006, 20 с.

92. Зимняя И. А. Ключевые компетентности новая парадигма результата образования / Зимняя И.А. // Высшее образование. 2003. № 5. С. 3442.

93. Зимняя И. А. Компетентностный подход. Каково его место в системе современных подходов к проблемам образования? (теоретико-методологический аспект) // Высшее образование сегодня. – 2006. – № 4. – С. 20–27.

94. Зязюн І. А. Освітні парадигми та педагогічні технології у вимірах філософії освіти / І. А. Зязюн // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 1.33. – С. 22–27.

95. Иванютина В. Н. Формирование ключевых компетентностей учеников на уроках математики [Электронный ресурс] / Иванютина В. Н. Режим доступа : http : //festival.1september.ru/articles/416315/.

96. Ильина Т. А. Педагогика : курс лекций [учеб. пособие для студентов пед. ин-ов] / Т.А. Ильина. М. : Просвещение, 1984. 496 с.

97. Ігнатюк О. А. Формування готовності майбутнього інженера до професійного самовдосконалення : теорія і практика: монографія / О. А. Ігнатюк. – Харків : НТУ «ХПІ», 2009. – 432 с.98. Ільїн В. В. Методика тестового контролю успішності навчання студентів : монографія / В. В. Ільїн, П. Г. Лузан, Я. М Рудик. К. : НАКККіМ, 2010. 224 с.

99. Інноваційні педагогічні технології навчання професії : Монографія / [Нікуліна А. С., Максименко Ю. Б., Матвєєв Г. П., Засланська С. А. та ін.] ; за ред. Нікуліної А. С. – Донецьк : Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників, 2005. – 385 с.

100. Ісаєнко С. А. Компетенція і компетентність фахівця у контексті його професіоналізму / С. А. Ісаєнко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія “Педагогіка. Психологія. Філософія” / Редкол. : Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2010. – Вип. 159. – ч. 4. – С. 209–215.

101. Іщук Н. I. Роль самостійної роботи у підготовці студента до професійного спілкування / Н. I. Іщук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : Зб. наук. пр. – Випуск 5 / Редкол. : I. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ – Вінниця : ДОВ Вінниця, 2004. – С. 247–251.

102. Калицкий Э. М. Разработка средств контроля учебной деятельности : метод, рекомендации / Э. М. Калицкий, М. В. Ильин, Н. Н. Сикорская. – 6-е изд., стер. – Минск : РИПО, 2011. – 48 с.

103. Каплун А. В. Розвиток сільськогосподарської професійної школи у Польщі / А. В. Каплун // За ред. Ничкало Н. Г. – Тернопіль, 1998. – 242 с.

104. Карпова Л. Г. Формування професійної компетентності вчителя загальноосвітньої школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Лариса Георгіївна Карпова; ХНПУ імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2003. – 295 с.

105. Карпова О. Л. Педагогическая концепция содействия развитию самообразовательной деятельности студентов вуза : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : специальность 13.00.08 „Теория и методика профессионального образования” / О. Л. Карпова. – Челябинск 2009. – 41 с.

106. Кириллова Г. И. Оптимизация содержания информационно-компьютерной подготовки в средней профессиональной школе : дисс. ... докт. пед наук : 13.00.02 / Галия Ильдусовна Кириллова ; Институт педагогики и психологии профессионального образования РАО. – Казань, 2001. – 377 с.107. Кларин М. В. Педагогическая технология в учебном процессе. Анализ зарубежного опыта. – М. : Знание, 1989 – 80 с.

108. Ключников С. Ю. Держи стресс в кулаке. Как извлечь выгоду из стрессовых ситуаций / С. Ю. Ключников. СПб. : Питер, 2002 . 192 с.

109. Князева М. Л. Ключ к самосозиданию / М. Л. Князева. – М, Молодая гвардия, 1990. – 256 с.

110. Коваленко Е. Э. Методика профессионального обучения: Учебник для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы профессионально-технического и высшего образования / Е. Э. Коваленко. – X. : “Штрих”, 2003.– 480 с.

111. Коваленко О. Е. Теоретичні засади професійної педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів в контексті приєднання України до Болонського процесу : монографія / Коваленко О. Е., Брюханова Н. О., Мельниченко О. О. – Харків : УІПА, 2007. – 162 с.

112. Ковтун О. В. Теоретико-методологічні засади формування професійного мовлення у майбутніх фахівців авіаційної галузі : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Олена Віталіївна Ковтун. – Одеса, 2013. – 403 с.

113. Коджаспирова Г. М. Культура профессионального самообразования педагога / Г. М. Коджаспирова – М. : Педагогика, 1994. – 545 с.

114.  Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь. / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспирова – М. : Издат. Центр “Академия”, 2005. – 176 с.

115. Кодлюк Я. П. Модернізація змісту шкільної освіти за рубежем : компетентнісно орієнтований підхід / Я. П. Кодлюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – 125–131.116. Коменский Я. А. Пансофическая школа, то-есть школа всеобщей мудрости / Я. А. Коменский // Избранные педагогические сочинения : в 2-х т. – М. : Педагогика, 1982. – Т.2. – С. 4498.

117. Компетентісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики : [Колективна монографія] / (Бібік Н. М., Ващенко Л. С., Локшина О. І., Паращенко Л. I., Пометун О. I., Савченко О. Я., Трубачева С. Е.) ; за загальною ред. О. В. Овчарук. – К. : «К.І.С», 2004. – 112 с.

118. Компетентність саморозвитку фахівця : педагогічні засади формування у вищій школі : монографія / За ред. Н. В. Кічук. – Ізмаїл, 2007. – 236 с.

119. Кононенко В. І. Компенсаційно-пізнавальна компонента у системі компетенцій сучасного студента / В. І. Кононенко // Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України : матеріали методологічного семінару. – К. : Педагогічна думка, 2009. – С. 130140.120. Конопляник Л. М. Формування готовності майбутніх інженерів авіаційної галузі до використання іноземної мови у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. М. Конопляник ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2011. – 20 с.

121. Концепція розвитку професійної освіти і навчання в Україні (2010–2020 рр.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Україні – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.mon.gov. ua/main php?query=education/prof-tech.

122. Корженко С. Г. Методичні аспекти створення електронних підручників 3 фізики / С. Г. Корженко, Г. Е. Ткачук // Педагог професійної школи : Методичний посібник. – К. : ІПТО НАПН України, 2010. – Вип. 2. – 143–149 с.

123. Король В. М. Самостійна робота студентів університету як складова підготовки майбутнього фахівця / В. М. Король, О. П. Савченко // Організація самостійної роботи студентів / (За заг. ред. В. М. Король, В. П. Мусієнко, Н. Т. Токової). – Черкаси : Вид-во ЧДУ, 2003. – С. 9–29.124. Коротяев Б. И. Взгляд в будущее высшего педагогического образования с позиций теории педагогической философии : монография / Б. И. Коротяев Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченка, гос. учреждение. Луганск : ЛНУ им. Тараса Шевченка, 2013. 259 с.

125. Котикова О. М. Досвід у структурі компетентності [Електронний ресурс] / О. М. Котикова // Науковий часопис НРУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – 2012. – Вип. 18. – С. 11–15.126. Кочерженко О. М. Виховання любові до книги в учнів ПТНЗ / О. М. Кочерженко // Педагог професійної школи : Методичний посібник. К. : ІПТО НАПН України, 2010. Вип. 2. 164–168 с.

127. Кремень В. Г. Якісна освіта формує майбутнє держави і її громадян [Електронний ресурс] / В. Г. Кремень – Режим доступу : http://www.zn.kiev.ua/nn/show/345/31179/128. Кругликов Г. И. Методика профессионального обучения с практикумом: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г. И. Кругликов. 3-е изд., стер. М. : Изд. центр “Академия”, 2008. 288 с.

129. Крукевич Л. Роль модульно-рейтингової технології в активізації самостійної роботи студентів / Л. Крукевич // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2004. – № 5. С. 61–64.130. Кручек В. А. Формування комунікативних вмінь студентів вищих аграрних навчальних закладів освіти в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін : дис. ... канд. пед.. наук : 13.00.04. / Вікторія Аркадіївна Кручек ; Нац. агр.. ун-т. К, 2003. 576 с.

131. Кубракова Н. В. Формування самоосвітньої компетентності учнів в основній школі сільської місцевості / Н. В. Кубракова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки: зб. наук, праць / редкол, Т. І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ-Запоріжжя 2005. Вип. 36.с. 3137.

132. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / Н. В. Кузьмина. М. : Высш. шк. 1990. 119 с.

133. Кузьмінський А. I. Організація самостійної роботи студентів – один з пріоритетних напрямків діяльності університету / А. I. Кузьмінський // Організація самостійної роботи студентів [За заг. ред. М. Король, В. П. Мусієнко, Н. Т. Токової]. – Черкаси : Вид-во ЧДУ, 2003. – С. 3–8.134. Кулагина Г. Н. Формирование у старшеклассников вечернего отделения активности и самостоятельности : дисс. ...канд. пед. наук : 13.00.02 / Галина Николаевна Кулагина ; Институт педагогики и психологии про­фессионального образования РАО М., 1980. 215 с.

135. Кушнірук Т. Д. Методика діагностики стратегій розв'язання конфліктних ситуацій Д. Джонсона і Ф. Джонсона / Т. Д. Кушнірук // Практична психологія та соціальна робота. 1999. № 1. С. 2425.

136. Ладогубець Н. В. Психологічні особливості особистості бакалавра у педагогічному процесі контролю якості фундаментальної підготовки // Науковий журнал. Вісник НАУ № 4 (15).,2002.С. 186194.

137. Левина М. М. Технологии профессионального педагогического образования: [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / М. М. Левина. М. : Издательский центр “Академия”, 2001. 272 с.

138. Леонович І. О. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в ПТНЗ / І. О. Леонович, О. В. Федорова // Педагог професійної школи: Методичний посібник. К. : ІПТО НАПН України, 2010. Вип. 2. 116121 с.

139. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики / А. Н. Леонтьев. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1981. 584 с.

140. Лернер И. Я. Методы обучения // Дидактика средней школы : Некоторые проблемы соврем. дидактики. Учеб. пособие / Под ред. М. Н. Скаткина. 2.е изд., перераб. и доп. М. : Просвещение, 1982. С. 181215.

141. Логвиненко В. Г. Пізнавальна самостійність студентів вузів : стан проблеми. Проблема інженерно- педагогічної освіти / В. Г. Логвиненко // Збірник наукових праць. Випуск 5. – Харків : УІПА, 2003. – С. 347–356.142. Лозовецька В. Т. Професійне становлення особистості в сучасних умовах праці / В. Т. Лозовецька // Науковий вісник ІПТО НАПН України. Професійна педагогіка. Збірник наукових праць. 2013. № 5. С. 2023.

143. Локк Д. Об управлении разумом / Д. Локк // Коменский Я. А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И. Г. Педагогическое наследие / Сост. В. М. Кларин, А. Н. Джуринский. М. : Педагогика, 1989. 416 с.

144. Локшина О. І. Становлення “компетентнісної” ідеї в європейській освіті / О. І. Локшина // Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України: матеріали методологічного семінару. К. : Педагогічна думка, 2009. С. 1933.

145. Ломтева Е. В. Образование в правовом поле / Е. В. Ломтева // Профессиональное образование. № 2. 2012. С. 4445.

146. Лопай С. А. Підготовка студентів педагогічних ВНЗ до впровадження методу проектів у школі) / С. А. Лопай // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. 2008. № 8. С. 8083.

147. Луговий В. І. Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та проблеми и реалізації в Україні / В. І. Луговий // Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України : матеріали методологічного семінару. К. : Педагогічна думка, 2009. С. 517.

148. Лузан П. Г. Теоретичні і методичні основи формування навчально-пізнавальної активності студентів у вищих аграрних закладах освіти : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Петро Григорович Лузан ; Нац. аграр. ун-т. К., 2004. 505 с.

149. Лузан П. Г. Методика підготовки та проведення тестового контролю успішності навчання майбутніх кваліфікованих робітників (методичні рекомендації для педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів) / П. Г. Лузан, В. М. Манько, І. А. Мося', М. М. Шимановський К, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2012. 76 с.

150. Лузан П. Г. Основи науково-педагогічних досліджень / П. Г Лузан, І. В. Сопівник, С. В. Виговська. 4-е вид. доповнене. К, НАККіМ, 2012. 368 с.

151. Лузик Э. В. Общенаучная подготовка в системе инженерно-технического образования: Учебно-методическое пособие для слушателей ФПК./ Э.В. Лузик – К. : КМУГА, 1996. – 32 с.152. Лукьянова М. И. Психолого-педагогическая компетентность учителя: диагностика и развитие / М. И. Лукьянова. М. : ТЦ Сфера, 2004 144 с.

153. Лутай В. С. Синергетическая парадигма как философско-методологическая основа решения основных проблем XXI века // Практична філософія. 2003. № 1 (7). С. 1038.

154. Луценко Л. И. Компетентностная модель повышения квалификации директора школы / Л. И. Луценко // Педагогика. 2005. № 3 С 6168.

155. Малицька О. В. Формування загальнозначущих компетенцій випускників ВНЗ у контексті Болонської декларащії / О. В. Малицька // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2006. № 12. С. 249257.

156. Маслікова І. Модель педагогічного керівництва самоосвітньою діяльністю педагогів у системі методичного менеджменту / I. Маслікова. – Управління школою, «Основа». – 2004. – № 11. – С.43–49.

157. Маслоу А. Самоактуализация личности и образование / А. Маслоу. – К. ; Донецк : Ин-т психологии, 1994. – С. 34–57.

158. Матюшкин А. М. Психологические основы готовности личности к самообразованию / А. М. Матюшкин // Проблемы непрерывного образования в современных условиях социального прогресса и НТР (Материалы 1-й Всесоюзн. конфер.). – 4.2 – М.,1981. – С. 13–15.159. Махмутов М. И. Организация проблемного обучения в школе : Книга для учителей / М. И. Махмутов М. : Просвещение, 1977. 240 с.

160. Методы системного педагогического исследования : учеб. Пособие / под ред. Н. В. Кузьминой. – Л. : Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1980. – 172 с.

161. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : навч. посіб. / С. Ю. Ніколаєва, О. Б. Бігич, Н. О. Бражник та ін. ; за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – 2-ге вид., випр. і перероб. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с.

162 Мильман В. Э. Компоненты и уровни в функциональной структуре деятельности / В.Э. Мильман // Вопросы психологии. 1991. № 1. С. 71 80.

163. Михайличенко А. М. Обеспечение компетентности профессиональных кадров в промышленности / Анатолий Михайлович Михайличенко // Проблемы машиностроения и автоматизации. 2003. № 3. С. 2730.

164. Мороз В. Д. Самостійна навчальна робота студентів : [монографія] / В. Д. Мороз. – X. : ХМК, 2003. – 64 с.

165. Морська Л. І. Інформаційні технології у навчанні іноземних мов : Навчальний посібник / Л. І. Морська. Тернопіль : Астон, 2008. 256 с.

166. Мося' І. А. Розвиток самоосвітньої компетентності учнів професійно- технічних навчальних закладів у процесі загальноосвітньої підготовки. Методичні рекомендації / І. А. Мося' К.: ІПТО НАПН України, 2013 49 с.

167. Мотивация и деятельность. Хекхаузен.Х.СПб. : Питер ; М. : Смысл, 2003 860 с.

168. Мухаметзянова Г. В. Профессиональное образование : системный взгляд на проблему / Отв. ред. Н. Б. Пугачева. Казань : “Идел-Пресс”, 2008. 608 с.

169. Науково-методичні засади професійної підготовки кваліфкованих робітників в умовах євроінтеграції : колективна монографія / автори : Л. Нестерова, П. Лузан, В. Манько, та інші ; за заг. ред. Л. Нестерової. К. : Педагопчна думка, 2012. 160 с.170. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http:/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF

171. Ничкало Н. Г. Сучасні проблеми розвитку системи неперервної професійної освіти: вітчизняний і зарубіжний досвід в неперервній освіті // Неперервна професійна освіта : філософія, педагогічні парадигми, прогноз [монографія] / [ВЛ.Андрущенко, І. А.Зязюн, В. Г. Кремень та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя. К. : Наукова думка, 2003. С. 345448.

172. Ничкало Н. Г. Трансформація професійно-технічної освіти України монографія / Н. Г. Ничкало. К. : Педагогічна думка, 2008. 200 с.

173. Ніколаєнко С. Якість вищої освіти в Україні : погляд у майбутнє / С. Ніколаєнко // Вища школа. – 2006. – №2, – С. 3–22.174. Новой индустриализации требуются современные рабочие // Профессиональное образование. № 2. 2012. С. 37.

175. Ножовнік О. М. Формування самоосвітньої компетенції майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. М. Ножовнік. – К., 2011. – 20 с.

176. Ножовнік О. М. Навчання іноземної мови через зміст фахових дисциплін у вищій професійній школі : теоретичні засади та переваги впровадження / О. М. Ножовнік // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні наук). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – №3. – С.140–145.

177. Овчарук О. В. Компетентності, як ключ до оновлення змісту освіти / Овчарчук О. В. // Стратегія реформування освіти України. – К. : «К.І.С.», 2003. – С. 13–41.178. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов // Под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1978. 846 с.

179. Оконь В. Введение в общую дидактику / В. Оконь М, Высшая школа 1990. 382 с.

180. Онопрієнко О. В. Концептуальні засади компетентісного підходу в сучасній освіті / О. В. Онопрієнко // Шлях освіти. 2007. № 4 С. 3237.

181. Онучак Л. Викладач як організатор самостійної позааудиторної діяльності студентів / Л. Онучак // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. № 1. – С. 84–93.182. Осипов П. Н. Стимулирование самовоспитания учащихся / П. Н. Осипов // Монография. Казань : Карпол, 1997. 216 с.

183. Павленко Т. М. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну / Т. М. Павленко // Педагог професійної школи : Методичний посібник. К. : ІПТО НАПН України, 2010. Вип. 2. 121128 с.

184. Пасічник О. О. Підвищення комунікативної компетентності соціальних педагогів як педагогічна проблема / О. О. Пасічник // Педагогічний альманах : Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. Херсон : РІПО, 2010. Випуск 5. С. 219223.

185. Пелех Ю. В. Аксіопедагогіка: інтелектуальна відповідь на виклики суспільства / Ю. В. Пелех // Педагогічна газета. – 2009. – № 10 (183). – С. 6.

186. Пелех Ю. В. Роль аксіологічної похідної як педагогічно сущого в полісистемній структурі підготовки майбутнього вчителя : зарубіжний досвід / Ю. В. Пелех // Вища освіта України № 3 (додаток 1). – 2009. – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи : методологія, теорія, технології». – К. : Гнозис, 2009.– С. 242–247.

187. Перевознюк Н. М. Порівняльний аналіз понять “компетентність” та “компетенція” / Н. М. Перевознюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія “Педагогіка. Психологія. Філософія” / Редкол. : Д. О. Мельничук (відп. ред.) та ін. К., 2010.  Вип. 159. ч. 4. С. 156166.

188. Петерс В. А. Психология и педагогика в вопросах и ответах : Учебное пособие / В. А. Петерс. Велби, 2004. 304 с.

189. Петращук О. П. Комунікативна спрямованість специфікацій тесту з іноземної мови. // Гуманізація навчально-виховного процесу : Наук.-метод.збірник /За заг.ред. Легенького Г. І. та Сипченка В. Т. – Слов'янськ : ІЗМН-СДПІ, 2000. – Вип. VII. – С. 69–78.

190. Петращук О. П., Авраменко О. П., Борисова О. В., ін. Англійська мова. Навчальний посібник у 2-х частинах для студентів ВНЗ. – Київ : Міленіум, 2002. – Частина І – 419 с., Частина 2 – 571 с.

191. Петрова М. Я. Дидактичне забезпечення активних форм та методів навчання / М. Я. Петрова // Педагог професійної школи : Методичний посібник.  К. : ІПТО НАПН України, 2010. Вип. 2. 3759 с.

192. Петухова Л. Є. Інформативні компетентності майбутнього вчителя початкових класів (в моделі трисуб’єктної дидактики) / Л. Є. Петухова / Навчально-методичний посібник. – Херсон : Херсонський державний університет, 2010. – 524 с.193. Пидкасистый П. И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении : Теоретико-экспериментальное исследование / П. И. Пидкасистый. – М. : Педагогика, 1980. – 240 с.

194. Пидкасистый П. И. Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы / П. И. Пидкасистый, Л. М. Фридман, М. Г. Гарунов. М. : Педагогическое общество России, 1999. 354 с.

195. Пищик О. В. Інформаційно-комунікативні технології та сучасний урок: методика проведения і результативність / О. В. Пищик // Педагог професійної школи : Методичний посібник. К. : ІПТО НАПН України, 2010. Вип. 2. 143 с.

196. Плохий В. С. Проблеми розробки та впровадження модульної системи професійного навчання (модуль 2001) / В. С. Плохий К. : Науковий світ, 2001.  С. 1628.

197. Побірченко Н. С. Компетентнісний підхід у вищій школі : теоретичний аспект / Н.С. Побірченко // Матеріали методологічного семінару АПН Украши. К., 2009. С. 3343.

198. Подласый И. П. Педагогика: Учебник / И. П. Подласый. М. : Высшее образование, 2006. 540 с.

199. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : Учебное пособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров. 2-е изд., стереотипное. М. : Академия, 2005. 272 с.

200. Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий світовий досвід та український перспективи : колект. моногр. – К., 2006.


Каталог: bitstream -> NAU -> 19100
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> О. В. Шевчук-Клюжева Національний авіаційний університет мовна політика: особливості визначення та вживання терміна Реферат


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка