Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовкиСторінка16/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.74 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
С. 16–26.

201. Помиткіна Л. В. Психологія праці : методичні рекомендації до практичних занять та виконання курсової роботи / уклад. : Л. В. Помиткіна, О. В. Гірчук. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2011. – 36 с.

202. Попова О. С. Воспитание учащихся в системе профессионального образования Республики Беларусь / О. С. Попова // Проектирование образовательного пронстранства современные ориентиры : материалы 1-й Международной научно-практической конференции (24-26 октября 2012 г.). Днепропетровск : ГУЗ “МВПУ ПИТ”, 2012. С. 3235.

203. Потапчук Т. В. Культурна ідентичність особистості : постановка проблеми [Електронний ресурс] / Т. В. Потапчук.  Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2010_27_1/pataphuk.pdf.].

204. Professional English. Language of Design. : підручник. / О. Г. Шостак, Ю. Ю. Пришупа – К. : «Талком», 2015. – 287 с.

205. Пришупа Ю. Ю. The main components of professional competence formation of future architectural designers / Ю. Ю. Пришупа // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : зб. наук. праць. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – Вип. 1. – С. 57–61.

206. Пришупа Ю. Ю. Інтегративний підхід як один із чинників формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників / Ю. Ю. Пришупа // Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. праць. – К. : НУОУ, 2014. – Вип. 3(34). – С.134139.

207. Пришупа Ю. Ю. Модель формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників. / Ю. Ю. Пришупа // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія : зб. наук. праць. – Острог : Вид-во Нац. ун-т «Острозька академія», 2015 р. – Вип. 25. (380). – С. 156165.

208. Пришупа Ю. Ю. Особливості самопідготовки з англійської мови майбутніх інженерів авіаційної галузі / Ю. Ю. Пришупа // Авіа – 2015 : XI Міжнародна науково-технічна конференція, 28-29 квітня 2015 р. – К., 2015. – Т. 3. – С. 8.1.918.1.95.

209. Пришупа Ю. Ю. Особливості формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників і педагогічні умови її формування / Ю. Ю. Пришупа // Вісник Черкаського університету : зб. наук. праць. – Черкаси : Вид. відділ ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2013. – Вип. 15. (268). – С.122–129.

210. Пришупа Ю. Ю. Принципи формування самоосвітньої компетентності у процесі фахової підготовки / Ю. Ю. Пришупа // Дидактика : теорія і практика : зб. наук. праць / Ін-т пед. НАПН України. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 6770.

211. Пришупа Ю. Ю. Стан сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників / Ю. Ю. Пришупа // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис. № 2 (додаток 2) – 2013 р. – Тематичний випуск «Науково-методичні засади управління якістю освіти у вищих навчальних закладах» – Луцьк : «Волинь Поліграф». – 487 с. – С. 450–457.

212. Про вищу освіту : Закон України від 01 липня 2014 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 1556-VII.

213. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011 р. – № 1341.

214. Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні : Указ Президента України від 12 вересня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 832/95.

215. Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 1719.216. Професійні стандарти : теорія і практика розроблення / авт. кол : Л. І. Короткова, Л. Б. Лук’янова, ГI. Лук’яненко та ін. К. : Педагогічна думка, 2011. 220 с.

217. Професійно-технічна освіта України у 1991 2011 роках (перелік головних подій розвитку, проблемні питания, інформаційно-аналітичні, статистичні матеріали) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. Комітет з питань науки і освіти. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article?art_id=51092&саt_id=4473

218. Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. К. : Вища школа, 1982. 215 с.

219. Пугачева Е. Г. Самоорганизация социально-экономических систем : Учеб. пособие / Е. Г. Пугачева, К. Н. Соловьенко. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2003. – 172 с.220. Равен Дж. Компетентность в современном обществе : выявление, развитие и реализация / Равен Дж. ; пер. с англ. М. : Когито-центр, 2002. 396 с.

221. Радкевич В. О. Теоретичні методичшні засади професійного навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю : Монографія / В. О. Радкевич; за ред. Н. Г. Ничкало. К. : УкрІНТЕІ, 2010. 424 с.

222. Решетник П. М. Професійна освіта і компетентність / П. М. Решетник, Н. Г. Батечко // Науковий вісник Національного аграрного університету Редкол. : Д. О. Мельничук відп. ред. та ін. К., 2005. Вип. 88 2005. 300 с.

223. Родигіна I. В. Компетентнісно орієнтований піхід до навчання / Родигіна I. В. – X. : Вид. група «Основа», 2005. – 96 с.224. Романовська О. О. Самовдосконалення особистості викладача як основний шлях становления його професійної компетентності /О. О. Романовська // Теорія і практика управління соціальними системами. Щоквартальний науково-практичний журнал. Харків : НТУ “ХПІ”. 2007. № 3. – С. 94101.

225. Романовский А. Г. Формирование конкурентоспособного специалиста как стратегическая задача философии современного образования / А. Г. Романовский // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2008. – №3. – С. 3–9.226. Російсько-український і українсько-російський тлумачний словник / За загал. ред. Л. Г. Савченко. X. : Прапор, 2003. 542 с.

227  Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. СПб. : Питер Ком, 1998. 688 с.

228. Самойлов А. Е. Компьютеризация и информатизация учебного процесса по дисциплине Экономика строительства / А. Е. Самойлов // Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса: новые идеи, формы, методы / СибАДИ. – Омск, 1998. – С. 51–55.

229. Самостоятельная работа студентов как приоритетный фактор учебного процесса / Вопросы общественных наук : Межведомственный научный сборник. К. : Лыбидь, 1992. – Вып. 92 – 136 с.

230. Селевко Г. Компетентности их классификация / Селевко Г. // Народное образование. – 2004. – № 4. С. 138–143.231. Сериков В. В. Личностный подход в образовании: концепция и технологии : Монография. Волгоград : Перемена, 1994. 152 с.

232. Сериков В. В. О соотношении между самостоятельной работой и самообразованием / В. В. Сериков // Новые исследования в педагогических науках. Сост. И. К. Шубинский. М. : Педагогика, 1989. Вып. 1. С. 2830.

233. Сериков Г. Н. Самообразование : совершенствование подготовки студентов / Г. Н. Сериков. Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1991. 232 с.

234. Сидоренко Е. В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии / Е. В. Сидоренко. СПб. : Речь, 2002. 208 с.

235. Сизова Т. В. Научное обеспечение профессионального образования / Т. В. Сизова // Профессиональное образование. № 3. 2012. С. 2729.

236. Сисоєва С. О. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті / С. О. Сисоєва // Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз : [монографія] / [В. П. Андрущенко, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя. К. : Наукова думка, 2003. 449564.

237. Сисоєва С. О. Проблеми неперервної професійної освіти : тезаурус наукового дослідження : наук. вид. / С. О. Сисоєва, I. В. Соколова / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, МОН, Маріупольський держ. гуманіт. ун-т. – К. : Вид. дім «ЕКМО», 2010. – 362 с.238. Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально- методичний посібник / Сисоєва С. О. ; НАПН України, ін-т педагогічної освіти і дорослих. К. : ВД “ЕКМО”, 2011. 320 с.

239. Скаткин М. Н. Принципы обучения / М. Н. Скаткин // Дидактика средней школы : Некоторые проблемы современной дидактики. Учеб. пособие / Под ред. М. Н. Скаткина. 2.е изд., перераб. и доп. М. : Просвещение, 1982. С. 4889.

240. Скнар О. М. Теоретична модель політичних компетенцій молоді / О. М. Скнар // Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України: матеріали методологічного семінару. К. : Педагогічна думка, 2009. С. 140151.

241. Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука. К. : Редакція “Українська радянська енциклопедія”, 1974. 776 с.

242. Солдатенко М. М. Проблеми розвитку неперервної освіти / М. М. Солдатенко // Неперервна професійна освіта : проблеми пошуки, перспективи : [монографія] (за ред. I. А. Зязюна). – К. : «Віпол», 2000. – С. 228–248.

243. Стрельніков В. Ю. Педагогічні основи забезпечення особистіного і професійного розвитку студентів засобами інноваційних технологій навчання. – Книга 2. / В. Ю. Стрельніков. – Полтава, 2002. – 264 с.

244. Суслонова С. А. Развитие самообразовательной деятельности студентов на основе формирования информационной компетенции специалиста ХХІ века : / С. А. Суслонова // Язык и межкультурная компетенция : сборник статей по материалам международной научно-практической конференции 28-29 марта 2007 / [под общ. ред. Э. И. Цыпкина]. – Петрозаводск : Издательство КГПУ, 2007. – С. 176–180.

245. Сухомлинский В. А. 100 советов учителю: [избр. пед. соч.] / Василий Александрович Сухомлинский. – Киев, 1980. – Т. 2. – 105 с.

246. Сущенко Л. П. Підготовка викладачів вищої школи : інформаційні технології у педагогічній діяльності : навч.-метод. посібник / Л. П. Сущенко, Т. I. Коваль, С. О. Сисоєва. К. : КНЛУ, 2009. 380 с.

247. Талызина Н. Ф. Управление процесом усвоения знаний / Н. Ф.Талызина. М. : Изд-во МГУ, 1975. 344 с.248. Тархан Л. З. Теоретичні і методичні основи формування дидактичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів : автореферат дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Ленуза Запаївна Тархан ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. К., 2008. 42 с.

249.  Торн К. Тренинг. Настольная книга тренера / К. Торн, Д. Маккей. СПб. : Питер, 2008. 240 с.

250. Трубачова С. Методи самостійного здобування знань у школах нового типу / С. Трубачова // Шлях освіти. – 1999. – № 1. – С. 30–33.251. Тюнников Ю.С, Мазниченко М.А. Построение курса педагогической этики с опорой на педагогические мифологемы // Стандарты и мониторинг в образовании. 2004. №2. С.3741.

252. Усова А. В. Формирование у учащихся учебно-познавательных учений / А. В.Усова. Челябинск : Изд-во ЧГПИ, 1994. 23 с.

253. Ушинский К. Д. Родное слово / К. Д. Ушинский // Избранные педагогические сочинения. М, Гос. уч. пед. изд. Наркомпросса РСФСР 1945, С. 204451.

254. Файоль А. Управление – это наука и искусство / А. Файоль, Г. Емерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд. – М. : Республика, 1992. – 352 с.255. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : Навчальний посібник / М. М. Фіцула. К. : Академвидав, 2006. 352 с.

256. Фомина Е. Н. Формирование самообразовательной компетентности студентов на основе применения модульной технологии (на примере средних профессиональных учебных заведений) : автореф. дисс.... канд. пед. наук : 13.00.08 / Екатерина Николаевна Фомина ; Волгоградский гос. пед. ун-т. Волгоград, 2007. 14 с.

257. Формування психологічної готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності : моногр. / за ред. О. Г. Романовського та О. С. Пономарьова. – Х. : НТУ «ХПІ», 2011. – 336 с.258. Хованець Н. В. Педагогічне стимулювання. Активізація позитивної діяльності й розвитку самосвідомості учнів / Н. В. Хованець // Профтехосвіта 1(13). 2010. С. 2023.

259. Хриков Є. М. Моделювання технології організації навчального процесу з використанням VЕВ-2.0 у вищому навчальному закладі / С. М. Хриков // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (257), Ч. III. 2012 С 281288.

260. Хуторський А. В. Ключові компетенції й освітні стандарти [Електронний ресурс] / Хуторський А. В. // Відділення філософії освіти й теоретичної педагогіки РАО, Центр «Эйдос», 23.04.2002 р. – Режим доступу : www.eidos.ru/news/compet.htm.261. Цюприк А. Л. Дидактичні умови організації самостійної роботи студентів на основі особистісно орієнтованого підходу / А. Цюприк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2004. – №5. – С. 69–74.

262. Чабан А. С. Устранение “квалификационных барьеров” на пути профессионального роста (из международного опыта) / А. С. Чабан // Проблеми розробки та впровадження модульної системи професійного навчання (модуль 2001). К. : Науковий світ, 2001. С. 928.

263. Чайка В. М. Основи дидактики. Текста лекцій і завдання для самоконтролю. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / В. М. Чайка. Тернопіль : Астон, 2002. 244 с.

264. Чеботарева Е. С. Развитие самообразовательной компетентности студентов в процессе проектной деятельности : автореф. дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Елена Серафимовна Чеботарева ; Курский гос. ун-т. Курск, 2010. 18 с.

265. Чернишова Р. Мета сучасної школи – компетентність / Чернишова Р., Андрюханова В. // Директор школи. – 2001. – № 8. – С. 91–96.

266. Чобітько М. Г. Самовдосконалення студентів – майбутніх учителів – у процесі особистісно орієнтованогї професійної підготовки / М.Г.Чобітько // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 1 (42). – С. 57–70.

267. Шайдур І. Психолого-педагогічні аспекти організації самостійної роботи студента /І. Шайдур // Рідна школа. – 2000. – №3. – С. 54–55.268. Шевченко Г. П. Концептуальна сутність компетентнісного підходу : європейський вимір / Г. П. Шевченко // Реалізащя європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України : матеріали методологічного семінару. К. : Педагогічна думка, 2009. С. 121130.

269. Шишов С. Е. Понятие компетенции в контексте качества образования // Стандарты и мониторинг образования. – 1999. – С. 15–20.

270. Щолок О. Б. Компетентність самоосвіти як невід’ємна складова підготовки фахівця / О.Б. Щолок // Нові технології навчання : наук.-метод, зб. : спец. випуск. – К. : Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, 2006. – С. 76–78.

271. Щолок О. Б. Феномен самоосвіти в інформаційному суспільстві / Щолок О. Б. // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : [зб. наук. праць]. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – Випуск 3 (10). – С. 318–323.272. Ягупов В. В. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти / В. В. Ягупов, В. І. Свистун. К. : Паукові записки. 2007. Т. 71. С. 56.

273. Ячина А. С. Самостоятельная работа студентов в вузе : модели реальной и идеальной ее организации в представлении студентов и преподавателей / А. С. Ячина, Е. В. Заика // Вестн. Харьк. ун-та. – 1990. – № 344. – С. 55–60.

274. Atkinson J. Introduction to Psychology HBI / J. Atkinson. –– San Diego ; Toronto, 1987. – P. 13–27.

275. Christensen R. The discussion teacher in Action : Questioning, listening, and Response / R. Christensen // Education for Judgment : the Artistry of Discussion leadership. – Harvard Business School, 1993. – 138 p.276. Clement R. Ethnicity, contact and communicative competence in a second language / R. Clement, H. Giles, W. Robinson & P. Smith. – Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1980. – Р. 147–154.

277. Rokeach M. The nature of human values. NY, Free Press, 1973.278. David C. McClelland. The Two Faces of Power / David C. McClelland// Journal of International Affairs, vol. 24,1970. – P. 3041.

279. Flemings M. University – Industry Interaction in materials Education at Massachusetts Institute of Technology / M. Flemings // Proceedings of World Congress of Enginnering Educators and Industry Leaders. – Paris : UNESCO, 1996. – Vol.1. – P. 203–206.

280. Geoff Petty. Teaching today. Practical guide / Geoff Petty. – United Kingdom: Cheltenham g l53 7th, 2009. – 605 p.281. Guilford, J. P. The nature of human intelligence. New York : McGraw-Hill, 1967.

282. Hayes C. Beyond the American Dream. Lifelong learning and the search for meaning in a postmodern world. Wasilla : Autodidactic Press, 1998. 365 р.283. Hewings M. Business English : Research into Practice / M. Hewings.– London : Pearson Education Limited, 2003. – 211 p.

284. Knowles M. Self-Directed Learning. A guide for learners and teachers. Englewood Cliffs : Prentice Hall ; Cambridge, 1975. 135 p.

285. Merriam S. B. & Caffarella R. S. Learning in Adulthood. A comprehensive guide. San Francisco : Jossey-Bass, 2006. – 127 p.

286. Miller G. A. The magical number seven, plus or minus two : Some limits in our capacity for processing information / George A. Miller // Psychol. Rev. – 1956. – V. 63. – P. 81–97.

287. Morris L. V. Higher Education and Sustainability / L. V. Morris // Innovative Higher Education. – 2008. – № 32. – P. 179–180.

288. Pryshupa Y. Criteria, indices and levels of self-education competence formation of future civil engineers in the process of their professional training / Y. Pryshupa // Sborník z konference Trendy Ve Vzdělávání 2013. – Olomouc : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2013. – St. 550555.

289. Pryshupa Y., Shostak O. Language communication difficulties in aviation / Y. Pryshupa, O. Shostak // Aviation in the XXI-st Century. Safety in Aviation and Space Technology : the VI world congress, 23-25 September, 2014 : abstracts. – K., 2014. – P. 9.76–9.81.

290. Wickens C. D. Engineering Psychology and Human Performance / C. D. Wickens & J. G. Hollands. – USA Prentice-Hall, 2000. – Pp. 480–492. – [Electronic resource] – Mode of access : wikiofscience.wikidot.com/quasiscience

ДОДАТКИ

Додаток А

Анкета для визначення мотивації навчання у ВНЗ

(за методикою Т.І.Ільїної)

Інструкція

Відмітьте вашу згоду знаком «+» або незгоду знаком «» — з нижче наведеними твердженнями.

Текст опитувальника

1. Найкраща атмосфера на заняттях це атмосфера вільних висловлювань.

2. Зазвичай я працюю з великим напруженням.

3. У мене рідко бувають головні болі через пережиті хвилювання і неприємності.

4. Я самостійно вивчаю ряд предметів, які, на мою думку, необхідні для моєї майбутньої професії.

5. Яку з притаманних вам рис ви більше всього цінуєте? Напишіть відповідь поруч.

6. Я вважаю, що життя потрібно присвятити обраному авіаційному фаху.

7. Я відчуваю задоволення від розв'язування на заняттях складних задач.

8. Я не бачу сенсу в більшості робіт, які ми виконуємо в університеті.

9. Велике задоволення мені приносить розповідь знайомим про моюмайбутню авіаційну професію.

10. Я середній студент, ніколи не буду хорошим, і тому не бачу сенсуприкладати зусилля, щоб стати кращим.

11. Я вважаю, що в наш час не обов'язково мати вищу освіту.

12. Я впевнений у правильності вибору своєї професії.

13. Від яких притаманних вам якостей ви б хотіли позбутися? Відповідьнапишіть поруч.

14. При можливості я використовую на іспиті шпаргалки, конспекти і т.д.15. Найкраща пора в житті це студентські роки.

16. У мене дуже неспокійний сон.

17. Я вважаю, що для повного оволодіння авіаційним фахом, всі дисципліни потрібно вивчати однаково добре.

18. При можливості я б навчався у іншому університеті.

19. Зазвичай, я спочатку беруся за легкі завдання, а складні залишаю накінець.

18. При виборі професії для мене було важко зупинитися на одній з них.

19. Я можу спокійно спати після будьяких неприємностей.

20. Мені було важко при виборі професії інженера зупинитися на ній.

21. Я твердо впевнений, що професія інженера надасть мені моральне задоволення та матеріальний достаток у житті.

22. Я впевнений, що мій авіафах надасть мені моральне задоволення іматеріальний достаток в житті.

23. Я вважаю, що мої друзі здатні вчитися краще, ніж я.

24. Для мене дуже важливо мати диплом з вищою освітою.

25. 3 деяких практичних міркувань авіаційний університет найбільш зручний для мене.

26. У мене досить сили волі, щоб вчитися без нагадувань з боку викладачів і адміністрації.

27. Життя для мене майже завжди пов'язане з величезною напругою.

28. Іспити потрібно здавати, витрачаючи при цьому мінімум зусиль.

29. Є багато університетів, в яких би я міг вчитися з таким же інтересом.

30. Яка з притаманних вам якостей найбільше заважає вчитися? Відповідьнапишіть поруч.

31. Я людина, яка дуже всім захоплюється, і всі мої захоплення пов'язані з моєю майбутньою роботою.

32. Хвилювання через іспит чи роботу, яка не виконана вчасно, часто заважають мені спати.

33. Висока заробітна плата після завершення університету для мене не головне.

34. Мені треба бути в дуже хорошому настрою, аби підтримати спільнерішення групи.

35. Я повинен навчтись в університеті, щоб зайняти відповідний соціальнийстатус, і не йти в армію.

36. Я вивчаю різні дісципліни для того, щоб стати професіоналом, а не для іспиту.

37. Мої батьки хороші спеціалісти, і я хочу бути схожим на них.

38. Для просування по службі, мені необхідно мати вищу освіту.

39. Яка з ваших якостей допомагає вам вчитися? Відповідь напишіть поруч.

40. Мені дуже важко змусити себе вивчати ті дисципліни, які прямо не пов'язані з моєю спеціальністю.

41. Мене сильно турбують можливі невдачі.

42. Найкраще я вчуся після відповідного стимулювання, коли менепідхльостують.

43. Мій вибір авіаційного університету остаточний.

44. Мої друзі мають вищу освіту, і я не хочу від них відставати.

45. Щоби в чомусь переконати групу, мені приходиться самому дуже наполегливо працювати.

46. В мене, переважно, хороший настрій.

47. Мене приваблює легкість, зручність майбутньої професії.

48. Перед приїздом на навчання, я багато цікавився авіаційним фахом, багато читав про це.

49. Моя майбутня професія найважливіша і найперспективніша.

50. Мої знання про цю професію були достатніми для впевненого вибору даного університету.

Обробка результатів. Ключ до опитувальника.Шкала «здобування знань» – за згоду з твердженням по п. 4 проставляється 3,6 бала; по п. 17 – 3,6 бала; по п. 26 - 2,4 бала; за незгоду з твердженням по п. 28 1,2 бала; по п. 42 – 1,8 бала. Максимум – 12,6 бала. Шкала «оволодіння професією» – за згоду по п. 9 – 1 бал; по п. 31 – 2 бала, по п. 33 – 2 бала, по п. 43 – 3 бала; по п. 48 – 1 бал і по п. 49 1 бал. Максимум – 10 балів. Шкала «отримання диплому» за незгоду по п. 11 –3,5 бала; за згоду по п. 24 – 2,5 бала; по п. 35 – 1,5 бала; по п. 38–1,5 бала і по п. 44 – 1 бал. Максимум – 10 балів. Питання по п. 5,13,30 – нейтральні і в опрацювання не включаються.

Инструкция тесту Элерса.

Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых ответьте "да" или "нет". Тестовый материал (вопросы) опросника Элерса.

1. Если между двумя вариантами есть выбор, его лучше сделать быстрее, чем откладывать на потом.

2. Если замечаю, что не могу на все 100% выполнить задание, я легко раздражаюсь. 3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я ставлю на карту все.

4 Если возникает проблемная ситуация, чаще всего я принимаю решение одним из последних.

5. Если два дня подряд у меня нет дела, я теряю покой.

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних.

7. Я более требователен к себе, чем к другим.

8. Я доброжелательнее других.

9. Если я отказываюсь от сложного задания, впоследствии сурово осуждаю себя, так как знаю, что в нем я добился бы успеха.

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха.

11. Усердие — это не основная моя черта.

12. Мои достижения в работе не всегда одинаковы.

13. Другая работа привлекает меня больше той, которой я занят.

14. Порицание стимулирует меня сильнее похвалы.

15. Знаю, что коллеги считают меня деловым человеком.

16. Преодоление препятствий способствует тому, что мои решения становятся более категоричными.

17. На моем честолюбии легко сыграть.

18. Если я работаю без вдохновения, это обычно заметно.

19. Выполняя работу, я не рассчитываю на помощь других.

20. Иногда я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня.

21. Нужно полагаться только на самого себя.

22. В жизни немного вещей важнее денег. 23. Если мне предстоит выполнить важное задание, я никогда не думаю ни о чем другом.

24.  Я менее честолюбив, чем многие другие.

25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу.

26. Если я расположен к работе, делаю ее лучше и квалифицированнее, чем другие. 27. Мне проще и легче общаться с людьми, способными упорно работать.

28. Когда у меня нет работы, мне не по себе.

29. Ответственную работу мне приходится выполнять чаще других.

30. Если мне приходится принимать решение, стараюсь делать это как можно лучше. 31. Иногда друзья считают меня ленивым.

32. Мои успехи в какой-то мере зависят от коллег.

33. Противодействовать воле руководителя бессмысленно.

34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять.

35. Если у меня что-то не ладится, я становлюсь нетерпеливым.

36. Обычно я обращаю мало внимания на свои достижения.

37. Если я работаю вместе с другими, моя работа более результативна, чем у других. 38. Не довожу до конца многое, за что берусь.

39. Завидую людям, не загруженным работой.

40. Не завидую тем, кто стремится к власти и положению.

41. Если я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей правоты пойду на крайние меры.

Ключ опросника Т. Элерса. Расчет значений. По 1 баллу начисляется за ответ "да" на вопросы: 2–5, 7–10, 14–17, 21, 22, 25–30, 32, 37, 41 и "нет" — на следующие: 6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38 и 39. Ответы на вопросы 1, 11, 12, 19, 23, 33–35 и 40 не учитываются. Подсчитывается общая сумма баллов. Интерпретация методики мотивации к успеху (нормы теста Элерса): Чем больше сумма баллов, тем выше уровень мотивации к достижению успеха. От 1 до 10 баллов — низкая мотивация к успеху; от 11 до 16 баллов — средний уровень мотивации; от 17 до 20 баллов — умеренно высокий уровень мотивации; более 21 балла — слишком высокий уровень мотивации к успеху.
Источник: http://psycabi.net/testy/271-metodika-diagnostiki-lichnosti-na-motivatsiyu-k-uspekhu-t-elersa-oprosnik-t-elersa-dlya-izucheniya-motivatsii-dostizheniya-uspekha

Діагностична анкета «САМОСТІЙНА ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ»
ІНСТРУКЦІЯ: Будь ласка, дайте відповіді на запитання про своє професійне становлення у технічному ВНЗ. Ви можете використовувати готові варіанти відповідей або надайте власну відповідь. Відповідайте швидко, довго не розмірковуючи, але в той же час уважно та щиро.
1. ВІД ЧОГО, ПЕРШ ЗА ВСЕ, ЗАЛЕЖИТЬ МОЄ ОВОЛОДІННЯ ПРОФЕСІЄЮ У ВНЗ

(потрібний варіант підкреслити або дописати свій варіант)

А) Від моєї власної ініціативи, активності, моїх реальних дій

Б) Від допомоги, підтримки батьків, знайомих, родичів, __________________

В) Від процесу навчання у ВНЗ_______________________________________

Г) ________________________________________________________________


2. ЯК Я НАВЧАЮСЬ ТА ОВОЛОДІВАЮ ПРОФЕСІЄЮ? (потрібну відповідь підкреслити)

 1. Вивчаю всі обов’язкові дисципліни, незалежно від особистого інтересу до них

ТАК НІ

 1. Вибірково відношусь до навчання, оволодіваю тим, що вважаю особливо важливим

ТАК НІ

 1. Займаюсь самоосвітою (читаю додаткову літературу, відвідую додаткові заняття_____________________________________________)

 2. Відвідую різноманітні факультативи, курси, щоб розширити свої професійні знання та перспективи.

ТАК,ПОСТІЙНО ІНОДІ НІ

 1. Творчо відношусь до вивчення професійно важливих предметів: приймаю участь у науковій роботі, маю публікації, виступаю з авторськими доповідями. (потрібну відповідь підкреслити)__________________________________________________

3. ЯКИМ ЧИНОМ ВИ ОВОЛОДІВАЄТЕ ПРОФЕСІЙНОЮ МАЙСТЕРНІСТЮ?

 1. Пізнаю та розвиваю свої професійно важливі якості

ТАК НІ

 1. Оволодіваю навичками практичної професійної діяльності, працюю у професійних структурах

ТАК НІ

 1. Вивчаю попит на фахівців даної кваліфікації

ТАК НІ

 1. Налагоджую контакти, зв’язки з професіоналами у даній галузі

ТАК НІ

 1. Вивчаю зміст їхньої діяльності, її умови, оплату,_______________________________________________________

 2. Паралельно навчаюсь в другому ВНЗ(вказати профіль), щоб мати ще одну спеціалізацію

ТАК НІ

4. ЯКІ МОЇ НЕДОЛІКИ В НАВЧАННІ І ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ?

1)______________________________________________________________

2)______________________________________________________________

3)______________________________________________________________
5. ЯКІ МОЇ ПРОБЛЕМИ В НАВЧАННІ І ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ?

1)______________________________________________________________

2)______________________________________________________________

3)______________________________________________________________

6. ЩО МЕНІ ПОТРІБНО ЗРОБИТИ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МОГО НАВЧАННЯ І ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ?

1)______________________________________________________________

2)______________________________________________________________

3)______________________________________________________________


ЩИРО ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ У ДОСЛІДЖЕННІ!

Додаток Б

Фрагмент робочої програми з навчальної дисципліни

«Архітектура будівель і споруд»
Мета: розвинути у студентів творчість, що їхні творчі задуми можуть реалізуватися тільки в матеріальній формі – у виробах і конструкціях, виконаних з конкретних матеріалів; навчити правильно підбирати матеріали для будівель від того, в якому матеріалі виконаний будинок – у дереві чи камені, металі чи залізобетоні в моноліті – залежить і архітектурний вигляд, і конструктивне рішення, і вартість, умови та терміни експлуатації цього будинку.

Завдання: засвоїти методологію підходу до застосування досягнень науково-технічного прогресу, виявити взаємозв'язок між прийнятими конструкціями і взаємодіями на будинки (силового і несилового характеру), умовами експлуатації будинків і їхніх елементів і вимог при збереженні переважаючої ролі функціонально художнього початку.

Предмет: основні архітектурні конструкції, призначення, проектування, конструктивного рішення будинків і споруд і їхніх частин, застосовування нових матеріалів, технологій зведення з урахуванням фізико-технічних факторів.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Будинки і вимоги до них. 2. Індустріалізація будівництва. 3. Основні елементи і конструктивні схеми громадських будинків. 4. Основи і фундаменти. 5. Стіни й окремі опори. 6. Перекриття і підлоги. 7. Покриття. 8. Сходи і пандуси. 9. Перегородки. 10. Вікна і двері. 11. Загальні відомості про проектування промислових будівель. 12. Елементи й конструктивні схеми промислових будівель. 13. Каркаси, їх види й елементи. 14. Стіни. 15. Вікна, двері й ворота. 16. Покриття й ліхтарі. 17. Інші елементи промислових будівель. 18. Суть архітектури та її завдання.


Фрагмент робочої програми з навчальної дисципліни

«Іноземна мова»

Training schedule of the subjcetsTopic

Academic Hours

All

Practicals

Self-


Study

1

2

3

4

5

1 Year

1semester

The Module №1 “History of architecture”

1.1

Architecture of the ancient world: Egypt, Greek architecture.

9

6

3

1.2

The middle ages: romanesque architecture, gothic architecture.

9

6

3

1.3

Renaissance architecture. Baroque architecture. Rococo.architecture.

9

6

3

1.4

Modern architecture.

9

6

3

1.12

Module test №1

4

2

2

Total for the Module № 1

40

26

14

The Module № 2 Architecture of buildings and constructions

2.1

Foundation and subfloor. Walls.

9

6

3

2.2

Types of roofs.

9

6

3

2.3

Types of windows.

7

4

3

2.4

Types of arches.

7

4

3

2.5

Vault. Dome.

6

4

2

2.6

Homework #1

8
8

2.7

Module test №2

2

1

1

Total for the Module № 2

48

25

23

Total for 1st semester

88

51

37

2 semester

The Module №3 “Airport constructions and types”

3.1

The construction of modern airport.

9

6

3

3.2

Air terminal. Traffic control tower. Hangars.

9

6

3

3.3

“Boryspil” airport.

9

6

3

3.4

“Heathrow” airport. John F.Kennedy International Airport.


10

6

4

3.5

Module test №3

4

2

2

Total for the Module №3

41

26

15

The Module №4 “Runway”

4.1

The meaning of Runway. Parts of Runway.

9

6

3

4.2

Runway location.

9

6

3

4.3

Runway maintenance.

9

6

3

4.4

Taxiways.

6

4

2

4.5

Airdrome runway pavement.

6

4

2

4.6

Home work #2

8
8

4.7

Module test №4

4

2

2

Total for the Module № 4

51

28

23

Total for 2nd semester

92

54

38

Total for the Year

180

105

75

Total for the Subject

180

105

75

Каталог: bitstream -> NAU -> 19100
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> О. В. Шевчук-Клюжева Національний авіаційний університет мовна політика: особливості визначення та вживання терміна Реферат


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка