Формування соціокультурної компетентності у навчанні англійської мовиСкачати 163.33 Kb.
Дата конвертації24.05.2018
Розмір163.33 Kb.
Формування соціокультурної компетентності у навчанні англійської мови

Загальноосвітня школа повинна формувати цілісну систему універсальних знань, умінь, навичок, а також досвід самостійної діяльності й особистої відповідальності учнів, тобто ключові компетенції, що визначають сучасну якість змісту освіти. Компетентність - реалізоване вміння, не просто здатність, а дію.

Основоположна мета навчання іноземної мови - розвиток комунікативної компетентності, тобто готовності і здатності яких навчають здійснювати іншомовне спілкування . Тенденції в навчанні іноземної мови як засобу спілкування відповідають сучасним потребам суспільства і проявляються в комунікативній спрямованості цілей, змісту, принципів і методів навчання.

Згідно освітньому стандарту середньої повної освіти з іноземної мови, вивчення ІМ направлено на розвиток іншомовної комунікативної компетентності в сукупності всіх її складових: речовий, мовної, соціокультурної, компенсаторної й навчально-пізнавальною.

Для того щоб спілкування відбулося, необхідно опанувати фонетичними, лексичними, граматичними і структурно-композиційними засобами і вміти вживати в основних видах мовленнєвої діяльності. Це означає формування лінгвістичної компетенції (мовленнєвих навичок і вмінь) як складової частини комунікативної компетенції. Спілкування з носіями мови обумовлено також соціальними, психологічними і культурними факторами. Його успішність багато в чому залежить від знання країнознавчих реалій, особливостей національних стилів поведінки, принципів мислення, морально - етичних цінностей і культурних норм, міжкультурних відмінностей невербального спілкування, норм

етикету. Все це визначає суть соціокультурної компетенції - ще однієї складової комунікативної компетенції.

У своїй роботі я приділяю особливу увагу формуванню соціокультурної компетентності на уроках і в позакласній діяльності. Тому основний навчально-пізнавальною метою вважаю розширення знань соціокультурної специфіки країни досліджуваної мови, вдосконалення умінь будувати своє мовне і неречевое поведінка адекватно цій специфіці та з урахуванням соціального статусу партнера по спілкуванню. При цьому купуються лингвострановедческие та країнознавчі знання, розширюється їх обсяг за рахунок нової тематики і проблематики мовного спілкування.

Поряд з формуванням соціокультурної компетентності необхідно працювати над наступними розвиваючими і виховними завданнями:

розвиток емоційно-оцінного ставлення до світу;

формування здатності до самоспостереження, самооцінці;

розвиток таких особистісних якостей, як цілеспрямованість, уміння працювати у співпраці, толерантність, відповідальність, самостійність, творча активність;

забезпечення особистісного самовизначення учнів, їх соціальної адаптації;

забезпечення розвитку інтелектуальних і пізнавальних здібностей, готовності до самоосвіти за допомогою мови;

вдосконалення досвіду продуктивної творчої діяльності з використанням ІЄ.

Те, що чують, про що говорять, читають і пишуть суб'єкти комунікації, становить предметний зміст мовного матеріалу. Воно охоплює сфери спілкування, теми, предмети мовлення, проблеми.

Всі вони повинні бути наповнені відповідним ситуативно-тематичним змістом і підкріплені хорошою інформаційною основою у вигляді текстових, аудіо-візуальних, цифрових, наочно-графічних та інших засобів.

Культурознавчих спрямованість уроків англійської мови та позакласної діяльності

Найкраще і навіть єдиний засіб проникнути в характер народу - засвоїти його мова, і чим глибше ми увійшли в мову народу, тим глибше ми увійшли в його характер. К.Д. Ушинський

Вивчення культури в процесі навчання окремих навчальних дисциплін вносить істотний внесок у виховання підростаючого покоління. Предмет "іноземна мова" займає в цьому ряду особливе місце. Як пише автор "Програми з англійської мови для шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов" В.В. Сафонова, "... в Росії враховуються і сформований досвід мовних шкіл, і можливості посилення їх освітнього потенціалу у відкритому суспільстві". Програма визначає основну мету навчання англійської мови - перший ІЄ в російських школах - як розвиток здібностей школярів використовувати ІЄ у вигляді інструменту спілкування в діалозі культур сучасного світу.

Для успішного спілкування необхідно не тільки володіти мовними засобами співрозмовника (фонетичними, лексичними, граматичними), але і загальними змістовними знаннями про світ. Навчання іноземної мови має на увазі залучення до мовною свідомості народу, мова якого вивчається. А навчання спілкуванню на ІЄ увазі оволодінням соціокультурними знаннями й уміннями.

В даний час все більшого значення набувають елементи лингвострановедения, що вводяться в курс навчання ІМ. Широкий культурологічний фон, створюваний такими уроками, сприяє як розвитку лінгвістичних навичок та вмінь (збагачення лексики, навички перекладацької діяльності, вміння працювати з фразеологізмами), так і знайомить учня з конкретними аспектами іншомовної культури. Створюються передумови для іншого сприйняття мови як складової частини всієї духовного життя суспільства. Таким чином, поряд з формуванням мовної компетенції, ми відводимо величезну роль соціокультурної компетенції. Розвиваючий і виховує потенціал процесу навчання іноземних мов можна охарактеризувати за допомогою визначення наступних цілей навчання:

-формування в учнів поваги та інтересу до культури країни досліджуваної мови;

-виховання культури спілкування і потреб у практичному використанні мови в різних сферах діяльності; vjy-розвиток мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей, ціннісних орієнтації, почуттів та емоцій учня, тобто розкриття гуманістичного та гуманітарного потенціалу його особистості.

Поставлені цілі, природно, орієнтують вчителя на більш широке використання в навчальному процесі матеріалів країнознавчого і лингвострановедческого характеру, а також матеріалів, пов'язаних з культурою та історією. Подібний підхід передбачає тісний зв'язок з іншими дисциплінами шкільного курсу і навіть їх інтеграцію, в результаті чого в учнів повинно скластися цілісне уявлення про світ, людей, що населяють нашу планету, загальнолюдських цінностях, про історію світових цивілізацій, про світову культуру, спільні проблеми людства і т . д.

Звернемося до основного в середній ланці УМК О.В. Афанасьєвої і І.В. Михеевой для 6 класу, щоб продемонструвати велика кількість культурологічного матеріалу в усіх його розділах. УМК - 6 будується на наступних методичних принципах: -

комунікативна спрямованість усього процесу навчання;

диференційоване і інтегроване навчання всім аспектам мови і видам мовленнєвої діяльності;

свідомість і активність учня в оволодінні матеріалом;

використання всіх видів наочності.

Матеріал на повторення і новий матеріал по можливості наближені до вимог загальноєвропейського стандарту, при цьому частка країнознавчого матеріалу істотно збільшена в порівнянні з попереднім комплексом.

Зупинимося на уроках 7-13 основного курсу, що має підзаголовок "Англія". Глава відкривається тестом і питаннями, що включають історичні факти з життя Британії, політичної системи цієї країни і географічні дані. При цьому формуються лексичні, граматичні та вимовні навички на базі наміченого програмою кількості лексичних одиниць, мовних засобів та вимовних засобів даної мови. Діалоги в розділі Let's Read присвячені одному з найулюбленіших свят в Британії та Америці Халлоуіну, канікулам в Шотландії, а міні-текст - британським свят. Я доповнюю інформацію про Халлоуіне переглядом мультфільму У. Діснея "Історія про сплячий жах" і інсценуванням страшилок - анекдотів з газети "English", вирізанням гарбуза і іншими ігровими моментами. У даному випадку метою є формування навичок вступу до спілкування, підтримка його, проведення своєї стратегічної лінії, докази свого висловлювання, висловлювання свого ставлення до переглянутого фільму. Ілюстративний матеріал підручника (карти, схеми, компас, символіка) допомагають яскравіше уявити мальовничість Британських островів.

На мій погляд, текст "Відкрий для себе Англію" декілька сухуватий, тому я пропоную дітям оформити буклети - реклами по регіонах Англії від імені турагентів, щоб краще відобразити в пам'яті пам'ятки і особливості кожного регіону. Наприклад, знайомство з великими готелями Британії передбачає вміння зробити замовлення номера, розплатитися, замовити сніданок, купити сувеніри в магазині.

Вдало вписується в загальну канву розмови прайс - лист з цінами супермаркету "Теско" в підручнику, але я ще пропоную дітям рольову гру в магазині з справжніми англійськими монетками і діалогами - опорами. При цьому учні формують вміння висловлювати основні мовні функції: підтвердити, заперечити, схвалити, запропонувати, дізнатися, попросити, здивуватися і ін Учні говорять виразно, вибираючи правильний тон розмови, точну інтонацію, логічний наголос та ін

Введення ситуації "Королівський Лондон" я супроводжую показом фільму "The Sights of London", де яскраво видно всі місця, пов'язані з королівською сім'єю: Букінгемський палац, Тауер, Собор св. Павла, Вестмінстерське абатство і т.д. У фільмі також можна побачити членів королівської сім'ї, що органічно виводить на біографію королеви Єлизавети II в підручнику. Наприкінці серії уроків я пропоную учням скласти екскурсію по Лондону з вживанням мовних кліше та інформації з додаткових джерел. Ці ж лексичні та граматичні конструкції закріплюються виконанням завдань з газети "School English". У розділі Activity є матеріал на аудіювання - поїздка з принцом Чарльзом вулицями Лондона, що є захоплюючим і пізнавальним для дітей заняттям. А закінчується вивчення ситуації написанням твору "Коли я думаю про Лондон, я уявляю ...". Я намагаюся сформувати в учнів уміння передати прочитане, почуте і побачене цілісно, логічно і зв'язно, що дуже значимо для письма.

Далі підручник знайомить нас з культурою Англії: театром, біографією та творчістю В. Шекспіра. Опорні фотографії та коротка інформація допомагають скласти монологічне висловлювання про видатного діяча культури Англії. Я пропоную учням для створення атмосфери того часу знайомство з уривком з "Ромео і Джульєтти" англійською мовою.

Ми говоримо про трьох періодах у розвитку англійської мови, знаходимо запозичення з староанглийского і намагаємося дати свій переклад уривка з другої сцени цього твору. Рольова гра, завершальна цю главу, підсумовує всі придбані знання і вміння.

На мій погляд, в УМК-6 вдало підібраний матеріал по Різдву: починається із загальної інформації про вітальних листівках, правила їх оформлення і яскравими прикладами вітальних текстів, а урок 12 присвячений власне свята. Знаменита пісенька "Jingle Bells" і текст "A Christmas Carol" створюють таємничу обстановку релігійного свята. Ми розігруємо сцену народження Христа, читаємо уривки з календаря очікування, книгу Т. Мора "Ніч перед Різдвом", робимо вінки, різдвяні листівки і даруємо їх друзям і близьким. Тут у великій мірі формуються вміння говорити в нормальному темпі, переказати прочитане і адекватно ситуації цитувати автентичні тексти.

Робота над кожної навчальної ситуацією завершується уроком домашнього читання, в якому дається додаткова інформація, тематично яка повязана з нею. Включений в тексти для читання інформативний матеріал країнознавчого характеру досить цікавий і важливий з пізнавальної точки зору. Це досить складні, малоадаптірованние тексти. Вони vjy дозволяють одночасно вирішити наступні завдання:

підготувати учнів до роботи з англо - російським словником;

розвинути інтерес учнів в області досліджуваної теми;

розширити кругозір та ерудицію школярів.

Таким чином, УМК-6 співвідноситься з системою загальної освіти та виховання. У підручнику знаходить відображення специфіка іноземної мови як навчального предмета - його міждисциплінарний, багатоцільовий, діяльнісний характер, а також його зв'язки з іншими навчальними предметами. Навчаючи ІЄ, ми навчаємо школярів міжособистісному і міжкультурного спілкування з носіями цієї мови в руслі чотирьох видів мовленнєвої діяльності: говоріння, аудіювання, читання та письма. Це можливо лише на основі оволодіння засобами нового для школярів мови та відповідними лінгвістичними та соціокультурними знаннями. Але я вважаю, що поряд з аудіоматеріалами в комплекс повинні бути включені відеоматеріали. Як свідчить російська приказка, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Крім того, в моніторинг знань повинні увійти письмові творчі завдання соціокультурного характеру, а не сухі граматичні вправи.

Працюючи з УМК-6, школярі залучаються до іншої національної культури, вчаться представляти культуру своєї країни на мові, що вивчається, включаються в діалог культур. Це сприяє створенню у них більш цілісної картини світу, розвитку критичного мислення, ціннісних орієнтації й загалом вихованню та розвитку школярів.

Для цього я широко використовую матеріали, привезені з Америки і Англії, які допомагають учням у написанні науково - дослідних робіт на замовлення музею "Будинок Дягілєва".

У 1996 році відомий балетний критик з Великобританії пані Неста Макдональд під час свого візиту до Пермі зацікавилася матеріалами "пермського періоду" життя С.П. Дягілєва і, в свою чергу, запропонувала наукове керівництво в роботі над рефератом про дягілєвського Лондоні, про "Російських сезонах" 1914-1929 рр.. в англійській столиці, т.к. довгі роки збирала архів про гастролі російської трупи. Робота над рефератом велася по електронній пошті, а ксерокопії интересовавших нас статей висилалися факсом. У результаті в архіві музею з'явилися рідкісні ксерокопії, фотографії, факти з життя великого імпресаріо у Лондоні, а реферат "Челсі - культурний центр Лондона" зайняв 2-е місце на обласній конференції з культурології в 1999 році.

Через пані Макдональд ми надали велику допомогу працівникам архіву в місті Лідс і сім'ї Кроуфорд по збору матеріалів про Великому князя Михайла Романові і його останні дні життя в місті Пермі. Фотографії Королівських номерів, щоденникові записи князя, види старої Мотовіліхі, хрест на місці розстрілу князя і його секретаря - все це було вислано в місто Лідс. Під час нашого перебування в Америці нам вручили книгу "Михайло і Наташа", в кінці якої вказані наші імена зі словами подяки за допомогу. Дві глави книги написані за матеріалами, зібраним і переведеним учнями гімназії. Ця книга поповнила наш музейний архів.

Взявши за основу освітній стандарт середньої повної освіти, ми доповнили основний підручник автентичними матеріалами з граматики, читання, говоріння та аудіювання, що дозволило нам розширити програму викладання іноземних мов в гімназії на середньому і старшому етапах навчання. Визначено вимоги, пропоновані до володінню учнями різними видами мовленнєвої діяльності на кожному рівні, розроблені тести з оцінки знань, організовані різноманітні види підсумкового контролю і написані сценарії позакласних заходів, включені лекції з історії і будові мови. Передбачається, що учні освоять більшу кількість нової лексики, зможуть активно використовувати в мові набуті знання з граматики, освоїти більшу кількість ситуацій з тієї ж теми, прочитати більш складні автентичні тексти. У програму закладено також робота учнів за самостійним придбання знань соціокультурного характеру.

Передбачені методи, технології, за допомогою яких найбільш ймовірне досягнення соціокультурної компетентності учнів. Тут вчитель має можливість повністю розкрити свій методичний потенціал (робота по новим педагогічним технологіям: навчання у співпраці та метод проектів).

Метод проектів передбачає наявність проблеми, що вимагає дослідження. Це певним чином організована пошукова, дослідницька діяльність учнів, індивідуальна або групова, яка передбачає не просто досягнення того чи іншого результату, оформленого у вигляді конкретного практичного виходу, але організацію процесу досягнення цього результату.

Цей процес має бути технологічно опрацьований, щоб створити для учнів ситуацію, стимулюючу їх до спільної пошуково-пізнавальної діяльності. Учні повинні чітко уявляти собі, як можна використовувати отримані ними теоретичні результати на практиці.

В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, аналізувати отриману інформацію, самостійно висувати гіпотези, приймати рішення, розвиток критичного мислення, вміння дослідницької, творчої діяльності.

Зупинимося на використанні методу проектів у моїй практиці. У цьому зв'язку найбільший інтерес представляє міжнародний проект "Зв'язок шкіл через мову і технології". Саме він дозволяє вирішити найбільш складну і саму істотну для методики задачу - створення мовного середовища і на її основі формування потреби у використанні іноземних мов на практиці.

"Зв'язок шкіл через мову і технологію" - міждержавна програма, спрямована на встановлення відносин між школами штату Коннектикут і СНД. Динамічний культурний обмін здійснюється за допомогою мови і технології. Електронна пошта забезпечує постійне спілкування всередині та між країнами англійською мовою і спільну дослідницьку роботу. Всі роботи, написані російськими та американськими учнями за роки участі в проекті, закладені в архів школи і в Інтернет. Орієнтовна тематика спільних проектів: -

Розвиток промислового капіталу та його вплив на культуру і освіту.

Історичне освоєння земель, формування менталітету.

Природні ресурси та зодчество з елементами етнографії.

Релігійні вірування, зв'язок з культурою та освітою.

Провінція як зберігач культури.

С.П. Дягілєв - велика постать у світовому мистецтві та ін

Кожне спільне дослідження закінчується участю в міжнародних конференціях. Одна з таких робіт "We Have Much In Common" була представлена на XXI обласний конкурс наукових досліджень учнів і відзначена сертифікатом у секції "Англійська мова: соціокультурний аспект".

Програма також передбачає обмін делегацій учнів і вчителів з певною метою. Такий метою може бути: -

занурення в іншомовне середовище та спілкування з носіями мови; -

збір автентичного матеріалу з певної проблеми; -

відвідування музеїв і виставок країни досліджуваної мови; -

знайомство з культурою та побутом країни досліджуваної мови; -

участь у святкуванні Hallowe'en, Christmas, Thanksgiving Day;

презентація пермського періоду життя С.П. Дягілєва англійською мовою.

Цілі створення спецкурсу:

- Розвиток особистості школяра, здатної й бажаючої брати участь у міжкультурної комунікації на вивченому мовою і самовдосконалення

розвиток здібностей школярів використовувати ІЄ у вигляді інструменту спілкування в діалозі культур сучасного світу.

Поставлені цілі орієнтують вчителя на більш широке використання під позанавчальному процесі матеріалів країнознавчого і лингвострановедческого характеру, а також матеріалів, пов'язаних з культурою та історією країн, що вивчається.

Гіпотеза: в учнів повинно скластися цілісне уявлення про світ, людей, що населяють Америку, загальнолюдських цінностях, історії світових цивілізацій, про культуру англо-мовних країн.

Завдання:

розширити кругозір та ерудицію школярів;

підготувати учнів до ситуацій природного спілкування;

розвинути інтерес учнів в області досліджуваних тим допомогою створення ситуацій (свят, вікторин, уявлень).

Програмовані дії:

Робота над темою передбачає семантизацію нової лексики, читання автентичних текстів з подальшим обговоренням прочитаного, перегляд відеофільмів, говоріння в монолозі і діалозі, актуалізацію вивченого матеріалу у формі захисту проектів, театралізації та ситуативного спілкування.

Очікуваний результат: у 70% учнів мають сформуватися навички практично вільного володіння мовою в усіх видах мовленнєвої діяльності. Діагностика: -

розробка творчих завдань для закріплення отриманих на спецкурсі навичок і умінь; -

робота над проектами страноведческого і лингвострановедческого характеру; -

тестовий контроль; -

проведення творчих письмових робіт; -

використання рольових ігор з пройденим ситуацій. Автентичні тексти, відеофільми та наочні посібники, привезені з Америки, допомагають занурити учнів у іншомовну культуру. Крім того, ми намагаємося відзначати найяскравіші свята країн, що вивчається.

У процесі роботи над країнознавчим матеріалом на уроках іноземної мови нам дуже допомагає інформація, запитана в Інтернет. Крім того, у викладанні іноземних мов ми намагаємося якомога ширше використовувати сучасні технології. Глобальна мережа Інтернет створює умови для отримання будь інформації, необхідної учням і вчителям знаходяться в будь-якій точці земної кулі. Ця інформація, природно, автентична, і, використовуючи її, можна отримати необхідні дані по темі, над якою працюють школярі в рамках проекту.

Специфіка такого міжнародного проекту полягає в тому, що він межпредметний: яку б проблему ми не взяли, обговорення проводиться англійською мовою. Саме тому створюється мовна середовище й умови для формування потреби у використанні іноземних мов як засобу реального спілкування в процесі міжкультурної взаємодії. Треба сказати, що діалог культур тут відбувається самим безпосереднім чином: при обміні листами електронною поштою діти не тільки знайомляться з інформацією, значущою для вирішення їх загальної проблеми, а й з особливостями культури своїх партнерів, історією країни і поточних подій.

Матеріал, зібраний учнями, становить величезну цінність для уроків іноземної мови і може бути використаний на уроках МХК, географії, історії та ін . Учитель ставив перед собою кілька цілей:

прищепити учням повагу до культурних традицій інших народів;

навчити вести спільну роботу над єдиною метою;

навчити самостійно здобувати інформацію, аналізувати її, робити висновки;

вміти відстоювати свою точку зору і захищати свою роботу засобами іноземної мови.

Учителем була введена і активізована нова лексика. На кількох уроках аудіювання учні вчилися сприймати на слух носіїв всіх різновидів англійської мови. На уроках читання вони вчилися добувати необхідну їм інформацію. На уроках усного мовлення учні вели обговорення даної теми. У ході роботи над проектом хлопцям довелося підготувати усна доповідь по темі, барвистий ілюстративний матеріал, підібрати безліч прикладів, зробити зведені таблиці поширення англійської мови у світі і вивчити історію англійської мови.

Офіційними різновидами англійської мови вважають британський і американський. Далі в роботі наводяться особливості англійської мови в Америці, ПАР, Канаді.

Мова є найбільш істотне надбання, що належить народу, саме живе вираз його характеру, сама енергійна зв'язок зі світовою культурою. Мова служить найкоротшим ланкою, здатним зв'язувати людей один з одним.

Таких проектів за рік у кожному класі робиться по 2-3. Що стосується міні-проектів, то ними закінчується вивчення кожної теми. Головне, щоб учні були поставлені в такі умови, коли їм доводиться думати не про те, як сказати, а про те, що сказати, тобто щоб вони думали про якусь проблему, намагаючись спільно її вирішити, використовуючи при цьому мову як засіб спілкування, вирішення даної проблеми, і, зрозуміло, щоб їм було цікаво.

Таким чином, матеріал, призначений для обговорення на уроках, за глибиною і обсягом значно вище вимог освітнього стандарту і спрямований на формування соціокультурної компетентності учнів. Він узятий з американських і англійських автентичних джерел і забезпечує можливість вибору мовних засобів залежно від інтересів, здібностей і рівня навченості дітей. Широко використовуються відеофільми, комп'ютерні програми, фотографії, енциклопедії, листи, карти. Країнознавча спрямованість покликана сформувати в учнів уявлення про менталітет та культуру інших країн. А пізнання культури країни - привід для глибокого розуміння і осмислення рідної культури. Іншими словами, відбувається діалог культур. Порівняння країн, людей, звичаїв, традицій, культурного надбання стимулює і мотивує прагнення збільшувати і поглиблювати обсяг знань про інші країни і власній країні. Хлопці залучені в творчу діяльність: проекти, рекламні проспекти, сценарії, літературні вікторини і т.д. При цьому 70% учнів навчені говорити: цілісно, логічно, зв'язно, продуктивно, експромтом. Ми намагаємося реалізувати принципи:індивідуалізації, мовної спрямованості, функціональності, ситуативності, новизни, особистісної орієнтації, колективної взаємодії, моделювання.

Такий підхід до навчання іноземної мови дає свої результати. Наші старшокласники займають призові місця в районних олімпіадах.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 163.33 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка