Формування та використання прибутку банкуСторінка1/17
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.71 Mb.
#479
ТипРеферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Пояснювальна записка

до випускної роботи


освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

на тему: ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ БАНКУ

Виконав: студент 4 курсу, групи БС-93

напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)

Куксенкова Ю. О.

Керівник: Котенко О. О.

Рецензент: Григоренко Н. Г.

Суми – 2013 року

РЕФЕРАТ


Випускна робота містить 124 сторінки, 12 таблиць, 17 рисунків, список використаних джерел з 61 найменування, 6 додатків.

Актуальність теми обумовлена підвищенням вимог до ефективності діяльності банків України у зв’язку з чим важливого питання набуває механізм формування прибутку та його використання.

Об’єктом дослідження є механізм формування та використання прибутку банку.

Предмет дослідження – сукупність положень щодо формування та використання прибутку банку.

Мета випускної роботи полягає в теоретичному узагальненні основ механізму формування прибутку, удосконаленні та наданні практичних рекомендацій щодо використання прибутку банку.

При написанні роботи були використані наступні методи:  • аналізу та синтезу (при визначенні сутності поняття «прибуток банку» з різних підходів; узагальненні класифікаційних підходів до поняття прибутку банку, оцінюванні фінансового стану ПАТ «Умовний Банк»);

– групування (при визначенні факторів впливу на процес формування та використання прибутку банку);

– статистичні методи (при виявленні показників прибутку банку);

– табличні та графічні методи ( при табличному оформленні даних з аналізу прибутку, доходів, витрат банків та показників їх прибутковості).

За результатами дослідження сформульовані наступні висновки.

Запропоновано розуміти прибуток банку як економічну категорію, що відображає відносини між банком та суб’єктами господарювання та фізичними особами та показує кінцевий фінансовий результат його діяльності, який створює необхідні умови для ефективної роботи та подальшого розвитку. Даний авторський підхід сутності поняття «прибутку банку» виходить з дослідження поняття прибутку з урахуванням специфіки діяльності банківської установи та визначається як кінцевий результат її діяльності.

Аналіз джерел формування прибутку ПАТ «Умовний Банк» показав, що коефіцієнти за показниками прибутку демонструють тенденцію до зменшення та потребують подальшого вдосконалення. Виявлено, що банк має значні резерви підвищення ефективності діяльності за рахунок оптимізації структури його активів, зобовязань та капіталу, а також раціонального використання витрат.

З мето виявлення резервів щодо підвищення ефективності діяльності ПАТ «Умовний Банк» розглянуто сучасні методики аналізу прибутку.

Запропонована авторська методика оцінки прибутку, яка дозволяє визначити напрямки банківської діяльності, що сприяють не тільки максимізації прибутку, а й наповненню ринку банківських продуктів і послуг.

Результати дослідження, викладеного у випускній роботі отримали схвальну оцінку на ХVI Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів «Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє» (ДВНЗ «УАБС НБУ», м. Суми, 2013 р.)
Ключові слова: прибуток банку, формування прибутку, розподіл прибутку.

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра банківської справи
ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

д.е.н., професор _________________Т.А. Васильєва

«___»____________2013 р.


ВИПУСКНА РОБОТА

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

за спеціальністю 6.030508 «Фінанси і кредит»

(«Банківські технології і процеси»)


ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ БАНКУ

Виконала студентка 4 курсу, група БС-93 ______________ Куксенкова Ю. О.

«___» ____________2013 р.
Керівник випускної роботи _________________О. О. Котенко

«___»____________2013 р.


Консультант розділу «Охорона праці та

безпека в надзвичайних ситуаціях» __________________М. Л. Гончарова

«___»____________ 2013 р.

Суми – 2013Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»
Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Напрям підготовки: 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри

банківської справи

д.е.н., професор

_______________ (Т.А. Васильєва)

«___»_____________ 20___ р.

З А В Д А Н Н Я

НА ВИПУСКНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Куксенковій Юлії Олександрівні


1. Тема роботи: Формування та використання прибутку банку

керівник роботи: Котенко Олександр Олександрович, викладач-стажист,

затверджені наказом вищого навчального закладу від «__»_______20__ р. №___

2. Строк подання студентом роботи « 14 » червня 2013 р.

3. Вихідні дані до роботи

Мета – узагальнення наукових підходів щодо прибутку банку, а також теоретичному узагальненні основ механізму формування прибутку та наданні практичних рекомендацій щодо його використання.

Об’єкт – механізм формування та використання прибутку банку.

Предмет – теоретичні основи та організаційно-методичне забезпечення щодо формування та використання прибутку банку.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

Розділ 1: дослідити сутність прибутку банку та його види; розкрити механізм формування та використання прибутку банку; визначити проблеми формування та використання прибутку банками.

Розділ 2: провести аналіз фінансового стану ПАТ «Умовний Банк» (у т.ч. вертикальний, горизонтальний, коефіцієнтний та факторний аналіз його фінансових показників за останні 3-5 років); дослідити джерела формування та використання прибутку ПАТ «Умовний Банк»; розглянути податкове навантаження як фактор впливу на прибуток банку.

Розділ 3: розкрити моделі оцінки прибутку банку та прогнозування факторів його зростання; дослідити засади впровадження методика оптимізації прибутку ПАТ «Умовний Банк».

Розділ 4: ознайомитися з правовими та організаційними основами охорони праці в банківській установі; провести загальний аналіз санітарно-гігієнічних умов праці; визначити та охарактеризувати стан профілактики травматизму та професійних захворювань в банку.

5. Перелік графічного матеріалу

Розрахунковий матеріал має бути представлений в таблицях, схемах та графіках

6. Консультанти розділів роботиРозділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв


ІV

Гончарова М. Л.,

доцент кафедри менеджменту

7. Дата видачі завдання « 27 » листопада 2012 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п


Назва етапів дипломної роботи

Строк виконання етапів роботи

ПриміткаЗавершення І розділу випускної роботи

До 03.02.2013


Отримання індивідуального завдання по проходженню переддипломної практики

30.04.2013


Проходження переддипломної практики

06.05 -02.06.2013


Подання на кафедру звіту про проходження переддипломної практики

03.06.2013


Погодження розділу звіту про проходження переддипломної практики «Охорона праці»

04.06.2013


Завершення ІІІ розділу випускної роботи

До 03.06.2013


Подання попереднього варіанту випускної роботи керівнику

03.06.2013


Попередній захист випускних робіт на кафедрі

10.06.2013


Погодження розділу «Охорона праці» з консультантом

11.06.2012


Подання випускної роботи на кафедру

14.06.2013


Захист роботи на засіданні ДЕК

24.06-30.06.2013


Студент ___________ Куксенкова Ю.О.

( підпис )

Керівник роботи ___________ Котенко О.О.

( підпис )

ЗМІСТ


ВСТУП…….……………………………………………………………….

9

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ БАНКУ ………………………….…………........................

11

1.1

Теоретичні підходи до сутності поняття прибутку банку та його види……………………………………………….

11

1.2

Організація механізму формування та використання прибутку банку …………………………………………

20

1.3

Проблеми формування та використання прибутку українськими банками ……………………………………

29
Висновки до розділу 1………………………………….

34

РОЗДІЛ 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»…………………………………………………….

36

2.1

Загальна характеристика фінансово – господарської діяльності ПАТ «Умовний Банк» та його місце в банківській системі України ……………………………..

36

2.2

Аналіз джерел формування та використання прибутку ПАТ «Умовний Банк»…………………………………….

44

2.3

Податкове навантаження як фактор впливу на прибуток банку……………………………………………………….

51
Висновки до розділу 2……………………………………

57

РОЗДІЛ 3

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ БАНКУ……………………….

58

3.1

Моделі оцінки прибутку банку та прогнозування факторів його зростання…………………………………

583.2

Методика оптимізації прибутку ПАТ «Умовний Банк»…

63
Висновки до розділу 3……………………………………..

73

РОЗДІЛ 4

ОХОРОНА ПРАЦІ в ПАТ «Умовний Банк»……………..

74

4.1

Правові та організаційні основи охорони праці………….

74

4.2

Аналіз санітарно – гігієнічних умов праці в

ПАТ «Умовний Банк»……………………………………..78

4.3

Профілактика травматизму та професійних захворювань в ПАТ «Умовний Банк»………………………

82
Висновки до розділу 4…………………………………….

85

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………

86

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…..……………………………….

88

ДОДАТКИ…………………………………………………………………….

95

ВСТУП

Прибуток банку є найважливішим джерелом формування капіталу та тим головним показником, який узагальнює результати діяльності банку і свідчить про ефективність його діяльності. Аналіз формування прибутку є головним етапом планування в діяльності банку та визначення подальших його завдань відповідно до обраної політики. Отримання певного обсягу прибутку є пріоритетними завданнями в діяльності банку.

Актуальність зазначених питань полягає в тому, що при підвищенні вимог до ефективності діяльності банків України важливого питання набуває механізм формування прибутку та його використання.

Серед науковців питання щодо сутності, механізму формування та розподілу прибутку банку представлені як в працях таких зарубіжних вчених як П. Друкер, М. Ерхард, І. Шумперета, так і в дослідженнях вітчизняних вчених, зокрема О. В. Дзюблюк [1], О. А. Криклій [2], О. О. Рибалка [3], В. В. Бобко [4], О.О.Юшкевич [5], С. П. Вольська [6] та ін.

Мета роботи полягає в теоретичному узагальненні основ механізму формування прибутку, удосконаленні та наданні практичних рекомендацій щодо використання прибутку банку.

Відповідно до поставленої мети основні завдання сформульовані наступним чином:

– комплексно узагальнити підходи щодо сутності поняття «прибуток банку» та узагальнити класифікаційні підходи до його аналізу;


  • дослідити фактори, що впливають на процес формування прибутку;

  • дослідити організацію механізму формування та використання прибутку банку;

  • здійснити аналіз фінансового стану ПАТ «Умовний Банк»;

  • проаналізувати джерела формування та використання прибутку ПАТ «Умовний Банк»;

  • розглянути питання податкового навантаження як фактору впливу на прибуток банку.

Крім того, завдання роботи направлені на дослідження організації охорони праці в банку, а саме аналізу правових та організаційних основ охорони праці, дослідженні санітарно-гігієнічних умов праці та профілактиці травматизму та професійних захворювань в ПАТ «Умовний Банк».

Об’єкт – механізм формування та використання прибутку банку.

Предмет дослідження – прибуток банку.

При написанні роботи були використані наступні методи:  • аналізу та синтезу (при визначенні сутності поняття «прибуток банку» з різних підходів; узагальненні класифікаційних підходів до поняття прибутку банку, оцінюванні фінансового стану ПАТ «Умовний Банк»);

– групування (при визначенні факторів впливу на процес формування та використання прибутку банку);

– статистичні методи (при виявленні показників прибутку банку);

– табличні та графічні методи (при табличному оформленні даних з аналізу прибутку, доходів, витрат банків та показників їх прибутковості).

Джерелами інформації, які була використана при написанні роботи були праці вітчизняних та зарубіжних вчених, нормативно – правова база, тези доповідей, наукові публікації в періодичних виданнях, ресурси Інтернет, а також власні узагальнення та розрахунки.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ БАНКУ    1. Теоретичні підходи до розуміння сутності поняття прибутку банку та його видів

В ринковій економіці банки завжди займали провідне місце та перебуваючи у тісному зв’язку з усіма її ланками впливали як на економіку вцілому, так і на розвиток суспільства завдяки специфіці своєї діяльності.

Прибуток банку є одним з основних показників, що свідчить про ефективність його діяльності. Розмір прибутку банку та перспективи щодо його зростання є основою не лише для утримання клієнтів, а й для надання нових кредитів та інвестування фінансових ресурсів у пріоритетні галузі економіки.

На даному етапі ринкових відносин прибуток банку є основою для подальшого існування банку, так як він є одним із індикаторів ефективного управління його ресурсами.

Прибуток формується в результаті здійснення банком кредитних, депозитних, розрахункових та інших видів діяльності банку. Згіднo з Зaкoнoм Укpaїни «Пpo бaнки i бaнкiвську дiяльнiсть», бaнк – юpидичнa oсoбa, якa на пiдстaвi бaнкiвськoї лiцензiї мaє виключне пpaвo нaдaвaти банківські пoслуги, вiдoмoстi пpo яку внесенi дo Деpжaвнoгo pеєстpу банків [7]. Метою створення банку є максимізація прибутку, таким чином, є всі підстави вважати, що банк здійснює підприємницьку діяльність, яка має певні особливості та свою специфіку. Тому, розгляд сутності прибутку доцільно здійснювати як з точки зору підприємства, так і з точки зору банківської установи.

Аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури дає підстави вважати, що на сьогоднішній день не існує чіткого та єдиного розуміння поняття прибутку банку.

Розуміння сутності прибутку як економічної категорії зазнавала змін та розвивалась, а тому утворила значну кількість підходів, які як виключають, так і доповнюють один одного.

У XVIII столітті європейська економічна наука сформувала три напрями дослідження походження прибутку. Французька школа фізіократів пояснювала появу прибутку у зв’язку з розвитком землеробства. Німецька школа прибуток розглядала як результат продуктивності капіталу, англійська – праці, що обґрунтовувалося в теоріях В. Петті та Дж. Локка відповідно.

Варто зазначити, що А. Сміт і Д. Рікардо розглядали поняття прибутку як особливу економічну категорію. Серед економістів склалася думка, що прибуток слід розглядати у тісному зв’язку з процесом як і з факторами зростання суспільного багатства, так і накопичення капіталу.

Огляд наукових напрацювань А. Сміта дозволяє виділити наступні підходи до трактування ним прибутку (рис. 1.1).

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка