Формування та використання прибутку банкуСторінка12/17
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.71 Mb.
ТипРеферат
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

де ЧП – чистий прибуток;

АК – акціонерний капітал;

Д – доходи банку.


Всі коефіцієнти в моделі аналізу «Дюпон» підібрані таким чином, що чим більше їх значення, тим вища ефективність використання ресурсів. Ця формула підтверджує, що значення відносини чистого прибутку до акціонерного капіталу тим більше, чим більше частка чистого прибутку в доходах банку і чим менше власних коштів спрямовано в активні операції. Так, аналіз дає можливість оцінити вплив на прибутковість відносних показників, кожен з яких у свою чергу може бути представлений більш детально.

Але дана модель не враховує темпи інфляції і більшою мірою спрямована на факторний аналіз рентабельності капіталу.

При проведенні перспективного аналізу рентабельності діяльності банку слід враховувати темпи інфляції.

Для проведення аналізу в даному напрямку необхідно розглянути 2 показника: номінальна рентабельність і реальна рентабельність, і їх взаємозв’язку.

Номінальна рентабельність характеризує її фактично отриманий розмір. Реальна рентабельність це номінальна рентабельність, скоригована на рівень інфляції.

Відповідно до методики перспективного прогнозування зростання рентабельності розглянутої Буєвич С. Ю. і Корольовим О. Г. зв'язок між номінальною та реальною рентабельністю можна представити в наступному

вигляді формули 3.8 [59,С.189]:
(3.8)

де n – номінальний рівень рентабельності;

r – реальний рівень рентабельності;

i – темпи інфляції.


Розрахунок номінальної рентабельності банку можно представити у вигляді формули 3.9:
(3.9)
Очевидно, що при нульовому рівні інфляції номінальна і реальна рентабельність збігаються.

Якщо рівень інфляції різниться від нульового рівня, банку необхідно здійснювати коригування своєї діяльності на рівень інфляції. Своєчасне коригування дозволяє банку об'єктивно оцінювати рентабельність діяльності, а також вийти на необхідний рівень прибутковості активів. Цю залежність слід мати на увазі керівництву банку при плануванні рентабельності діяльності та розміру дивідендів.Основним показником, прибутковості, за допомогою якого можна провести перспективний аналіз рентабельності є показник норми чистого прибутку на капітал банку або рентабельності капіталу відомий як показник ROE (return on equity) представлений у вигляді формули 3.10:
(3.10)
Для аналізу прибутковості, наприклад власного капіталу (ROE), може бути застосована формула, яка визначає ROE як добуток рівня (норми) рентабельності активів (ROA) і відношення активів до власного капіталу (форм. 3.11):
, (3.11)

де А – сукупні активи банку


Зіставивши значення даного показника, акціонери банку можуть приймати рішення про розміщення власних коштів в різних банках.

Норма рентабельності активів (ROA – return on assets) визначається формулою 3.12:


(3.12)
Так, ROA характеризує можливість банку отримувати прибуток з активів, а ROE – вимірювач дохідності власного капіталу. Необхідно зазначити, що зростання показника рентабельність власного капіталу (ROE) обмежений, тому резервом прибутковості комерційного банку є збільшення віддачі від вкладення в активні операції, а рентабельність активів залежить безпосередньо від прибутковості вкладень і частки прибутку в доходах комерційного банку.

Також показник номінальної рентабельності можна представити у вигляді формули 3.13:


, (3.13)

де d – частка прибутку в доходах.


Причому формула, за якою можна знайти показник частки прибутку в

доходи має вигляд 3.14:(3.14)
Номінальна рентабельність активів може бути представлена у вигляді формули 3.15:
, (3.15)
де g – леверидж, або відношення вартості активів до величини власного капіталу.
З вище наведених формул випливає, що чим більше у банку обсяг витратних статей (менше частки прибутку в активах), тим більший дохід повинен заробити банк, щоб досягти необхідної номінальної рентабельності активів. Щоб вийти на заданий реальний рівень рентабельності, банку потрібно значна прибутковість активів. Дана умова є комбінацією високого рівня інфляції, низького рівня левериджу і невеликої частки прибутку в доходах банку. Таким чином, банки з рівними можливостями можуть досягти різних результатів і навпаки – однакової рентабельності можуть досягти банки з істотними відмінностями в рентабельності активів і відношення активів і власного капіталу.

Доцільно розглянути на прикладі методику прибутковості з урахуванням темпів інфляції, так як саме вона в сучасних умовах найбільш актуальна.

Методику розрахунку прибутковості з урахуванням темпів інфляції можна використовувати при аналізі зростання рентабельності ПАТ «Умовний Банк».

Для цього розрахуємо основні показники за 2011 і 2012 рр., щоб виявити тенденцію зміни прибутковості і можливість застосування вище вказаної методики (табл.3.1).Таблиця 3.1 – Розрахунок прибутковості ПАТ «Умовний Банк» з врахуванням темпів інфляції

Етап

Формула

Розрахунок

2011 р.

2012 р.

123

45

Частка прибутку в доходах банку

6


Отже, перший та другий етапи розрахунків показали, що в 2011 р. на 1 грн власного капіталу приходилося 1,0208 грн чистого прибутку, а в 2012 році – 1,1272 грн. В 2011 р. на 1 грн активів приходилося 0,0569 коп. чистого прибутку, в 2012 р. – 0,0709 коп. На основі розрахованих показників можно порекомендувати банку нарощувати дані показники в наступні періоди. За базисні значення для росту прибутковості слід користуватися значеннями 2012р., оскільки показник норми чистого прибутку на капітал за даний рік більше, ніж значення даного показника в 2011 р. На третьому етапі розрахунок рентабельності капіталу, за умови, що значення рентабельності зберігається на рівні 2012 р., маємо наступні результати. Для збереження показника на рівні 0,0709 потрібно 11,1203 грошових коштів активів на кожну грошову одиницю капіталу банку, для того, щоб показник становив 11,1203. Четвертий етап передбачає врахування рівня інфляції.

Отже, розрахунок зміни прибутковості банка з урахуванням інфляції показав, що рівень рентабельності складе в 2013 р. 0,0633 пункти. При рівні інфляції в 8,3% для збереження загального рівня рентабельності банку на рівні 11,1203% номінальна рентабельність активів повинна складати 0,0633%. Тому, з наведених вище розрахунків можна зробити висновки про те, що в 2012 році в банку був менший обсяг витратних статей (більше частки прибутку в активах).

Оскільки дана методика включає два основних фактори, а саме темпи інфляції та частку прибутку в доходах банку, то слід зазначити, що даний підхід дозволяє достатньо повно оцінити прибутковість банку.

З огляду на проведений аналіз для зниження негативного впливу факторів на фінансові результати діяльності банку та збільшення прибутку, вважаємо необхідним:

- збільшення питомої ваги доходних активів банку в сукупних активах;

- в середньостроковій перспективі основним джерелом підвищення прибутку є отримання банком комісійних доходів (за рахунок надання комплексних продуктів, наприклад, страхуванням), оскілки даний вид доходу не впливає на кредитний ризик банку;

- забезпечення високої якості обслуговування клієнтів в сегменті як корпоративних, так і роздрібних клієнтів для забезпечення конкурентних переваг банку для підвищення чистої процентної маржі, та відповідно рентабельності активів та капіталу банку.

Висновки до розділу 3

Отже, на основі результатів аналізу прибутку ПАТ «Умовний Банк» та метою його оптимізації розглянуто сучасні моделі оцінки прибутку банків та запропоновано методику оцінки прибутку, яка дозволяє визначити напрямки банківської діяльності, що сприяють не тільки максимізації прибутку, а й наповненню ринку банківських продуктів і послуг, а також коригувати фінансові результати діяльності банку, враховуючи темпи інфляції.


РОЗДІЛ 4

ОХОРОНА ПРАЦІ В ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»

4.1 Правові та організаційні основи охорони праці

Відповідно до законодавства України про охорону праці охорона праці являє собою систему правових, лікувально-профілактичних, організаційно- технічних та соціально-економічних заходів та засобів, які спрямовані на збереження життя та здоров’я людини, а також запобігання травматизму та професійних захворювань.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов'язаний створити місці в кожному структурному підрозділі на робочому такі умови праці, які відповідали б нормативно-правовим актам, а також забезпечили б додержання вимог законодавства щодо прав працівників в сфері охорони праці.

Для ефективного функціонування служби охорони праці визначаються керівники підрозділів та служб, їх повноваження, обов’язки та відповідальність, а також працівники щодо питань, пов’язаних з розробкою та вдосконаленням системи управління охороною праці.

Основні завдання, які покладені на служби та підрозділи, які здійснюють процес управління охороною праці є:

– підготовка та реалізація заходів, які спрямовані на забезпечення безпечних та належних умов праці, безпечне ведення технологічних процесів;

– проведення заходів щодо навчання працівників з питань охорони праці;

– аналіз та оцінка умов праці та її безпеки на робочих місяцях;

– організаційно-методологічне керівництво щодо охорони праці;

– забезпечення взаємозв’язку між системою управління охороною праці та системою управління організацією технологічного процесу в цілому.Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка