Формування та використання прибутку банкуСторінка16/17
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.71 Mb.
ТипРеферат
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Продовження таблиці В.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6.2 кредити та заборгованість фізичних осіб

22354600,00

40,57

19593907,00

38,16

9419497,13

19,75

– 2760693,00

– 10174409,87

– 12935102,87

87,65

48,07

42,14

7.Цінні папери в портфелі банку на продаж

5516281,00

10,01

6029990,00

11,74

6195496,39

12,99

513709,00

165506,39

679215,39

109,31

102,74

112,31

8. Цінні папери в портфелібанку до погашення

4196827,00

7,62

2303361,00

4,49

920054,70

1,93

– 1893466,00

– 1383306,30

– 3276772,30

54,88

39,94

21,92

9. Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

54771,00

0,10

174925,00

0,34

181925,12

0,38

120154,00

7000,12

127154,12

319,38

104,00

332,16

10. Інвестиційна нерухомість

56299,00

0,10

117982,00

0,23

124570,20

0,26

61683,00

6588,20

68271,20

209,56

105,58

221,27

11. Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

6299,00

0,01

7027,00

0,01

26908,47

0,06

728,00

19881,47

20609,47

111,56

382,93

427,19

12.Відстрочений податковий актив

702933,00

1,28

592024,00

1,15

430926,26

0,90

– 110909,00

– 161097,74

– 272006,74

84,22

72,79

61,30

13. Основні засоби та нематеріальні активи

3230805,00

5,86

3153079,00

6,14

2846497,16

5,97

– 77726,00

– 306581,84

– 384307,84

97,59

90,28

88,10

14. Інші фінансовіактиви

303123,00

0,55

401618,00

0,78

299650,08

0,63

98495,00

– 101967,92

– 3472,92

132,49

74,61

98,85

15. Інші активи

234284,00

0,43

478196,00

0,93

178172,37

0,37

243912,00

– 300023,63

– 56111,63

204,11

37,26

76,05

16. Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

0,00

0,00

0,00

0,00

299709,05

0,63

0,00

299709,05

299709,05

х

х

х

Усього активів

55100385,00

100,00

51347408,00

100,00

47694485,90

100,00

– 3752977,00

– 3652922,10

– 7405899,10

93,19

92,89

86,56

ДОДАТОК Г

Таблиця Г.1 − Динаміка фінансових результатів ПАТ «Умовний Банк» за 2010– 2012 рр.№ пор

Найменування статті

2010 р.,

тис. грн.2011 р.,

тис. грн.2012 р., тис. грн.

Абсолютний приріст, тис. грн.

Темп росту, %

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

2011 р.

2012 р.

2011 р.

2012 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Процентні доходи

7295259

6783215

6335415

– 512044

– 447800

– 959844

92,98

93,40

86,84

2

Процентні витрати

– 3091579

– 2242105

– 2289799

849474

– 47694

801780

72,52

102,13

74,07

3

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

4203680

4541110

4045616

337430

– 495494

– 158064

108,03

89,09

96,24

4

Комісійні доходи

1337702

1447464

1591443

109762

143979

253741

108,21

109,95

118,97

5

Комісійні витрати

– 186805

– 153213

– 161160

33592

– 7947

25645

82,02

105,19

86,27

6

Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)

1150897

1294251

1430283

143354

136032

279386

112,46

110,51

124,28

7

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

61469

31542

– 7523

– 29927

– 39065

– 68992

51,31

– 23,85

– 12,24

8

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості

0

0

0

0

0

0

х

х

х

9

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки

0

– 33593

171

– 33593

33764

171

х

– 0,51

Х

10

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

39817

– 1742

– 10411

– 41559

– 8669

– 50228

– 4,38

597,65

– 26,15

Продовження таблиці Г.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

Результат від операцій з іноземною валютою

161236

160744

135689

– 492

– 25055

– 25547

99,69

84,41

84,16

12

Результат від переоцінки іноземної валюти

– 47327

– 58073

– 15821

– 10746

42252

31506

122,71

27,24

33,43

13

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

0

– 64

– 2919

– 64

– 2855

– 2919

х

4560,94

х

14

Витрати/(доходи), первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

0

0

0

0

х

х

х

15

Витрати/(доходи), первісного визнання фінансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

0

0

0

0

х

х

х

16

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках

– 2706954

– 2530651

– 1833040

176303

697611

873914

93,49

72,43

67,72

17

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

0

0

– 30117

0

– 30117

– 30117

х

х

Х

18

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

– 3095

32

– 20

3127

– 52

3075

– 1,03

– 62,50

0,65

19

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

1589

0

0

– 1589

0

– 1589

0,00

х

0,00

20

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

– 7489

– 23363

8776

– 15874

32139

16265

311,96

– 37,56

– 117,19

21

Інші операційні доходи

55459

61424

79432

5965

18008

23973

110,76

129,32

143,23

22

Адміністративні та інші операційні витрати

– 2840308

– 3270385

– 3558327

– 430077

– 287942

– 718019

115,14

108,80

125,28

23

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

151

196

0

45

– 196

– 151

129,80

0,00

0,00

24

Прибуток/(збиток) до оподаткування

69125

171429

241789

102304

70360

172664

248,00

141,04

349,79

25

Витрати на податок на прибуток

– 68380

– 140775

– 207942

– 72395

– 67167

– 139562

205,87

147,71

304,10

26

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

0

0

0

0

0

0

х

х

х

27

Чистий прибуток/(збиток)

745

30654

33847

29909

3193

33102

4114,63

110,42

4543,22

Таблиця Г.2 − Динаміка та структура доходів ПАТ «Умовний Банк» за 2010 – 2012 рр.

№ п/п

Найменування статті

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Абсолютний приріст, тис.грн.

Темп росту, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

2011 р.

2012 р.

2011 р.

2012 р.
1

Процентний дохід

7295259,00

81,49

6783215,00

79,95

6335415,00

77,73

– 512044,00

– 447800,00

– 959844,00

92,98

93,40

86,84
2

Комісійний дохід

1337702,00

14,94

1447464,00

17,06

1591443,00

19,53

109762,00

143979,00

253741,00

108,21

109,95

118,97
3

Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

61469,00

0,69

31542,00

0,37

х

х

– 29927,00

х

х

51,31

х

х
3

Результат від торгівлі

іноземною валютою161236,00

1,80

160744,00

1,89

135689,00

1,66

– 492,00

– 25055,00

– 25547,00

99,69

84,41

84,16
4

Результат від продажу цінних паперів в портфелі банку на продаж

39817,00

0,44

0,00

0,00

0,00

0,00

– 39817,00

0,00

– 39817,00

0,00

х

0,00
5

Знецінення цінних паперів в портфелі банку на продаж

1589,00

0,02

32,00

0,00

0,00

0,00

– 1557,00

– 32,00

– 1589,00

2,01

0,00

0,00
6

Відрахування до резервів за зобов’язаннями

х

х

х

х

8776,00

0,11

х

х

х

х

х7

Дохід від участі в капіталі

151,00

0,00

196,00

0,00

х

х

45,00

х

х

129,80

х

х
8

Інші операційні доходи

55459,00

0,62

61424,00

0,72

79432,00

0,97

5965,00

18008,00

23973,00

110,76

129,32

143,23
9

Усього доходів

8952682,00

100,00

8484617,00

100,00

8150755,00

100,00

– 468065,00

– 333862,00

– 801927,00

94,77

96,07

91,04

Таблиця Г.3 − Динаміка та структура витрат ПАТ «Умовний Банк» за 2010 – 2012 рр.

№ п/п

Найменування статті

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Абсолютний приріст, тис. грн

Темп росту, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

2011

2012

2011

2012

1

Процентні витрати

– 3091579,00

34,81

– 2242105,00

27,08

– 2289799,00

29,12

849474,00

– 47694,00

801780,00

72,52

102,13

74,07

2

Комісійні витрати

– 186805,00

2,10

– 153213,00

1,85

– 161160,00

2,05

33592,00

– 7947,00

25645,00

82,02

105,19

86,27
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

х

х

х

х

7523,00

– 0,10

х

х

х

х

х

х

3

Збитки від переоцінки іноземної валюти

– 47327,00

0,53

– 58073,00

0,70

– 15821,00

0,20

– 10746,00

42252,00

31506,00

122,71

27,24

33,43
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

х

х

– 64,00

0,00

– 2919,00

0,04

х

– 2855,00

х

х

4560,94

х

4

Резерви під за боргованість за кредитами

– 2706954,00

30,48

– 2530651,00

30,56

– 1833040,00

23,31

176303,00

697611,00

873914,00

93,49

72,43

67,72

5

Знецінення цінних паперів

0,00

0,00

0,00

0,00

– 20,00

0,00

0,00

– 20,00

– 20,00

х

х

Х

6

Результат від продажу цінних паперів в портфелі банку на продаж

0,00

0,00

– 1742,00

0,02

– 10411,00

0,13

– 1742,00

– 8669,00

– 10411,00

х

597,65

х

7

Резерви за зобов'язаннями

– 7489,00

0,08

– 23363,00

0,28

х

х

– 15874,00

х

х

311,96

х

х

8

Адміністративні та інші операційні витрати

– 2840308,00

31,98

– 3270385,00

39,50

– 3558327,00

45,25

– 430077,00

– 287942,00

– 718019,00

115,14

108,80

125,28

9

Усього витрат

– 8880462,00

100,00

– 8279596,00

100,00

– 7863974,00

100,00

600866,00

415622,00

1016488,00

93,23

94,98

88,55

ДОДАТОК Д

Таблиця Д.1 − Динаміка показників ефективності діяльності ПАТ «Умовний Банк» за 2010– 2012 рр.Показники

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Відхилення

2011 р. –

2010 р.


2012 р. –

2011 р.


2012 р. –

2010 р.
Середньорічний обсяг статутного капіталу,

тис. грн.2711355,00

3002775,00

3002674,57

291420,00

– 100,43

291319,57

Середньорічний обсяг балансового капіталу,

тис. грн.5877105,50

6456568,50

6408944,59

579463,00

– 47623,91

531839,09

Середньорічний обсяг активів банку, тис. грн.

54574194,00

53223896,50

49520946,95

– 1350297,50

– 3702949,55

– 5053247,05

Середньорічний обсяг зобов’язань банку, тис. грн.

48697088,00

46767328,00

43112002,36

– 1929760,00

– 3655325,64

– 5585085,64

Процентні доходи, тис. грн

7295259,00

6783215,00

6335415,00

– 512044,00

– 447800,00

– 959844,00

Процентні витрати, тис. грн

– 3091579,00

– 2242105,00

– 2289799,00

849474,00

– 47694,00

801780,00

Прибуток, тис. грн

69125,00

171429,00

241789,00

102304,00

70360,00

172664,00

Чистий прибуток,

тис. грн.745,00

30654,00

33847,00

29909,00

3193,00

33102,00
Коефіцієнти ефективності діяльності

Прибутковість статутного капіталу, %

0,03

1,02

1,13

0,99

0,11

1,10

Прибутковість балансового капіталу,%

0,01

0,47

0,53

0,46

0,05

0,52

Прибутковість активів,%

0,00

0,06

0,07

0,06

0,01

0,07

Чиста процентна маржа,%

19,03

16,96

17,42

– 2,08

0,46

– 1,62

Чистий спред,%

19,72

17,54

18,10

– 2,18

0,57

– 1,61

Додаток Е

Матеріали з питань охорони праці в банку


Таблиця Е.1 – Нормативно – правова база з питань ОПБСНС (станом на 2012 р.)Нормативно – правові акти (Закони, накази, Положення, інструкції тощо), що повинні бути на підприємстві (установі, організації)

Відмітка про наявність

Відмітка про відповідність чинному законодавству

Висновки/Коментарі

1

2

3

4

5

Нормативно – законодавчі акти і документи з охорони праці:

1

Закон України “Про охорону праці”

+

Вiдповiдають чинному законодавству

З зазначеного переліку нормативно – законодавчих актів не всі були представ лені в банку

2

Типове положення про службу охорони праці

+

3

Положення про порядок розслідування нещасних випадків

+

4

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (постанова КМУ від 25 серпня 2004 року № 1112)

+

5

Типове положення про навчання з питань охорони праці (наказ Державного комітету України з охорони праці від 26.01.2005 № 15)

+

6

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

+

7

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

+

8

Перелік робіт, де необхідний професійний відбір

+

9

Граничні норми підняття і переміщення важких речей жінками

+

10

Граничні норми підняття і переміщення важких речей неповнолітніми

+

11

Положення про медичний огляд працівників окремих категорій12

Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці

+

13

Порядок розробки і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, чинних на підприємстві

+


Продовження таблиці Е. 11

2

3

4

5

14

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ Держгірпромнагляду від 24.03.2008 № 53)

15

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

(постанова Кабінету Міністрів України від 01.09.92 № 442)+

16

Типове положення про комісію з питань охорони праці

+

17

Типове положення “Про кабінет охорони праці”

-

Нормативно– правові акти та проекти наказів з охорони праці:

1

Програма (текст) вступного інструктажу з охорони праці та тексти інструктажу на робочих місцях

+

Вiдповiдають чинному законодавству
2

Положення про систему управління охороною праці (СУОП):

+

2.1

Перелік професій працівників, звільнених від проведення первинного, повторного і позапланового інструктажів (за погодженням з державним інспектором з нагляду за охороною праці)

+

2.2

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

+

2.3

Положення про порядок виконання робіт з підвищеною небезпекою

+

2.4

Перелік професій, виконавці яких мають право на забезпечення засобами індивідуального захисту з визначенням конкретних видів засобів для них

+

2.5

Положення про навчання з питань охорони праці у закладі освіти відповідно до наказу МОН України від 18.04.2006 № 3042.6

Перелік робіт, для виконання яких необхідний професійний

відбір
2.7

Перелік професій працівників, які повинні проходити попередній або періодичні медичні огляди

2.8

Перелік посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню

та періодичну перевірку знань з питань охорони праці+

2.9

Перелік робіт, на яких забороняється застосування праці жінок

+

2.10

Перелік робіт, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

+

Продовження таблиці Е.11

2

3

4

5

2.11

Перелік інструкцій з охорони праці, які повинні діяти у закладі

освіти


2.12

Перелік існуючих професій і посад, працівники яких мають право на отримання молока чи інших рівноцінних харчових

продуктів

2.13

Склад постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці

+

Накази адміністрації:

1

Про затвердження Положення про систему управління охороною праці СУОП

+

Вiдповiдають чинному законодавству
2

Про затвердження Положення про проведення триступеневого адміністративно– громадського контролю у системі управління охороною праці закладу (установи)3

Про затвердження графіка проведення періодичних медоглядів працівників4

Про затвердження комісії з перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб5

Про затвердження членів добровільної протипожежної дружини і пільги для них

+

6

План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

+

Журнали локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій:

1

реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами (форма Н– Н)

+

Вiдповiдають чинному законодавству
2

реєстрації нещасних випадків, що сталися з працюючими на виробництві (Форма Н– 1, Н– 5, НПВ)

+

3

обліку повідомлень про нещасний випадок

+

4

обліку професійних захворювань (отруєнь)5

обліку об’єктів підвищеної небезпеки6

реєстрації інструкцій з охорони праці у закладі освіти

+

Продовження таблиці Е. 1

1

2

3

4

5

7

реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

+8

реєстрації протоколів лабораторних досліджень умов праці (за потреби)Документи, які повинні зберігатися в службі охорони праці:

1

Інструкції з охорони праці (перші примірники)

+

Вiдповiдають чинному законодавству

Виявлені не всі документи, що

пов’язано з

специфікою

банківської

діяльності та

відсутності в

банку нещасних

випадків


2

Акти реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами за формою Н– Н3

Акти розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій з працюючими на виробництві за формами Н– 1, Н– 5, НПВ4

Акти розслідування професійних захворювань за формою П– 45

Карта обліку професійного захворювання (отруєння)6

Матеріали розслідування нещасних випадків (повідомлення), професійних захворювань (перші примірники)7

Приписи органів державного нагляду, накази та заходи щодо їх виконання8

Приписи фахівців служби охорони праці

9

План роботи служби охорони праці

+

10

Протоколи перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб підприємства

+

11

Протоколи лабораторних досліджень атестації робочих місць за умовами праці12

Матеріали перевірки стану, умов і безпеки праці комісією закладу освіти і затверджені заходи щодо усунення виявлених порушень13

Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, що передбачені колективним договором

+

14

Матеріали аудиту охорони праці, у тому числі оцінки технічного стану виробничого обладнання, атестації робочих місць за умовами праці на відповідність нормативно– правовим актам з охорони праці

+

Таблиця Е.2 – Відповідність нормативним положенням охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях в ПАТ «Умовний Банк»

№ пор.

Назва діючого в установі (організації)

нормативного документаРозділ, пункт, інформація,

на які здійснюється

посилання


Відповідність нормативним положенням

1

Закон Укpаїни «Пpо охоpонy пpацi»

Розділ 2, стаття 10

Жiнки не залyчаються до важких pобiт, включаючи пiдйом та пеpемiщення вантажiв

Розділ 3, стаття 13

Банк pозpобляє за yчастю стоpiн колективного договоpy i pеалiзyє комплекснi заходи для досягнення встановлених ноpмативiв та пiдвищення iснyючого piвня охоpони пpацi

Розділ 3, стаття 15

У банкy ствоpено слжбу охорони праці, так як вiн вiдноситься до yстанови з кiлькiстю пpацюючих 50 i бiльше осiб

2

Поpядок пpоведення атестацiї pобочих мiсць за yмовами пpацi

(постанова Кабінету Міністрів України від 01.09.92 № 442)Розділ 1, п.4

Атестацiя пpоводиться атестацiйною комiсiєю, склад i повноваження якої визначається наказом по банкy в стpоки, пеpедбаченi колективним договоpом, але не piдше одного pазy на 5 pокiв

3

Типове положення пpо навчання з питань охоpони пpацi

Розділ 1, п.6, п.п.6.1– 6.3

Пpацiвники пiд час пpийняття на pоботy i в пpоцесi pоботи, а також yчнi, кypсанти, слyхачi та стyденти пiд час тpyдового i пpофесiйного навчання пpоходять в банкy встyпний, пеpвинний i повтоpний (pаз на piк) iнстpyктажi з питань охоpони пpацi

Таблиця Е.3 – Перелік витрат ПАТ «Умовний Банк» на охорону праці за 2010 – 2012 рр., грн№ пор.

Назва групи витрат

Назва виду витрат

Сума витрат

2010 р.

2011 р.

2012 р.

1

2

3

4

5

6

1

Додаткові до страхових

відшкодувань

потерпілим унаслідок травм і професійних

захворюваньтимчасова непрацездатність;одноразова допомога, включаючи членів родини і утриманців загиблих;відшкодування витрат лікувальним установам;Санаторно-курортне обслуговування;витрати на соціальну допомогу інвалідам;інші доплатиВсього2

Пільги і компенсації

працюючим у важких

і шкідливих умовах


додаткові відпустки;

4050

4100

4210

скорочений робочий день;лікувально– профілактичне харчування;видача молока чи інших рівноцінних продуктів;підвищені тарифні ставки, доплати за умови та інтенсивність праці;

1700

1950

2150

пенсії на пільгових умовах

4000

4100

4250

Всього

9750

10150

10610

3

Витрати на профілактику

травматизму і професійних

захворювань


витрати на заходи з охорони праці за колективним договором;

5500

5100

5200

витрати на додаткові (до колективного договору)заходи з охорони праці;

2500

2800

3000

витрати на заходи з охорони праці з інших джерел фінансування

6000

5900

6100

Продовження таблиці Е.3

1

2

3

4

5

6
Всього

14000

13800

14300

4

Витрати

на ліквідацію аварій

і нещасних випадків

на виробництвівартість зіпсованого обладнання, будівель, інструментів;витрати на порятунок потерпілих, розслідування нещасного випадку;виплати заробітної плати і доплати за час вимушених простоїв;вартість ремонту частково зіпсованого

обладнання, будівель, інструментів;

вартість підготовки та перепідготовки працівників замість вибулих унаслідок загибелі чи інвалідностіВсього5

Штрафи та інші

відшкодуванняштрафи підприємства, організації за недотримання нормативних вимог з охорони праці;штрафи працівників за порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці;компенсації працівникам за зупинку робіт органами Держнагляду за охороною праці;компенсаційні виплати населенню за пошкодження їх житлового фонду, частки майна і забруднення навколишнього середовища,інші санкції6

Всього7

Разом витрат

23750

23950

24910

Таблиця Е.4 – Акт пеpевipки станy охоpони пpацi в ПАТ «Умовний Банк»


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка