Формування та використання прибутку банкуСторінка2/17
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.71 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Рисунок 1.1 – Основні підходи до розуміння сутності поняття «прибуток» за А. Смітом (складено автором на основі [8,С.34])


Варто налогосити на тому, що одним з основних наукових надбань Адама Сміта є розробка його концепції трудової вартості. Проте, сучасні науковці виділили і один суттєвий недолік даної концепції, який полягає у роздвоєності поглядів на першоджерела прибутку.

Прибуток, як перетворена форма додаткової вартості, розглядається і у роботах К. Маркса. Він зазначав, що «будь-яка додаткова вартість, в якій би особливій формі вона не кристалізувалася потім, чи то у вигляді прибутку, відсотка, ренти і т. п., за своєю субстанцією є матеріалізація несплаченого робочого часу [9,С.891]. Ці характеристики прибутку зумовили необхідність розрахунків норми додаткової вартості.

На відміну від економістів, які джерелом прибутку визначали продуктивність праці та капітал, економічна школа Бем-Баверка визначала інший підхід. Вчений вважав, що «основним чинником виникнення прибутку є час. Бем-Баверк стверджував, що теперішні блага оцінюються завжди вище тих, які вироблятимуться у майбутньому. Покупці платять дорожче за те, що вони можуть отримати відразу, ніж за те, що вони мають чекати на протязі певного періоду. Капіталістичне виробництво пускає в обіг ресурси, сприяє їх поступовому перетворенню з «майбутніх» у теперішні блага, з цього і випливає прибуток» [10,С.12]. Розгляд підходів щодо прибутку банку як економічної категорії представлено на рисунку 1.2.


Прибуток як економічна категоріяВираження результату фінансово – господарскої діяльності

суб’єкта господарювання та винагорода за підприємницький ризик

Джерело самофінансування

Вираження ефективного управління діяльністю суб’єкта господарювання

Рисунок 1.2 – Основні підходи до розуміння сутності поняття «прибуток банку» як економічної категорії (складено автором на основі [11])


При цьому чистий прибуток розглядається як відносно дешеве джерело фінансування потреби підприємства у капіталі і посідає основне місце у так званій ієрархії фінансування [11,С.79].

Серед ряду економістів склалася думка про те, що прибуток є винагородою та платою підприємця за вкладений капітал. Разом з тим, в економічній літературі зустрічаються й інші концепції, де визначальна роль

відведена економічному середовищу та кон’юнктурному та інституціональному поясненню виникнення терміну «прибуток».

Тому, в історично-респективному аспекті прийнято виділяти три основні підходи до сутності поняття прибутку – компенсаторний, функціональний та інституційний.

Теорії прибутку, що склалася у західній економічній думці XX ст., пояснюють категорії прибутку з точки зору джерел його походження (рис.1.3).


Теорії походження прибутку ХХ ст.


Винагорода за ризик

Ф. Найт

Винагорода за монопольне положення на ринку

Е. Чемберлін,

Дж. Робінсон

Винагорода за своєчасне впровадження інновацій

Й. Шумпетер

Рисунок 1.3 – Теорії походження прибутку ХХ ст. (складено автором на основі [12,С.5])


М. Туган-Барановський визначав прибуток як «суто соціальне явище, породжене існуванням класу капіталістів» [13,С.189]. Прибуток він розглядав «як історичну категорію, соціальною основою якої є власність на засоби виробництва. Отже, заробітна плата і прибуток як види трудового та нетрудового доходів, протилежні за своєю внутрішньою природою, прибуток як доход, заснований на експлуатації робітника капіталістом» [13,С.190].

Тому, розглянуті вище підходи до розуміння сутності прибутку дають підстави стверджувати, що єдиного підходу до сьогодні не сформовано. Проте, даний факт не знижує економічного змісту та ролі прибутку, оскільки характеризує різноманіття його джерел та багатофакторність формування в умовах ринкової економіки.

З огляду на це, в економічній літературі прийнято розглядати прибуток з економічної та бухгалтерської точок зору.

Тому, у зв’язку з значною кількістю наукових підходів до розуміння сутності прибутку банку необхідним є, на нашу думку, проведення систематизації у відповідності з певними критеріями (табл. 1.1).


Таблиця 1.1 – Систематизація підходів до сутності поняття «прибуток банку»

Автор

Сутність

1

2

І. Прибуток як вираження результату фінансово-господарської діяльності

В. С. Стельмах [14]


перевищення доходів банку над витратами (різниця між ними) до сплати податку на прибуток

О. Я. Стойко [15]

рiзниця мiж доходами та витратами банку

О. Д. Вовчак [16]

позитивний результат діяльності банку, розрахований як різниця між усіма доходами та усіма витратами понесеними банком

І. М. Парасій-Вергуненко [17,С.215]

фінансовий показник результативності діяльності банку, величина якого залежить від трьох основних компонентів: доходів, витрат і податків, сплачених до бюджету

Р. І. Тиркало [18]


різниця між валовими доходами банку та витратами

ІІ. Прибуток як винагорода за ризик

О. О. Рибалка [19]

з позиції банківського бізнесу це форма доходу підприємця, який вкладає власний капітал з метою досягнення окремого комерційного успіху, в той же час він є визначеною платою за ризик здійснення підприємницької діяльності

І. А. Бланк [13]

втілений у грошовій формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності та є різницею між сукупним доходом і сукупними витратами у процесі здійснення діяльності

ІІ. Прибуток як показник ефективного управління банку

В. О. Протопопова [20]

як якісний показник, що відображає зміни обсягів банківської діяльності, рівня використання ресурсів та поєднує в собі всі аспекти діяльності банку

Продовження таблиці 1.1

1

2

М. Р. Ковбасюк [21,С.173]

економічна категорія, яка відображає економічні відносини, що складаються між комерційними банками і суб’єктами підприємницької діяльності з приводу надання їм тимчасово вільних коштів за умови повернення й оплати за користування ними та інших послуг

В. М. Кочетков та

О. В. Омельченко [22,С.43]головний показник результативності роботи банку

А. В. Череп, Г. І. Рурка [23]

як показник діяльності банку, що формується внаслідок здійснення розрахункових, кредитних, і грошових операцій та інших видів діяльності банку

О. А. Криклій [2,С.9]

виражений у грошовій формі дохід власника на вкладений капітал, плата за працю, за ризик ведення підприємницької діяльності, який є різницею між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення цієї діяльності

Прибуток як головний показник ефективної роботи банку розглядається В. М. Кочетковим та О. В. Омельченком [22], А. В. Черепом Г. І. Руркою [23]. Належність прибутку до загального показника роботи банку, на нашу думку, є не повним та не розкриває сутності даної категорії.

Більшість вчених в дослідженні поняття прибутку характеризують його з кількісної сторони. Так, О. Я. Стойко [15], Р. І. Тиркало [18] та О. Д. Вовчак [16] розглядають прибуток як різницю між доходами та витратами. І. М. Парасій-Вергуненко [17] визначає прибуток як різницю між доходами, витратами та податками, сплаченими до бюджету, причому, на наш погляд, не зовсім некоректним, бо податки, які входять до складу витрат, відокремлюся автором в окрему категорію. О. О. Рибалка [19], І. А. Бланк [13], В. О. Протопопова [20] визначають прибуток банку як плату за ризик. Г. Б. Поляк зазначає, що прибуток – це «кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства, що визначається різницею між виторгом і витратами» [24,С.204]. Г. В. Савицька вважає, що «прибуток – це частина виручки, яка

залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу комерційну діяльність підприємства» [25,С.284].

М. М Чепуріна та О. О. Кисельова розглядають прибуток з точки зору факторного доходу: «Прибуток звичайно визначають як різницю між валовим доходом і валовими витратами. Відповідно до економічної теорії, до економічних витрати має входити вартість послуг усіх факторів виробництва, незалежно від того чи купуються вони на ринку, чи є власністю фірми. Будь-які витрати, а значить і витрати виробництва, мають розглядатися з точки зору цінності альтернативних можливостей, якими доводиться жертвувати» [26,С.309– 315].

Отже, на основі проведеного огляду, можна стверджувати, що прибуток розглядається науковцями як з кількісної, так і з якісної сторони. Прибуток, як кількісна категорія – перевищення доходів, над понесеними витратами банку; як якісна категорія – економічна категорія, яка відображає позитивний фінансовий результат діяльності банку.

Однак, ми вважаємо, що недостатньо обмежуватися трактуванням прибутку як різниці між доходами та витратами. Ми погоджуємося з думкою французьких економістів, які акцентують увагу на перерахуванні бухгалтерського в економічний прибуток.

Так, А. Бабо зазначає, що «для перерахування бухгалтерського прибутку в економічний правильно буде тільки відрахувати від першого заробітну плату підприємця та прибуток від вкладення власних коштів, та додати прибуток від переоцінки вартості запасів, а також прибуток, який приховується в окремих статтях експлуатаційних витрат» [27,С.20].

В теорії розглядають нормальний прибуток та економічний (чистий) прибуток. Під нормальним прибутком розуміють плату за виконання підприємницьких функцій, яка складає середній розмір в умовах, які склалися. Слід зазначити, що розмір нормального прибутку залежить від середнього розміру в конкретній галузі. Економічний (чистий) прибуток визначається як додатковий дохід підприємця, який він отримує за більш ефективну роботу в галузі.

До складу чистого прибутку відносять два його види, а саме: прибуток, що капіталізується (той, що направлений на зростання активів банку) та прибуток, що споживається (той, що спрямовується на виплату акціонерам та для заохочення працівників).

Розглянемо сутність поняття «прибуток» з точки зору бухгалтерського обліку.

В Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку № 3 «Звіт про фінансові результати» прибуток визначено як суму, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати [28].

Разом з тим, дослідження відповідності нормативно-правових актів не дає однозначної відповіді щодо трактування сутності поняття «прибуток банку». Так, після прийняття Податкового кодексу України, Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» який визначав прибуток наступним чином: «сума валових доходів, тобто по суті доходів від усіх видів діяльності, скорегована певним чином для цілей оподаткування, зменшена на суму валових витрат підприємства та вартості зносу (амортизації) основних засобів і нематеріальних активів» [24,С.22], втратив чинність.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (концептуальна основа) трактують прибуток як «залишкову суму після вирахування витрат (що включає коригування збереження капіталу в разі необхідності) з доходу, а також як будь-яку величину, що перевищує суму, необхідну для збереження капіталу на початок періоду» [29,С.58].

Сучасні західні економісти розвивають теорії прибутку економістів ХІХ – початку ХХ століть, пристосовуючи їх до нових умов. Серед них можна виділити такі основні концепції, представлені на рисунку 1.4.Сучасні теорії походження прибуткуКонцепція революції в доходах

Теорія «продуктивності капіталу»Психологічні теорії прибутку


Теорія прибутку як трудового доходу
Теорії прибутку як монопольного доходу
Рисунок 1.4 – Сучасні теорії походження прибутку (складено автором на основі [30,С.5])


В економічній літературі зустрічаються й інші підходи до розуміння економічної сутності прибутку, що свідчить про актуальність пошуку нових і розвитку сформованих аспектів сутності поняття прибутку, але з урахуванням специфіки діяльності банку.

Наукові дискусії щодо визначення істинної природи прибутку розпочалися ще три століття тому, проте єдиної теорії прибутку, яка б розкривала економічну суть прибутку не існує. Кожна з теорій наводить переконливі аргументи в свою користь і лише їх співставлення дає змогу пізнати повну суть та економічну природу терміну «прибуток».

На основі огляду та аналізу праць як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-економістів найбільш точним є трактування поняття прибутку, як економічної категорії О. А. Криклій, а саме як: «виражений у грошовій формі дохід власника на вкладений капітал, плата за працю, за ризик ведення підприємницької діяльності, який є різницею між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення цієї діяльності» [2,С.9]. Дане визначення, на нашу думку, є найкоректнішим та найповніше відображає суть даного поняття.

Розглядаючи теоретичні засади формування та використання прибутку банку слід зазначити, що дана категорія в залежності від класифікаційних ознак має різні види. Тому, узагальнивши основні підходи до розуміння сутності прибутку, розглянуті в науковій літературі, ми можемо запропонувати наступну класифікацію основних видів прибутку, яку представлену на рисунку А.1.

Даний підхід до класифікації основних видів прибутку дозволяє здійснювати аналіз прибутку з врахуванням розглянутих підходів до його сутності, а також виходячи з специфіки діяльності банку.

Тому, пропонуємо розуміти прибуток банку як економічну категорію, що відображає відносини між банком та суб’єктами господарювання та фізичними особами і показує кінцевий фінансовий результат його діяльності, який створює необхідні умови для ефективної роботи та подальшого розвитку. Даний авторський підхід сутності поняття «прибутку банку» виходить з дослідження поняття прибутку з урахуванням специфіки діяльності банківської установи та визначається як кінцевий результат її діяльності.

1.2 Організація механізму формування та використання прибутку банку

Прибуток є джерелом внутрішнього розвитку банку, величина якого формується на основі здійснення банком активних та пасивних операцій. Формування прибутку банку, як і будь – якого процесу чи явища враховує такі складові як джерела та фактори.

Варто зазначити, що формування прибутку банку залежить від доходів, які були отримані в результаті здійснення банком видів діяльності та витрат, які були понесені при їх реалізації.

Класифікація доходів і витрат банків України для потреб їх обліку здійснюється відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України» №255 від 18.06.2003 р. зі змінами, а також згідно з Постановою Правління НБУ «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України» №280 від 17.06.2004 р. зі змінами.

Сутність понять «витрати» та «доходи» розглянуто згідно з Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, які будуть використані при подальшому дослідженні процесу формування та використання прибутку банку. Отже, «витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення чи розподілу власниками), а доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, що призводить до збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків акціонерів)» [31].

Згідно з статтею 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банк «… має право надавати банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), а також здійснювати іншу діяльність, визначену в цій статті» [7]. Класифікація видів діяльності, яку здійснюють банки представлена на рисунку 1.5 [32].Види діяльностіІнвестиційна

Фінансова

Операційна

Надзвичайна

ЗвичайнаОсновна діяльність


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка