Формування та використання прибутку банкуСторінка3/17
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.71 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Інші операціїДіяльність, що триває

Діяльність, що припиняють

Рисунок 1.5 – Види діяльності банку [32]


Науковці Г. Табачук та О. Сарахман під операційною, або звичайною діяльністю банку розуміють будь-яку основну діяльність, а також операції, що забезпечують основну діяльність або виникають внаслідок неї. У складі звичайної діяльності виділяють основну діяльність та інші операції (купівля-продаж основних засобів, товарно-матеріальних цінностей тощо). Крім того, у складі звичайної діяльності виділяють діяльність, що триває, і діяльність, яку припиняють. Надзвичайна діяльність включає операції, які не проводять регулярно та які відрізняються від звичайної діяльності [33,С.249].

Л. В. Кузнецова зазначає, що «у результаті операційної діяльності банку виникають такі доходи і витрати: процентні доходи та витрати; комісійні доходи та витрати; результат від торговельних операцій; інші операційні доходи та витрати; непередбачені доходи та витрати; податок на прибуток» [34,С.120]. Інвестиційна діяльність за МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» визначена як: «придбання і продаж довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів» [35].За результатами інвестиційної діяльності банк визначає доходи та витрати (рис. 1.6).


Інвестиційна діяльність
Витрати від інвестиційної діяльності

Доходи від інвестиційної діяльності


За операціями із збільшення (зменшення) інвестицій в асоційовані компанії
За операціями із збільшення (зменшення) інвестицій в дочірні установиЗа операціями з реалізації (придбання) інвестиційних цінних паперів зокрема цінних паперів до погашення


Від реалізації (придбання) основних засобів та нематеріальних активів

Рисунок 1.6 – Види доходів та витрат банку за результатами його інвестиційної діяльності (складено автором на основі [35,С.172])

Фінансова діяльність банків загалом визначається як сукупність операцій, що акумулюють власний та позиковий капітал. Прикладом здійснення банками фінансової діяльності є отримання позик, викуп акцій власної емісії та виплата дивідендів.

Особливістю фінансової діяльності є те, що вона є формою забезпечення розвитку банку як фінансового посередника та обсяги якої напряму залежать від організаційно – правової форми власності банківської установи. Крім того, в процесі здійснення фінансової діяльності виникають особливі види ризиків (ліквідності, втрати фінансової стабільності, інвестиційні).

Відповідно до видів діяльності, які здійснює банк, можна виділити групи доходів, які отримує банківська установа та витрат, пов’язаних з їх здійсненням. З метою відображення доходів і витрат банків України у фінансовій звітності представимо їх класифікацію в розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності в таблиці А.1.

Аналіз прибутку банку направлений на збільшення величини його розміру на основі ефективного управління отриманими доходами та понесеними витратами. Тому, аналіз прибутку заснований на аналізі доходів та витрат банку. В залежності від виду аналізу доходів та витрат виділяють такі напрямки його дослідження, які представлені в таблиці А.2.

На думку вчених, процес формування прибутку банківської установи здійснюється за участю держави та банків. Держава регулює сплату податків і зборів, здійснює ліцензування діяльності банку. Банки, в свою чергу, здійснюють розрахунково-касове обслуговування клієнтів, ведення їх рахунків в національній та іноземній валютах, залучення депозитів, видачу кредитів, видачу гарантій. При цьому формуються доходи банку та його витрати, сплачується податок на прибуток, здійснюється відрахування до фондів і в результаті даного процесу утворюється чистий прибуток банку.

Варто зазначити, що поряд з доходами та витратами, неабиякий вплив на розмір прибутку здійснює держава через встановлення податку на прибуток. Тому ступінь податкового навантаження в країні також прийнято вважати чинником першого ряду щодо формування прибутку [36,С.97].

В цьому контексті зазначимо, що основні елементи формування чистого прибутку (збитку) банку [37] представлені в таблиці А.3.

В постанові НБУ № 373 наводиться структура звіту про фінансові результати, відповідно до якої прибуток(збиток) банку за рік формується таким чином, як представлено в таблиці А.4.

При цьому, отриманий банком прибуток використовується на споживання та капіталізацію.

Прибуток, який використовується на споживання, або розподілений прибуток потрібен для виплати дивідендів акціонерам. Капіталізацію, в даному випадку, слід розуміти як спрямування частини прибутку на збільшення власного капіталу банку, або реінвестування чистого прибутку.

Як зазначає Н. М. Ткачук, можна виділити три види капіталізації, а саме: пряму, зворотну та фіктивну [38,С.3].

Пряма капіталізація передбачає реінвестування чистого прибутку. Під зворотно слід розуміти визначення вартості банку на основі прибутку, який утворюється внаслідок здійснення банком активних операцій. Фіктивна капіталізація означає, що якість елементів власного капіталу банку скорочується.

Слід зазначити, що на формування прибутку банку впливає ряд факторів. Зазвичай прийнято розглядати структуру прибутку в розрізі доходів та витрат, як це представлено вище. Однак, фактори, що впливають на формування прибутку, не обмежуються лише доходами та витратами і включають: обсяг капіталу банку; рівень ефективності використання активів банку; мультиплікаційний ефект капіталу; рентабельність доходу [38,С.174].

Опосередкований вплив факторів, які впливають на величину прибутку банку, розглянемо з використанням факторних мультиплікативних моделей.

Зазвичай, при аналізі прибутку до оподаткування використовують чотирифакторну мультиплікаційну модель, яка описується наступним рівнянням 1.1 [39]:
, (1.1)

де P – прибуток до оподаткування;

K – балансовий капітал;

Da – дохідність активів;

Mk – мультиплікатор капіталу;

Rd – рентабельність доходів.


Варто зазначити, що дохідність активів та рентабельність доходів є скоріше індикаторами зміни прибутку до оподаткування, а не основними факторами, що впливають на прибуток. Їх коливання призводять до зміни у величині прибутку, що характеризує їх як індикативні фактори впливу.

На основі аналізу відповідних джерел [19,23,36,37] маємо узагальнений перелік факторів впливу саме на процес формування прибутку банку.

По перше, доцільно здійснити класифікацію факторів на внутрішні та зовнішні. Внутрішні фактори впливу на процес формування прибутку банку, включають в себе:

– «якість управління персоналом (підвищення кваліфікації персоналу, поліпшення умов праці, добробуту працівників банку);

– якість маркетингової політики банку (ефективність цінової політики банку, удосконалення банківських технологій, організаційно-технічний рівень управління виробництвом і збутом банківських продуктів, їх конкурентоспроможність);

– якість ризик-менеджменту у банку, у тому числі зниження ризиків банківської діяльності шляхом збільшення обсягу і набору без ризикових комісійних операцій, ефективність системи оцінки та мінімізації ризиків банку;


– якість управління формуванням та використанням ресурсів банку, у тому числі таке формування пасивів та розподіл активів, які можуть забезпечити достатній рівень ліквідності, рентабельності та надійності» [37,С.20].

Внутрішні, при цьому, прийнято поділяти на екстенсивні та інтенсивні.

Екстенсивними є фактори, що показують обсяг ресурсів і неефективне використання ресурсів внаслідок ризиків, відволікань коштів у фонди та резерви, а інтенсивними – фактори, що показують ефективність використання ресурсів, до яких належать впровадження прогресивних технологій, підвищення кваліфікації працівників.

Зовнішніми факторами вважаться ті, що не залежать від діяльності самого банку, проте впливають на темпи зростання прибутку і рентабельності.

Зовнішні фактори включать ринкові та адміністративні чинники.

Як зазначає І. І. Нескородєва «до ринкових факторів, відносять фазу економічного розвитку країни, рівень конкуренції на ринку, попит і пропозицію на кредит, ціна на кредитні ресурси, рівень довіри населення до банківської системи та рівень їх доходів. До адміністративних факторів відносять державне регулювання, податкову систему, фінансову та грошово кредитну політику Національного банку України» [40,С.275].

Водночас, зовнішні чинники також доцільно поділити на прямі і непрямі. За О. Г. Сербіною: «прямі чинники здійснюють безпосередній вплив на обсяги та інструменти банківської діяльності і спрямовані передусім або виключно на банки» [41,С.266]. Непрямі чинники опосередковано впливають на банківську діяльність. При децентралізованому управлінні економікою вплив непрямих чинників на банківську діяльність зростають. Проте, як показує практика, наслідки впливу непрямих чинників досить важко прогнозувати.

Фактори, які впливають на формування прибутку, що залишається в розпорядженні банку представлені на рисунку 1.7.
Фактори, які впливають на прибуток, що залишається в розпорядженні банкурівень попиту на банківські продукти
ліквідністьсоціальний розвитокфінансові інвестиції
покриття збитків та інших витрат

Рисунок 1.7 – Фактори, які впливають на формування прибутку, що залишається в розпорядженні банку (складено автором на основі [42])


Ефективність дослідження процесу формування, розподілу та використання прибутку банку залежить від рівня інформаційного забезпечення. В свою чергу інформаційне забезпечення аналізу прибутку банку залежить від завдань, які будуть вирішенні в процесі даного аналізу. Інформаційне забезпечення включає в себе сукупність різноманітної інформації, а саме: планової, правової, нормативної, фактографічної (облікової та позаоблікової).

Всю сукупність інформації, необхідної для аналізу прибутку можна групувати за наступними видами.

1. Правова інформація, яка представлена нормативними документами Правління НБУ:

– Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України: затверджені Постановою Правління НБУ від 19.03.2003 № 124 [43];

– Правила бухгалтерського обліку доходів та витрат банків України: затверджені Постановою Правління НБУ від 18.06.2003 № 255 [44];

– Інструкція «Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України»: затверджена Постановою Правління НБУ № 373 від 24.10.2011 [45].

2. Фінансова інформація представлена формами відповідно до Інструкції НБУ №373, які наведені в таблиці 1.2.
Таблиця 1.2 – Форми фінансової звітності банків

Назва форми

Зміст

1. Звіт про фінансовий стан

Відображає активи, пасиви і власний капітал банку у грошовому вираженні на певну дату

2. Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід

Основна форма, яка характеризує фінансовий стан банку та результати його діяльності в розрізі видів доходів та витрат. Дана форма є основним джерелом щодо аналізу формування прибутку банку, бо він розкриває інформацію про доходи, витрати, прибутки, збитки, інший сукупний дохід від діяльності банку.

3. Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)

Дана форма відображає рух капіталу за звітний період

4. Звіт про рух грошових коштів

Надання користувачам інформації про те, з яких джерел надходили кошти до банку, за якими напрямами і на які цілі витрачалися, як змінився залишок коштів за звітний період. Рух грошових коштів розподіляється протягом звітного періоду в розрізі видів діяльності, а саме: операційної, інвестиційної та фінансової

5. Примітки до фінансової звітності

З точки зору формування прибутку в формі міститься додаткова аналітична інформація щодо окремих статей звітності та облікової політики банку, де відображається інформація про доходи та витрати банку.

3. Дані аналітичних та синтетичних рахунків бухгалтерського обліку за об’єктами фінансового обліку, а саме: інформація про доходи, витрати банку, фінансовий результат його діяльності.

4. Статистична інформація, наприклад, звіт за формою № 1Д «Баланс» (щоденна), № 10 «Оборотно-сальдовий баланс» (місячна).

5. Управлінська інформація – інформація, яка пов’язана з процесом управління банку та необхідна для організації та контролю діяльності структурних підрозділів банку та планування майбутніх операцій.

6. Податкова інформація :

– декларація про податок на прибуток;

– декларація на доходи.

Крім того, в процесі аналізу прибутку банку використовується інформація, яка публікується в джерелах державних органів влади, НБУ, органів статистики, а також інформація від ЗМІ, сайтів інших банків.

Підводячи підсумок, слід зазначити, що формування прибутку банку є процесом, що залежить від значної кількості факторів. Прибуток, що отримує банк в результаті здійснення ним певних операцій, розподіляється на прибуток, який споживається та прибуток, який капіталізується. Процес використання прибутку полягає в прийнятті певних управлінських рішень, спрямованих на забезпечення подальшого розвитку банку та формування фондів, необхідних для його ефективної діяльності.

1.3 Проблеми формування та використання прибутку українськими банками

Банки, як суб’єкти господарювання, в результаті отримання позитивного фінансового результату від своєї діяльності, здійснюють розподіл та подальше використання прибутку. Питання щодо розподілу прибутку та його використання в банку є предметом досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Зокрема, увага дослідників зосереджена на правильності відображення операцій з формування прибутку в розрізі звітності.

Слід зазначити, що важливо розглядати будь – який процес з точки зору складу елементів, які входять до його складу. С. Ф. Легенчук вказує, що до причин, які лежать в основі критики сучасної системи бухгалтерського обліку відносить: теоретичну недосконалість обліку, недостатню теоретизацію методології, системну розпорошеність, методологічну недосконалість, низьку точність бухгалтерського знання [46].


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка