Фрактальні моделі економічних процесівСторінка23/35
Дата конвертації09.09.2018
Розмір1.77 Mb.
ТипРеферат
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   35

Висновки до розділу


Для моделювання обраного нестаціонарного нелінійного процесу були побудовані регресійні моделі різних класів, а саме: лінійна регресія та лінійна регресія з ковзним середнім. Найкращою серед цих моделей виявилася модель лінійної регресії 4-го порядку, порівнюючи показники адекватності моделей та якості прогнозу.

На основі вибраної моделі була побудована мережа Байєса. За допомогою побудованої мережі був обчислений комбінований прогноз. Для порівняння якості прогнозу був порівняний прогноз, отриманий з використанням моделі AR(4) та мережі Байєса. На основі отриманих прогнозів були знайдені наступні характеристики: RMSE (середня квадратична похибка) та MAPE (середня абсолютна похибка у процентах).

Порівнюючи ці характеристики, можна зробити висновок, що оцінки прогнозу, які були отримані за допомогою Мережі Байєса є кращими, тобто є уточненням тих оцінок, які були отримані за допомогою моделі AR(4).РОЗДІЛ 4
РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ

4.1 Опис ідеї проекту


Табл. 4.1 і 4.2 ми проводимо аналіз змісту ідеї, можливих напрямків застосування, основних вигод, що може отримати користувач товару, а також висвітлюємо особливості нашого продукту порівняно з продуктами конкурентів:


Таблиця 4.1 – Опис ідеї стартап-проекту

Зміст ідеї

Напрямки застосування

Вигоди для користувача

Пропонується розробити моделі для прогнозування ключових показників економіки країни

1. Внутрішнє використання міністерством фінансів України

Прогнозовані значення показників процесу дають можливість підкорегувати управлінські рішення на майбутні періоди

2. Визначення стану економіки у часовому розрізі

Можна визначати не тільки теперішній стан економіки, а й робити відповідні прогнози на майбутнє

Таблиця 4.2 – Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту№№
п/п


Техніко-економічні характерис-тики ідеї

(потенційні) товари/концепції конкурентів

W
(слабка ст-а)


N
(нейт-ральна ст-а)


S
(сильна ст-а)


Мій
проект


Аналітич-ний відділ банку

Незалежні аудитор-ські фірми

11.

Мала собівартість проекту

+

-

-+

22.

Висока якість прогнозу

+

+

+
+
33.

Легкість використа-ння

+

-

-+

44.

Спектр запропоно-ваних послуг

-

+-

+

+
Продовження таблиці 4.2

Таким чином, наш продукт є достатньо конкурентоспроможним, адже він має достатньо невисоку собівартість, тобто потребуватиме невеликі кошти для купівлі і утримання, на відміну від утримання цілого відділу аналітики чи оплати послуг зовнішніх аудиторських компаній, при цьому наш продукт не поступатиметься фахівцям у якості прогнозу, а використовувати продукт достатньо легко.4.2 Технологічний аудит ідеї проекту

Визначення технологічної здійсненності ідеї проекту передбачає аналіз таких складових (табл. 4.3):  1. за якою технологією буде виготовлено товар згідно ідеї проекту;

  2. чи існують такі технології, чи їх потрібно розробити/доробити;

  3. чи доступні такі технології авторам проекту.

Таблиця 4.3 – Технологічна здійсненність ідеї проекту№ п/п

Ідея проекту

Технології її реалізації

Наявність технологій

Доступність технологій

1.

Побудова моделей для якісного прогнозу

Регресійний аналіз

Необхідно підібрати найкращі параметри і необхідну модель регресійного аналізу

Доступна

Обрана технологія реалізації ідеї проекту: регресійний аналізПродовження таблиці 4.3

4.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту


Визначення ринкових можливостей, які можна використати під час ринкового впровадження проекту, та ринкових загроз, які можуть перешкодити реалізації проекту, дозволяє спланувати напрями розвитку проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів.

У табл. 4.4 проводиться аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, динаміка розвитку ринку:
Таблиця 4.4 – Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту

п/п

Показники стану ринку (найменування)

Характеристика

1

Кількість головних гравців, од

0

2

Загальний обсяг продаж, грн/ум.од

0

3

Динаміка ринку (якісна оцінка)

Стагнує

4

Наявність обмежень для входу (вказати характер обмежень)

Нестабільна економіка

5

Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації

Необхідне врегулювання НБУ

6

Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), %

300

Виходячи зі стану ринку, є великий сенс заходити на ринок з продуктом, що дасть можливість банкам прогнозувати вкрай важливі для діяльності банку показники.

Надалі визначаємо потенційні групи клієнтів, їх характеристики, та формуємо орієнтовний перелік вимог до товару для кожної групи (табл. 4.5).
Таблиця 4.5 – Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту

п/п

Потреба, що формує ринок

Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку)

Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів

Вимоги споживачів до товару

1

Точне прогнозування економічних процесів, які відбуваються у країні

Українські комерційні банки

Прогноз потрібен для можливості прийняття управлінських рішень

Висока якість прогнозу

Технічна підтримка

Невисока собівартість


НБУ

Прогноз потрібен для формування рейтингів банків

Фізичні особи

Використання прогнозу для прийняття тих чи інших рішень, які пов’язані з економікою

Після визначення потенційних груп клієнтів проводимо аналіз ринкового середовища: у табл. 4.6 подані фактори, що сприяють ринковому впровадженню проекту, а у табл. 4.7 – фактори, що йому перешкоджають.


Таблиця 4.6 – Фактори загроз

п/п

Фактор

Зміст загрози

Можлива реакція компанії

1

Важко увійти у ринок

Споживачі можуть не погодитись купувати продукт

Розповсюдження демо-версії безкоштовно

2

Постачальник НБУ

НБУ може не надати вибірки для побудови моделі

Запропонувати необхідну плату за вибірки

3

Нестабільна економіка

Ускладнює точність прогнозу

Спроба побудувати модель, чутливу до викидів

4

Важка процедура реєстрації

Отримання дозволу на використання у фінансових установах

Почати реєструвати продукт ще на стадії його творення

Таблиця 4.7 – Фактори можливостейп/п

Фактор

Зміст можливості

Можлива реакція компанії

1

Зацікавленість споживачів

Банки зацікавлені у скороченні штату аналітиків

Впровадження продукту

2

Збільшення кількості збанкрутілих банків

Останнім часом велика кількість банків банкротує, тож продукт для прогнозу ліквідності допоможе уникнути банкроту клієнту

Впровадження продукту

У табл. 4.8 проведено аналіз пропозиції: загальні риси конкуренції на ринку:


Таблиця 4.8 – Степеневий аналіз конкуренції на ринку

Особливості конкурентного середовища

В чому проявляється дана характеристика

Вплив на діяльність підприємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною)

1. Вказати тип конкуренції

- монополія/олігополія/

монополістична/чиста


Монополія

Покращення якості продукту

Постійне оновлення, додаткові можливості для клієнта

Технічна підтримка цілодобово

Низька собівартість продукту2. За рівнем конкурентної боротьби

- локальний/національний/…Національний/міжнародний

3. За галузевою ознакою

- міжгалузева/

внутрішньогалузева


Внутрішньогалузева

4. Конкуренція за видами товарів:

- товарно-родова

- товарно-видова

- між бажаннямиТоварно-родова

5. За характером конкурентних переваг

- цінова / неціноваЦінова

6. За інтенсивністю

- марочна/не марочнаНе марочна


Більш детальний аналіз умов конкуренції в галузі (за моделлю 5 сил М. Портера) подано у наступній таблиці (табл. 4.9):
Таблиця 4.9 – Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером

Складові аналізу

Прямі конкуренти в галузі

Потенційні конкуренти

Постачаль-ники

Клієнти

Товари-замінники

Аналітичний відділ банку

Аутсорсингові фірми, що займаються прогнозами;
схожі на наш, продукти


НБУ та комерційні банки України

Потреба у високій якості прогнозу

Аутсорси-нгові фірми, що займаються прогноза-ми

Виснов-ки:

Є велика ймовірність того, що банк просто не відмовиться від свого аналітичного відділу

Можливість входження на ринок є, але ризик занадто великий

Постачаль-ник може диктувати свої умови і збільшувати ціну на вибірки

Клієнта дуже важко переконати у необхідності нашого продукту

Зайвий конкурент на ринку

На основі попередніх таблиць ми визначили, що основним конкурентом є аналітичний відділ самого комерційного банку, або ж незалежні аудиторські компанії. Основним їх недоліком є велика вартість утримання або замовлення послуг відповідно. Це дає нам змогу вийти на ринок, так як основною перевагою нашого продукту є низька собівартість, з чого слідує і мала вартість покупки нашого товару у банках.

У табл. 4.10 обґрунтовано перелік факторів конкурентоспроможності, що базується на аналізі, поданому у попередніх таблицях:
Таблиця 4.10 – Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

п/п

Фактор конкурентоспроможності

Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фактор для порівняння конкурентних проектів значущим)

1

Невисока вартість продукту

Це має бути впливовим фактором відмовитись від аналітичного відділу

2

Висока якість прогнозу

Продукт нічим не поступається цілому відділу аналітики

3

Постійна технічна підтримка

Швидке позбавлення проблем з боку розробника

4

Легке використання

Не потрібно витрачати багато часу для отримання результату


Продовження таблиці 4.10

Нижче (табл. 4.11) проведено аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту:


Таблиця 4.11 – Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін проекту

п/п

Фактор конкурентоспроможності

Бали 1-4

Рейтинг товарів-конкурентів у порівнянні з нашим проектом

3

2

1

0

+1

+2

+3

1

Невисока вартість продукту

3

+2

Висока якість прогнозу

4


+


3

Постійна технічна підтримка

1+

4

Легке використання

2

+


Фінальним етапом ринкового аналізу можливостей впровадження проекту є складання SWOT-аналізу (матриці аналізу сильних (Strength) та слабких (Weak) сторін, загроз (Troubles) та можливостей (Opportunities) (табл. 4.12) на основі виділених ринкових загроз та можливостей, та сильних і слабких сторін (табл. 4.11).

Перелік ринкових загроз та ринкових можливостей складено на основі аналізу факторів загроз та факторів можливостей маркетингового середовища. Ринкові загрози та ринкові можливості є наслідками (прогнозованими результатами) впливу факторів, і, на відміну від них, ще не є реалізованими на ринку та мають певну ймовірність здійснення.
Таблиця 4.12 – SWOT-аналіз стартап-проекту

Сильні сторони:

Висока точність обчислень

Швидкість роботи

Легкість використання

Використання нових алгоритмів

Можливість забезпечити низьку собівартістьСлабкі сторони:

Брак досвіду

Відсутність економічної освіти у розробника

Відсутність фінансових ресурсів

Обмеженість у часі


Можливості:

Банки зацікавлені у скороченні штату аналітиків

Останнім часом велика кількість банків банкротує, тож продукт для прогнозу ліквідності, рентабельності та об’єму депозитів допоможе уникнути банкроту клієнту


Загрози:

Споживачі можуть не погодитись купувати продукт

НБУ може не надати вибірки для побудови моделі

Нестабільна економіка ускладнює точність прогнозу

Важка процедура реєстрації та отримання ліцензіїПродовження таблиця 4.12

На основі SWOT-аналізу розроблено альтернативи ринкової поведінки (перелік заходів) для виведення стартап-проекту на ринок та орієнтовний оптимальний час їх ринкової реалізації з огляду на потенційні проекти конкурентів, що можуть бути виведені на ринок. Визначені альтернативи проаналізовано з точки зору строків та ймовірності отримання ресурсів (табл. 4.13).


Таблиця 4.13 – Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту

п/п

Альтернатива (орієнтовний комплекс заходів) ринкової поведінки

Ймовірність отримання ресурсів

Строки реалізації

1

Орієнтація тільки на іноземні банки (легше отримати точні прогнози)

Висока

0,5 місяця

2

Орієнтація на одиничних споживачів – потенційних клієнтів банку, у вигляді додатків для прогнозування надійності банку

Середня

3 місяці

3

Зміна орієнтиру на установи видачі кредитів

Середня

2 місяці

Виходячи з ймовірності отримання ресурсів та строків реалізації, за умови, що впровадження продукту в комерційні банки України чи НБУ буде невдалим, ми змінимо орієнтацію на іноземні банки, для яких прогнозовані моделі побудувати легше, зважаючи на більш стабільну економіку.Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка