Г. Д. Берегова діловаукраїнськамов а курс лекційСторінка1/27
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.07 Mb.
#738
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Міністерство аграрної політики України

Херсонський державний аграрний університет
Кафедра українознавства

та філософії
Г.Д.Берегова
Д І Л О В А У К Р А Ї Н С Ь К А М О В А

КУРС ЛЕКЦІЙ

Навчально-методичний посібник

Херсон – 2004
УДК
Рекомендовано до друку кафедрою українознавства та філософії, методичною радою будівельно-гідромеліоративного факультету Херсонського державного аграрного університету (протокол № від 2004 року)

Рецензент – доктор педагогічних наук, професор Пентилюк М.І.


Берегова Г.Д. Ділова українська мова: Курс лекцій: Навчально-методичний посібник. – Херсон: Айлант, 2004. - … с.

Пропоновані матеріали призначені для студентів усіх спеціальностей аграрних закладів вищої освіти з метою поглибленого чи самостійного вивчення теоретичного матеріалу з курсу ділової української мови, що передбачає узагальнення та систематизацію знань із предмета за трьома модулями: „Основні мовні та мовленнєві поняття”, „Писемне ділове мовлення”, Усне ділове мовлення”. Кожен модуль розподілено на окремі лекції, які доповнюються завданнями та запитаннями для самоконтролю.ЗМІСТ
МОДУЛЬ І

ОСНОВНІ МОВНІ ТА МОВЛЕННЄВІ ПОНЯТТЯ
Лекція 1. Основні мовні та мовленнєві поняття ...................8

1. Українська мова в житті суспільства ..........................................8

 • Походження української мови ..........................................................8

 • Державний статус української мови .................................................9

 • Актуальність формування культури мовлення фахівців ..............10

2. Основні мовні та мовленнєві поняття ........................................11

 • Мова й мовлення ..............................................................................11

 • Функції мови й мовлення ................................................................13

 • Види мови й форми мовлення .........................................................14

 • Мета й завдання курсу ДУМ ...........................................................22

3. Культура мовлення ........................................................................24

 • Культура мови та культура мовлення ............................................24

 • Норми української мови ..................................................................25

 • Комунікативні якості літературного мовлення .............................27

Запитання та завдання для самоконтролю ........................................29

Лекція 2. Стилі мовлення ....................................................................31

1. Стилістика .......................................................................................31

2. Стилі мовлення ...............................................................................32

 • Стиль літературної мови ..................................................................32

 • Стилістична норма ...........................................................................33

 • Підстилі .............................................................................................33

3.Функціональні стилі української мови .......................................34

 • Розмовний стиль ...............................................................................35

 • Науковий стиль .................................................................................35

 • Публіцистичний стиль .....................................................................37

 • Художній стиль ................................................................................38

 • Офіційно-діловий стиль ...................................................................38

 • Епістолярний стиль ..........................................................................40

 • Конфесійний стиль ...........................................................................41

4. Мова та стиль наукової праці ......................................................41

 • Функціонально-синтаксичні засоби ...............................................41

 • Засоби логічного зв’язку .................................................................42

 • Синтаксис наукової мови ................................................................43

 • Культура наукової мови ..................................................................45

Запитання та завдання для самоконтролю ........................................48

Література .................................................................................................49
МОДУЛЬ ІІ

ПИСЕМНЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ
Лекція 3. Документування ..................................................................51

 1. Документ. Вимоги до документа .................................................51

 2. Класифікація документів. ЄДСД ................................................52

 3. Формуляр документа ....................................................................54

 4. Оформлення документа ................................................................55

 5. Текст документа .............................................................................60

 6. Способи викладу матеріалу в документі ...................................62

 7. Оформлення сторінки документа................................................67

 8. Загальні вимоги до мови документа...........................................67

 9. Етикет ділових паперів .................................................................71

Запитання та завдання для самоконтролю .........................................76

Лекція 4. Лексика ділового мовлення ........................................77

 1. Загальні відомості з лексики .......................................................77

 2. Книжна лексика .............................................................................81

 3. Урочисті” слова ............................................................................82

 4. Слова іншомовного походження .................................................83

 5. Терміни ............................................................................................85

 6. Професіоналізми ............................................................................87

 7. Застарілі слова ................................................................................90

 8. Емоційна лексика ..........................................................................91

 9. Універсальні слова ........................................................................92

 10. Зайві слова ...................................................................................92

 11. Синоніми ......................................................................................94

 12. Пароніми ......................................................................................98

 13. Неологізми ...................................................................................99

 14. Складноскорочені слова. Абревіатури ..............................100

Запитання та завдання для самоконтролю .......................................104

Лекція 5. Морфологічні особливості ділового

мовлення .................................................................................106

 1. Морфологія ...................................................................................106

 • Частини мови, принципи їх виділення .........................................106

 1. Самостійні частини мови ...........................................................108

 • Іменник ...........................................................................................108

 • Прикметник ....................................................................................111

 • Числівник ........................................................................................111

 • Займенник .......................................................................................112

 • Дієслово ...........................................................................................113

 1. Службові частини мови ..............................................................114

 • Особливості використання прийменників ...................................114

4. Морфологічні помилки діалектного характеру .....................122

Запитання та завдання для самоконтролю .......................................124

Лекція 6. Особливості синтаксису ділового мовлення...125

 1. Особливості вживання речень ..............................................125

 2. Порядок слів у реченні ...........................................................126

 3. Нанизування” відмінків ......................................................127

 4. Дієприкметникові та дієприслівникові звороти ...............127

 5. Пряма й непряма мова ...........................................................128

 6. Віддієслівні іменники .............................................................128

 7. Підмет і присудок ....................................................................129

   • Розщеплення присудка. ...........................................................129

   • Узгодження підмета з присудком ...........................................130

 1. Складні випадки керування .................................................132

 2. Словосполучення дієслівного типу .....................................137

 3. Однорідні члени речення .......................................................138

Запитання та завдання для самоконтролю .......................................139

Лекція 7. Складні випадки правопису .....................................140

  1. Написання з великої літери .................................................140

 • Велика літера у власних назвах ..............................................140

 • Велика літера у складноскорочених назвах ..........................149

  1. Написання географічних назв .............................................150

  2. Правопис імен і прізвищ .......................................................151

 • Імена ..........................................................................................151

 • Імена по батькові ......................................................................151

 • Прізвища ...................................................................................152

  1. Подвоєння приголосних в іншомовних словах ................154

 • Власні назви ..............................................................................154

 • Загальні назви ...........................................................................154

  1. Написання через дефіс .........................................................155

  2. Написання скорочених слів .................................................156

  3. Написання в лапках і без лапок ..........................................157

  4. Технічні правила переносу ...................................................157

  5. Правила оформлення цитат .................................................158

  6. Оформлення бібліографії .................................................158

Запитання та завдання для самоконтролю .......................................160

Література ................................................................................................161

МОДУЛЬ ІІІ

УСНЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ
Лекція 8. Усне приватне спілкування ......................................163

 1. Види усного ділового мовлення ..............................................164

 2. Спілкування в колективі .........................................................164

 • Морально-етичні норми управлінської структури .....................164

 • Етичні вимоги до стосунків керівника та підлеглих ..................166

 • Етичні правила зовнішньої культури поведінки .........................168

 • Вимоги технічної естетики ...........................................................169

 1. Прийом вiдвiдувачiв ...................................................................171

 • Графік прийому ..............................................................................171

 • Час прийому ...................................................................................172

 • Місце очікування ...........................................................................172

 • Робочий стіл працівника ...............................................................173

 • Стиль поведінки .............................................................................173

 • Правила для відвідувачів ..............................................................174

 1. Телефонна розмова ......................................................................175

 • Специфіка ділової розмови по телефону .....................................176

 • Момент встановлення зв’язку .......................................................176

 • Виклад справи ................................................................................177

 • Закінчення розмови ........................................................................178

 1. Ділові засідання ( наради ) ........................................................179

 • Роль засідань ..................................................................................179

 • Види нарад ......................................................................................180

 • Час проведення наради ..................................................................180

 • Підготовка наради ..........................................................................181

 • Регламент наради ...........................................................................183

 • Поведінка головуючого .................................................................184

 • Ухвала зборів ..................................................................................185

Запитання та завдання для самоконтролю ......................................185

Лекція 9. Усне публічне спілкування .......................................187

 1. Публічний виступ ..................................................................187

 2. Індивідуальний стиль мовлення .........................................188

 3. Підготовка до публічного виступу ......................................188

  • Характер пам’яті ......................................................................188

  • Стадії підготовки до публічного виступу ..............................189

 4. Композиція виступу ...............................................................192

 5. Підготовка тексту до читання .............................................194

 6. Жанри публічних виступів ...................................................196

 • Доповідь ....................................................................................196

 • Промова .....................................................................................197

 • Лекція ........................................................................................198

 • Наукова дискусія ......................................................................199

 • Огляд .........................................................................................200

 • Бесіда .........................................................................................200

Запитання та завдання для самоконтролю .................................201

Лекція 10. Елементи ораторського мистецтва ...................203

 1. Вимоги до усного ділового мовлення. Чуття мови .........204

 2. Вимоги до лексики ................................................................205

 3. Найважливіші правила наголошування ..........................210

 4. Вимова .....................................................................................212

 • Вимова голосних .....................................................................213

 • Вимова приголосних ...............................................................213

 • Вплив написання .....................................................................214

 • Вимова слів іншомовного походження .................................214

 • Милозвучність мови ................................................................215

 1. Мова публічних виступів .....................................................216

 • Бідність словника ....................................................................216

 • Багатослів’я ..............................................................................217

 • Невиправдана ускладненість лексики ...................................218

 • Читання цифрових даних ........................................................218

 • Зайва ускладненість речень ....................................................219

 • Нетактовність промовця ..........................................................220

 • Розрізнення мовних засобів ....................................................220

 1. Загальні вимоги до публічного виступу ............................221

 • Поведінка оратора ....................................................................221

 • Якості промовця .......................................................................221

 • Проблеми етики ........................................................................222

 • Вимоги до мови оратора ..........................................................223

 1. Невербальні елементи передачі інформації ......................225

 • Інтонація ....................................................................................225

 • Паузи .........................................................................................225

 • Вимова оратора ........................................................................226

 • Темп мовлення .........................................................................227

 • Жести ........................................................................................227

 1. Виразність як ознака культури мовлення ........................228

 2. Дещо про умови виразності ..................................................231

 3. Поради для мовця ..................................................................235

Запитання та завдання для самоконтролю .................................238

Література ..........................................................................................240

МОДУЛЬ І

ОСНОВНІ МОВНІ ТА МОВЛЕННЄВІ ПОНЯТТЯ

Documents


1. Українська мова в житті суспільства

 • Походження української мови

 • Державний статус української мови

 • Актуальність формування культури мовлення майбутніх фахівців

2. Основні мовні та мовленнєві поняття

 • Мова й мовлення

 • Функції мови й мовлення

 • Види мови й форми мовлення

 • Мета та завдання курсу „Ділова українська мова”

3. Культура мовлення

 • Культура мови та культура мовлення

 • Норми української мови

 • Комунікативні якості літературного мовленняУкраїнська мова в житті суспільства
Походження української мови

Українська мова як засіб спілкування функціонує в Україні – державі, розміщеній у центрі Європи, з населенням близько 50,5 млн. осіб, із яких 85% назвали українську мову рідною і понад 70% яких є українцями за національністю (у Херсонській області українці становлять 76,7 %, у Миколаївській – 77,4%). Окрім того, українська мова – засіб об’єднання українців, що проживають у багатьох країнах світу. • Українська мова сформувалася на основі територіальних діалектів давньоруської мови у ХIY – ХY ст.

 • Вона існувала незалежно з прадавніх часів як мова простолюдинів спочатку в усній , а пізніше й у писемній формі:

 • 448 р. Пріск Панійський фіксує слова “страва”, “мед”;

 • Х ст. – на руків’ї віднайденого меча витіснені слова “коваль Людота”.

 • Українська мова відноситься до східної підгрупи слов’янських мов (індоєвропейська сім’я):


Слов’янські мови
східна підгрупа південна підгрупа західна підгрупа

українська болгарська польська

російська македонська чеська

білоруська сербохорв. словацька

словенська кашубська
Мовами індоєвропейської сім’ї, які є найбільш вивченими й поширеними, розмовляє близько 52% населення земної кулі.
Державний статус української мови
Українську мову проголошено державною, і це означає, що вона повинна розширити свої суспільно-комунікативні функції: у більшості сфер наукової діяльності, у системі вищої освіти, державно-політичної діяльності тощо. Розширення сфер функціонування української мови, піднесення її престижу значною мірою залежить від мовного навчання та мовного виховання.

Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХI століття”), Національна доктрина розвитку освіти передбачають формування мовної особистості, що володіє даром слова - усного й писемного, умінням вільно, комунікативно виправдано користуватися мовними засобами під час сприймання, створення висловлювань у різних сферах, формах, стилях і жанрах мовлення.

З 1 січня 1990 року набув чинності “Закон про мови” - один із найважливіших напрямів на шляху до збагачення і відродження вищої школи України, історичної та культурної спадщини й традицій українського народу. Відповідно до статті 28 Конституції України (“Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України”) в усіх вищих навчальних закладах забезпечується вивчення української мови.

Важливим кроком у втіленні в життя цих важливих документів є перехід діловодства на державну мову. У зв’язку з цим виникла необхідність розкривати українською мовою особливості ділового спілкування і документування управлінської діяльності різноманітних установ та організацій і тим самим підвищувати рівень культури мовлення майбутніх фахівців. Адже мова сьогоднішніх студентів є чинником піднесення загальної культури народу, нації.


Актуальність формування культури мовлення фахівців
Формування культури мовлення – одне з нагальних питань сьогодення. Це не лише філологічна, а й соціальна проблема: вона в той чи інший спосіб пов’язана з найрізноманітнішими видами комунікації. Дивує той факт, що у суспільстві, де кожен третій член здобуває середню спеціальну або вищу освіту, досконалий рівень володіння культурою мовлення не став загальнонаціональним – “ще надто багато людей користується українською мовою лише в побуті, без належної уваги до її правильності, чистоти, естетичності”(А.Коваль). Культура мовлення не дається людині від народження – вона набувається в процесі спілкування.

Окрім того, слід ураховувати, що слово – це знаряддя праці. Праці, розрахованої на активізацію інтелектуальної й емоційної діяльності іншої людини. Значення, сила слова залежать від багатьох факторів - і мовних, і екстралінгвістичних. Люди нерідко забувають: знати мову - ще не означає володіти нею.

У наш час, як і колись, убогість мови означає убогість думки. То ж чи може допустити людина негуманітарної спеціальності (агроном, зоотехнік, будівельник, меліоратор, бухгалтер, менеджер тощо), щоб мова її наукових праць, службових діалогів, виступів перед колективом була одноманітною, недостатньо грамотною, емоційно безбарвною? На жаль, трапляються випадки, коли публіцистичну працю не відрізниш від офіційного документа, науково-популярний твір від спеціально-наукового, художній від публіцистичного тощо. Таке “зміщення” стилів і засобів їх самовираження намагаються пояснити і впливом науково-технічної революції, яка начебто вимагає лаконізму, прямих речень, формалізації у мові, і модою то на професійну лексику, то на іншомовні синоніми до загально відомих питомо слов’янських слів, то на жаргонізми, то на лінгвістичні (діалектні) раритети. Але мода у мові - річ не лише не потрібна, а й шкідлива: вона породжує снобізм, лінощі думки, убогість індивідуального словника, функціональну прямолінійність мови.

Хоча “поетом народжуються”, та добрим мовцем можна стати, якщо до цього прагнути. Для цього студенти повинні багато читати українською мовою (і не тільки сучасні бестселерні твори, а й тексти різних стилів, жанрів); уважно слухати живе українське слово (людей різних соціальних і професійних груп, майстрів художнього слова і сцени, культурних діячів); працювати зі словниками (загальномовними та спеціальними, одномовними та перекладними); стежити за змінами норм (лексичних і правописних, орфоепічних і текстологічних); не піддаватися впливам можливих “модних” тенденцій, які здебільшого зумовлені прагненням окремих мовців виділитись, похизуватися неординарністю “індивідуального” стилю; навчитися чути себе (навіть коли висловлюєш думку в письмовій формі). Ось за таких умов можна досягти високого рівня культури мовлення. А підвищення мовленнєвої культури сьогоднішніх студентів, майбутніх спеціалістів різних галузей виробництва, - першочергове завдання курсу “Ділова українська мова”.Основні мовні та мовленнєві поняття
Мова й мовлення
Мова – слово багатозначне. Сучасний тлумачний словник так пояснює основне значення його: “Мова – це сукупність довільно відтворюваних загальноприйнятих у межах даного суспільства звукових знаків для об’єктивно існуючих явищ і понять, а також загальноприйнятих правил їх комбінування у процесі вираження думок”.

Переважна більшість психолінгвістів і психологів трактують “мову” передусім як: “необхідну умову думки окремої особи”, “засіб зрозуміти … самого себе” (О.Потебня), систему кодів, які є достатніми для того, щоб самостійно проаналізувати предмет і виразити будь-які його ознаки, властивості, відношення” (О.Лурія), “класичного носія думки в поняттях” (С.Рубінштейн).

Н.Бабич так визначає мову: “Мова – єдина, цілісна складна знакова система, точніше система систем: фонем, морфем, слів, словосполучень, речень, яка служить не лише засобом комунікації, обміну думками, закріплення думок, а й засобом їх формування – адже мислення здійснюється на мовній основі, а мова (нормативна) завжди осмислена”.

Знання мови для майбутнього спеціаліста є обов’язковим, бо воно лежить в основі мовлення, адже мова живе тільки у мовленні, без нього вона буде мертвою.

Мовлення – “спілкування людей між собою за допомогою мови, мовна діяльність”(Н.Бабич). Енциклопедичний словник пропонує таке визначення: “Мовлення – функціонування мови в процесах вираження й обміну думок, конкретна форма існування мови як особливого виду суспільної діяльності”. Отже, мовлення – це практичне користування мовою в конкретних ситуаціях і з наперед визначеною метою, це особлива психічна діяльність за допомогою мови.

Окремі психологи стверджують, що мовлення - це “канал розвитку інтелекту” (М.Жинкін); “особлива форма відображення дійсності”(О.Лурія); “діяльність спілкування – вираження, впливу, повідомлення – за допомогою мови”(С.Рубінштейн); “вербальна комунікація”.

Необхідність уточнення змісту слів “мова” й “мовлення”, надання їм термінологічної визначеності виникла після того, як Ф.де Соссюр та І.Бодуен де Куртене ввели у науковий обіг опозицію “мова – мовлення”. У такій опозиції мова розуміється як система знаків із закодованими в ній результатами пізнання людиною дійсності, а мовлення - як реалізація мови коду, яка тільки через неї перетворюється в акт комунікації, як конкретне говоріння у звуковій чи графічній формі. Мовлення лінійне, це суцільний потік послідовно розміщених слів, мова ж має рівневу організацію (її основні рівні: фонологічний, лексико-семантичний, словотвірний та морфологічний ), зберігає окремість мовленнєвих одиниць на всіх рівнях. Мовлення ситуативно обумовлене і цілеспрямоване, мова ж не залежить від умов і обставин, її елементи позбавлені цілеспрямованості. Мовлення конкретне, актуальне, неповторне - мова абстрактна, потенційна, відтворювана; мовлення рухоме – мова стабільна; мовлення суб’єктивне і довільне – мова об’єктивна і обов’язкова відносно тих, хто говорить.

Цієї точки зору дотримуються багато дослідників. Так, Г.Винокур зазначав, що “мова – це соціальна річ серед інших речей, яка виникає, розвивається, змінюється разом з усім соціальним життям”, а мовлення – “це акт діяльної свідомості”.

Б.Головін розглядає мову як “знаковий механізм спілкування, сукупність і систему знакових одиниць спілкування в абстрагуванні від різноманітності конкретних висловлювань окремих людей”, а мовлення – “послідовністю знаків мови, організованою за її законами й відповідно до потреб інформації, яка виражається”.

Подібні погляди на мову і мовлення висловлювали С.Ожегов, М.Ілляш, також українські лінгвісти Н.Бабич, Т.Панько та ін.

Такого ж трактування дотримуються й у суміжних галузях науки, які мають справу з мовним матеріалом: психології, педагогіці, лінгводидактиці. Наприклад, І.Синиця вважає, що “мова – специфічно людський найважливіший засіб спілкування між членами певного колективу, а мовлення – практичне користування мовою з різними комунікативними, виражальними і пізнавальними цілями ... мовний процес у багатьох його видах і формах (говоріння, писання, слухання, читання, мовчазна розмова із самим собою, обдумування свого майбутнього чи сприйнятого від інших повідомлення… ”.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка