Г. Д. Берегова діловаукраїнськамов а курс лекційСторінка14/27
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.07 Mb.
#738
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27

Займенник
Переважна більшість документів пишеться від імені установи, підприємства, організації (тобто від першої особи множини). Проте займенник ми в цій ситуації, як правило, пропускається; ділові листи, наприклад, часто починаються дієсловом у першій особі множини (Просимо… Надсилаємо… Повідомляємо…).

Паралельно до щойно розглянутої є форма третьої особи однини (Дирекція просить …. Завод повідомляє…). Хоча реальний діяч тут “я”, проте виклад, як правило, ведеться від третьої особи. Мовець майже (або й зовсім) усунений від участі у мовленні, ніяк себе не проявляє, що й надає викладові бажаного нейтрального або суворо-офіційного характеру.

Займенник Вам (у конструкціях типу Надсилаємо Вам для ознайомлення…) теж опускається, що й створює загальне враження строгої об’єктивності викладу, типової для ділового стилю.

Проте бувають ситуації, в яких наявність чи відсутність займенника Вам, Вас, Вами змінює спрямування й тональність висловлення. Так, звороти типу пропоную з’явитись, прошу уточнити, вимагаю притягти до… виражають більш категоричну й безапеляційну вимогу, ніж ці самі звороти з особовим займенником Вам, Вас, Вами; порівняйте: пропоную Вам притягти до… прошу Вас уточнити. Введення особового займенника пом’якшує категоричність вимоги.

Вживання займенника першої особи однини я також обминається; розпорядження й накази розпочинаються дієсловом у першій особі однини (Пропоную… Наказую…). Ця займенникова форма можлива лише в особистих паперах і в деяких видах документів (автобіографія, доручення).

Як відомо, форма однини особового займенника я не вживається не лише в діловому стилі, а й у науковому і, частково, публіцистичному (лише в публіцистиці з виразним автобіографічним відтінком вона вживається широко). У цих стилях переважає т.зв. авторське ми, за яким автор начебто приховує свою особу, залучаючи читача у участі в міркуваннях.

У діловому стилі авторське ми застосовується в тих випадках, коли є потреба пом’якшити категоричність тону (ми приходимо до таких висновків).

Займенник свій часто буває зайвим у діловому документі, він дублює вже наявне в тексті слово (свої завдання трест виконав, пан … не справився зі своїми службовими обов’язками та ін.).

Слово окремий іноді вживається замість неозначеного займенника деякий (окремі підприємства, окремі товариші). Не слід забувати, що основне значення слова окремий – це “незалежний”; бувають випадки, коли це значення виходить на перший план, тоді текст документу стає двозначним: пан … виконував окремі завдання (незалежні від завдань, що їх одержала група? деякі завдання з тих, що їх одержала група?). Такої двозначності слід уникати.
Дієслово
Найпоширенішою дієслівною формою в ділових паперах є дієслово теперішнього часу із значенням позачасовості, яке стоїть у першій або третій особі множини (ми вимагаємо, дирекція звертається).

Надзвичайно поширена як у писемній, так і в усній мові така помилка у вживанні особових форм дієслова: дуже часто вживають у першій особі дієслово пробачатися (извиняться). Не слід говорити пробачаюсь (извиняюсь); значно краще - вживати ці дієслова у другій особі: пробачте, вибачте (укр.), извините, простите (рос.) або описово: (я) прошу пробачення, вибачення (укр.), (я) прошу прощения, извинения (рос.) та ін.

Теперішній час вживається ще на позначення майбутнього, коли підкреслюється обов’язковість (нарада розпочинається о 10 годині).

Недоконаний вид у ділових паперах, як правило, позначається складеними формами (будуть здійснюватися, буде розпочинатися, а не здійснюватимуться, розпочинатиметься).

Доконаний вид у ділових текстах ширше, ніж у будь-яких інших, твориться за рахунок префіксації (актувати – заактувати, візувати – завізувати, проектувати – запроектувати та ін.). Таке широке вживання префіксованих дієслів у діловому стилі не повинне розглядатися як порушення норм літературної мови (якщо це не жаргонні слова типу залозунгувати).

Наказовий спосіб в українській мові виражається цілим рядом форм; власне наказовими формами, формами дійсного способу із значенням наказовості й відповідною інтонацією (ідемо! пішов!), інфінітивом (встати!), лексичними засобами (проїзд заборонено).

Цілком очевидно, що ступінь категоричності висловлюваної вимоги при використанні цих засобів змінюється в дуже широких межах: від увічливої поради, побажання до категоричного наказу; вибір способу оформлення наказу залежить насамперед від стилю, від призначення тексту, а також від норм мовного етикету.

У ділових документах форми власне наказового способу (іди – ідіть, роби – робіть) використовуються лише в усному мовленні; в писемній формі переважає інфінітив та описові лексичні засоби. Інфінітив, вживаний у наказах і розпорядженнях, надає висловленню категоричного характеру. Менш категоричні безособові форми; вони мають характер ствердження фактів і застосовуються в різних інструкціях, статусах, приписах та ін. (забороняється, заборонено; не дозволяється тощо).

Інфінітив мусить мати лише закінчення –ти ( здійснювати, виконувати, відповідати); закінчення –ть вживається лише у розмовній мові (і зрідка в художній літературі); для ділових текстів воно неприйнятне.

В українській мові дієслова третьої особи однини можуть утворювати паралельні – повні й короткі – форми: знає і зна, питає й пита, буває і бува та ін. Обидві ці форми вживаються в розмовній мові, а звідси і в художніх текстах. В усіх інших текстах, у тому числі й у діловому, вибору немає: тут вживається лише повна форма: повідомляє, доручає, зазначає, вимагає тощо.

Частка немає нема зберігає паралельний ужиток у всіх стилях мови (тому можна у нас немає цих деталей, ми не маємо цих деталей, і у нас нема цих деталей).

Можна вважати, що для ділового стилю визначальними є такі морфологічні ознаки: мінімальне вживання прислівників (у зв’язку з відсутністю оцінних характеристик), особових займенників (предмети переважно називаються, а не вказуються займенниками), відсутність вигуків; значна кількість дієприкметників і дієприслівників, які задовольняють вимоги “компактності” викладу.Службові частини мови
Особливості використання прийменників
Сфера вживання прийменників у діловій мові необмежена, але варто врахувати декілька застережень. Виражаючи смис­лові відношення між словами не самостійно, а спільно з відмінковими закінченнями іменника або займенника, вони утворюють прийменниково-відмінкову конструкцію. Часто прийменниково-відмінкові форми синонімічні безприйменниково-відмінковим. Порівняйте:

а) (значення причини) занепокоєні з приводу дій - занепокоєні діями;

б) (просторове значення) прямувати по степах - прямувати степами.

Існує розгалужена система синтаксичних синонімів зі зна­ченням різних відношень:

- просторових: при заводі, від заводу, на заводі, біля заводу, перед заводом, до заводу, із будинку, зі станції, (і)з полів, посеред поля, над полем, край поля, поперед нас, поза стінами, попід парканом, (і)з-під каменя, понад землею, через поле, уздовж дороги, крізь отвір, навпроти президії, побіля стіни, проміж цеглинами, (і)з-за гори;

- часових: від часу проголошення, близько години, за гетьманщини, до реформ, (у)впродовж століття, проти ночі, під час панування, напередодні свят, наприкінці доби, (і)з часу створення, у(в) радянський період, протягом ночі, через день, об обідній порі, о восьмій годині, за хвилину, під час колективізації, після перебудови;

- причинових: у(в) силу обставин, (і)з нагоди ювілею, через хворобу, від перемоги зрадіти, за умов, в обставинах, у зв'язку з відпусткою, (у)внаслідок пожежі,

- мети: задля успіху, на випадок, щодо покращення, про всякий випадок, для звіту, ради успіху, заради спільної мети;

- допустовості: (у)всупереч правил, наперекір заборонам, замість мене, окрім роботи, помимо правил, у(в) разі потреби, незважаючи на попередження, попри труд­нощі, відповідно до умов, при нагоді та інші.

Національна специфіка мови виразно позначається безпосе­редньо на її прийменниковому керуванні.

Значна кількість помилок трапляється при побудові слово­сполучень із прийменниками в перекладах з російської мови ділових паперів.

Наприклад, прийменник по в українській мові здатний брати участь у вираженні певної кількості значень, різноманіт­них відтінків та найперше позначає розподільне (дистрибутивне) відношення. Для його позначення використовують лише дві конструкції: тричленна структура по + 3. відмінок числівника Р. відмінок іменника та по + М. відмінок іменника. Ці мо­делі, утворюючи один взірець зі спільним значенням, слугують визначенням міри при процесі розподілу чогось на певну кількість чи між декількома особами, предметами, наприклад: розпаювати по три гектари, визбирувати по зернині, запла­тити по тисячі гривень, придбати по кілька примірників.

Відтінок згаданого значення помітний у конструкціях, що виражають просторові відношення, зокрема місцеперебування. Прийменниково-відмінкова форма може визначати поширення дії на певному просторі або ж ЇЇ повторюваність, а також розташу­вання об'єкта в декількох точках поверхні чи всередині кількох об'єктів, наприклад: порядкує по господі, снігопади пройшли по області, обговорюють по кабінетах. Ця ж конструкція вжива­ється для вказівки на рух по поверхні предмета або в межах якогось простору, до того ж коли рух відбувається в багатьох напрямках, наприклад: в'ється по стовбуру, сунеться по стіні, пройду по дошці, їхав по шосе.

У деяких словосполученнях (без зміни значення) паралель­но з іншими прийменниками, що виступають синтаксичними синонімами або без них (по завершенні навчання — після за­вершення навчання, стріляти по мішені — стріляти в мішень, простувати по слідах - простувати слідами, пересуватися по пустелі — пересуватися пустелею). У конструкціях з імен­никами в 3. відмінку при вказуванні на предмет, місце, простір, час, що є межею поширення певної дії або ознаки (вантажівка загрузла по фари — загрузла до фар, резервуари були повні по краї — повні до країв, степи до Дніпра — степи по Дніпро, відпочивати до цього часу — по цей час).

Нормативними є також поєднання прийменника по:

1) у складних прислівниках з іншими частинами мови:

- з іменниками (по можливості, по суті, по батькові тощо);

- із прикметниками (по-господарськи, по-домашньому тощо);

- із займенниками (по-нашому, по-своєму );

- із числівниками (по троє, один по одному, по-друге);

2) з іменниками в М. відмінку:

- зі значенням мети (послали по інструктора, пішли по воду);

- зі значенням місця чи напрямку, де відбувається дія (пляма розповзлася по стелі, трансляція по телебаченню);

- зі значенням певних стосунків, взаємин (товариш по парті, дядько по батькові);

- зі значенням місця поширення дії (розпорядження по фабриці, чеканник по міді);

- зі значенням розподільності (усі делегати отримали по подарунку, жінкам подарували по букету пролісків);

3) із займенниками (по їхньому будинку, по цьому місцю).

В інших випадках треба використовувати прийменники на, за, з, із, до, для, від, під, у (в), як, через, щодо та ін. або взагалі безприйменникові конструкції залежно від контексту:

по предложению делегата - на пропозицію делегата

по Вашему желанию - на Ваше бажання

називать по имени - називати на ім'я

концерт по заявкам - концерт на замовлення

по требованию - на вимогу

замечания по теме - зауваження на тему

по местам (сели) - на місця (сіли)

по обоим берегам - на обох берегах

по первому зову - на перший заклик (поклик)

обратиться по адресу - звернутися на адресу (за адресою)

по собственному желанию - за власним бажанням

по нашим подсчетам - за нашими підрахунками

поехал по назначению - поїхав за призначенням

по успехам и честь - за успіхи й шана

по семейным обстоятельствам - за сімейних обставин

по течению (плыть) - за течією (пливти)

действовать по правилам - діяти за правилами

по ветру (расположиться) - за вітром (розташуватися)

по зову сердца - за покликом серця

расхождения по контракту - розбіжності за контрактом

мягкий по характеру - м'який за вдачею (м'якої вдачі)

по согласию сторон - за згодою сторін

по специальности - із фаху, за фахом

по последней моде - за останньою модою

по постановлению - за ухвалою

по приказу директора - за наказом директора

по договоренности - за домовленістю

по итогам – за підсумками

по необходимости - через необхідність

по трем направлениям - у трьох напрямках

по совместительству - за сумісництвом

по происхождению – за походженням

по случаю празднования - з нагоди святкування

комиссия по вопросам - комісія з питань

комиссия по спорту - комісія зі спорту

обратиться по вопросу - звернутися з питання

по вине - з вини

конспект по математике - конспект із математики

по многим причинам - з багатьох причин

по собственной воле - із власної волі

данные по учету - дані з обліку

специалист по экономике - фахівець з економіки

конференция по проблеме - конференція з проблеми

по слухам (известно) - із чуток (відомо)

по злобе - зі злості, маючи злість

по программированию(специалист) - із програмування (фахівець)

получить по накладной - отримати відповідно до накладної

пришлось по вкусу - припало до смаку

с 06.10.2001 по 01.05.2002 - із 06.10.2001 до 01.05.2002

производство по изготовлению - підприємство для виготовлення

комиссия по расследованию - комісія для розслідування

кружок (секция) по изучению - гурток (секція) для вивчення

сектор по связям - сектор зв'язків

добрий по природе - добрий від природи

смотря по погоде - залежно від погоди

действовать по обстоятельствам - діяти залежно від обставин

задание не по силам - завдання не під силу

по направленню к городу - у напрямку міста

ответчик по делу - відповідач у справі

осталось по наследству - лишилось у спадок (спадщину)

по мере возможности - у міру можливості

ударить по струнам - ударити у струни

уехать по делу - поїхати у справі

инспектор по делам несовершеннолетних - інспектор у справах неповнолітніх

по обыкновению - як звичайно (як завжди, як правило, зазвичай)

по болезни (отпуск) - через хворобу (відпустка)

по техническим причинам - через технічні причини

по негодности - через непридатність (як непридатне)

списать по ошибке - списати через помилку, помилково

по ленности - через лінощі

завод по производству - завод, що виробляє

расходы по - витрати щодо

мероприятия по дальнейшему усилению - заходи щодо (до) подальшого посилення

преследовать по суду - віддавати до суду (під суд)

по состоянию на 1 мая - станом на 1 травня

по субботам - щосуботи, кожної суботи

инструкция по использованию - інструкція щодо використання

предложения по улучшению - пропозиції щодо поліпшення

по прошествии срока – після закінчення терміну

по завершению - після завершення

по возможности - якщо (коли, як) можна

по душам (общаться) - щиро, відверто (спілкуватися)

по всходам ударил мороз - мороз завдав шкоди сходам

по безналичному расчету - безготівковим рахунком

по факсу (отправил) - факсом (відіслав)

по знайомству - завдяки знайомству

по быстрой реке - швидкою річкою

документи по проверке - документи з перевірки

по достоинству (оценить) - належно (оцінити)

по крайней (меньшей) мере - принаймні, щонайменше

по иностранным делам (Комитет) - іноземних справ (Комітет)

бюро по трудоустройству - бюро працевлаштування

план по обслуживанию - план обслуговування

по многу раз в день (звонил) - багато разів на день(телефонував)

мероприятия по улучшению - заходи для (щодо) поліпшення

по возможности скорее - якомога швидше

по случаю купить - купити випадково

расплачиваться по счетам - сплачувати рахунки


Російські словосполучення з прийменником в українською мо­вою передаються за допомогою прийменників на, до, з, за, про, при, як, о та ін. або ж безприйменниковими конструкціями.

в адрес - на адресу

в виду (иметь) - на увазі (мати)

в деревню (поехать) - на село (поїхати)

в должность (вступать) - на посаду (ставати)

в завершение - на завершення

в защиту - на захист

в знак уважения - на знак поваги

в клочья (разорвать) - на шматки (розірвати)

в нашу пользу - на нашу користь

в неделю (70 грн) - на тиждень (70 грн)

в пар (превратиться) - на пару (перетворитися)

в рассрочку - на виплат

в расход (списать) - на видаток (списати)

в силу изложенного - зважаючи на викладене

в семи частях (отчет) - на сім частин (звіт)

в случае наводнення - на випадок повені

в негодность (пришло) - непридатним стало

в обеднюю пору - обідньої пори

в момент - миттєво

в отдельности каждый - кожен зокрема

в покое оставить - дати спокій

в помощниках (быть) - помічником (бути)

в порядке вещей - звичайна річ, зазвичай

в последнее время - останнім часом

в прошлом году - торік, минулого року

в раздражении (быть) - роздратованим (бути)

в размере 10 см - розміром 10 см

в родстве (быть) - родичем (бути)

в руки (себя взять) - опанувати себе

в семь метров длиной - завдовжки сім метрів

в силу (вступать) - набирати чинності

в случае необходимости - якщо буде потреба

в состоянии (исполнить) - спроможний (виконати)

в равной мере - однаково

в полной мере - цілком

в юности - замолоду

в ясность (привести) - з'ясувати

в значительной мере - значною мірою

в некоторой мере - деякою мірою

в той или иной мере - тією чи іншою мірою

в достаточной мере - належною мірою (досить)

в сторону (свернул) - убік звернув

в сутках 24 часа - доба має 24 години

в течение недели - протягом тижня

в толк (взять) - збагнути

в шутку - жартома

в сделку (войти) - угоду (укласти)

в силу изложенного - зважаючи на

в ночной тиши - серед нічної тиші

у власти - при владі

у входа - біля (коло) входу

у берега - при (біля, коло) березі(берега)

у руля - за кермом

у рояля - за роялем

у микрофона - перед мікрофоном

в шесть этажей - на шість поверхів

в честь праздника - на честь свята

в гости – на гостину

в змиграции прожил - на еміграції прожив

в праздники - на свята

в самий мощный блок - до найпотужнішого блоку

в известность (поставить) - до відома (довести), поінформувати

в карман - до кишені

в министерство (звонить) - до міністерства (телефонувати)

в роботу (вовлечь) - до роботи (залучити)

в соответствии с - відповідно до, згідно з

в состав вошли - до складу ввійшли

в следующих вопросах (компетентен) - з таких питань (компетентний)

в одни сутки (уложился) - за добу (упорався)

в пастухи (наняться) - найнятися за пастуха (пастухом)

в пример (поставить) - за приклад (поставити)

в пяти шагах - за п'ять кроків

в разговорах прошло время - за розмовами минув час

в те времена - за тих часів

в моё отсутствие - за (під час) моєї відсутності

в получении расписался - про одержання розписався

в случае неуплаты - у випадку несплати

в конце недели - під кінець тижня

в качестве - як

в порядке исключения - як виняток

в семь часов - о сьомій годині

в одиннадцать часов - об одинадцятій

в клетку (тетрадь) - у клітинку (зошит)

в клетку ткань - картата тканина

в течение виборов - упродовж виборів

в том же году - того ж року

в большинстве - здебільшого

в виходной день - вихідного дня

в дальнейшем - надалі

в двух словах - двома словами

в дружбе (быть) - дружити

в зависимости - залежно від
Порушення синтаксичної норми також виникає через не вмотивоване вживання прийменника при.

Цей прийменник уживається часто паралельно з іншими прийменниками: біля, коло, край, поруч. Наприклад, для по значення близькості до конкретного місця: при виході — коло виходу — біля виходу, край дороги, поруч мене.

А на позначення епохи, періоду, часу, протягом якого відбувається дія,- прийменниками за, під час: за царювання Романових - під час царювання Романових.

Лише з прийменником при можливі конструкції:

а) на передавання значення приналежності, певних стосунків до кого -, чого-небудь: При університеті працює дослідна станція; «Янкі при дворі короля Артура»; Служив при штабі дивізії;

б) на зазначення чого-небудь у будь-кого, будь-чого або присутність когось будь-де: Був при повній свідомості; Сьогодні я при зброї; Після гри залишився при своїх (грошах); Не можна лаятися при дітях;

в) на вказування певних обставин або супутніх умов, за яких щось відбувається: Роздивитися при світлі сірника; При нульовій температурі випав сніг; При швидкості вітру 20 км/год; Проголосували при повному мовчанні; Зателефоную при першій нагоді; При раптовій появі болю, Зроблю при бажанні; При виявленні кричущих порушень.

Значно ширший обсяг значень прийменника при в російській мові спричиняє автоматичне помилкове перенесення його до подібних українських конструкцій. Цього не слід робити, оскільки в українській мові є різноманітні можливості, не змінюючи значення, передати зміст за допомогою інших прийменників, словосполучень дієприслівникового звороту чи шляхом розгорнутих конструкцій, наприклад:

при реке раскинулся город - коло річки розляглося місто

битва при Желтых водах - битва біля Жовтих Вод

он был все время при мне - він був увесь час поруч (мене)

при сем прилагается - до цього додається

вы при часах? - ви з годинником?

присоединюсь к вам при первом зове - приєднаюся (до вас) на

перший же поклик

при громких аплодисментах - під гучні оплески

при исполнении служебных обязанностей - під час виконання службових обов'язків

при нагрузке - під час навантаження (із навантаженням)

при первом появлении - (як) тільки з'явиться

при жизни (был) малоизвестен - за життя (був) маловідомий

при (этих, таких) условиях - за (цих, таких) умов

при температуре - за температури

при Вашей помощи - за Вашої допомоги, з Вашою допомогою, завдяки Вашій допомозі

при всех (наших) усилиях это сделать невозможно - попри всі (наші) зусилля це зробити неможливо

при этих словах он вышел - сказавши це, він вийшов

при анализе событий - аналізуючи події

при обработке данных - коли опрацьовуються дані

при опасности - у разі небезпеки

при наличии - за наявності

безопасность гарантирована - безпеку гарантовано

при соблюдении (этих) правил - за умов дотримання (цих) правил
Граматичні форми, які найчастіше бувають причиною помилок (зокрема діалектних). Огляд виконано за частинами мови.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка