Г. І. Сорока; Харк держ пед ун-т ім. Г. С. Сковороди. Х. Ранок, 2002. 128 с iл.Скачати 70.41 Kb.
Дата конвертації15.11.2017
Розмір70.41 Kb.
001

Сорока, Г. І.

Сучасні виховні системи та технології [Текст] : Начально - методичний посібник для керівників шкіл, учителів, класних керівників, вихователів, слухачів ІПО / Г. І. Сорока ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х. : Ранок, 2002. - 128 с. : iл. - (Управління школою).Посібник допоможе вчителям, вихователям, керівникам освіти у збагаченні педагогічних знань, а також у створенні авторських виховних систем.

002
Бех, І. Д.

Психологічні джерела виховної майстерності : навч. посібник / І. Д. Бех. - К. : Академвидав, 2009. - 248 с. : табл. - (Альма-матер).

Повноцінна самореалізація підростаючої особистості можлива, за умови виховання у неї почуття гідності як провідної цінності, що допомагає їй несуперечливо долучитися до культури духовності. Тому у педагогічній практиці непересічну роль відіграють знання педагогом глибинних емоційних процесів, на основі яких формується морально-духовна структура особистості. Зразком такого підходу до побудови процесу виховання слугує інноваційна технологія педагогічного умовляння, зорієнтована на оптимальну реалізацію розвивального потенціалу вихованця. На таких аспектах виховного процесу акцентує автор навчального посібника.

003
Главацька, О. Л.

Основи самовиховання особистості : навч. посібник для вищих навч. закладів / О. Л. Главацька. - К. : Кондор, 2008. - 228 с.

У посібнику міститься програма навчальної дисципліни з чітким поділом на залікові кредити , змістові модулі, розрахунок бюджету часу на лекції, семінарські та лабораторні заняття, самостійну та індивідуальну роботу, список основної та додаткової літератури, критерії оцінювання знань та умінь. У теоретичній частині посібника пропонується ґрунтовний виклад основних питань лекційного курсу. У практичній частині подано план семінарських занять. Розкриті мета та завдання лабораторних занять.

004
Бех, І. Д.

Виховання особистості: У 2 кн. Кн.1: Особистійно орієнтований підхід: теоретико - технологічні засади : Навч.-метод. посібник / І. Д. Бех. - К. : Либiдь, 2003. - 280 с.

У навчально-методичному посібнику розкривається наукова сутність нової освітньої філософії виховання особистості – особистісно орієнтований підхід. Уперше у вітчизняній літературі викладаються принципи організації виховоного процесу, який забезпечує формування і розвиток підростаючої особистості, системи особистісних цінностей як регуляторів її суспільно значущої поведінки. Подаються психолого-педагогічні засади створення інноваційних технологій і розвязання соціально-моральних задач, спрямованих на духовне зростання людини.

005
Бех, І. Д.

Виховання особистості: У 2 кн. Кн.2: Особистійно орієнтований підхід: науково- практичні засади : Навч.-метод. посібник / І. Д. Бех. - К. : Либiдь, 2003. - 344 с.
У навчально-методичному посібнику розкриваються сутнісні характеристики виховного процесу, його особливості, що визначаються специфікою соціально-освітньої ситуації. Пропонується система виховних закономірностей, на які має орієнтуватися педагог у процесі реалізації особистісно орієнтованої моделі виховання. Дається конкретна технологія інтимно-особистісного спілкування вихователя й вихованця, завдяки якій досягаються певні особистісно-розвивальні цілі.

Наводяться основні професійно-особистісні параметри педагога, необхідні для його інноваційної виховної діяльності. Розкриваються наукові засади проведення експерименту у сфері виховання та методи дослідження особистісно орієнтованого освітнього процесу.

006
Подласый, И. П.

Педагогика. Новый курс: В 2 кн. Кн. 2: Процесс воспитания : Учебник для вузов по пед. спец. / И. П. Подласый. - М. : Владос, 2002. - 256 с.

Общие вопросы педагогики, проблемы дидактики, теории воспитания раскрываются с учетом достижений современной науки и педагогического опыта. Рассматриваются принципы организации педагогического процесса в школе, задачи, формы и методы деятельности педагога.

007
Лозова, В. І.

Теоретичні основи виховання і навчання : Навч. посібник для пед. навч. закладів / В. І. Лозова, Г. В. Троцко ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - 2-е вид., випр. i доп. - Х. : ОВС, 2002. - 401 с.

У посібнику викладені основні положення теорії виховання й дидактики курсу «Педагогіка» на основі сучасних освітніх технологій. Зміст начально-виховного процесу аналізується з урахуванням змін, які відбуваються в системі громадських відносин, свідомості особистості.

008
Сележан, Й. Ю.

Основи національного виховання. Українознавство: ритуально - міфологічна культура українців : Хрестоматія / Й. Ю. Сележан. - Чернiвцi : Книги - XXI, 2005. - 272 с.

Хрестоматія складена у відповідності до програми навчально-виховного процесу у навчальних закладах України з проблем українознавства та національного виховання. Розрахована на широке коло читачів – батьків, вихователів, вчителів, викладачів вузів, молодь України, всіх, кому не байдужі засади національного виховання.

009
Карпенчук, С. Г.

Теорія і методика виховання : Навч. посібник для пед. навч. закладів / С. Г. Карпенчук. - К. : Вища шк., 1997. - 304 с.

Навчальний посібник синтезує проблеми психологічного аспекту як вихідної основи і головні положення філософського, теоретико-методичного характеру в поєднанні з елементами педагогічної майстерності та технології. Він покликаний спрямувати творчу діяльність майбутнього педагога. Висвітлено сутність національного виховання як цілісної системи, його науково-методологічні засади. Розкрито роль емоційного фактора в педагогічному процесі. Велику увагу приділено методам пізнання, самопізнання і саморегуляції особистості. Подано творчі завдання і вправи, рекомендовано тематику рефератів, проектів, структур і моделей, приклади бесід для педагогічного пошуку.

010
Кондратюк, О. П.

Система виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі : навч.-метод. посібник для пед. працівників проф.-техн. навч. закладів / О. П. Кондратюк ; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - К. : Кондор, 2006. - 216 с.

У посібнику подано науково-педагогічне обґрунтування системного підходу до виховної роботи в професійно-технічному закладі. Призначено для студентів вищих навчальних закладів та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

011
Фокин, Ю. Г.

Преподавание и воспитание в высшей школе. Методология, цели и содержание, творчество : Учеб. пособие для высш. учеб. заведений / Ю. Г. Фокин. - М. : Академия, 2002. - 224 с.

В учебном пособии содержатся сведения по различным сторонам деятельности преподавателя современного вуза. Особое внимание уделяется воспитательной работе, способствующей становлению личности студента как субъекта культуры, и творчеству преподавателя. Рассматриваются важные для преподавателя вопросы авторского права.

Адресованная студентам непедагогических вузов, рассматривающим преподавание в вузе как свое будущее, и студентам педагогических вузов, интересующимся нетрадиционным подходом к традиционно педагогическим объектам, книга может быть полезна для магистрантов, аспирантов и начинающих освоение преподавания в вузе специалистов с высшим образованием, не имеющим педагогической подготовки, может использоваться также как справочник для самостоятельного изучения отдельных аспектов деятельности преподавателя.

012
Соціально-просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДУ : навч.-метод. посібник / С. В. Страшко [та ін.] ; ред. С. В. Страшко ; Науково - метод. центр вищої освіти, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 2-е вид.,перероб. і доп. - К. : Освiта України, 2006. - 260 с. : іл. + 1 CD-ROM.Посібник буде корисним для студентів педагогічних вищих навчальних закладів, вчителів, класних керівників, соціальних педагогів в організації роботи з дітьми та молоддю. Спрямованої на формування здорового способу життя, а також спонукатиме їх до пошуку нових ідей, педагогічних рішень, творчості.

013
Виховна робота зі студентською молоддю [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів / Т. Ю. Осипова [та інші]; за заг. ред. Т. Ю. Осипової ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - Одеса : Фенiкс, 2006. - 288 с.У навчальному посібнику розглянуто мету, основні напрями, форми та методи виховної роботи зі студентською молоддю у вищих закладах освіти. Розкрито загальнолюдський і національний характер виховання, теоретичні засади соціалізації, виховання толерантності та культури міжнаціонального спілкування студентської молоді, шляхи та засоби досягнення завдань виховної системи й управління щодо планування виховної роботи, формування професійно-моральної культури у вищому закладі освіти, визначено шляхи взаємодії ВЗО з іншими навчально-виховними закладами та громадськими організаціями з проблем виховної роботи.
Каталог: library -> Shapka
library -> Бюлетень нових надходжень літератури
library -> Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів Медичного інституту спеціальностей 1210001 «Лікувальна справа»
library -> Навчальний посібник для аудиторної та позааудиторної роботи студентів фармацевтичного факультету очної форми навчання за спеціальністю «Технології парфумерно-косметичних засобів»
library -> 6. Генеза та еволюція поняття «геополітика»
library -> Методичні вказівки для підготовки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини»
library -> Бюлетень нових надходжень літератури
library -> Систематизований бюлетень нових надходжень квітень – травень 2012 р
library -> Робоча програма навчальної дисципліни «Системи технологій підприємства»
library -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Shapka -> Бібліотека уіпа проблеми освіти. 2009. Вип. I

Скачати 70.41 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка