Галузь знань: 0513 “Хімічна технологія та інженерія”


Розробка системи контролю технологічного процесу та якості продукціїСторінка4/4
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.5 Mb.
#12936
1   2   3   4

3.2. Розробка системи контролю технологічного процесу та якості продукції.

Використовуючи знання основ технології виробництва тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, конструкції та принцип дії вимірювальних приладів і пристроїв, правила та методи виконання вимірювань, в умовах конструкторсько-технологічного підрозділу, з метою створення CAP основних технологічних процесів виробництва заданих видів тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів та виробів з них:

 • визначати технологічні параметри процесу та якісні показники продукції, які необхідно контролювати;

 • обґрунтовано обирати методи контролю технологічних параметрів, а також необхідні для їх реалізації контрольно-вимірювальні прилади та апаратуру;

 • складати схему автоматичного контролю, регулювання та управління роботи основного технологічного обладнання.

3.3. Удосконалення технологічного об'єкту.

Керуючись технічним завданням, інформаційними даними про новітні технології виробництва тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, в умовах виробництва, з метою покращення техніко-економічних показників виробництва: • обґрунтовувати програму модернізації діючого хіміко-технологічного процесу.

3.4. Ліквідація технологічного об'єкту.

Керуючись нормативно-технічними документами, правилами техніки безпеки, законодавчими актами, використовуючи знання діючої технології, в умовах діючого виробництва тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, з метою організації ремонту обладнання або модернізації технологічного процесу: • обґрунтовувати та розробляти комплекс заходів, які спрямовані на зупинку технологічного процесу.

ІV. КОНТРОЛЬНА

4.1. Діагностика технічного стану технологічного обладнання.

Використовуючи контрольно-вимірювальні прилади та методики визначення технічних параметрів, в умовах діючого виробництва, з метою оцінки працездатності технологічного обладнання: • виконувати вимірювання основних технічних параметрів роботи технологічного обладнання;

 • виявляти причини відхилення їх від параметрів, які обумовлені нормативно-технічною документацією.

4.2. Оперативний контроль регламентованих технологічних параметрів виробництва.

Використовуючи лабораторне устаткування, стандартні методики та відповідні правила щодо виконання вимірювань, в умовах виробничої лабораторії або контрольно-технологічного підрозділу, з метою поточного контролю технологічних параметрів діючого виробництва: • складати карту технологічного контролю виробництва;

 • визначати види випробувань хімічних та фізичних властивостей матеріалів, типи та кількість зразків, а також необхідне обладнання;

 • визначати склад, фізичні та хімічні властивості сировини, напівпродуктів та готових виробів, а також інших регламентованих технологічних параметрів виробництва тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів;

 • виконувати статистичну обробку результатів вимірювань та оцінювати їх достовірність.

V. ТЕХНІЧНА

5.1. Забезпечення виконання технологічного регламенту виробництва.

Використовуючи результати аналізу технічного стану технологічного обладнання та результатів контролю технологічних параметрів виробництва, в умовах лабораторії або контрольно-технологічного підрозділу, з метою забезпечення виробництва якісної продукції: • виявляти причини відхилення фізичних і хімічних властивостей напівпродуктів та готових виробів від показників, які передбачені нормативно-технологічною документацією;

 • розробляти комплекс організаційно-технологічних заходів, які б усували причини цих відхилень.

VІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА

6.1. Організація та забезпечення виробничої діяльності зміни, дільниці, цеху.

Використовуючи основні закони економічних теорій, закони соціально-політичного та соціально-економічного розвитку, враховуючи основні положення державного та міжнародного права, психологію особистості та спілкування, відомі методи наукової організації праці, штатний розклад, норми виробітку, професійну підготовку працівників, в умовах діючого виробництва, з метою забезпечення виконання виробничої програми: • застосовувати існуючі правові норми при організації роботи трудового колективу;

 • оцінювати психологічні якості людей і знаходити шляхи досягнення ділових домовленостей.


Здатності випускника, що вимагаються, та система вмінь, що їх відображає

1. Оцінювання і прогнозування політичних, економічних, культурних, соціальних подій та явищ.

  1. Використовуючи знання основних історичних фактів, дат, подій та імен історичних діячів, вирішувати та обґрунтовувати свою позицію з питань, що стосуються ціннісного відношення до історичного минулого.

  2. Використовуючи знання найважливіших галузей та етапів розвитку гуманітарного і соціально-економічного знання, основних наукових шкіл, напрямків, концепцій, джерел гуманітарного знання, форм і типів культур, основних культурно-історичних центрів та регіонів світу, закономірностей їх функціонування і розвитку, історії культури України, її місця у системі світової культури та цивілізації, аналізувати в загальних рисах основні економічні, соціально-політичні, культурні події у своїй країні та за її межами.

  3. Використовуючи знання методів соціологічного підходу до особи, основних закономірностей та форм регуляції соціальної поведінки, природи виникнення соціальних груп, видів і наслідків соціальних процесів, типології, основних джерел виникнення та розвитку масових соціальних рухів, форм соціальної взаємодії, факторів соціального розвитку, типів і структур соціальних організацій, знаходити та використовувати соціально-економічну і соціально-політичну інформацію для орієнтування в основних поточних проблемах суспільного життя.

  4. Використовуючи знання державної повсякденної, ділової та технічної мови, грамотно використовувати її у своїй професійній діяльності і повсякденному житті.

2. Спілкування державною та, як найменш, однією з іноземних мов, користування сучасними інформаційними технологіями.

2.1. Використовуючи знання лексичного мінімуму, а також граматичний мінімум однієї з іноземних мов, вести іноземною мовою бесіду-діалог загального характеру, користуватися правилами мовного етикету, перекладати тексти зі словником, складати анотації, реферати і ділові папери.

2.2. Використовуючи знання комп'ютерних методів збирання та обробки інформації, користуватися сучасними інформаційними технологіями (Internet та інші).

3. Захист своїх прав на базі норм чинного законодавства і демократичних принципів.

3.1. Використовуючи знання основ української правової системи та законодавства, організації і функціонування судових та інших правових і правоохоронних органів, правових та морально-етичних норм у сфері професійної діяльності, орієнтуватися в системі законодавства України, використовувати і складати нормативні та правові документи.

3.2. Використовуючи знання прав і свобод людини та громадянина, умов їх реалізації у різних сферах діяльності, вживати необхідні заходи по відновленню і захисту порушених прав.4. Прийняття рішень і вибір стратегій діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей та суспільних, державних, виробничих, особистих інтересів

4.1. Використовуючи знання законодавчих актів та конкретних правових норм, робити аналіз та давати оцінку конкретним життєвим ситуаціям.

4.2. Використовуючи знання умов формування особи, її свобод, відповідальності за збереження життя, природи, культури, ролі та насильства в історії і людській поведінці, моральних зобов'язань людини по відношенню до інших і до самої себе, приймати рішення з урахуванням загальнолюдських цінностей та суспільних, державних, виробничих, особистих інтересів.

5. Активна участь у поліпшенні стану довкілля, забезпеченні здоров'я людини, якості та безпеки її життя і діяльності на підставі сталого розвитку людства.

5.1. Використовуючи знання ролі фізичної культури у розвитку людини, основ фізичної культури та здорового способу життя, системи збереження та зміцнення здоров'я, розвитку і вдосконалення психофізичних здібностей і якостей, використовувати фізкультурно-спортивну діяльність для досягнення своєї життєвої та професійної мети.

5.2. Використовуючи знання співвідношень людини і природи, суперечностей і криз існування людини в природі, що виникли в сучасну епоху технічного розвитку, екологічних принципів охорони природи і раціонального природокористування, активно сприяти поліпшенню стану довкілля.

Вимоги до Державної атестації випускників


Державну атестацію випускників здійснює Державна екзаменаційна комісія.

Державна атестація за спеціальністю 8.091606 “Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів” Університету “Україна” передбачає: • захист дипломної роботи.

Дипломна робота обсягом 5 - 6 авторських аркушів (90 - 110 сторінок) виконується на основі інформаційних матеріалів, що стосуються конкретних підприємств, організацій, установ.

Структура: анотація; вступ; основна частина, що містить огляд літератури за темою та вибір напрямів досліджень, виклад загальної методики і методів досліджень, опис проведених теоретичних та експериментальних досліджень, аналіз і узагальнення результатів досліджень, висновки; перелік використаних джерел; додатки.Робота, подана до захисту, супроводжується відгуком наукового керівника, відгуком рецензента та іншими відгуками про роботу за їх наявності.

Державна екзаменаційна комісія присвоює випускникам кваліфікацію “інженер - технолог”.
Каталог: upload -> Dostyp%20po%20osviti -> Mag
upload -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
Mag -> Спеціальність 03060101 “менеджмент організацій І адміністрування”
Mag -> Спеціальність 02020701 “дизайн” (за видами)
Dostyp%20po%20osviti -> Екологічні проблеми сталого розвитку та збереження навколишнього середовища в контексті навчання студентів
Dostyp%20po%20osviti -> Спеціальність 05170112 “харчові технології”
Mag -> Спеціальність 03060104 “менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Dostyp%20po%20osviti -> Становлення й розвиток нанотехнологій у світі і в Україні: використання інтелектуального капіталу, тенденції розвитку Цю тему наша газета піднімала в розгорнутій публікації «Університет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка