Галузева система управління якістюСкачати 229.19 Kb.
Дата конвертації06.11.2017
Розмір229.19 Kb.

СОУ-Н НКАУ 0014:2007


НАСТАНОВА національного космічного агентства України


Галузева система управління якістюПорядок випуску ЗВІТу ПРО ВИКОНАННЯ

ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ


Видання офіційне

Всього сторінок 19

НКАУ

2007Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-виробнича фірма „ЕЛОН-ТТ”

(НВФ “ЕЛОН-ТТ”)

РОЗРОБНИКИ: Є. Кузьменко, А. Севастьянов (керівник розробки)

ВНЕСЕНО: Управління космічних комплексів Національного космічного агентства України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Національного косміч- ного агентства України від 05.06.2007 р. № 169 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 ЗАРЕЄСТРОВАНО: Державним підприємством „Центр стандартизації

ракетно-космічної техніки”

14.08.2007, реєстраційний номер 6

(дата реєстрації)
Право власності на цю настанову належить НКАУ (Код ЄДРПОУ- 00041482).

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати її повністю чи частково

на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу НКАУ заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до НКАУ

II


Зміст

С.


 1. Сфера застосування..................................................................... 1

 2. Нормативні посилання ................................................................. 1

 3. Терміни, визначення понять та скорочення .............................. 2

 4. Основні положення.. .................................................................... 3

 5. Організація робіт з випуску звіту............................................... 3

 1. Вимоги до структури та викладення звіту................................ 4

6.1 Вимоги до структури звіту................................................... 4

6.2 Вимоги до структурних елементів звіту............................ 5

7 Правила оформлення звіту.......................................................... 9

8 Порядок погодження і затвердження звіту................................ 9

Додаток А Приклад форми таблиці плану-проспекту............. 11

Додаток Б Приклад форми титульного аркуша

підсумкового звіту....................................................12

Додаток В Приклад складу розділів основної частини

підсумкового звіту................................................... 13

Додаток Г Приклад форми титульного аркуша звіту............... 15III
НАСТАНОВА Національного космічного агентства України


Галузева система управління якістю

Порядок випуску ЗВІТу ПРО ВИКОНАННЯ

ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ
Отраслевая система управления качеством

Порядок выпуска ОТЧЕТа О ВЫПОЛНЕНИИ

ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Чинна від 2007-06-15
1 Сфера застосування
1.1 Ця настанова установлює порядок випуску звітів про виконання вимог технічного завдання.

Ця настанова доповнює вимоги та положення ДСТУ ISO 9001 та Правил космічної діяльності в Україні УРКТ-01.01.1.2 Цю настанову призначено для застосування підприємствами, науково-

дослідними інститутами, організаціями, установами (далі - підприємствами), що

знаходяться у сфері управління Національного космічного агентства України

(НКАУ), незалежно від форм власності та видів діяльності, під час розроблення

та виготовлення ракетно-космічної техніки.

1.3 Цю настанову можна застосовувати під час розроблення та виготовлення

іншої продукції за рішенням підприємств галузі.1.4 Необхідність застосування цієї настанови підприємствами інших галузей

України або підприємствами інших держав визначають у технічних завданнях або

контрактах.

2 Нормативні посилання

У цій настанові є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3008 – 95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

Видання офіційне
ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення

ДСТУ ISO 9000-2001 Cистеми управління якістю. Основні положення та словник

ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги

УРКТ-01.01 Правила космічної діяльності в Україні. Розробка, виготовлення та експлуатація ракетно-космічної техніки


3 Терміни, визначення понять та скорочення
3.1 У цій настанові використано терміни, установлені в ДСТУ ISO 9000, а також терміни, установлені в УРКТ-01.01.

Нижче подано терміни, додатково вжиті в цій настанові та визначення позначених ними понять.3.1.1 підрозділ підприємства

Структурна одиниця, що входить до складу підприємства і виконує визначені функції чи роботу


3.1.2 головне підприємство

Підприємство, відповідальне за створення та (або) постачання продукції замовнику згідно з укладеним контрактом (договором)


3.1.3 підприємство – співвиконавець розроблення

Підприємство, яке виконує на підставі контракту (договору) з головним підприємством певну частину роботи з розроблення продукції


3.2 У цій настанові застосовано такі скорочення:

КД - конструкторська документація;

КПЕВ - комплексна програма експериментального відпрацювання;

НКАУ- Національне космічне агентство України;

РКТ - ракетно-космічна техніка;

ТЗ - технічне завдання;

ПЕОМ - персональна електронно-обчислювальна машина;

ПГЗ-НКАУ - представництво генерального замовника – Національного кос-

мічного агентства України.

Примітка. Під скороченням ПГЗ-НКАУ треба розуміти у тому числі філії ПГЗ-НКАУ, у документах вживати для філій за прикладом: начальник філії №...___________ ПГЗ-НКАУ, назва міста, де розташовано філію

ПГЗ-НКАУ, представник філії №…_____________ ПГЗ-НКАУ.

назва міста, де розташовано філію

4 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Звіт про виконання технічного завдання (ТЗ) на продукцію є доку-

ментом, який узагальнює дані про виконання вимог ТЗ і містить відомості про

відповідність характеристик розробленої продукції заданим у ТЗ вимогам.

4.2 Роботи з випуску звіту про виконання ТЗ належать до сфери дії процесів:

- управління протоколами згідно з 4.2.4 ДСТУ ISO 9001;

- аналізування проекту та розробки згідно з 7.3.4 ДСТУ ISO 9001;

- перевірки проекту та розробки згідно з 7.3.5 ДСТУ ISO 9001;

- затвердження проекту та розробки згідно з 7.3.6 ДСТУ ISO 9001.

Звіт про виконання вимог ТЗ випускають на етапах або стадіях, які вказані у

ТЗ, контракті і (або) комплексній програмі експериментального відпрацювання

(КПЕВ).
Примітка. За відсутності спеціальних вказівок у ТЗ, контракті або КПЕВ щодо випуску

звіту, рішення про випуск звіту підприємство приймає самостійно.
4.3 У загальному випадку звіти про виконання вимог ТЗ випускають:

- під час виконання робіт з перевірки конструкторської документації на го-

товність надання літер “О”, “О1”, “А”;

- для підтвердження можливості постачання продукції замовнику (спожива-

чу);

- для підтвердження готовності виробу РКТ до льотних або сертифікацій-них випробувань (підсумковий звіт згідно з 8.3.8, 8.3.9 УРКТ-01.01);

- за окремою вимогою замовника або споживача (наприклад, за умови до-

слідження причин аварійних ситуацій тощо).

Перелік причин щодо випуску звіту підприємства галузі визначають у процесі створення продукції або у документах своїх систем управління якістю.


5 Організація робіт з випуску звіту
5.1 Підрозділ підприємства, відповідальний за випуск звіту про виконання вимог ТЗ, визначає керівництво конкретного підприємства.

5.2 За умови розроблення продукції кооперацією з кількох підприємств відповідальним за випуск звіту про виконання вимог ТЗ є головне підприємство.

5.3 З метою забезпечення координації та контролю робіт з випуску звіту про виконання ТЗ рекомендовано складати план-проспект звіту або план-графік випуску звіту. Відповідальним за розроблення вказаних документів є головне підприємство.

План-проспект звіту або план-графік випуску звіту про виконання ТЗ погоджують з підприємствами (підрозділами) - співвиконавцями розроблення продукції, ПГЗ-НКАУ (для продукції, яку контролює ПГЗ-НКАУ).

План-проспект звіту або план-графік випуску звіту про виконання ТЗ затверджує генеральний (головний) конструктор головного підприємства.

Терміни випуску звіту і плану-проспекту (плану-графіка випуску звіту) повинні бути зазначені у сітьових графіках або планах робіт.

Вид, форму та структуру плану-графіка випуску звіту підприємства визначають самостійно.

5.4 У плані-проспекті повинно бути зазначено:

а) назву звіту та сферу його поширення;

б) стислий виклад змісту звіту;

в) вимоги до структури звіту, змісту окремих розділів і оформлення;

г) номери розділів звіту та відповідні їм номери розділів (пунктів) ТЗ з відповідальними виконавцями (обсяг, порядок і зміст розділів (пунктів) звіту повинні відповідати ТЗ на продукцію);

д) назву і номер документа, яким повинно бути підтверджене виконання вимог ТЗ (акт, протокол, звіт, довідка тощо);

е) з якими підприємствами необхідно погодити звіт;

ж) підрозділ підприємства, відповідальний за випуск звіту;

и) терміни готовності звіту, його погодження і затвердження.

Переліки г), д) рекомендовано викладати у вигляді таблиці, форму якої наведено у додатку А.

5.5 Звіт випускає головне підприємство на підставі матеріалів, наданих підприємствами-співвиконавцями ТЗ згідно з планом-проспектом звіту або планом-графіком випуску звіту.

5.6 Матеріали згідно з 5.5 повинні бути підписані уповноваженими посадовими особами та затверджені керівником підприємства-співвиконавця або посадовою особою, ним уповноваженою.

5.7 Вказані матеріали повинні бути оформлені відповідно до вимог щодо оформлення розділів звіту згідно з ДСТУ 3008 та цієї настанови.


 1. Вимоги до структури та викладення ЗВІТУ  1. Вимоги до структури звіту


6.1.1 Звіт повинен містити наступні структурні елементи:

а) вступну частину:

1) титульний аркуш;


 1. 2) список авторів;

3) реферат;

4) зміст;

5) перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів;

6) передмову; 1. б) основну частину:

 2. 1) вступ;

 3. 2) суть звіту;

 4. 3) висновки;

 5. 4) рекомендації;

 6. 5) перелік посилань;

в) додатки.

Структурні елементи звіту “Титульний аркуш”, “Реферат”, “Вступ”, “Суть звіту”, “Висновки” є обов'язковими. Інші структурні елементи включають до звіту за необхідності.
  1. Вимоги до структурних елементів звіту


6.2.1 Титульний аркуш

Титульний аркуш є першою сторінкою звіту і служить джерелом інформації, необхідної для оброблення і пошуку документа.6.2.2 Список авторів

До списку авторів включають імена, по батькові (чи перші букви імені, по батькові), прізвища та посади керівників, відповідальних виконавців і співвиконавців, що приймали участь у випуску звіту із зазначенням частини (розділу) звіту, підготовленої конкретним автором.


6.2.3 Реферат
6.2.3.1 Реферат повинен містити:

- відомості про обсяг звіту, кількість частин звіту, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків;

- текст реферату.

6.2.3.2 Текст реферату повинен містити інформацію про:

- об'єкт розроблення;

- мету розроблення;

- отримані результати і їхню новизну;

- основні конструктивні, технологічні й експлуатаційні характеристики об'єкта розроблення.

Якщо звіт не містить відомостей з яких-небудь із перерахованих структурних частин реферату, то в тексті реферату її випускають, при цьому послідовність викладення зберігають.
6.2.4 Зміст
6.2.4.1 Зміст включає вступ, порядкові номери і назви всіх розділів, підрозділів, пунктів (якщо вони мають назву), познаки і назви додатків із указівкою номерів сторінок, з яких починаються ці елементи звіту.

6.2.4.2 У звіті обсягом не більш 10 сторінок зміст дозволено не складати.


6.2.5 Перелік умовних познак, символів, одиниць, скороченьі термінів
6.2.5.1 Прийняті у звіті умовні познаки, символи, одиниці, скорочення і терміни повинні бути представлені у виді окремого списку.

6.2.5.2 Якщо скорочення, умовні познаки, символи, одиниці і терміни повторюються у звіті менше трьох разів, окремий список не складають, а розшифрування надають безпосередньо в тексті звіту під час першого згадування.


6.2.6 Вступ

У вступі рекомендовано відобразити підставу для виконання звіту, мету роботи та галузь застосування, етап роботи та цілі і задачі цього етапу.


6.2.7 Суть звіту
6.2.7.1 Суть звіту повинна містити матеріали, що підтверджують відповідність продукції вимогам, заданим у ТЗ.

6.2.7.2 Суть звіту викладають у вигляді тексту, таблиць чи сполучення тексту, ілюстрацій і таблиць.

Суть звіту доцільно поділяти на розділи, підрозділи і пункти, як правило, відповідно до структури ТЗ. Пункти, за необхідності, можна поділяти на підпункти. Кожен пункт повинен містити закінчену інформацію.

6.2.7.3 На кожний пункт ТЗ у звіті повинно бути надано вичерпну інформацію щодо його виконання з посиланням на відповідні підтверджуючі матеріали (документи, акти, протоколи випробувань, звіти з випробувань продукції тощо).

Окремим розділом надають інформацію про пункти ТЗ, які не були виконані у процесі розроблення чи виконані не в повному обсязі. По таких пунктах ТЗ треба дати вичерпні пояснення про причини їх невиконання і пропозиції по усуненню виявлених невідповідностей (наприклад, внесення змін до ТЗ і контракту, доопрацювання апаратури, внесення змін до КД, розподіл робіт на етапи тощо).
6.2.8 Особливості викладення підсумкових звітів про готовність

до льотних або сертифікаційних випробувань об’єктів РКТ

та їхніх складових частин
6.2.8.1 При викладенні суті підсумкових звітів про готовність до льотних або сертифікаційних випробувань об’єктів РКТ та їхніх складових частин (далі-виробів РКТ), крім пунктів звіту про виконання ТЗ, у загальному випадку у звітах повинно бути наведено:

- узагальнені результати та оцінку виконання робіт, передбачених програмами забезпечення надійності, програмами якості та інших програм, якщо вони передбачені;

- уточнені значення технічних і експлуатаційних характеристик виробів РКТ за результатами експериментального відпрацювання і попередня оцінка відповідності цих значень вимогам ТЗ;

- попередню оцінку повноти і достатності відпрацювання математичного та інформаційного забезпечення (алгоритмів, програм) бортових та наземних обчислювальних комплексів;

- перелік відмов, несправностей, відступів, що мали місце у процесі експериментального відпрацювання, виготовлення та під час попередніх випробувань виробів РКТ і заходи, вжиті щодо причин їх усунення з оцінкою ефективності і достатності цих заходів;

- опис і причини відступів від схемних і конструктивних рішень, які наведені в ескізному проекті;

- перелік основних конструкторських доопрацювань виробів РКТ за результатами автономних, комплексних, попередніх і міжвідомчих випробувань, оцінку ефективності і достатності цих доопрацювань, а також оцінку повноти відпрацювання і коригування документації за результатами експериментального відпрацювання;

- попередню оцінку виконання вимог до надійності виробів РКТ, що задані у ТЗ, за результатами випробувань відповідно до чинних нормативних документів, включаючи оцінку виконання заданих вимог до ресурсу роботи виробів;

- комплексний аналіз матеріалів щодо забезпечення безпеки експлуатації виробів РКТ, оцінка рівня цієї безпеки і висновок про достатність і повноту проведених заходів, включаючи оцінку достатності та обґрунтованості заходів щодо забезпечення екологічної безпеки;

- перелік невідпрацьованих (неперевірених) технічних характеристик і не

проведених доопрацювань (якщо такі є) та порядок і терміни їх проведення (пере-

вірки);


- оцінку за результатами випробувань правильності застосування електрорадіовиробів і комплектувальних виробів (у тому числі закордонного виробництва, якщо такі було застосовано), оцінка відповідності режимів їх роботи вимогам технічних умов або каталогів на них та іншої довідкової інформації;

- попередню оцінку захищеності виробів РКТ від несанкціонованих дій, випадкових або навмисних впливів у процесі експлуатації;

- оцінку фактичного рівня стандартизації та уніфікації виробів РКТ, а також вимірювальної та перевірної апаратури і методів контролю;

- оцінку повноти і достатності розроблення і відпрацювання експлуата-

ційної документації під час експериментального відпрацювання;

- оцінку правильності застосування матеріалів конструкцій і покриттів;

- оцінку відпрацювання технологічних процесів і технологічності виробів

РКТ;


- оцінку відпрацювання методів контролю якості виготовлення критичних елементів;

- оцінку достатності і повноти заходів метрологічного забезпечення;

- оцінку відпрацювання заходів щодо виходу з аварійних ситуацій;

- оцінку повноти виконання і достатності заходів по захисту конфіденційної інформації та забезпечення таємності робіт (за наявністю вимог у ТЗ);

- висновок про достатність і повноту експериментального відпрацювання і про технічну готовність виробів РКТ до льотних або сертифікаційних випробувань.

Конкретний склад матеріалів підсумкового звіту визначає розробник в залежності від етапу робіт, призначення звіту, призначення виробу тощо.6.2.8.2 Форма титульного аркуша підсумкового звіту та приклад складу розділів основної частини підсумкового звіту наведено у додатках Б, В.
6.2.9 Висновки

Висновки повинні містити коротку оцінку результатів виконання вимог ТЗ і констатувати ступінь відповідності створеної продукції заданим вимогам ТЗ.6.2.10 Рекомендації

За необхідності, на основі одержаних висновків можна навести рекомендації:

- щодо подальших робіт з підтвердження виконання вимог ТЗ;

- щодо проведення додаткових випробувань за умови недостатнього відпрацювання розробленої продукції;

- можливість (доцільність) використання результатів у подальшій роботі;

- інші рекомендації щодо повного задоволення вимог замовника.


6.2.11 Перелік посилань

Структурний елемент “Перелік посилань” повинен містити перелік документів, на які в тексті звіту наведено посилання.6.2.12 Додатки

У загальному випадку до звіту можуть бути долучені додаткові матеріали, які містять:

- таблиці допоміжних цифрових даних;

- протоколи випробувань;

- опис апаратури і приладів, застосованих під час проведення експериментів, вимірів і випробувань;

- висновки метрологічної експертизи;

- інструкції, методики, розроблені у процесі виконання ТЗ;

- ілюстрації допоміжного характеру;

- довідки про реалізацію заходів планів і програм, вказаних у ТЗ;

- документи, що підтверджують виконання вимог ТЗ (наприклад, з електромагнітної сумісності, з радіоелектронного захисту тощо);

- звіт про проведення патентних досліджень, оформлений згідно з ДСТУ 3575 ( за необхідності).

7 Правила оформлення звіту
7.1 Загальні вимоги
7.1.1 Сторінки тексту звіту про виконання вимог ТЗ і включені до звіту ілюстрації, таблиці і роздруківки з ПЕОМ повинні виконуватися на аркушах формату А4 без рамки, основного напису і додаткових граф. Дозволено надавати ілюстрації, таблиці і роздруківки з ПЕОМ на аркушах інших форматів (А3, А2).

7.1.2 Текст звіту треба оформлювати відповідно до вимог, встановлених в ДСТУ 3008.


7.2 Титульний аркуш

Титульний аркуш звіту оформлюють відповідно до вимог ДСТУ 3008. Форму титульного аркуша наведено у додатку Г.7.3 Список авторів

Список авторів розміщують трьома стовпцями. Ліворуч вказують посади і вчені ступені авторів (за їх наявності), посередині залишають місце для особистих підписів, а у правому стовпці вказують імена, по батькові (або перші літери імен і по батькові) та прізвища авторів.

Біля кожного прізвища в дужках вказують частину звіту, яку підготував автор.

7.4 Перелік скорочень, умовних познак, символів, одиниць і термінів

Перелік треба розташовувати стовпцем. Ліворуч за абеткою наводять скорочення, умовні познаки, символи, одиниці і терміни, праворуч – їхнє детальне розшифрування.


7.5 Додатки

Додатки повинні бути оформлені відповідно до вимог ДСТУ 3008.8 Порядок погодження і затвердження звіту
8.1 Звіт до його затвердження повинен бути підписаним посадовими особами, відповідальними за випуск звіту.

8.2 Звіт підлягає підписанню підприємствами-співвиконавцями і погоджен-

ню з ПГЗ-НКАУ (для продукції, яка ним контролюється).

8.3 Підприємства-співвиконавці повинні протягом десяти робочих днів з моменту одержання звіту розглянути його, підписати чи видати свої зауваження і пропозиції.

Зауваження і пропозиції повинні бути конкретними й обґрунтованими.

8.4 Погоджувальні підписи треба розташовувати на титульному аркуші та на його продовженні, при цьому на першій його сторінці роблять напис “продовження на наступній сторінці”.

8.5 Погоджений звіт про виконання ТЗ, а також підсумковий звіт про готовність складової частини продукції (виробу РКТ) до льотних або сертифікаційних випробувань затверджує генеральний (головний) конструктор або керівник підприємства.

Підсумковий звіт про готовність до льотних або сертифікаційних випробувань об’єкта РКТ у цілому затверджує генеральний (головний) конструктор тільки після розгляду його радою головних конструкторів.

8.6 Один екземпляр затвердженого звіту направляють, за необхідності, в організацію, що видала ТЗ на розроблення продукції.

8.7 Звіти про виконання ТЗ треба зберігати протягом терміну експлуатації та зберігання продукції, на яку видано ТЗ.

Додаток А

(довідковий)

Приклад Форми таблиці плану-проспекту


Таблиця А.1


Номер пунктів ТЗ

Номер розділу звіту і зміст пунктів технічних вимог ТЗ на розроблення

Відповідальний виконавець,

співвиконавецьСтроки виконання

Документ, яким повинно бути підтверджено виконання пунктів ТЗ

1

2

3

4

5Додаток Б

(довідковий)

Приклад форми титульного аркуша

підсумкового звіту

(назва підприємства)
ПОГОДЖЕНО
ЗАТВЕРДЖУЮГенеральний (Головний) конструктор
Особистий підпис Прізвище
ДатаПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ ПРО ГОТОВНІСТЬ

______________________________________________

(індекс і назва об’єкта РКТ або його складової частини)

до ________________________________________________________

(льотних або сертифікаційних випробувань)

ПОГОДЖЕНО


Рік випуску

ДОДАТОК В

(довідковий)
ПРИКЛАД СКЛАДУ РОЗДІЛІВ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ

ПІДСУМКОВОГО ЗВІТУ

Вступ.


1 Призначення виробу

2 Склад виробу.

Навести складові частини виробу з їх індексами, назвами, позначенням і кількістю (можна у вигляді таблиці).3 Види випробувань.

Навести назву та обсяг випробувань, які проведені та планують провести.4 Аналіз виконання вимог ТЗ

Навести номери пунктів ТЗ, їх зміст та інформацію щодо їх реалізації (можна у вигляді таблиці).5 Узагальнені результати та оцінка виконання робіт, які передбачені комплексною програмою експериментального відпрацювання.

5.1 Відпрацювання на дослідних стендах.

5.2 Автономні випробування.

5.3 Випробування на електромагнітну сумісність.

5.4 Комплексні випробування.

5.5 Відпрацювання програмно-математичного забезпечення.

У розділах треба навести результати випробувань і номери звітів з випробувань.

6 Оцінка прийнятих заходів щодо забезпечення безпеки та захисту.7 Оцінка виконання вимог до надійності.

Наводять звіт по надійності, оцінку виконання заходів, які наведені у програмі забезпечення надійності.8 Аналіз повноти та достатності розроблення і відпрацювання експлуатаційної документації.

Приводиться оцінка повноти відпрацювання експлуатаційної документації та готовність її до постачання замовнику.9 Оцінка відпрацьованості технологічних процесів і технологічної апаратури.

9.1 Оцінка відпрацьованості технологічних процесів.

9.2 Оцінка технологічності виробу.

У розділі наводять оцінку відпрацьованості типових технологічних процесів, типових операційних карт, технологічних інструкцій тощо.10 Оцінка правильності застосування матеріалів і покриттів.

У розділі треба навести оцінку правильності вибору матеріалів і покриттів, їх сумісність, достатність їх гарантійних термінів експлуатації та зберігання.11 Оцінка фактичного рівня стандартизації та уніфікації виробу.

Наводять розрахунок показників стандартизації та уніфікації виробу – коефіцієнтів застосовності та повторюваності.12 Узагальнені результати та оцінка достатності і повноти наземного експериментального відпрацювання.

Висновок.

Висновок надають у трьох аспектах:

- висновок щодо відповідності об’єму розробленої КД вимогам ТЗ;

- висновок щодо підтвердження вимог ТЗ наземним відпрацюванням у об’ємі КПЕВ;

- висновок щодо готовності виробу до льотних або сертифікаційних випробувань.Додаток Г

(довідковий)

Приклад форми титульного аркуша звіту

(назва підприємства)
ПОГОДЖЕНО
ЗАТВЕРДЖУЮГенеральний (Головний) конструктор
Особистий підпис Прізвище
ДатаЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ

на розроблення ______________________________________________

(індекс і назва продукції)

_________________________________________________________


ПОГОДЖЕНО


Рік випуску
код УКНД 03.120.10
Ключові слова: звіт, перевірка проектів, підсумковий звіт, порядок оформлення, суть звіту, технічне завдання, якість.

Генеральний директор НВФ “ЕЛОН-ТТ” А.В. Бондарович

Заступник генерального директора

НВФ “ЕЛОН-ТТ”,

керівник розробки А.М. Севастьянов

Відповідальний виконавець,

провідний інженер Є.П. Кузьменко

Нормоконтролер Т.В. Пальчикова


Скачати 229.19 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка