Гапон Надія Павлівна, професор, доктор філософських наук, професор кафедри психології. робоча програмаСторінка1/3
Дата конвертації11.09.2018
Розмір293 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА
Кафедра психології

ЗАТВЕРДЖУЮ


Декан філософського факультету

доц. Рижак Л.В.

____________________________
“______”_______________2017 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ВД.02.01 ПСИХОЛОГІЯ ҐEНДЕРУ

(шифр і назва навчальної дисципліни)


галузь знань _05 – соціальні та поведінкові науки

(шифр і назва галузі знань)

напряму підготовки___053 – психологія _____ ______________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності___психологія__ ________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації___ клінічна психологія; психологія управління _________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення______ Філософський _____________________________

(назва інституту, факультету, відділення)

2017
ПСИХОЛОГІЯ ҐEНДЕРУ. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 05 – соціальні та поведінкові науки, спеціальністю 053 – психологія.
Розробники: Гапон Надія Павлівна, професор, доктор філософських наук, професор кафедри психології.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії)_________________

_______________________________________________________________________________


Протокол від. “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри проф. С.Л. Грабовська _______________________ (__________________)

(підпис)

“_____”___________________ 20___ року
Схвалено Вченою радою факультету ________________________________________________

Протокол від. “____”________________20___ року № ___


“_____”________________20__ року

Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 2017 рік

 __________, 2017 рік


  1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “ПСИХОЛОГІЯ ҐEНДЕРУ”)


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 4

05 – соціальні та поведінкові науки

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям

053 – психологія(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

психологія
Курсова робота -0

Семестр

Загальна кількість годин - 120

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –2

самостійної роботи студента - 6


Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр психології

(1) клінічна психологія, 2) психологія управління).

Викладач.


.16

10

Практичні

32

6

ЛабораторніСамостійна робота

72

164

ІНДЗ: –

Вид контролю –залік

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета Ознайомити студентів із основами ґендерної психології та сприяти формуванню психологічних знань, умінь, навичок необхідних для студентів-психологів у їхній майбутній професійній діяльності: викладача психології у навчальних закладах; практичного працівника з консультативно-реабілітаційної роботи.

Завдання: засвоєння теоретичних знань про психологічні механізми, закономірності та особливості ґендерного розвитку особистості; ознайомлення з існуючими вітчизняними та закордонними напрацюваннями гендерної теорії, розуміння важливості ґендерної методології, значення ґендерного аналізу та ґендерної освіти.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:  • основні закономірності ґендерного розвитку особистості;

  • особливості та труднощі соціалізації чоловіків та жінок;

  • наслідки порушення ґендерно-рольової ідентичності та ґендерно-рольової поведінки;

  • негативні наслідки ґендерних стереотипів та їх подолання в соціотерапевтичній практиці.

уміти:

  • укласти психологічну характеристику особистості з врахуванням ґендерних аспектів;

  • розв’язати психолого-педагогічними методами ґендерні конфлікти.

застосувати психологічні знання про ґендер для розробки освітніх консультативних програм

Компетенції

Знання та розуміння: Засвоєння теоретичних знань про психологічні механізми, закономірності та особливості ґендерного розвитку особистості; розуміння специфіки вітчизняних та закордонних напрацювань гендерної теорії, розуміння важливості ґендерної методології, значення ґендерного аналізу та ґендерної освіти.

Застосування знань та розумінь: Вміти укласти психологічну характеристику особистості з врахуванням ґендерних аспектів; розв’язати психолого-педагогічними методами ґендерні конфлікти; застосувати психологічні знання про ґендер для розробки освітніх консультативних програм; укладати ґендерний портрет особистості.

Формування тверджень: Здійснювати критичний аналіз візуальних репрезентацій ґендеру та аналіз невербальних комунікацій. Здійснювати :дискурс-аналіз, наративний аналіз, аналіз особистих спогадів і повсякденних уявлень репрезентацій гендеру.

Комунікативні навички: Вміння презентації результатів кількісних та якісних методів в в публікаціях, на науково-практичних заходах. Вміння у дискусіх розкрити тенденції розвитку взаємин між статями, негативи гендерних стереотипів та міфів. Вміння надати консультативну допомогу з проблем гендерного конфлікту, гендерної соціалізації, з налогоджування сімейних відносин.

Навички навчання: Вміння надавати оцінку та здійснювати вплив в ситуаціях потенційного гендерного конфлікту, формувати стратегію соціалізаційних впливів на ґендерно-рольову соціалізацію й бачити її ресурси (дитяча література, телебачення, Інтернет, мова, іграшки тощо). Виокремлювати механізми ранньої соціалізації дівчат та хлопців шляхом підкріплення та моделювання поведінки.

3.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ҐEНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Тема 1: Вступ до ґендерної теорії

Поняття стать, роль, ідентичність, маскулінність та фемінність як головні категорії соціалізації.Розвиток ґендерної теорії. Загальна характеристика етапів розвитку у ХХ ст.: емпіричний (60-70 рр.), концептуалістський ( 70 - початок 80 рр.), соціально-конструктивістський (80 рр.) та постмодерністський (90 рр.).

Методологічні відмінності гендерних досліджень та феміністських студій. Особливості вітчизняних досліджень ендеру.

Література:

Основна

Берн Ш. Гендерная психология. – СПб.: прайн-ЕВРОЗНАК, 2001. – Гл.5. Гендер как социальная категория. –– С.196-237.

Гапон Н. Ґендер. Ідентичність. Суб’єктивність: філософські дискусії другої половини ХХ сторіччя. Монографія. –Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С.41-50; 52-54; 133-140.

Додаткова

Гапон Н. Ґендер в гуманітарному дискурсі: філософсько-психологічний аналіз. – Львів : Літопис, 2002. – С. 59—62.

Тема 2: Підходи, методи дослідження в психології гендеру

Підходи до вивчення статевих відмінностей з позицій біології Медичні та біологічні дані про відмінності та схожість організмів чоловіка та жінки. Відмінності в довготривалості життя та захворюваннях. Теория гормональних відмінностей (вплив пренатального тестостерона на формування жіночого/чоловічого типу поведінки). Схожість та відмінності вищої психічної діяльності, емоційної та інтелектуальної сфери. Дані про латералізацію головного мозку.

Пояснення статевих відмінностей з позицій еволюційної психології та культурального підходу. Ґендер як соціально-біологічна характеристика людини. Концепція Е.Іґлі про механізм взаємодії біології і культури. Ґендерні відмінності в культурі як результуюча біологічних впливів та особливостей соціалізації у дитинстві. Погляди В.А.Геодакяна про роль статей у передаванні та перетворенні генетичної інформації. І. Кон про обумовленість статевих відмінностей розподілом соціальних ролей. Концепція М. Мід про культурну детермінацію статей.

Соціально-детерміністські теорії статі. Теорія соціального конструювання статі (соціальних ролей) Т.Парсонса. Теорія соціалізації Т.Парсонса та Р.Бейлса про засвоєння статевих ролей черезез механізми покарання та заохочення. Наукове впровадження понять: ”агенти”,”інститути” соціалізації, ”значущі інші”тощо. Теорія „категоризації за ознакою статі” (драматургічного інтеракціонізму) І.Гофмана.

Підходи, методи дослідження ґендерних характеристик особистості. Кількісні підхіди в дослідженні ґендеру : опитування, тестування, експериментальні та кореляційні дослідження. Якісні підходи в дослідженні ґендеру. Аналіз візуальних репрезентацій ґендера. Аналіз невербальних комунікацій. Дискурс-аналіз. Наративний аналіз. Аналіз особистих спогадів і повсякденних уявлень). Аналіз текстів. Створення ґендерного портрету особистості. Опитувальник ґендерних ролей С.Бем. Порівняльний аналіз даних, отриманих по опитувальнику С.Бем і ґендерних шкал в опитувальниках MMPI и 16 PF.Малюнковий тест ”Людина” в ґендерній перспективі аналізу. Методика дослідження ґендерних стереотипів у ЗМІ.

Література:

Основна

Берн Ш. Гендерная психология. – СПб.: прайн-ЕВРОЗНАК, 2001. – Гл.5. Гендер как социальная категория. –– С.196-237.

Гапон Н. Ґендер. Ідентичність. Суб’єктивність: філософські дискусії другої половини ХХ сторіччя. Монографія. –Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С.41-50; 52-54; 133-140.

Гапон Н. Ґендер в гуманітарному дискурсі: філософсько-психологічний аналіз. – Львів : Літопис, 2002. – С. 59—62.

Додаткова

Здравомыслова Е. Темкина. Создание гендерной идентичности: методика анализа интервью // Гендерные исследования – N5, 2000. – С.211-225.Тема 3. Ґендер та психоаналіз

Есенціалістське розуміння статі в психоаналізі З.Фройда. Передісторія фройдових поглядів на стать: есенціаліські підходи у філософії та науці (Платон, Арістотель, Кант, Ніцше, Вайнінгер, Ломброзо тощо). Фройд про ідентифікацію дитини з батьками як головний механізм засвоєння статевої ролі. Статеві відмінності лібідозної енергії, в розвитку суперего чоловіків та жінок.

Реакція на біологізаторські підходи до вивчення статевих відмінностей (есенціалізм). Концепція ”другої статі” С.де Бовуар. Критика феміністського психоаналізу (Н.Чодоров) теоретиками ”жіночих студій” (Л.Ірігарей, Е.Сіксу та ін.) Теоретики статі про соціальні наслідки біологізаторських тлумачень.

Критика «маскулінності» психоаналізу. ”Позитивний” психо-аналіз жінки К. Горні. Значення її концептуального підходу для розуміння зв’язку жіночої психічної патології та соціального контексту. Постфройдівська концепція Батлер про стать як ”перформенс”, маскарад ідентифікацій.

Література:

Основна

Фрейд З.Очерки по психологии сексуальности. – М.: МЦ «Система», 1991. – С.76-80.

Ломброзо Ч., Ферреро Г. Женщина преступница и проститутка. – Чебоксары, 1994. – С. 5-8.

Бовуар Сімона де. Друга стать. У двох томах. – Том 2. / Пер. з фр. Н.Воробйової, П.Воробйова, Я.Собко. – К.: Основи, 1995. – С.7-40.

Гапон Н. Патографічний дискурс в ґендерному діалозі // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – 2001. – Вип. 3. – С.79-89.

Додаткова

Гапон Н. Проблеми статі в екзистенціалістській філософї С.де Бовуар // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – 2004. – Вип.8. – С.34-37.

Гапон Н. Дискурсивні зміни жіночої суб’єктивності: ґендерний проект Гелен Сіксу // Людинознавчі студії : Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол.Т.Біленко (гол.ред.), М.Кашуба, В.Кемінь та ін.-Дрогобич: Вимір,2003. – С. 58-63.Змістовий модуль 2. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ҐЕНДЕРА

Тема 4. Соціалізація: проблеми статево-рольової ідентичності

Статево-рольова ідентичності людини. Класифікація рольової ідентичності Ч.Гордона (статева, етнічна, ідентичність членства, соціальна, політична, професійна). Роль нормативного та інформаційного тиску у формуванні статевої ідентичності. Соціальні стереотипи статі як схеми, що керують процесом переробки інформації людиною. Статева та ґендерна ідентичність.

Особливості ранньої статевої соціалізації. Головні інститути соціалізації (сімя, школа, засоби масової інформації та ”значимі інші” – однолітки, вуличні компанії тощо),. Соціалізаційні впливи довкілля на ґендерно-рольову соціалізації (дитяча література, телебачення, Інтернет, мова, іграшки). Механізми ранньої соціалізації дівчат та хлопців: підкріплення та моделювання. Соціалізація статі в контексті культурних вартостей традиціоналістького та постіндустріального суспільства.

Література:

Основна

Берн Ш. Гендерная психология. – СПб.: прайн-ЕВРОЗНАК, 2001. – Гл.1.Гендерные различия и социализация. – С.29-82.

Додаткова

Джин Х.Блок. Влияние дифференцированной социализации на развитие личности мужчины и женщины //Пайнс Э.,Маслач К. Практикум по социальной психологии. –СПб: Изд-во «Питер», 2000.-С.168-181.

Митина О.В., Петренко В.Ф.Кроскультурное исследование стереотипов женского поведения (в России и США) // Вопросы психологии. -–2000. – № 1. – С.68-86.

Тема 5. Міжособистісні взаємини та статево-рольові конфлікти

Міжособистісна атракція. Поняття атракції, її чинники. Терито-ріальна близькість людей. Антиципація взаємодії. Експерименти з дослідження стереотипу фізичної привабливості. Фізична приваб-ливість та феномен «відповідності зовнішнім даним партнера». Ґендерні та культурні детермінанти фізичної привабливості. Концепція любовних взаємин Р.Стернберга. Глобалізація та зміни безпосередніх людських взаємин.Жінка та чоловік в структурі сімейних відносин. Тенденції розвитку сімейних відносин та сучасних форм сім’ї (досвід Центрально-Східної Європи). Вербальне та фізичне насилля в партнерських відносинах. Альтернативні форми сім’ї. Відмова від сім’ї (синґл-статус).

Ґендерно-рольові дисгармонії. Суспільна система поглядів на норми статево-рольового поводження. Соціальні експектації та їх тиск на свідомість людини (осуд, негативні оцінки тощо). Зміни статево-рольової поведінки. Різні підходи до розуміння інверсії як девіації, стилю життя. Концепція «перформенсу статі» Дж.Батлер. Ґендерно-рольовий інфантилізм. Ґендерно-рольовий дефіцит. Атрофія ґендерної ролі.Література:

Основна

Говорун Т., Кікінежді О.Стать та сексуальність: психологічний ракурс. Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 1999.

Гапон. Н. Трансформація системи вартостей сучасної української сім'ї / Надія Гапон// Roczniki teologiczne. Nauki o rodzinie. Tom LV, Zeszyt 10. – Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2008. – C.285-297.

Додаткова

Гапон Н. Соціальна психологія. Навчальний посібник. –Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка 2008. –С.200-204 (Тема 10).

Пиз А., Пиз Б. Язык взаимотношений – мужчина+женщина. – М.: Изд-во ЭКСМО – Пресс, Изд-во ЭКСМО – МАРКЕТ, 2000.4.Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

л


п

п


лл

і

сам

л

л


п

п


лл

і

сам3

4

5


9

1

1

1

1

Модуль 1

Змістовий модуль 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ҐEНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Тема 1. Сутність категорії ґендеру, історія виникнення поняття.

22

4

612

24

2

220

Тема 2. Підходи, методи дослідження в психології гендеру


20

2

412

24

2

220

Тема 3. Ґендер та психоаналіз

18

2

412

22

2


20

Разом – зм. модуль1

60

8

1436

70

6

460

Змістовий модуль 2. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ҐЕНДЕРА


Тема 4. Соціалізація: проблеми статево-рольової ідентичності

24

4

812

22

2


20

Тема 5. Міжособистісні взаємини та статево-рольові конфлікти

38

4

1024

28

2

224

Разом – зм. модуль 2

60

81836

50

4

2244

Усього годин
1Курсова робота-

-
--

-

-
Усього годин

120

116

332772

120

10

6104

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка