Гапон Надія Павлівна, професор, доктор філософських наук, професор кафедри психології. робоча програма


Запитання для підсумкового контрою та зразки тестівСторінка3/3
Дата конвертації11.09.2018
Розмір293 Kb.
ТипПрограма
1   2   3

Запитання для підсумкового контрою та зразки тестів

Запитання

Ґендер і стать: що над чим домінує?

Ґендер – це соціальний конструкт чи культурне оформлення статі?

Назвіть етапи розвитку ґендерної теорії.

Назвіть сучасні ґендерні психологічні школи, їх напрямки досліджень та досягнення.

Назвіть методи та методики ґендерних досліджень.

Сучасні чоловічі та жіночі ролі взаємодоповнюють чи взаємопідмінюють одна одну?

Чи потрібний ґендерний підхід для аналізу психіки та поведінки тим особам, хто не займається жіночою та чоловічою психологією?

Як поянюють відмінності статей з позицій біології та медицини?

Як поянюють відмінність статей з позицій еволюційної теорії?

Які соціально-детерміністські теорії статі ви знаєте?

Чи можна, змінивши контекст виховання, навчити чоловіків і жінок поводитись всупереч природних відмінностей між статями?

Чи існує небезпека, що діти, яких виховують гомосексуальні пари теж стануть гомосексуалами?

Чим ґендерна психологія відрізняється від психології статевих відмінностей?

В чому сутність есенціалістського підходу до статі в історії філософії та модерн-науки?

Які основні положення Фройда стосовно природи чоловічої та жіночої статі?

Якою є концепція жінки у праці ”Друга стать” С.де Бовуар?

Які основні ідеї захищають представниці феміністського психоаналізу? В чому суть неопсихоаналітичної теорії ґендерної ідентичності Н.Ходорової?

За що критикують концепцію статі З.Фройда теоретики ”жіночих студій” (Л.Ірігарей, Е.Сіксу)?

Як розглядає стать в аналітичній психології К.Юнг? Розкрийте значення понять Аніми та Анімуса як архетипних фігур колективного несвідомого.

Криза маскулінності – це фемінізація чоловіків чи послаблення ґендерної асиметрії?

В дослідженнях С.Бем доведено, що фемінність корелює з пасивністю, інфантильністю, безпорадністю тощо. Чи треба вважати, що фемінність є малопридатною соціальною якістю?

Поділ навчальних груп за статтю є корисним чи шкідливим рішенням стосовно розвитку молодої людини?

Чи вірно, що чоловіки емоційніші, ніж жінки? Аргументуйте даними досліджень.

Назвіть проблеми чоловічих ролей? Що можна назвати традиційними уявленнями про мужність? Який стереотип мужності та образ «Я» у підлітків? азвіть переваги та недоліки традиційної чоловічої ролі. Чи існує «криза маскулінності?

Чи пов’язані між собою сексуальна поведінка та субкультурна диференціація статей?

Чим відрізняються між собою поняття транссексуалізму, трансвестизму, гомосексуалізму.

Які, на Вашу думку, особливості сучасного українського чоловіка?

Чи вірно, що жінки агресивніші, ніж чоловіки? Аргументуйте даними досліджень.

Відхилення від ґендерної ролі часто сприймають люди як доказ гомо сексуальності. Чим пояснити таке сприйняття?

Відомо, що гетеросексуальні чоловіки негативніше налаштовані проти гомосексуальних чоловіків, ніж жінки. Як це пояснити?

Зазвичай, феномен сексизму вивчають стосовно поведінки чоловіків. Чи можуть виявлятисексизм жінки?Тестові запитання
Гендер – це:

а) соціокультурна стать людини

б) культурна метафора у філософських постмодерністських концепціях

в) усі відповіді вірні


Есенціалістський підхід у дослідженнях статі :

а) розглядає стать як винятково природну величину

б) заперечує соціокультурні впливи на стать

в) усі відповіді вірні


Сучасний гендерний підхід ґрунтується на ідеї про те,що:

а) важливими є не біологічні відмінності між чоловіками і жінками, а соціокультурні значення цих відмінностей

б) важливими є біологічні відмінності між чоловіками і жінками, а не соціокультурні значення цих відмінностей

в) усі відповіді невірні


Автор вперше вжив у своїй праці поняття „гендер”:

а) С.Бем


б) Р.Столлер

в) К.-Г.Юнг


Хто є автором праці „Сексуальна політика”

а) К.Горні

б) С.Павличко

в) К.Мілет


Хто є автором класифікації ідентичностей людини (статева, етнічна, професійна, політична, ідентичність членства)

а) Е.Фромм

б) Ч. Гордон

б) І.Кон
Як називається жіночий архетип чоловічої психіки в аналітичній психології К.-Г.Юнга:

а) аніма

б) анімус

в) немає вірної відповіді
Гендерна соціалізація –це:

а) засвоєння людиною суспільного досвіду

б) засвоєння норм, цінностей, ролей, притаманних чоловікові та жінці

в) усі відповіді вірні


Хто є автором книги „Друга стать”(1949)

а) Ш.Берн

б) С.де Бовуар

в) Г.Сіксу


Що таке соціальні експектації :

а) вимоги до чоловіків та жінок, що висуває суспільство

б) недотримання суспільних ( в т.ч.гендерних) норм

в) пошук адекватних норм, стосовно гендерної поведінки


Гендерна роль – це:

а) сукупність суспільних норм та стереотипів, що визначає приналежність людини до тієї чи іншої статі

б) гендерна поведінка у вигляді манер, одягу, жестів, мовлення

в) усі відповіді вірні


Атрофія гендерної ролі – це:

а) втрата чоловіком чи жінкою своїх соціальних функцій

б) тривале перебування гендерної ролі у латентному стані

в) усі відповіді вірні


Гендерно-рольовий дефіцит –це:

а) затримка рольового розвитку, блокування його важливих потреб

б) невідповідність гендерної ролі віковій стадії тендерного розвитку

в) протиріччя у сфері гендерних ролей людини


Інверсія гендерних ролей – це :

а) зміна компонентів чоловічих та жіночих ролей на протилежні

б) заперечення традиційних чоловічих або жіночих ролей

в) немає вірної відповіді


Назвіть приклад інверсії статевої (сексуальної) поведінки:

а) гомосексуалізм

б) транссексуалізм

в) усі відповіді вірніСистема поточного та підсумкового контролю роботи студентів

Умови визначення рейтингу з курсу


Вид заняття

Кількість занять

Максимум балів за 1

Разом

Робота впродовж семестру


Практ.заняття

3

(Оцінка „5”– 4 бали,

„4”– 3 бали, „3”– 2 бали, „2”- 0 балів, „доповнення”–1 бал „відсутн.”– 0 балів)*12

Самостійна робота*

2


5(за міні- творчу роботу, реферат -10 б.)

10

Конспект літератури

1

*

18

Активна робота під час лекцій (ставить лектор)

5
10

Всього50

Залік

Відповідь на тестові питання25

запитання2

50

Разом100 балів


Примітка. За самостійну роботу можна отримати:

1. Міні - творча робота

1

10 балів

2. Реферат

1

10 балів

3. Аналіз монографій

1

5 балів

4.Психологічний аналіз мистецького твору: повісті, роману, віршів, кінофільму тощо.

1

5 балів

5. «Лист до автора твору»

1

5 балів


12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2


50


100

Т 1

Т 2

Т3

Т 4

Т 5

10

10

10

10

10Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

ВідмінноЗараховано

В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо13. Методичне забезпечення

Гапон Н.П. Методичні рекомендації з курсу «Психологія ґендеру» для студентів філософського факультету (спец. «психологія» денної та заочної форм навчання) – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 34 с.– 2,4 др.арк.

Ґендерні ролі та ґендерна ідентичність особистості // Методичні матеріали для студентів філософського факультету, які вивчають курс „Соціальна психологія / За наук. ред. Н. Гапон. – Львів, 2017. –18с.
14. Рекомендована література

Базова

Антология гендерной теории. – Минск: Пропилен, 2000. – С.77-99.

Берн Ш. Гендерная психология. – СПб.: Прайн-ЕВРОЗНАК, 2001. – С.196-237.

Введение в гендерные исследования. Часть 2: Хрестоматия / Под ред. Жеребкина В.С. - Харьков: ХЦГИ, 2001. – СПб.: Алетейя, 2001.

Гапон Н. Ґендер в гуманітарному дискурсі: філософсько-психологічний аналіз. – Львів : Літопис, 2002. – С. 203-224.

Гапон Н. Ґендер. Ідентичність. Суб’єктивність: філософські дискусії другої половини ХХ сторіччя. Монографія. –Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 378 с.

Говорун Т., Кікінежді О. Стать та сексуальність: психологічний ракурс. Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 1999.

Основи теорії гендеру. Підручник / За ред. М.М.Скорик. – К.: ПРООН, 2004.Допоміжна

До лекційних тем 1-2.

Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. – СПб.: Питер, 2002.

Клёцина И. С. Психология гендерных отношений: Теория и практика. – СПб.: Алетейя, 2004.

Либин А.В. Дифференциальная психология. – М.:Смысл; Per Se, 2000. – С.272-276.

Практикум по гендерной психологии / Под ред. И.С. Клециной. – СПб.: – Питер, 2003.

Калабихина И. Методология гендерного анализа // Феминизм и гендерные исследования. Хрестоматия. Под общ. ред. В.И.Успенской. Тверь,1999. – С.23-31.

Кэндес Уэст и Дон Зиммерманн. Создание гендера ( Doing gender) // Гендерные тетради. Выпуск первый; СПб филиал Института социологии РАН. – СПб., 1997. – С.94-124.

Попова Л. Психологические исследования и гендерный подход // Женщина. Гендер. Культура.- М., МЦГИ, 1999. - С.119-130.

Радина Н.К.Об использовании гендерного анализа в психологических исследованиях // Вопросы психологии. – 1999. – № 2. – С.22-27.
Геодакян В.А.Роль полов в передаче и преобразовании генетической информации // Проблемы передачи информации. – М., 1965. – С.105-112.

Грошев И.В. Гендерные образы рекламы // Вопросы психологии. –– 2000. - № 6. –– С.39-49.

Ежов Д. Гендерные различия в восприятии жизненных событий // Социокультурный анализ гендерных отношений: Сб. науч.трудов. / Под ред. д-ра соц. наук Е.Р.Ярской-Смирновой; Сарат. гос. техн. ун-т. –– Саратов: Изд-во Сарат.ун-та, 1998. –– С.93-97.

Луценко Е. Интеллект с позиции гендерной проблематики // Філософські пошуки. Вип.1. – Львів, 1998. – С.106-110.

Клецина И.С. Гендерная социализация: Учебное пособие. – СПб., 1998.

Иванова Е.О гендерных особенностях памяти // Гендерные исследования. – №3 (2/1999): ХЦГИ. – М., 1999.– С.242-252.

Кон И.С. Психология половых различий // Вопросы психологии. – 1981. – №2.

Виноградова Т.В., Семенов В.В. Сравнительное исследование познавательных процессов у мужчин и женщин: роль биологических факторов // Вопросы психологии. – 1993. - №2.- С.63-71.

Гапон Н. Ґендерні дослідження у ХХ сторіччі: корективи соціально-гуманітарного знання // Схід. Аналітико-інформаційний журнал. – 2003. –№7 – С.98-101.

Николаева Е. Мужчина и женщина глазами психофизиолога // Потолок пола. Сб. научных и публицистических статей / Под ред.Т.В.Барчуновой. – Новосибирск, 1998. – С.11-44.

Кимура Д. Половые различия в организации мозга // В мире науки. – 1992. – № 11-12. – С.73-80.

Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. Социальное конструирование гендера // Социологический журнал. – 1998. - № 8. – С.171-182.

Майерс Д. Социальная психология / Пер. с англ. –СПб.: Питер,1997.– Гл.6. Пол, гены и культура. – С.225-267.

До лекційної теми 3..

Сиксу Э. Хохот Медузы // Гендерные исследования. – Харьков: ХЦГИ, 1999. – № 3. – С.71-89.

Чодороу Н. Воспроизводство материнства: психоанализ и социология пола // Антология гендерных исследований. Сб. пер. /Сост. и ком. Е.А.Гаповой и А.Р.Усмановой. – Минск: Пропилеи, 2000. – С.29-76.

Фрейд З.Психология бессознательного.Сб.произведений. – М.: Просвещение, 1989.

Джудит Батлер. Гендерное беспокойство (гл. 1.Субьекты пола / гендера / желания) // Антология гендерных исследований. Сб. пер. /Сост. и комментарии Е.А.Гаповой и А.Р.Усмановой. – Минск: Пропилеи, 2000.

Джудит Батлер. Меланхолийный гендер / Отторгнутая идентификация // Гендерные исследования. Вып.1.- Х.: ХЦГИ, 1998. – С.101-121.

Гапон Н. Гендерна модель у психоаналізі: перспективи, пошуки // Теоретико-методол. проблеми генетичної психології. Матер. міжнар. наук. конф. – Т.1. – К.: Міленіум, 2002. – С. 36-42

Юнг К.Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Юнг К.Г.Архетип и символ. – М., 1991.

Карен Хорни. О психологии женщины // Психоанализ и культура: Избранные труды Карен Хорни и Эриха Фромма. – М.: Юрист, 1995. – С.191-272.

До лекційної теми 4.

Актуальные проблемы социализации девушек-подростков: сборн. научных статей /Под общ. Ред. Г.М.Лактионовой. – К.: А.Л.Д., 1995.

Романов П.В. Брат во фрагментах. Эссе о репрезентаци постмодерной маскулиности // Социокультурный анализ гендерных отношений: Сб. науч.трудов. / Под ред. д-ра соц. наук Е.Р.Ярской-Смирновой; Сарат. гос. техн. ун-т. –– Саратов: Изд-во Сарат.ун-та, 1998. –– С.24-33.

Либин А.В. Дифференциальная психология: На пересечении европейских, российских и американских традиций. –– 2 изд., переработанное.– Смысл; Per Se, 2000. – 12.2. Некоторые аспекты половой дифференциации. – С.272-276.

Клецина И.С. Гендерные барьеры на пути личностной самореализации// Психологические проблемы самореализации личности. Вып.3. – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета.- 1999.- С.154-168.

Клецина И.С., Тихомирова Е.Н. Психологические особенности личностного и социального самоопределения старшеклассниц женской гимназии // Женский вопрос в контексте национальной культуры. Тезисы докладов международной научной конференции. – Санкт-Петербург, 1998. –– С.70-74.

Гапон Н. Традиційні жіночі образи соціокультури: дискусійні позиції вітчизняних ґендерних шкіл // Філософські пошуки. – Львів-Одеса : Cogito- Центр Європи, 2004. – Вип. ХVІ.– С. 107-115.

Гапон Н. Деконструкція символічних жіночих образів як проблема філософсько-політологічного дискурсу кінця ХХ сторіччя // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, соціологія, філософія. – 2004. – Випуск 1. – С.147-152.

Либоракина М., Рыбалкина Н. Гендерное измерение социализации // Гендерные аспекты социальной трансформации. –– М., 1996. – С.175-195.

Майерс Д. Социальная психология / Пер. с англ. ––СПб.: Питер,1996. – Гл.6. Пол, гены и культура. – С.225-267.До лекційної теми 5.

Кон И. Материнство и отцовство: роли, чувства, отношения // Семья: Книга для чтения. Кн.1./ Сост. И.С.Андреева, А.В.Гулыга. – М.: Политиздат, 1990. –– С.257-270.

Кейт Мілет. Сексуальна політика / Пер. з англ. – К., 1998. – Ч.2.Розд.3.Сексуальна революція. – С.106-258.

Лавриненко Н.В. Женщина: самореализация в семье и обществе (Гендерный аспект). – К.: ВИПОЛ, 1999.

Рапопорт Роберт, Рапопорт Рона. Отношение мужей к профессиональной деятельности жен // Изменение положения женщины и семья / Под ред. докт.филос. наук А.Г.Харчева. – М.: Наука, 1977. – С.187-198.

Кон И.С. Лунный свет на заре. Лики и маски однополой любви. – М., 1998.

Кон И. Мужское тело как эротический обьект // Гендерные исследования. – №3 (2/1999): ХЦГИ. – М., 1999.– С.297-317.

Лавриненко Н.В. Женщина: самореализация в семье и обществе ( Гендерный аспект). – К.: ВИПОЛ, 1999. – Гл. 6. Женщина и труд. – С.143-166.


15. Інформаційні ресурси
Міждисциплінарні зв’язки. Зміст спецкурсу пов’язаний з диференційною психологією, загальною та соціальною психологією, еволюційною психологією, культурологією, соціальною філософією, політологією.

Програму уклала: проф. Гапон Н.П..

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка