Гедзюк Олена Вікторівна Асистент кафедри фінансовго права, кандидат юридичних наук робоча програмаСторінка1/3
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.55 Mb.
#12238
ТипПрограма
  1   2   3
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра фінансового права


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи

___________ Лотюк О.С.

"____"____________20__ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ

для студентів

галузь знань – 0304 "Право"

напрям підготовки – 8.03040201 "Правознавство"

спеціалізація "Податкове право"

КИЇВ – 2013

Робоча програма навчальної дисципліни "Правове регулювання прямого оподаткування" для студентів галузі знань "Право", напряму підготовки "Правознавство".

"____" ______________ 2013 року – 25 с.


Розробник: Гедзюк Олена Вікторівна

Асистент кафедри фінансовго права, кандидат юридичних наук
Робоча програма навчальної дисципліни "Правове регулювання прямого оподаткування" затверджена на засіданні кафедри фінансового права
Протокол № 1 від "20" вересня 2013 року
Завідувач кафедри фінансового права ____________ Пришва Н.Ю.

"___" __________ 20___ року


Схвалено науково - методичною комісією юридичного факультету
Протокол №___ від "___" __________ 20___ року

Голова науково-методичної комісії _____________ Безклубий І.А.

"___" __________ 20___ року

Схвалено предметною комісією з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету


Протокол №___ від "___" __________ 20___ року
Голова предметної комісії _____________ Луцишин З.О.

"___" __________ 20___ року


© Гедзюк О.В., 2013Вступ

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна "Правове регулювання прямого оподаткування" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр", спеціальності - 8.03040201 – Правознавство, спеціалізації "Податкове право".

Дана дисципліна викладається у ІІІ семестрі 2 - го курсу магістратури в обсязі –144 год. (4 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 34 год., практичних занять –34 год., завдання для самостійної роботи – 76 год. У курсі передбачено два змістовних модулі та дві модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – іспитом.


Мета і завдання навчальної дисципліни "Правове регулювання прямого оподаткування".

Метою навчальної дисципліни "Правове регулювання прямого оподаткування" є вивчення студентами податкової системи України, особливостей правового регулювання прямого оподаткування фізичних та юридичних осіб.
Завдання навчальної дисципліни "Правове регулювання прямого оподаткування":

 • розкрити поняття "прямі податки" та їх ознаки;

 • визначити місце прямих податків в податковій системі;

 • вивчити елементи таких податків як: податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, плата за землю, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

 • виявити особливості оподаткування окремих видів операцій та окремих платників податків;

 • навчитися аналізувати судову практику;

 • оволодіти навичками розв’язання ситуаційних задач.


Предмет навчальної дисципліни "Правове регулювання прямого оподаткування" включає вивчення таких тем як: Поняття прямих податків. Пряме оподаткування в Україні: етапи становлення. Платники податку на доходи фізичних осіб. Об'єкт та база оподаткування податку на доходи фізичних осіб. Податкова соціальна пільга і порядок нарахування та утримання податку до бюджету. Податкова знижка як складова оподаткування доходів фізичних осіб. Ставки податку, особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування та фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Перераховані вище теми утворюють Змістовний модуль №1.

Змістовний модуль №2 формують наступні теми. Податок на прибуток підприємств як інструмент державного регулювання економіки. Платники та об’єкт оподаткування податком. Порядок визначення доходів і витрат. Амортизація та її вплив на об’єкт оподаткування. Ставки податку та порядок визначення податкових зобов’язань. Оподаткування операцій особливого виду та особливості оподаткування нерезидентів. Плата за землю.


Вимоги до знань та вмінь

Студент повинен знати:

 • розуміти сутність прямого оподаткування;

 • знати елементи податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

 • оволодіти особливостями оподаткування окремих видів операцій та окремих платників податків (наприклад - нерезидентів; неприбуткових установ та організацій тощо)


Студент повинен вміти:

 • аналізувати правові акти з податкового права;

 • застосовувати норми податкового права;

 • проводити порівняння оподаткування юридичних та фізичних осіб в Україні та зарубіжних країнах;

 • отримати навички розв’язання ситуаційних задач;

 • аналізувати судову практику.


Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна "Правове регулювання прямого оподаткування" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", підготовка за якою здійснюється одночасно із опануванням таких спеціальних дисциплін як "Правові проблеми банківських відносин", "Податкове право ЄС, країн континентальної та англосаксонської правових систем", "Актуальні проблеми фінансового права", "Теоретичні проблеми бюджетного права", "Філософія податкового права", "Правове регулювання адміністрування податків", "Відповідальність за порушення податкового законодавства", "Правове регулювання грошового обігу в Україні".

Зв'язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна "Правове регулювання прямого оподаткування" безпосередньо пов’язана як з іншими дисциплінами спеціалізації ("Податкове право ЄС, країн континентальної та англосаксонської правових систем", "Актуальні проблеми фінансового права", "Філософія податкового права", "Джерела податкового права"), так і з дисциплінами, що викладались студентам на попередніх курсах ("Фінансове право", "Теорія права").


Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 6, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 7 - 11. Обов’язковим для заліку є отримання студентом протягом семестру не менш як 20 балів.

Оцінювання за формами контролю:
ЗМ1

ЗМ 2

Min. –20 балів

Max. – 40 балів

Min. – 20 балів

Max. – 40 балів

Усна відповідь

1

5

1

5

Доповнення

1

3

1

3

Письмові контрольні роботи (на семестр 2 контрольних роботи)

1

5

1

5

Реферат

1

5

1

5

Колоквіум

1

4

1

4

Модульна контрольна робота 1

1

10

1

10

Модульна контрольна робота 2

1

10

1

10

3" мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент.

1 мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань.


Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів, для одержання заліку обов’язково підготувати реферат за темою, вказаною лектором.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до "Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу" від 1 жовтня 2010 року.
Змістовий модуль1

Змістовий модуль2

залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

10

10

40

60

Максимум

20

20

60

100


При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1--59 – "незадовільно" з можливістю повторного складання;

60-64 – "задовільно" ("достатньо") ;

65-74 – "задовільно";

75 - 84 – "добре";

85 - 89 – "добре" ("дуже добре");

90 - 100 – "відмінно".
Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1- 59

не зарахованоНАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ІІІ семестр

теми

Назва теми

Кількість годин

лекції

Практичні

Сам-на робота

Інші форми контр.

Змістовий модуль 1 "Оподаткування фізичних осіб"

1

Поняття прямих податків. Пряме оподаткування в Україні: етапи становлення.

2

2

4
2

Платники податку на доходи фізичних осіб. Об'єкт та база оподаткування податку на доходи фізичних осіб.

4

4

6
3

Податкова соціальна пільга та порядок нарахування та утримання податку до бюджету. Податкова знижка як складова оподаткування доходів фізичних осіб.

2

44

Ставки податку, особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів.

2

4

10
5

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування та фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.

2

2

6
6

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2

2

4
Модульна контрольна робота

2


Змістовий модуль 2 "Оподаткування юридичних осіб"

7

Податок на прибуток підприємств як інструмент державного регулювання економіки. Платники та об’єкт оподаткування податком.

2

4

10
8

Порядок визначення доходів і витрат. Амортизація та її вплив на об’єкт оподаткування.

4

4

8

9.

Порядок обчислення податку. Порядок урахування від'ємного значення об’єкта оподаткування в наступних податкових періодах.

2

4

4
10.

Оподаткування операцій особливого виду та особливості оподаткування нерезидентів.

4

2

10
11.

Плата за землю.

4

2

8
Комплексна модульна контрольна робота

2ВСЬОГО

34

34

76Загальний обсяг 144 год., в тому числі:

Лекцій – 34 год.

Практичні – 34 год.

Самостійна робота –76год.

ІІІ СЕМЕСТР
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 "Оподаткування фізичних осіб"
Тема 1. Поняття прямих податків. Пряме оподаткування в Україні: етапи становлення

Лекція (2 год.). Визначення поняття "податок". Види податків. Поняття прямих податків. Особливості прямих податків та їх вплив на економіку. Історія розвитку законодавства про пряме оподаткування.
Практичне заняття (2 год.)

План


 1. Поняття податку та його види.

 2. Прямі податки в податковій системі України.

 3. Порівняння прямих та непрямих податків.

 4. Розвиток законодавства про пряме оподаткування.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Функції прямих та непрямих податків в економічному розвитку країни.

2. Дослідити прямі податки в різних країнах світу.
Рекомендована література.


 1. Бабін І.І. Податкове право України: навч. посібник. – Чернівці: Чернівецький націон. ун-т, 2012. – 504 с.

 2. Воронова Л.К. Фінансове право: Підручник. – К.: Моя книга., 2006.

 3. Гармонізація податкового законодавства: українські реалії : [монографія] / [Білецька Г. М., Кармаліта М. В. Куц М. О. та ін.]. – К.: Алерта, 2012. – 222 с.

 4. Налоговое право стран Восточной Европы. Общая часть: Беларусь, Польша, Россия, Словакия, Украина, Чехия / отв. Ред. М. Карасева, Д. Щекин. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – 336 с.

 5. Орлюк О.П. Фінансове право: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

 6. Кучерявенко М.П. Податкове право України : підручник / М.П. Кучерявенко. – Х. : Право, 2012. – 528.

 7. Пришва Н.Ю. Податкове право (навч. посіб). - К.: Юрінком Інтер, 2010. – 368 с.

 8. Фінансове право України: навч. Посібник; за заг. ред. Т.А. Латковської, С.В. Пархоменко-Цироциянц. – О.: Фенікс, 2012. 190 с.


Тема 2. Платники податку на доходи фізичних осіб. Об'єкт та база оподаткування податку на доходи фізичних осіб.

Лекція (2 год.). Податок на доходи фізичних осіб: загальна характеристика. Платники податку. Визначення статусу резидента. Податковий агент: права та обов’язки. Об'єкт оподаткування.
Лекція (2 год.). Доходи з джерелом їх походження з України. База оподаткування. Загальний оподатковуваний дохід. Місячний (річний) оподатковуваний дохід. Доходи, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу. Нарахування доходів у не грошовій формі. Нарахування доходів у вигляді заробітної плати.
Практичне заняття (4 год.).

План

 1. Загальна характеристика податку на доходи фізичних осіб.

 2. Платники податку.

 3. Податковий агент.

 4. Визначення статусу резидента.

 5. База оподаткування.

 6. Розв'язання задач.


Завдання для самостійної роботи (4 год.).

Розвиток прибуткового оподаткування фізичних осіб на території України.


Рекомендована література.

 1. Конституція України.

 2. Податковий кодекс України.

 3. Постанова КМ України від 27.12.10 № 1226 "Про затвердження Порядку оподаткування доходів з джерелом їх походження в Україні, що виплачуються фізичній особі - нерезиденту іншим нерезидентом"

 4. Наказ Міністерства фінансів України від 09.01.13 № 6 "Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу"

 5. Постанова КМ України від 17.03.11 №303 "Про затвердження переліку професій працівників з видобутку (переробки) вугілля та працівників вуглебудівних підприємств, яким безоплатно надається вугілля на побутові потреби і до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу яких не включається вартість такого вугілля"

 6. Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.11 №1742 "Про затвердження форми Довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)"

 7. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1020 "Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку"

 8. Наказ ДПА України від 24.12.10 № 1003 " Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платниками податків - фізичними особами"

 9. Наказ ДПА України від 23.12.10 № 996 "Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання"

 10. Наказ ДПА України від 23.12.10 № 995 "Про затвердження форм повідомлень про зареєстровані та зняті з обліку транспортні засоби, що надаються органами, які здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів "

 11. Наказ ДПА України від 22.12.10 № 980 "Про затвердження форми Повідомлення про запрошення платника податків до органів державної податкової служби "

 12. Наказ ДПА України від 21.12.10 № 975 "Про затвердження Порядку видачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку та її форми
Каталог: images -> abook file
abook file -> Актуальні проблеми цивільного процесу України” навчальна робоча програма спецкурсу для магістрів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 «Правознавство»
abook file -> Робоча програма навчальної дисципліни «Договірне право: теорія та юридична практика» для студентів
abook file -> Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології»
abook file -> Програма для студентів спеціальності освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст" Затверджено
abook file -> Дідич Тарас Олегович, Доцент кафедри теорії права та держави, кандидат юридичних наук, доцент робоча програма
abook file -> Кривошеїна Інга Валеріївна, доцент кафедри інтелектуальної власності, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма для студентів спеціальності 12. 00. 04 господарське право; господарсько-процесуальне право Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 030401 "Право" освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр права" Затверджено
abook file -> Програма для студентів спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр права" Затверджено


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка