«Географія України»


Інтегрований урок - це урок, який проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметахСторінка2/4
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.92 Mb.
#12446
ТипУрок
1   2   3   4

Інтегрований урок - це урок, який проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах


Його проведення забезпечує формування в учнів цілісної системи уявлень про діалектико-матеріалістичні закони пізнання навколишнього світу в їх взаємозв'язку та взаємозумовленості; сприяє поглибленню та розширенню знань учнів, діапазону їх практичного застосування до процесів та явищ оточуючої дійсності. Доцільність інтегрованих уроків зумовлена завданнями інтеграції знань, умінь і навичок учнів з основ наук.

У процесі підготовки та проведення інтегрованого уроку беруть участь кілька вчителів. Їх завдання полягають у: визначенні змісту та обсягу навчального матеріалу з тих навчальних предметів, які вони викладають, відповідно до поставлених цілей та завдань інтегрованого уроку; вибір форм і методів реалізації навчального матеріалу; виділення об'єктивно існуючих зв'язків між базовими знаннями, які можна інтегрувати.

Важливу роль у підвищенні ефективності інтегрованого уроку відіграє його навчально-матеріальне та технічне оснащення (демонстраційні матеріали та прилади; матеріали для проведення дослідів, спостережень; аудіовізуальні засоби, таблиці, графіки, схеми, алгоритми, інструкції, тренажери, дисплеї).

Приклад:


 1. Тема. Відомості про кількість населення в давні часи. Кількість, густота населення, їх територі­альні відмінності. Природний рух населення України.

 • Вчитель історії розповідає про динаміку кількості населення України в період з 1918 – 2001 роки

 • Вчитель математики розв’язує демографічні задачі з учнями (Додаток 2). 1. Узагальнюючий урок з теми «Населення»

Вчитель інформатики консультує і допомагає презентувати учнівські проекти у формі презентацій Power Point (Додаток 4).

 1. Екскурсії

Екскурсія – форма навчання, сполучена з виходом за межі школи для вивчення предметів і явищ у їх природному вигляді. Завдання проведення екскурсій різноманітні: спостереження за об’єктами для розширення пізнавальної бази, для аналізу, узагальнення знань і знайомства з їх практичним використанням. Різноманітні і види екскурсій: спостереження за процесами, зустрічі з людьми, які виконують громадські та державні функції, є носіями народних традицій, свідками історичних фактів.

Екскурсії можуть бути предметними і комплексними. За тематикою вони можуть носити історико-краєзнавчий, художньо-освітній, виробничий, економіко-правовий характер іт.д.

Будь-яка екскурсія повинна бути підготовлена педагогом: з’ясовано обстановка на місці, проведені попередні зустрічі та інструктаж тих, хто буде вести екскурсію, визначений маршрут та об’єкти, що підлягають вивченню. Учні повинні отримати конкретні завдання та форми звіту про їх виконання. Результати екскурсії обов’язково використовуються в подальшому навчанні.

Приклад:

Екскурсія з метою зустрічі з людьми мікрорайону та проведення опитування (Додаток 8). 1. Домашні завдання

Невід`ємною частиною традиційного навчання виступає домашня підготовка учнів. Домашня робота—це самостійна навчально-пізнавальна діяльність учнів без безпосереднього керівництва і допомоги вчителя. Домашня навчальна робота тісно пов'язана з роботою на уроці і розрахована головним чином на розвиток самостійності учнів і їх творчого мислення. Її мета — закріплення, поглиблення, розширення, систематизація та узагальнення знань, набутих на уроці. У процесі виконання домашнього завдання в учнів формуються загальнонавчальні та спеціальні уміння і навички, прийоми здійснення самоорганізації та самоконтролю, формуються способи раціональної організації самоосвіти.

За формою організації навчальної праці учнів домашні завдання бувають: фронтальні, групові, індивідуальні. Визначення змісту, характеру та обсягу домашнього завдання, його функцій у розвитку та вихованні школярів — одне з важливих завдань учителя. При цьому враховується раціональність використання учнями конкретних форм, методів, засобів та витрати часу на виконання домашнього завдання.Приклад уроку

Тема. Історія формування української нації. Національний склад населення України. Духовна культура українського народу (мова, освіта, обряди, звичаї, релігія).

Завдання: дослідити своє родинне коріння, з`ясувати які національності є в родині.

 1. Позаурочні роботи

Позаурочна навчально– пізнавальна діяльність школярів здійснюється в позаурочний час. Вона визначається програмою з географії і є обов’язковою для кожного учні. Ця робота спрямована на оволодіння учнями фактичним матеріалом, який використовують на наступних уроках, а також на закріплення, розширення, поглиблення і застосування певної частини змісту після її вивчення.

Приклад:

На початку навчального року, перед вивченням теми «Населення», учні отримують завдання вести збірник інформдайджесту, де будуть зібрані щотижневі повідомлення місцевої періодичної преси щодо природного руху населення міст району (Павлограда, Тернівки та Першотравенська). Повідомлення статистичного управління міста про зайнятість населення , наявність робочих місць, рівень безробіття. Ці дані будуть використанні під час вивчення природного руху та приросту населення, трудових ресурсів та зайнятості (Додаток 6). 1. Позакласні заняття.

Позакласна діяльність базується на добровільності, інтересі та бажанні дітей її виконувати, тому вона необов’язкова для всіх учнів класу. Позакласна робота дає можливість розвивати індивідуальні інтереси дітей, їхні здібності, нахили, розширювати кругозір з географії, формувати стійкі потреби самостійно пізнавати, охороняти і примножувати навколишню природу.

Географія, як навчальний предмет, має великі можливості для проведення позакласної роботи, оскільки її зміст тісно пов’язаний з навколишнім світом, з господарською діяльністю людини, з міжнародними та внутрідержавними подіями.

Щодо навчальної мети позакласної роботи, то вона полягає в розширенні географічного світогляду і поглибленні знань в галузі географічної науки, удосконаленні загальнонавчальних і спеціальних для географії вмінь і навичок учнів.

Таким чином, зміст позакласної роботи повинен розширювати і поглиблювати зміст навчальної програми з географії.

На позакласних заняттях учні удосконалюють вміння самостійно поповнювати свої знання з різних джерел інформації. Складаючи анотації, реферати, доповіді за допомогою додаткової науково – популярної географічної літератури, періодичної преси, державних документів, учні удосконалюють вміння працювати з книгою: виділяти основну думку, відбирати факти для підтвердження теоретичних положень, складати плани і конспекти за текстом. На екскурсіях і в походах вони закріплюють деякі дослідницькі методи географічної науки: вчаться спостерігати, збирати та оформляти колекції гірських порід і мінералів, графічно відображати статистичні дані і т. д., складати плани і карти схеми походів, орієнтуватися на карті.

За способом організації діяльності учні у дидактико – методичній літературі розрізняють індивідуальну, групову та масову позакласну роботу.ВИСНОВКИ

В курсовій роботі були розглянуті різноманітні форми організації навчання з географії при вивченні розділу «Населення» в курсі «Географія України».

Важливими засобами тут є практичні методи де учні вчаться спостерігати, обмірковувати, порівнювати, зіставляти, аналізувати, вести опитування, робити висновки, доводити правильність чи хибність висловів. Це все сприяє найповнішому засвоєнню матеріалу.

Великий педагог Я. А. Коменський зазначав, що починати навчання треба не з словесного тлумачення про предмети, а з реального спостереження за ними, і тільки після ознайомлення з предметом може йти мова про нього, потрібно вчити так, щоб люди, наскільки це можливо, набули знань не тільки з книг, але з неба і землі, з дубів і з буків, тобто знали і вивчали самі предмети.Використовуючи різні форми та методи вивчення матеріалу розділу «Населення», я бачу велику результативність в його засвоєнні. З усього курсу географії 9 класу цю тему можна викладати найцікавіше. Надалі учні просто будуть чекати і просити провести щось подібне.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Атлас України. НВП “Картографія”. - К., 2011.

 2. Баринова И.И. и др. Внеурочная работа по географии.- М.: Просвещение, 1988.-157с.

 3. Барташнікова І. А., Барташніков О. О. Розвиток уяви та творчих здібностей у дітей - Тернопіль, "Богдан", 1998.

 4. Ж-л Географія №23 2006р. Типи демографічних задач і методика їх розв’язання на уроках географії.

 5. Заставний Ф. Д. Географія України. - Львів : Світ, 1994.

 6. Куриленко Л.В. Активізація пізнавальної діяльності школярів в умовах інноваційних освітніх процесів: Навчальний посібник. Самара:Вид-во «Самарський університет», 1998. 95 с.

 7. Островерхова Н.М. «Аналіз уроку: концепція, методики, технології». К. : Фірма „ІНКОС“, 2003. – 352 с.

 8. Програма середньої загальноосвітньої школи 6-10 класів. - К. "Освіта" - 2010.

 9. Тетерський Т.Б., Янко М.Т. Методика позакласної роботи з географії.- К.: Рад.шк., 1974.

 10. Уварова В.Ю., Пестушко Г.Ш. Географія – 9 клас.

 11. http://database.ukrcensus.gov.ua/ukrcensus/Dialog/statfile1c.asp

 12. http://svit.ukrinform.ua/Ukraine/ukraine.php?menupopulation

 13. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

 14. http://www.epravda.com.ua/publications/2012/08/9/331728/

 15. http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/12/5/64283/

ДОДАТКИ

Додаток 1

Тема. Відомості про кількість населення в давні часи. Кількість, густота населення, їх територі­альні відмінності. Природний рух населення України.

Пр.р.№3 Побудова графіка зміни кількості населення за певний період.Мета. Ознайомити учнів з кількістю населення України та процесами, які впливають на неї; формувати вміння робити висновки щодо демографічної ситуації у країні; охарактеризувати зміну кількості населення протягом ХХ – ХХІ століть; сформувати нові демографічні показники; розвивати вміння і навички роботи зі статистични і картографічним матеріалом; формувати практичні навички графічного відображення статистичних показників; формувати вміння порівнювати, аналізувати, робити висновки; виховувати свідомого громадянина України, відповідального за свою країну.

Тип уроку: урок формування нових знань з елементами проблемного викладу матеріалу та виконання практичної роботи (з елементами тренінгу).

Обладнання: карта населення України, атласи, статистичні дані, схеми, діаграми, плакати, слайди презентації, підручники, зошити.

Хід уроку

Погибнеш, зникнеш, Україно,

Не стане сліду на Землі…

(Т.Шевченко)

І. Організаційний момент. Привітання

Учні розсідаються в 4 групи. На столах кожної групи лежить необхідний пакет джерел інформації.

Добрий день, матінко Земля.

Добрий день чиста водиця.

Добрий день, сонечко.

Добрий день, нам усім.

ІІ. Мотивація роботи на уроці. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

Одного разу Ходжа Насреддін зайшов до мечеті читати проповідь. «О, миряни, чи знаєте ви про що я буду розповідати?» - запитав він. «Не знаємо» - відповіли вони.«Якщо ви не знаєте, то про що ж мені з вами розмовляти?» - сказав Ходжа Насреддін і пішов з мечеті. Другого дня, коли він прийшов до мечеті і звернувся з тим самим запитанням, миряни відповіли: «Знаємо». «Якщо ви знаєте, то про що ж мені з вами розмовляти» - відповів мудрець і пішов. На третій день миряни відповіли: «О,шановний, дехто знає, про що ти розповідатимеш, інші – ні».«За таких обставин – сказав Ходжа, - хай ті, хто знає, розкажуть тим, які не знають».

І ми зробимо так само.

Мені є що розказати, а вам є що послухати.

Найбільше багатство держави, міста, школи, класу – це люди. Вони є творцями і споживачами всіх благ, які створюються в країні. І кожна людина є особливою, унікальною, цінною. Вивчення географії в 9 класі ми починаємо з соціальної географії, яка вивчає населення. Перша тема – «Відомості про чисельність населення в давні часи. Кількість та густота населення, їх територіальні відмінності. Природній рух населення.» тема написана на дошці, запишіть її будь-ласка в зошити.

Епіграфом до сьогоднішнього уроку я взяла слова великого Кобзаря. Чи справджуються ці слова на початку ХХІ століття, чи це зовсім не так? Що відбувається з населенням країни? Які тенденції характерні? Можливо ці слова не стосуються сучасного періоду розвитку української нації? Це ми і спробуємо зясувати.

ІІІ. Етап пізнавальної діяльності


 • Які у вас виникають асоціації при слові «населення»?

Учні називають (народжуванність, смертність, пенсіонери, навчання та інше). Один учень (права рука вчителя) – малює на дошці (ватмані) дерево асоціацій і пише слова на гілках, листочка, стовбурі.

 • Всі ці поняття ми вивчимо протягом теми «Населення».

ІY. Очікування від уроку

 • Всі почули тему уроку і поняття, які доведеться вивчати. Напишіть, будь-ласка, на стікерах ваші очікування і прикріпіть їх на ватмані. (Біля дошки висить ватман із зображення контурів України). Учні прикріплюють стікери – «обличчя» на ватман.

 • Спасибі. Хочу звернути вашу увагу, що на партах лежать листочки з термінами теми «Населення». Ваше завдання – протягом теми помічати ті, які були вивчені, а визначення записувати до словничка.

Y. Вивчення нового матеріалу

1. Робота із словником термінів

Населення – сукупність людей, які мешкають на певній території.

Кількість населення – це кількість мешканців у певній країні в певний момент часу.

Люди не просто складають математичну сукупність, вони вступають у взаємозв’язки, створюючи певну єдність на визначеній території – суспільство.

Дослідження закономірностей відтворення населення, вивчення статево-вікової структури, шлюбної сімейної структури займається наука демографія.

2.Перепис населення

Кожна країна зацікавлена у відомостях про своє населення. • Як ви гадаєте, яким чином дізнаються про кількість населення?

Вірно, облік населення ведеться за допомогою перепсів. Перші переписи проводили в ІІІ тис. до н.е. у Єгипті та Китаї. У ІХ ст.. у Київській Русі населення переписували з метою обкладання його податками. Петро І зробив «ревізії» населення обов’язковими в Росії. Останній перепис в Україні було проведено у 20001 році. Він дав докладні відомості про кількість, розміщеня, склад населення за статтю, віком, рівнем освіти, тощо.

(Д/з учням І групи – створити макет переписного листа – Додаток 5).

На тематичний урок розробити опитувальник населення мікрорайону «Структура зайнятості», проаналізувати його та зробити висновки у вигляді діаграм (Додаток 8).

 • Чи завжди кількість населення була однаковою?

Виступ вчителя історії

З уроків історії України вам, напевно, відомі події, які вплинули на кількість населення України у різні роки.(Учні спочатку пригадують, а потім все зображується на дошці).

Мені допомагатиме помічниця. Вона на дошці, а ви в зошити зображуєте динаміку.

3.Динаміка кількості населення України (1918 -2001)
1993-2001 роки

637 тис.осіб-емігрували

3.4 млн.осіб-депопуляція1918-1922 роки

10 млн осіб – Перша світова війна

1 млн осіб – голодомор, розкуркулення

1929-1937 роки

7,5-10 млн осіб-знищення інтелегенції, голодомор1941-1946 роки

5-7 млн осіб-загинули у війнах

2 млн осіб-вивезені

300 тис.осіб-депортовані

400тис.осіб-загинули в тюрмах


Вчитель

Уявіть собі – населення України становило б 100 млн. осіб, якби на долю її народу не випало стільки трагічних сторінок!!! 1. Аналіз змін, що сталися

Запишіть до зошита, що за результатами Всеукраїнського перепису, станом на 5.12.2001 року, в україні проживало 48 млн.457 тис. осіб.(На карту україни прикріплюється стікер з даною цифрою).

Самостійна робота.

Проаналізуйте таблицю (на парті ) з даними про кількість населення в період з 1990 – 2012 рр. і дайте відповіді на запитання: • В який рік була найбільша кількість населення?

 • З якого року почала зменшуватись кількість? Чому?

 • Виділіть 5 областей з найбільшою та найменшою кількістю населення.

Запишіть – станом на 01.12.2005,01.12.2008, 01.12.2011 кількість населення України.

Кількість постійного населення України (1990-2012)Рік

Постійне населення (тис. осіб)

Рік

Постійне населення (тис. осіб)

1990 рік

51556,5

2000 рік

49115

1991 рік

51623,5

2001 рік

48663,6

1992 рік

51708,2

2002 рік

48240,9

1993 рік

51870,4

2003 рік

47823,1

1994 рік

51715,4

2004 рік

47442,1

1995 рік

51300,4

2005 рік

47100,5

1996 рік

50874,1

2006 рік

46749,2

1997 рік

50400

2007 рік

46465,7

1998 рік

49973,5

2008 рік

46192,3

1999 рік

49544,8

2009 рік

45963,32010 рік

45782,62011 рік

45598,22012 рік

45453,3 1. Практична робота №3

Завдання. За даними таблиці побудуйте графік зміни кількості населення України протягом ХХ – початок ХХІ століть. 1. Показники, що характеризують динаміку кількості населення

Використавши матеріали практичної роботи, вчитель пояснює причини, що впливають на динаміку кількості населення, розповідає про показники, які використовуються для характеристики динаміки кількості населення.

Помічниця вчителя зачитує із словника визначення, учні записують до зошитів.Природний рух населення – це зміна кількості населення природним, біологічним шляхом, внаслідок народження і смертності.

Відтворення населення – це процес безперервного відновлення поколінь людей у результаті народжуваності та смертності.

Народжуванність показує кількість народжених на 1 тис. мешканців за певний період.

Смертність показує кількість померлих на 1 тис. мешканців за певний період.

Природний приріст – це різниця між народжуваністю та смертністю.

Депопуляція – зменшення кількості населення. Негативний природний приріст свідчить про депопуляцію. У 1991 році в Україні вперше народжуваність була меншою ніж смертність.

 1. Аналітичне завдання. Колективна робота

Беручи до уваги ваш життєвий досвід, визначте, які причини, на вашу думку, впливають на процеси народжуваності та смертності? Результати міркувань запишіть на ватман ( групи працюють 5 хв). Волонтери представляють роботи.

Чинники народжуваності

 • Соціально-економічний розвиток країни;

 • Санітарно-гігієнічні умови життя;

 • Екологічні умови життя;

 • Відсутність дієвої державної підтримки сімей з дітьми;

 • Рівень медичного обслуговування;

 • Становище жінки в суспільстві;

 • Співвідношення чоловічого і жіночого населення;

 • Релігія;

 • Кількість жінок, які перебувають у віці, коли можуть народити дитину;

 • Традиції суспільства;

 • Кількість міського та сільського населення.

Чинники смертності

 • Соціально-економічний розвиток країни;

 • Санітарно-гігієнічні умови життя;

 • Екологічні умови життя;

 • Рівень медичного обслуговування;

 • Стресові життєві ситуації. 1. Аналіз даних таблиці

Природний приріст (на 1000 осіб)

1860

1911

1940

1950

1960

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2007

2009
+15.0

+17.5

+13.0

+14.3

+13.6

+6.4

+5.1

+3.5

+2.9

+0.5

—5.8

—7.6

—7.6

—6.2

—4.2
Проаналізуйте дані таблиці і дайте відповіді на запитання:

 • Як змінився природний приріст?

 • Коли став відємним?

Для України характерна «демографічна зима», тобто І тип відтворення населення.

 • Які наслідки, на вашу думку матиме для держави сучасна демографічна ситуація?

 • Чи варто державі втручатися у процеси відтворення населення?

 • Чи варто заохочувати до народження дітей?

 • Яким чином можна зменшити депопуляційні процеси?

Відшукайте в підручниках визначення «демографічна політика» і запишіть до словника.

Демографічна політика – цілеспрямована діяльність державних органів та соціальних інститутів з метою збереження або зміни існуючих тенденцій у демографічних процесах.

Крім природних процесів на динаміку кількості населення впливають ще й інші чинники - міграція, але детальніше ми зупинимося на ній на слідуючих уроках. 1. Розв`язування демографічних задач з вчителем математики

Кожна група отримує умови задач з формулами для їх розв’язання

(Додаток 2).

 1. Статистичне повідомлення

Прослухайте статистичні повідомлення моєї помічниці.

 • Кожна 3 дитина має відхилення у фізичному та психічному розвитку;

 • Високий рівень смертності немовлят;

 • Неповних сімей майже 2 млн., у них виховується до 1,5 млн дітей;

 • Сьогодні 40 млн громадян перебувають за межею бідності, а 7,9 – злидарюють;

 • 66,7% молоді не бачать своєї перспективи в Україні;

 • 6 млн. українців працюють в інших країнах;

 • Рівень безробіття в Україні (12%) – найвищий в Європі;

 • За тривалістю життя Україна посідає 108 місце в світі. 1. Тривалість життя в Україні

Як повідомив мій помічник, за тривалістю життя Україна посідає 108 місце у світі, і відстає від економічно розвинених країн на 10-15 років.

Подивіться будь-ласка на екран. (На екрані висвічується слайд –«Середня тривалість життя в різних країнах Європи» , та «Тривалість життя в Україні»).

Середня тривалість життя в країнах Європи

Країни

Середня тривалість життя

Італія

83

Норвегія

80

Ісландія

81

Греція

79

Україна

63

Росія

65

Великобританія

76,5

Франція

78,5

Німеччина

76

Тривалість життя в Україні1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2004

2008

чол.

61.3

65.4

67.4

67.9

66.3

65.5

64.6

65.2

65.7

61.3

62.3

62.0

62.2

жін.

69.7

72.2

73.9

74.6

74.3

74.2

74.0

74.0

75.0

72.6

73.6

73.6

74.2 • У країнах Європи середня різниця між тривалістю життя чоловіків та жінок становить 5-6 років, в Україні – 12 років.

 • Третина українських чоловіків помирає у віці 40-60 років унаслідок пияцтва, травм.

 • Темпи зменшення населення в Україні найвищі у світі, тому українців слід занести до Червоної книги як народ, який зникає.

Вчитель

Декар сказав: «Не треба багато законів, теба владу, яка їх виконує».

М.С.Грушевський сказав: «Біда України в тім, що нею правлять ті, кому вона не потрібна».

(Домашнє завдання учням ІІ групи - побудувати діаграми, дослідивши народжуваність та смертність по областям України. Зясувати причини відмінностей. На тематичний урок створити проект на тему «Динаміка кількості населення м.Павлограда)

 1. Густота населення України

Густота населення – це кількість жителів країни на 1 км кв.

Самостійна робота

Визначити регіони України з високою та низькою густотою населенн (помічник по ходу прикріплює на карту адміністративного устрою України цифри з даними). В зошити учні записують як визначити середню густоту і яка вона по Україні та Дніпропетровській області.Густота населення регіонів України
(на 1 січня 2010 року)


Область

Площа (км2)

Густота населення (чол/км2)

Область

Площа (км2)

Густота населення (чол/км2)

Донецька

26 517

168.6

Запорізька

27 180

66.6

Львівська

21 833

117.0

Хмельницька

20 629

64.8

Чернівецька

8 097

111.6

Вінницька

26 513

62.3

Дніпропетровська

31 914

105.2

Черкаська

20 900

62.0

Івано-Франківська

13 928

99.3

Київська

28 131

61.3

Закарпатська

12 777

97.3

Рівненська

20 047

57.3

Харківська

31 415

88.2

Полтавська

28 748

52.1

Луганська

26 684

86.6

Волинська

20 143

51.3

Тернопільська

13 823

78.9

Сумська

23 834

49.2

АРК

26 081

75.3

Миколаївська

24 598

48.4

Одеська

33 310

71.8

Житомирська

29 832

43.0

Кіровоградська

24 588

41.4

Херсонська

28 461

38.4

Чернігівська

31 865

34.8

Україна

603 628

76.1

Каталог: images -> temp
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
temp -> Бакалавр” Спеціалізація „фортепіано, орган” Програмні вимоги з фаху Виконання сольної програми
temp -> Сша у першій половині XIX століття. Громадянська війна
temp -> Расулова Валентина Іванівна
temp -> Випуск 6 Дніпропетровськ 2011 ббк 85. 93 Музикознавча думка Дніпропетровщини
temp -> Конспект уроку з української мови (3 клас) Тема. Правопис не з дієсловами. Мета
temp -> Випуск 7 Дніпропетровськ 2012 ббк 85. 93 Музикознавча думка Дніпропетровщини
temp -> Міністерство культури україни дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки затверджую


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка