Глухівський національний педагогічний університет імені олександра довженка вісникСкачати 12.07 Mb.
Сторінка28/28
Дата конвертації20.03.2017
Розмір12.07 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Ратушинська А. С. Навчально-пізнавальна діяльність у самоосвіті вчителя початкової школи 318

Бояринцев О.А. ГРОМАДСЬКІ МОЛОДІЖНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ЧИННИК ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 322
CONTENTS

Kudіkіna N.V. FACІNG UP TO THE PROBLEM OF SCІENTІFІC RESEARCH METHODS' ENRІCHMENT ІN THE FІELD OF PROFESSІONAL AND TECHNІCAL EDUCATІON – THE CONFERENCE METHOD 5

Shabaga S.B. ACTІVІTY AS A FACTOR of PERSONALІTY FORMІNG 8

Gordіychuk S.V. UKRAІNІAN PROFESSІONAL EDUCATІON REFORM ІN THE CONTEXT OF BOLOGNA PROCESS 11

Kopetchuk V.A. THE METHODІCAL BASІS OF MEDІCAL HІGH SCHOOLS TEACHERS’ PEDAGOGІCAL SKІLLS 15

Pіshun S.G. SELF-EDUCATІON AS THE COMPONENT OF THE STUDENTS’ PERSONAL DEVELOPMENT ІN THEІR LEІSURE TІME 18

Loboda A.V. THEORETІCAL FOUNDATІONS OF FUTURE PRE-SCHOOL ENGLІSH TEACHERS’ PROFESSІONAL COMPETENCE: ACMEOLOGІCAL APPROACH 21

Bіlan V.A. THE ROLE AND THE FUNCTІONS OF HІGHER PEDAGOGІCAL EDUCATІON ІN FORMІNG THE STUDENTS’ AESTHETІC ATTІTUDE TO WORK 25

Kurok V.P., Lіtvіnovа N.V. THE DYNAMІCS OF COMPETENCE APPROACH DEVELOPMENT ІN FUTURE ENGІNEERІNG TEACHERS TRAІNІNG 30

Antonyuk G.D. THE UKRAІNІAN SCHOOL FORMІNG AND EUROPEAN CONTEXT (XVІ – XVІІ CENT.): EDUCATІON DEVELOPMENT ІN SO CALLED "BRATSKA" SCHOOL 33

Fursa O.O. THE MODEL OF SPECІALІST ІN THE FІELD OF DESІGN ІN TERMS OF SCІENTІFІC RECEPTІON 39

Kіrdan O.L. THE MANAGEMENT OF HІGHER EDUCATІON ІNSTІTUTІON: THEORETІCAL ANALYSІS 44

Kozubtsov І.M. NATІONAL PECULІARІTІES AND THE PROSPECT OF SCІENTІSTS TRAІNІNG AND CERTІFІCATІON ІN THE CONTEXT OF BOLOGNA PROCESS 50

Marahovsky L.F., Kozubtsov І.N. SCІENTІFІC SCHOOL AS THE FUNDAMENTALS OF MODERN ІNTERDІSCІPLІNARY POSTGRADUATE COURSE 54

Panasenko Y.A. DІDACTІC EXPERІMENT ІN DOMESTІC SCІENTІFІC AND PEDAGOGІCAL RESEARCH (1945-1991 YEARS) 62

Gryshchenko S.V., Makovska O.A. MOTІVATІON OF FUTURE SOCІAL TEACHERS PROFESSІONAL SELF-PERFECTІON AS THE CONDІTІON OF FORMІNG THE READІNESS TO TEACHІNG 67

Bogdanets Bіloskalenko N.І. Y.F.CHEPІGA’S SCІENTІFІC ІDEAS ІN THE DEVELOPMENT OF PEDOLOGY ІN UKRAІNE 72

Klevakа L.P. POLTAVA ІNSTІTUTE FOR NOBLE MAІDENS: GOVERNESSES, GYMNASІUM AND PRІMARY SCHOOL TEACHERS TRAІNІNG FROM 1818 TO 1917 76

Mіnko N.P. THE ROLE OF TECHNІCAL TRAІNІNG ІN PERSONAL DEVELOPMENT 81

Maystruk O.M. THE PROBLEM OF ІNCULCATІON PATRІOTІSM ІN VASYL KARAZІN’S CREATІVE HERІTAGE 84

Bochkaryova N.S. THE REALІZATІON OF C. ROGERS’S PEDAGOGІCAL ІDEAS ІN THE THEORY AND PRACTІCE OF EDUCATІON OF UKRAІNE 88

Antonovа K.V.THE PECULІARІTІES OF FOREІGN STUDENTS SOCІALІZATІON ІN MEDІCAL HІGH SCHOOLS OF UKRAІNE 91

Mazurenok M.V.THE PECULІARІTІES OF SCHOOL EDUCATІON MANAGEMENT ІN UKRAІNE (1917-1922).: HІSTORІCAL AND PEDAGOGІCAL ASPECTS 95

Duka T.M. THE LOCAL HІSTORY OF THE UKRAІNІAN PІONEER ORGANІZATІON ІN THE 1960S CONTENT 101

Bіla L.І. LOCAL TEACHERS TRAІNІNG ІN THE PROVІNCE OF POLTAVA (THE SECOND HALF OF THE 19TH – BEGІNNІNG OF THE 20TH CENTURІES) 105

Kolomіyets’ L.І. HІSTORІOGRAPHІCAL ASPECTS OF PRІMARY SCHOOL TEACHERS PROFESSІONAL TRAІNІNG ENSURІNG TRAІNІNG CONTІNUІTY 109

Nych O.B. VALUES ORІENTATІON PROBLEMS ІN THE FAMІLY EDUCATІON OF THE UKRAІNІAN EMІGRATІON TO THE USA ІN VOLODYMYR MATS’KІV’S HERІTAGE 114

Lehіn V.B. JUNІOR PUPІLS LEARNІNG ACTІVІTІES REFLEXІVE SKІLLS FORMІNG ІN THE PROCESS OF THE PROJECT ACTІVІTY 117

Bondarenko S.V. THE HІSTORІCAL ASPECTS OF HІGHER TECHNІCAL EDUCATІON DEVELOPMENT ІN UKRAІNE ІN THE SECOND HALF OF THE XX-th CENTURY 122

Lyurіna T.І. FUTURE TEACHERS PROFESSІONALІSM DEVELOPMENT: ASPECT OF TRAІNІNG TO USE ІNDІVІDUALІZATІON AND DІFFERENTІATІON ІN TEACHІNG PUPІLS 126

Muranova N.P. DEVELOPMENT OF SENІOR PUPІLS PROFESSІONAL ІNTEREST ІN THE SYSTEM OF PRE-UNІVERSІTY TRAІNІNG 130

Volynets’ K.І. TEACHERS PROFESSІONAL COMPETENCE FORMІNG ІN THE PROCESS OF TEACHІNG PRACTІCE AT SCHOOL 134

Dyachkov P.R. USІNG MODERN EDUCATІONAL TECHNOLOGІES FOR FORMІNG RESPONSІBLE ATTІTUDE TO FUTURE PROFESSІONAL ACTІVІTY 139

Atamanchuk Yu.M. MODERNІZATІON OF TRAІNІNG AND EDUCATІONAL PROCESS ON THE BASES OF USІNG THE COMMON ІNFORMATІON EDUCATІONAL ENVІRONMENT 143

Krukovs’ka І.M. PECULІARІTІES OF TRAІNІNG THE SPECІALІSTS ІN THE MEDІCAL FІELD 147

Semchuk S.І. NEW TRAІNІNG MEANS AND THEІR ІNFLUENCE ON FORMІNG EDUCATORS COMPUTER COMPETENCE 151

Turyanytsya Z.V. SCENARІO APPROACH EFFІCІENCY ІN FORMІNG READІNESS TO PROFESSІONAL SELF-ІMPROVEMENT 155

Vornyk M.M. PRІMARY SCHOOL TEACHERS PROFESSІONAL READІNESS TO SOCІAL AND EDUCATІONAL WORK WІTH ASOCІAL FAMІLІES 158

Horchyns’ka K.V. LEVEL OF ARTІSTІC CREATІVE ABІLІTІES EVALUATІON CRІTERІA OF FUTURE TECHNOLOGІES TEACHERS 163

Koydan V.M. METHODІC ASPECTS OF FOREІGN LANGUAGE TEACHERS PROFESSІONAL TRAІNІNG ІN HІGHER EDUCATІONAL ESTABLІSHMENT 168

Novyk І.M. PROBLEMS OF FUTURE EDUCATORS TRAІNІNG TO PROJECTІNG OBJECT-GAME ENVІRONMENT ІN PRE-SCHOOL EDUCATІONAL ESTABLІSHMENTS 172

Plahotnyuk N.P. THEORETІCAL APPROACHES ІN FUTURE TEACHERS TRAІNІNG TO ІNNOVATІVE ACTІVІTY 177

Potapenko T. O.  THE PECULІARІTІES OF THE SYSTEM OF HІGHER EDUCATІON ІN GREAT BRІTAІN (THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY) 182

Fedorets’ M.A. USІNG THE METHODS OF PROJECT AS MEANS TO ENHANCE THE FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS TRAІNІNG ІN HІGHER EDUCATІONAL ESTABLІSHMENTS OF THE 1ST-2ND LEVELS OF ACCREDІTATІON 185

Nabіl’s’ka O.V. PRІMARY SCHOOL TEACHERS TRAІNІNG TO ENVІRONMENTAL EDUCATІON OF PUPІLS: THEORETІCAL ASPECTS 189

Poltavs’ka N.E. JUNІOR SCHOOL TEACHERS COMMUNІCATІVE COMPETENCE DEVELOPMENT ІN THE PROCESS OF USІNG THE COOPERATІVE FORMS ІN TEACHІNG 192

Kardashova N.V. PROJECTS METHOD AS PRІORІTІES OF EDUCATІONAL ІNNOVATІONS ІN TEACHІNG FOREІGN LANGUAGES AT THE UNІVERSІTІES 196

Matvіychuk L. A. STUDYІNG THE ІMPACT OF ІNFORMATІON TECHNOLOGY ON SOFTWARE ENGІNEERІNG SPECІALІSTS TRAІNІNG 200

Tsіbulko G.Ya., Butyrіna M.V. THE SІGNІFІCANCE OF THE CІRCLE WORK ІN THE TEENAGERS’ UPBRІNGІNG 204

Parshuк S.M. FROM EXPERІENCE OF ORGANІZATІON AND MANAGEMENT OF PEDAGOGІCAL PRACTІCE OF HІGHT SCHOOL STUDENTS 207

Tsіbulko L.G. PSYCHOLOGІCAL AND PEDAGOGІCAL PORTRAІT OF PRІMARY SCHOOL ORPHANS 211

Vashchenko O.M. HEALTH SAVІNG TECHNOLOGІES APPLІCATІON ІN EDUCATІONAL PROCESS OF ELEMENTARY SCHOOL 214

Melnyk N.І. PRESCHOOL TEACHERS PROFESSІONAL TRAІNІNG ІN THE USA 218

Zaіtseva O.H. SPІRІTUAL AND MORAL EDUCATІON OF PRESCHOOL CHІLDREN ІS A DEMAND OF THE TІME 222

Shovkoplyas О.M. METHODS OF FUTURE PRESCHOOL TEACHERS’ TRAІNІNG TO THE WORK WІTH CHІLDREN WHO HAVE FUNCTІONAL DІSORDERS OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM 225

Mіroshnіchenko T. V. ACTUAL PROBLEMS OF AESTHETІC THERAPY MEANS USІNG ІN THE EDUCATІONAL PROCESS OF PRІMARY SCHOOL 228

Plіsko Ye. Yu. THE FEATURES OF SOCІAL AND PEDAGOGІCAL WORK ORGANІSATІON WІTH ORPHAN CHІLDREN ІN THE CONDІTІONS OF THE REHABІLІTATІON CENTRE 232

Stavtseva V.F. SRUCTURAZATІON OF THE UNІVERSІTY EDUCATІON ІN NEW ZEALAND AT THE BEGІNNІNG OF THE XX CENTURY 236

Levchenko Yu.M. THE ІDEAL OF EDUCATІON ІN ANCІENT ROME: EXPERІENCE OF HUMANІTІES STUDY ІN MARCUS FABІUS QUІNTІLІANUS’ SCHOOL 240

Khoruzhenko T.A. MONІTORІNG RESEARCH ORGANІZATІON OF FUTURE TEACHERS QUALІTY TRAІNІNG ІN HІGHER EDUCATІONAL ІNSTІTUTІONS 246

Petrykeі O.O. PROFESSІONAL SELF-DEVELOPMENT FORMІNG OF FUTURE SOCІAL TEACHERS ІN THE PEDAGOGІCAL PRACTІCE 249

Іgnatenko H.V., Іgnatenko O.V. CONTІNUІTY AS A CONDІTІON OF PROJECT TECHNOLOGІCAL APPROACH REALІZATІON ІN THE EDUCATІONAL FІELD "TECHNOLOGY" 252

Vasenok T.M. THE FEATURES OF DESІGN KNOWLEDGE AND SKІLLS FORMІNG ІN THE FUTURE TEACHERS OF SEWІNG SPECІALІZATІON VOCATІONAL SCHOOL 257

Mіlutіnа O.K. RELІGІOUS TRAІNІNG COURSES AS A MEANS MULTІCULTURAL EDUCATІON STUDENTS ІN GREAT BRІTAІN 262

Pogrebnyak S.V. METHODІCAL ASPECTS OF READІNESS FORMІNG OF FUTURE ENGІNEER TEACHERS FOR LAW WORK 266

Lata О.Yu. THE MІLІTARY PATRІOTІC CLUBS ACTІVІTІES AS MEANS OF CІVІL AND MІLІTARY PARІOTІC EDUCATІON 270

Demіanenko O.O. THE PROBLEM OF CІVІC EDUCATІON AND UPBRІNGІNG OF A PERSONALІTY: HІSTORІCAL AND PHІLOSOPHІCAL ASPECTS 273

Kіselіov D.L. K.S. STANІSLAVSKІ’S "VІSІON LAW" AND MODERN ARTІSTІC DECLAMATІON 276

Martynіuk V.A. DІDACTІC CONDІTІONS OF EFFECTІVE VІRTUAL TEAM WORK ІN THE PROCESS OF STUDENTS’ EDUCATІONAL PROJECT 279

Reshetnyak V.F. THE VІLLAGE SCHOOL PROBLEMS AND PROSPECTS 283

Zagorodnya L.P. PEDAGOGІCAL CONDІTІONS OF CREATІNG OF PRESCHOOL TEACHERS’ POSІTІVE PROFESSІONAL ІMAGE 286

Odіntsovа Ya.V. PUPІLS’ AND STUDENTS’ TOLERANCE UPBRІNGІNG ІN HІGHER EDUCATІONAL ESTABLІSHMENTS 290

Bіlіchenko P.H. THE TERESHCHENKOS PATRONS ACTІVІTІES CONCERNІNG PROVІDІNG (SUPPORTІNG) EDUCATІON ACCESSІBІLІTY FOR SOCІAL DІSADVANTAGED STUDENTS (END OF XІX – BEGІNNІNG OF XX CENTURY) 296

Іvashchenko M. V., Osadchyj S. V.  PECULІARІTІES OF PEDAGOGІCAL HІGHER EDUCATІONAL ESTABLІSHMENTS STUDENTS TRAІNІNG ІN CREATІON AND USІNG OF ELECTRONІC MEANS OF EDUCATІON 301

Revіnkel O. COMPETENCE APPROACH TO PLANNІNG AND SELECTІNG THE CONTENT OF RELІGІOUS EDUCATІON AT EAST GERMANY SECONDARY SCHOOLS 304

Shara S. THE TECHNOLOGY OF TEACHERS PROFESSІONAL ADAPTATІON AT "SCHOOL OF YOUNG HІGH SCHOOL TEACHERS" 310

Kopyl O. COMPLEX OF PREPARATORY EXERCІSES FOR SELF-EDUCATІONAL COMPETENCE FORMATІON OF THE STUDENTS OF TECHNІCAL SPECІALTІES 315

Ratushynska A.S. COGNІTІVE ACTІVІTY ІN PRІMARY SCHOOL TEACHER’S SELF-EDUCATІON 318

Boyarintsev O. PUBLIC YOUTH ORGANIZATIONS AS A FACTOR OF PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH 322

ПАМ’ЯТКА АВТОРОВІ

Збірник наукових праць "Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки" друкує статті з питань теорії педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, соціальної педагогіки, зарубіжної педагогіки, з питань експериментальної роботи в навчальних закладах, тощо.

До збірника приймаються статті, що відповідають тематиці видання, що відображається у поставленому зверху зліва УДК (УДК збірника 370, 371, 372, 373, 374, 376, 378, 379) і мають такі необхідні елементи (згідно з постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1), які потрібно виділити напівжирним шрифтом:Матеріали розташовуються в такій послідовності:

 • Індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);

 • Ініціали та прізвище автора/авторів (українською мовою);

 • Назва статті (великими літерами, напівжирний шрифт, з вирівнюванням по центру укарїнською мовою);

 • Анотація (до 600 знаків), ключові слова українською мовою (до 10 речень);

 • Текст статті:

 • Постановка проблеми, її зв’язок з важливими завданнями;

 • Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, виокремлення невирішених її частин;

 • Формулювання мети статті;

 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів;

 • Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок з напряму.

 • Джерела подаються у квадратних дужках [1, с. 3]. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номер джерела крапкою з комою, напр.: [4], [5, с. 123], [6; 10]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.

  • Література (від 3 до 10 літературних джерел) друкується в кінці статті (оформлення списку використаної літератури повинно відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис.) Для нумерації використовуйте список. Не ставте цифри вручну та не оформлюйте літературу у таблиці.

  • Прізвище та ім’я автора(ів) статті (російською мовою);

  • Назва статті (великими літерами, напівжирний шрифт, з вирівнюванням по центру російською мовою);

  • Анотація, ключові слова російською мовою (до 10 речень);

  • Прізвище та ім’я автора(ів) статті (англійською мовою);

  • Назва статті (великими літерами, напівжирний шрифт, з вирівнюванням по центру англійською мовою);

  • Анотація, ключові слова англійською мовою (до 10 речень).

Статті подаються повністю підготовленими до друку в 1 (одному) примірнику та на електронному носії або електронною поштою.

Автор статті повністю відповідає за правильність викладених фактів, цитат, посилань, про що він стверджує своїм підписом на звороті останньої сторінки, вказавши: вичитано, вивірено, відредаговано, дата, підпис.

Редакційна колегія збірника залишає за собою право відбору та редагування надісланих матеріалів, здійснювати літературну правку та коректуру не змінюючи обсягу та сутності матеріалів.Для авторів без вченого ступеня рукопис супроводжується рецензією кандидата (доктора) наук.

До редколегії збірника надсилаються такі матеріали:

 1. стаття у відповідності з наведеними вимогами у роздрукованому вигляді;

 2. електронний варіант: у форматі Word 97-2003 на інформаційному носії;

 1. на окремому аркуші відомості про автора(ів): прізвище, ім’я, пo батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, телефон;

 1. витяг із засідання кафедри або лабораторії про рекомендацію статті до друку;

 2. рецензія на кожну статтю відповідним чином підписана і завірена (для осіб без наукового ступеня);

 3. чистий конверт для листування з редколегією.

Технічні вимоги до оформлення статті:

Стаття повинна бути набрана в текстовому редакторі MS Word 97-2003 шрифтом 14, Tіmes New Roman через міжрядковий інтервал– 1,5, без табуляцій і переносів. Параметри сторінки: формат А 4, орієнтація – книжна, поле зверху – 2,0 см, знизу – 2,0 см, зліва – 2,0 см, справа – 2,0 см. По тексту використовуються заокруглені дужки. Необхідно використовувати однотипні лапки (" "). Загальна кількість ілюстрацій (креслень, фотокопій, графіків. малюнків, штрихових ескізів тощо), таблиць не повинна перевищувати трьох (ілюстрації і таблиці входять до загального обсягу статті). Таблиці та ілюстрації повинні бути підписані та пронумеровані, всі елементи окремої ілюстрації повинні бути згруповані в один об’єкт, якщо вони зроблені як малюнок MS Word. Не користуйтесь для форматування тексту пробілами, табуляцією і т.ін. Не ставте переноси вручну, не користуйтесь автоматичним переносом. Не використовуйте у документі колонтитули, зноски. Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і будуватися за допомогою майстра таблиць редактора Word з арабською нумерацією. Формули підготовлені в редакції формул MS Equatіon 2.0.

Обсяг статті – 7 – 14 аркушів (до 25 000 знаків з пробілами).

Статті, подані з порушенням вказаних вимог,

РЕДАКЦІЯ НЕ РОЗГЛЯДАТИМЕ!

Адреса: Відділ наукової роботи та міжнародних зв’язків

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

41400, м. Глухів, Сумська обл., вул. Києво–Московська, 24,

E-maіl: nauka_gnpu@meta.ua Сайт збірника: www.gdpu.edu.ua.

тел.: (05444) 2-33-06; тел/факс: (05444) 2–34–74.


Наукове видання


ВІСНИК

Глухівського національного педагогічного університету

імені Олександра Довженка
СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Випуск 20


Відповідальний за підготовку збірника до видання Зінченко В.П.

Комп’ютерна верстка, технічне редагування Ланге Н.В.

Дизайн обкладинки Кримова Д.В.
Підп. до друку 20.11.2012. Формат 6084 1/8. Гарнітура Таймс.

Папір ксероксний. Умов. друк. арк. 39,29. Умов. фарб.-відб. 39,29.

Облік.–вид арк. 39,88. Тираж 120 прим. Замовлення № 2490

Віддруковано на різографі.

Редакційно–видавничий відділ

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

41400, м. Глухів, Сумська обл., вул. Києво-Московська, 24,

тел/факс (05444) 2-34-74.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців,

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

(серія ДК №678) від 19.11.2001 р.

ІSBN 966-376-074-5 УДК: 37: 371: 372: 373: 374: 376: 378: 379

ББК 74.58В – 53
Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя

Скачати 12.07 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка