Глухівський національний педагогічний університет імені олександра довженка вісникСкачати 12.07 Mb.
Сторінка9/28
Дата конвертації20.03.2017
Розмір12.07 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28

Рис.4. Ідея реалізації міждисциплінарної призмі у випадку відпрацювання колегіального рішення

Рис.5. До пояснення міждисциплінарності в межах однієї наукової спеціальності


Рис. 6. Функції наукової школи
Науковій школі властива сукупність ознак, які дають змогу ідентифікувати таке творче об’єднання дослідників. Головною ознакою НШ є ефективне засвоєння і дослідження її членами актуальних проблем з висунутих керівником наукових напрямів. Мінімальний цикл, що дає підстави фіксувати існування школи, становлять три покоління дослідників: засновник школи – його послідовник – учні послідовника. Ключовою фігурою НШ є її лідер, ім’ям якого названо школу. Це – видатний, авторитетний учений, котрий розробляє фундаментальні та загальні питання науки, продукує ідеї, нові напрями досліджень, здатний об'єднати навколо себе колектив однодумців.

Серед інших ознак НШ прийнято виділяти такі:

багаторічна наукова продуктивність, що характеризується як кількісними (кількість публікацій, посилань), так і якісними показниками (лідер і члени НШ є авторами фундаментальних наукових праць, членами редколегій провідних професійних журналів і збірників);

широта проблемно-тематичного, географічного, хронологічного діапазонів функціонування НШ;

збереження традицій і цінностей НШ на всіх етапах її становлення та розвитку, забезпечення спадкоємності в напрямах наукових досліджень, стилю наукової роботи;

розвиток атмосфери творчості, новаторства, відкритості для наукових дискусій як у професійній пресі, так і в спілку ванні;

об’єднання в НШ певного кола талановитих учених, постійне її поновлення обдарованими вихованцями – послідовниками лідера, здатними до самостійного пошуку;

постійні комунікаційні зв’язки (горизонтальні і верти кальні) між учителем та учнями, рядовими членами школи;

активна педагогічна діяльність (кількість здобувачів, аспірантів, докторантів, підручників, навчальних посібників, розробка нових курсів);

офіційне визнання державою (науковою спільнотою) важливості наукових досліджень НШ (число академіків, док торів, кандидатів наук, професорів, доцентів, заслужених діячів і працівників).

Вважається, що лідером НШ є переважно доктор наук. У її складі має бути не менше трьох докторів наук за спеціальністю. Проблематика наукових досліджень учнів обов’язково має бути пов’язана з тематикою вчителя – лідера школи. Інколи вказують на географічну дислокацію як одну з ознак школи. Ця формальна ознака може бути використана як додаткова в процесі ідентифікації НШ.

Найпоширенішим методом ідентифікації НШ є вивчення потоку кандидатських і докторських дисертацій науковців, які входять до цього неформального колективу. Такий підхід правомірний, оскільки виявляє взаємовідносини "вчитель – учень", що є особливо суттєвим для НШ. Він є ефективним, оскільки дає змогу отримати конкретні результати, що базуються на кількісних даних про захищені під керівництвом того чи іншого вченого дисертації, свідчить про відповідність тематики дисертацій учнів проблематиці дисертації лідера.

Бібліометричні методи допомагають вивчити частоту цитування праць керівника його учнями.

Наукові школи є головною неформальною структурою науки, що робить значний внесок у її розвиток. їх представники, як правило, досягають значних наукових результатів.

З аналізу значимості НШ витікають очевидні речі, а саме: необхідно підвищити престиж наукових шкіл;підвищити статус керівника НШ; ввести єдиний реєстр НШ України, який розмістити на загально доступних науково-освітніх ресурсах Міністерства освіти та науки, спорту та молоді, а окремі витяги з посиланням на офіційних сайтах ВНЗ та НУ, де функціонують аспірантури (ад'юнктури), докторантури; керівником НШ має очолювати, як правило доктор наук та активні кандидати наук, які за сукупністю наукового результату можуть претендувати на доктора наук.

Зазначене коло не вирішених проблем гальмує розвиток вітчизняної науки. Авторським колективом зроблено вдалу спробу реалізувати коло намічених проблем, у вигляді Інтернет проекту зі створення єдиного загальнодержавного реєстру НШ України [19] на базі створеної професійної наукової консолідації Міждисциплінарна академія наук (МАН) України [20]. Засновники наукових шкіл отримують сертифікат із зазначенням унікального реєстраційного номеру.

Основними критеріями визнання наукової школи є [11]: відповідність профільної теми державним пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки, програмам Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Національної асоціації наук, галузі; захист докторських і кандидатських дисертацій за напрямом школи; наявність відкриттів, винаходів; опублікування монографій, публікацій у фахових виданнях, депонування звітів;організація наукових заходів: щорічних міжнародних чи всеукраїнських конференцій, постійно діючих семінарів; створені на базі школи діючі науково-виробничі структури державного рівня.

Автор [11] переконаний, що тільки формування таких структурованих наукових шкіл, які працюють та розвиваються за ретельно продуманою схемою і планом, може гарантувати ефективний розвиток науки в університеті і забезпечити його власними науково-педагогічними кадрами; повна моральна, фінансова, організаційна підтримка наявних наукових шкіл – поки що єдиний шлях врятувати науку в Україні.

Підставою для віднесення якогось неформального колективу до наукової школи повинні бути головний напрям досліджень, кількість публікацій, індекс цитування (не лише окремого учасника школи, але і всіх, хто в неї входять), кількість захищених дисертацій.

Сформулюємо основні завдання наукової школи: підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів для вищих навчальних закладів України; обговорення основних результатів дисертаційних досліджень аспірантів, ад’юнктів, докторантів і здобувачів; опанування кандидатських дисертацій, підготовка відгуків на автореферати дисертаційних досліджень, рецензування навчальних і робочих програм, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій тощо; вивчення, узагальнення та пропаганда передового міждисциплінарного науково-педагогічного досвіду в організації навчально-виховного процесу в освітніх закладах; підготовка, організація і проведення внутрішніх, Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних заходів; керівництво науково-дослідною роботою студентів та курсантів; створення науково-експериментальних полігонів в Міждисциплінарній Академії Наук (МАН) України.

Очікуючий позитивний результати від реєстрації НШ:

позитивно вплине на імідж країни;

керівники НШ матимуть змогу заявити про створення школи та отримати встановленого зразка сертифікат засновника.

підвищення відповідального ставлення засновників НШ, щодо якості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

здобувачі вчених ступенів матимуть змогу самостійно обирати цікаві та посильні наукові напрями, та зменшить втрату часу на пошук наукового керівника за бажаним напрямком.Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Отже, з розгляду питання можна зробити наступні важливі висновки:

1. Отриманий результат є логічним продовженням роботи [21-23] націлених на гармонізацію навчально-виховного процесу підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

2. Для повноцінного існування репродуктуючої системи підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації важливою умовою є наявність наукових шкіл, які очолюють літери.

3. Рівень важливості наукових шкіл має бути тотожним рівню вищому навчальному закладу. Очевидно аспірантура (ад’юнктура) та докторантура має бути займати належне місце в системі вищої освіти.

4. Важливо створити і підтримувати гарантувати авторитет лідерам наукових шкіл. Для цього потрібно запровадити єдиний загальнодержавний реєстр наукових шкіл. Таким прикладом може служити створення єдиного загальнодержавного реєстру НШ України в рамках Інтернет проекту Міждисциплінарної академії наук (МАН) України.

5. Наявність єдиного загальнодержавного реєстру НШ України підтриманого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України створить потужній науковий імідж країни на міжнародному науковому просторі.

6. Наявність єдиного загальнодержавного реєстру НШ України поліпшить пошук здобувачам, аспірантам, ад’юнктам, докторантам притаманних їм наукові напрями майбутньої пошукової діяльності.

7. Необхідно адаптувати законодавство України, в частині, що стосується державного визнання, стимулювання діяльності НШ, та врахування обсягів навчального, наукового, методичного навантаження.Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя

Скачати 12.07 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка