Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрівСторінка1/6
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.53 Mb.
#12694
  1   2   3   4   5   6

Головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрівЗавдання до модулів вчителів географії
Гаман Анатолій Степанович

слухач курсів підвищення кваліфікації,

вчитель географії Шупиківського НВК «ЗОШ І-ІІ ст-ДНЗ» Богуславського району

керівник: Драган Григорій Іванович

Біла Церква 2013

«Теорія і методика географії»

Програма факультативу з географії. 8 клас. 35 годин.

«Умови утворення і закономірності поширення основних типів грунтів на території України.»

1. Походження Землі. Гіпотези І. Канта та П. Лапласа, О. Шмідта та В. Фесенкова. Фізичні властивості Землі.

2. Історія розвитку Землі: причини і наслідки формування геологічних оболонок, процеси перетворення і переміщення матерії на планеті та їх хронологія.

3. Сучасні погляди на будову Землі: характеристика окремих геосфер та географічної оболонки, як результату взаємодії компонентів природи. Основні закономірності ГО.

4. Утворення і склад земної кори. Роботи Ф. Кларка, А. Виноградова, А. Ронова та А. Ярошевського стосовно поширення хімічних елементів в земній корі. Найголовніші мінерали та їх типи: зернисті, гольчасті, призматичні, пластинчаті, листуваті, прихованокристалічні та оолітові. Поняття про петрографію.

5. Класифікація мінералів земної кори за хімічним складом: самородні, сульфіди, галоїди, оксиди, солі кисневмісних кислот, силікати; умови їх утворення та закономірності поширення.

6. Гірські породи: властивості, походження, формування. Класифікація за складом, походженням та ступенем подрібнення.

7. Загальні уявлення про геологічні процеси земної кори. Діяльність різних чинників природи.

8. Геологічна карта України. Вік і поширення гірських порід. Геохронологічна таблиця. Четвертинні осадові породи.

9. Чинники грунтоутворення: грунтоутворююча (материнська) порода, живі і мертві організми, клімат, рельєф, вік грунту і виробнича діяльність людини. Сутність грунтоутворюючого процесу.

10. Грунт як предмет праці і засіб сільськогосподарського виробництва. Загальна схема утворення грунту і формування генетичного профілю грунтів.

11. Будова грунтового профілю та його морфологічні ознаки. Карта грунтів України та їх основні генетичні типи.

12. Грунти Полісся. Особливості матеріальної основи грунтоутворення зони: материнські породи, рельєф, обводнення, хід температур, переважаюча рослинність.

13. Підзолисті грунти. Умови формування: клімат, рослинність, обводнення,

промивний режим, pH і склад грунтового розчину, структура профілю, особливості елювіального та ілювіального горизонтів. Необхідні меліораційні заходи, перспективи землеробського освоєння.

14. Дернові грунти. Умови формування: клімат, відсутність листового опаду,

особливості розкладання трав яного опаду,промивний режим, pH і склад грунтового розчину.Структура профілю. Необхідні меліораційні заходи, перспективи землеробського освоєння .

15. Дерново – підзолисті грунти.Підтипи: дерново-підзолисті і дерново-підзолисто оглеєні. Будова профілів, вміст гумусу, ємність вбирання особливості промивання і гранулометричного складу грунтоутворюючих порід, водні і фізичні властивості, ступінь оструктуреності.Основні заходи поліпшення родючості, перспективи землеробського освоєння.

16. Сірі лісові грунти.(СЛГ). Умови формування: клімат, рослинність, материнські породи, особливості промивного режиму, рух йонів, підзолоутворення, наявність “лаків” i “дзеркал”, pH грунтового розчину.Підтипи СЛГ та їх сільськогосподарське використання.

17. Грунти болотні.Поширення,загальна площа, частка в угіддях Полісся і Лісостепу.Потужність залягання, кислотність, хімічний склад, вміст рухомих форм азоту і фосфору.Ступінь сільськогосподарського освоєння, перспективи використання.

18. Грунти лучно-болотні.Структура і розвиток горизонтів,потужність, хімічний склад, частка гумусу, особливості залягання грунтових вод, наявність оглеєння і торфування. Ступінь освоєння і перспективи використання. 19. Грунти Лісостепу.Сірі лісові грунти – найпоширеніші грунти зони. Різноманітність чорноземів. Грунтові зрізи рідного краю: аналіз профілів різних урочищ довкілля.

20. Підтип СЛГ – темно-сірі грунти як грунти, що пройшли чорноземну стадію і зазнали змін під впливом лісової рослинності. Частка в угіддях, ступінь розораності, поширення. Особливості будови профілю, хімічний склад, вміст гумусу, господарське використання.

21. Чорноземи типові. Поширення, частка в угіддях, ступінь розораності. Морфологічні особливості профілю, pH, хімічний склад, частка гумусу, перспективи збереження якості.

22. Чорноземи звичайні. Умови формування, поширення, ступінь розораності.Особливості будови профілю, хімічний склад і реакція грунтового розчину, частка гумусу, перспективи збереження врожайності.

23. Чорноземи опідзолені – як наслідок степової і лісової стадій розвитку грунтового покриву, як поєднання ознак сірих лісових грунтів та чорноземів типових. Морфологічні особливості профілю, хімічний склад, використання.

24. Чорноземи вилугувані, особливості рослинності в межах їх поширення.

Специфіка морфологічної будови профілю – відсутність елювіально-делювіальної диференціації, як наслідок взаємодії чинників грунтоутворення.

Господарське використання, заходи підвищення врожайності.

25. Чорноземи реградовані. Поширення, частка в с-г угіддях, ступінь розораності.Умови формування: клімат, материнські породи, особливості рельєфу та рослинності. Сутність процесу реградації. Фізико-хімічні властивості грунту, вміст гумусу.Господарське використання.

26. Грунти різних підзон Степу. Закономірні зміни кліматичних ресурсів зони у меридіональному і широтному напрямках та їх вплив на формування грунтового і рослинного покриву.

27. Чорноземи південні. Поширення, частка в с-г угіддях, ступінь розораності.Умови формування: клімат, материнські породи, видовий склад переважаючого рослинного покриву, промивний режим. Структура грунтового профілю. Потужність гумусового горизонту, pH, хімічний склад,вміст гумусу. Основні напрямки підвищення родючості, господарське використання.

28. Міцелярно – карбонатні чорноземи. Поширення, частка в с-г угіддях.

Морфологічні особливості грунтового профілю, розміщення карбонатів, фізико-хімічні властивості,вміст гумусу, господарське використання.

29. Каштанові солонцюваті грунти. Поширення, частка в с-г угіддях.

Умови формування: клімат, засолені грунтоутворюючі породи, видовий склад переважаючої рослинності, особливості водного режиму. Будова грунтового профілю, хімічний склад, вміст гумусу, господарське використання.

30. Лучно-каштанові солонцюваті грунти. Поширення, умови формування: клімат, рослинність, материнські породи, глибина залягання грунтових вод.

Фізико-хімічні властивості, вміст гумусу.Особливості меліоративних заходів, перспективи господарського використання.

31. Солончаки. Солонці. Солоді.

Солончаки содові, хлоридно-сульфатні, содово-сульфатні, сульфатні.

Солонці степові, лучно-степові, лучні.

Солоді.

Поширення, особливості залягання, умови формування, фізико-хімічні властивості. Характер меліоративних заходів, перспективи господарського використання.32. Особливості формування грунтів Карпат і Кримських гір.Вертикальна поясність грунтів. Азональні типи грунтів.

33.Грунти Карпат.

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні грунти Передкарпаття.

Підзолисто-буроземні поверхнево-оглеєні грунти передгір їв Вулканічного хребта.

Буроземні і дерново-буроземні грунти Українських Карпат.

Гірсько-лучні і гірсько-торфові грунти карпатських вершин.

Умови формування: особливості клімату, материнських порід, рослинності

та водного режиму. Фізико-хімічні властивості, хімічний склад і pH грунту.

Ступінь освоєння і перспективи господарського використання.

34. Грунти Кримських гір.

Буроземні малонасичені грунти Кримських гір.

Коричневі грунти Південного берега Криму.

Дерново-карбонатні гірсько-лісостепові грунти на неогенових вапняках.

Гірсько-лучні чорноземоподібні грунти Кримських гір.

Умови формування: клімат, материнські породи, рослинність, висота над рівнем моря, експозиція схилів.

Азональні грунти. Лучні і лучно-чорноземні грунти річкових заплав і знижених межиріч Лісостепу і Степу. Умови формування , фізико-хімічні властивості та вміст гумусу. Господарське використання.

35. Перспективи збереження врожайності грунтів в умовах зростаючого антропогенного тиску, глобального потепління і аридизації клімату України.

Органічне землеробство – гарантія ощадливого ставлення до грунтів, збереження їх якості і стабільного підвищення врожайності.Список використаної літератури:

1. Міністерство освіти і науки України, Програми для загальноосвітних

навчальних закладів, Географія, 6-10 класи; Економіка – 11 клас,ВТФ

«Перун», 2005.

2. Добровольский В.В., Химия Земли: Пособие для учащихся.- М.

Просвещение, 1980. – 176 с.

3. Ивахненко М.Ф., Корабельников В.А., Живое прошлое Земли: Кн. Для

учащихся. – М.: Просвещение, 1987. - 255 с.

4. Глазовская М.А., Общее почвоведение и география почв: Учебник для

студентов-георафов вузов. – М.: Высшая школа, 1981 – 400 с.

5. Лыков А.М., и др., Земледелие с почвоведением, - М.: Агропромиздат,

1990. – 464 с.


«Теорія і методика географії»

Банк тестових, теоретичних та практичних завдань.

6 клас тести відповіді

1. Термін «географія» вперше застосував:

а) Птолемей

б) Геродот

в) Ератосфен в

2. Землю, як плоский диск на трьох китах, уявляли в давнину:

а) греки

б) слов’яни б

в) індійці

3. Вперше морем обігнули Африку:

а) Васко да Гама

б) Бартоломеу Діаш

в) фінікійці в

4. Першим здогад про кулясту форму Землі висловив:

а) Піфагор а

б) Арістотель

в) Галілей

5. Перші відомості про територію України належать:

а) Ератосфену і Птолемею

б) Геродоту і Страбону б

в) Арістотелю і Піфагору

6. Перший глобус створив:

а) Генріх Мореплавець

б) Мартін Бехайм б

в) Козьма Індикоплов

7. Першим берегів Америки у середні віки дістався:

а) Америго Веспуччі

б) Васко да Гама

в) Христофор Колумб в

8. Першу навколосвітню подорож здійснено під керівництвом:

а) Френсіса Дрейка

б) Фернана Магелана б

в) Джеймса Кука

9. З’ясував, що Азія і Північна Америка розділені протокою:

а) Іван Москвітін

б) Єрофей Хабаров

в) Семен Дежньов в

10. Першим європейцем, що досяг берега Австралії був:

а) Віллем Янсзон а

б) Абел Тасман

в) Джеймс Кук

11.Антарктиду відкрили:

а) Беллінсгаузен і Лазарєв а

б) Крузенштерн і Лисянський

в) Д. Кук

12. Регулярні дослідженя в Антарктиді почалися в:

а) ХVІІІ сторіччі

б) ХІХ сторіччі

в) ХХ сторіччі в

13. На дно Маріанського жолоба першими опустилися в батискафі:

а) Жак Пікар а

б) Жорж Уо

в) Жак Ів Кусто

14. Латинське слово «Орієнс» означає:

а) схід а

б) захід


в) північ

15. О котрій годині тінь спрямована на північ:

а) 10-00

б) 12-00 б

в) 14-00
16. Полярна зоря входить до сузір’я:

а) Касіопея

б) Великий віз

в) Малий віз в

17. Полярна зоря знаходиться над:

а) екватором

б) північним полюсом б

в) південним полюсом

18. Екватор ділить планету на півкулі:

а) східну і західну

б) північну і східну

в) південну і північну в

19. Лінії на карті, що з’єднують точки з однаковою висотою називаються:

а) ізобати

б) ізогієти

в) ізогіпси в

20. Напрям схилу на карті показують:

а) горизонталі

б) бергштрихи б

в) пунктири

21. Точка, з якої можна рухатися тільки на північ, це:

а) південний полюс а

б) північний полюс

в) точка перетину екватора з Грінвіцьким меридіаном

22. Уявна лінія, що з’єднує полюси - це:

а) паралель

б) меридіан б

в) екватор

23. Кордони держав, річки, дороги зображують на карті:

а) лінійними знаками а

б) знаками руху

в) значками


24. На глобусі чи карті можна провести меридіанів і паралелей:

а) 360


б) 90

в) безліч в

25.Географічна широта це відстань у градусах від:

а) Грінвіцького меридіана

б) північного полюса

в) екватора в

26. Географічна довгота це відстань у градусах від:

а) Грінвіцького мередіана а

б) екватора

в) південного полюса

27. Внутрішня оболонка Землі, що вкриває її ядро, це:

а) мантія а

б) земна кора

в) щит


28. Тверда оболонка Землі, що охоплює земну кору та верхню частину

мантії, це:

а) астеносфера

б) літосфера б

в) літосферна плита

29. Земна кора материкового типу має:

а) два шари

б) три шари б

в) один шар

30. Наука про склад, будову та історію розвитку Землі це:

а) геодезія

б) географія

в) геологія в

31. Внутрішній процес, що змінює земну кору, це:

а) магматизм а

б) ерозія

в) вивітрювання

32. Основні форми рельєфу Землі це:

а) низовини і нагір’я

б) височини і плоскогір’я

в) гори і рівнини в

33. Найвищі гори Землі це:

а) Гімалаї а

б) Кордильєри

в) Альпи

34. Найвища вершина в Україні це:

а) Аюдаг

б) Говерла б

в) Ай-Петрі

35. Сукупність нерівностей земної поверхні це:

а) рельєф а

б) шельф


в) схил

36. Розчленовані ділянки земної поверхні, що здіймаються над прилеглою територією – це:

а) нагір’я

б) плато


в) гори в

37. Материкова обмілина – це:

а) шельф а

б) котловина

в) материковий схил

38. Планетарні форми рельєфу – це:

а) материки і океанічні западини а

б) гори і рівнини

в) хребти і улоговини

39. Частина дна океану, що відповідає рухомим сейсмічним поясам – це:

а) улоговина

б) котловина

в) серединно – океанічний хребет в

40. Найвища і найнижча точки земної кори – це:

а) Еверест і Маріанський жолоб а

б) Еверест і Мертве море

в) Аконкагуа і Маріанський жолоб

41. Місто Помпею знищило виверження вулкану:

а) Стромболі

б) Етна


в) Везувій в

6 клас теоретичні завдання

1. Як визначити сторони горизонту на місцевості?

а) визначаємо північ:

- кора дерев, валуни покриті мохом з північного боку

- в ясну погоду о 12-00 тінь вказує на північ

- вночі Полярна зірка сяє над північним полюсом

б) визначаємо пвдень:

- у дерев гілки густіші з південного боку

- мурашники розміщуються з південного боку дерев

- на пеньках річні кільця ширші з півдня

в) стаємо обличчам до півночі: праворуч – схід, ліворуч захід, за спиною - південь.

2. Як поділяються карти за охопленням території?

За охопленням території карти підрозділяються на:

а) світові (карти світу і півкуль)

б) карти материків

в) карти великих регіонів(Західна Європа, Східна Азія та ін.)

г) карти окремих держав

д) карти областей, міст.

3. Які види робіт виконує вітер під час вивітрювання?

Вітер виконує три види робіт – руйнівну, транспортну і творчу.

а) руйнівна робота – руйнування і розвіювання пухких порід

б) транспортна робота – перенесення уламків порід на великі відстані

в) творча робота – перенесення уламків і утворення різноманітних еолових форм поверхні.

4. Якими методами можна визначити вік гірських порід?

Осадові породи залягають верствами (шарами). Ті, що залягають нижче,- давніші. Отже, за горизонтальним заляганням порід можна встановити їх відносний вік. Палеонтологічним метдом визначають вік порід за рештками різних організмів, що жили в минулому.

5. які наслідки горизонтального переміщення літосферних плит?

а) якщо плити зближуються, то внаслідок зіткнення їхні краї зминаються в складки і на поверхні утворюються гори: стик материкових плит створив Гімалаї;

б) стик материкової і океанічної плит на материковій утворює гори а океанічна занурюючись під материкову формує глибоководний жолоб (Анди і Перуанський жолоб)

в) якщо плити розсуваються, то утворюються розломи, якими речовина мантії піднімається з надр, нарощуючи земну кору; часто у вигляді серединно океанічних хребтів.

6. Коли Жак Пікар і Дональд Уош опустилися на дно Маріанської западини (11022 м.), вони спостерігали через ілюмінатор наявність на дні живих істот.

Чому велетенський тиск водного стовпа не роздушив цих істот і чим вони живляться?

Тіла глибоководних організмів не мають порожнин заповнених газами,

а тканини на 90% складаються з води, яка практично не стискається , тож ніякий тиск їм зашкодити не може.

Вся органічна речовина, що утворюється в океані опадає на дно гарантуючи сапротрофам їжу, а місцеві хижаки живляться сапротрофами.6 клас практичні завдання

1. За фізичною картою півкуль на форзаці підручника визначіть координати столиці Єгипту Каїра. (30 градусів пнш; 30 градусів пдш)

2. За фізичною картою півкуль на форзаці підручника визначіть абсолютну висоту Аравійського плоскогір”я, Тібету і Західносибірської рівнини.

Аравійське плоскогір”я 500 – 2000 метрів.

Тібет вище за 5000 метрів.

Західносибірська рівнина від 0 до 200 метрів.


3. 1 градус дуги екватора має протяжність 111,3 км. Визначити ширину Африки по екватору, якщо значення довготи на заході континенту 10 градусів схд і 43 градуси схд на сході.

Протяжність Африи по екватору в градусах складає 43-10=33

Протяжність в кілометрах 33х111,3=3672,9 км.

4. Які координати буде мати точка Землі, що є антиподом міста Києва?

Київ ( 51 градус пн. ш. і 31 градус сх. д. )

Точка-антипод: 51 градус пд. ш. і 180 – 31 = 149 градусів зх. д.

5. Доба містить 24 години. За добовий оберт Землі всі її точки описують коло – 360 градусів. 1 градус містить 60 мінут дуги кола. 1 година містить 60 хвилин. Визначити на скільки мінут дуги переміститься будь-яка точка планети за одну хвилину часу.

360:24=15 за годину Земля обернеться на 15 градусів.

15х60=900 15 градусів містять 900 мінут, які припадають на 60 хвилин часу.

900:60=15 за хвилину часу Земля обернеться на 15 мінут.

6. На карті масштабу 1 : 90 000 000 відстань від Києва до Парижа становить 2,2 см. Визначити дійсну відстань між містами.

Переводимо числовий масштаб у іменований 1 : 90 000 000 це в 1 см – 900км

Визначаємо дійсну відстань : 900 множимо на 2,2 виходить 1980км.

Банк тестових, теоретичних та практичних завдань.

7 клас тести відповіді

1. Збирання первинної географічної інформації забезпечують:

а) спостереження і вимірювання а

б) карти і графіки

в) діаграми і профілі

2. Материк, через який проходять всі мередіани – це:

а) Африка

б) Австралія

в) Антарктида в

3. Материк, що складається з двох частин світу – це:

а) Африка

б) Євразія б

в) Австралія

4. Частина світу, що складається з двох континентів – це:

а) Америка а

б) Австралія

в) Анктартида

5. Вся Україна живе за місцевим часом годинного поясу:

а) першого

б) другого б

в) третього

6. В результаті зіткнення океанічної і материкової літосферних плит утворюються

а) серединно – океанічні хребти

б) гори на суходолі і жолоби в океані б

в) тільки гори на суходолі

7. Серединно океанічні хребти утворюються внаслідок:

а) розходження океанічних плит а

б) зіткнення материкових плит

в) зіткнення материкових і океанічних плит

8. Наймолодші за віком гори:

а) Апалаччі

б) Скандинавські

в) Альпи в

9. Субекваторіальний тип клімату формують такі чинники:

а) мусони

б) екваторіальні і тропічні повітряні маси б

в) пасати

10. Екваторіальний тип клімату формує:

а) екваторіальна і тропічна повітряна маса

б) екваторіальна повітряна маса б

в) тропічна повітряна маса

11. Визначальним чинником клімату в низьких і високих широтах є:

а) температура а

б) опади


в) повітряні маси

12. Найбільшим зональним комплексом географічної оболонки є:

а) природні зони

б) географічні пояси б

в) материки і океани

13. Визначальним чинником природної зони є:

а) рослинність і тваринний світ а

б) річний хід температур

в) коефіцієнт зволоження

14. Тихий океан не омиває берегів:

а) Африки а

б) Австралії

в) Антарктиди

15. Першим європейцем, що побачив східну частину Тихого океану був:

а) Фернан Магелан

б) Васко Нуньєс де Бальбоа б

в) Френсіс Дрейк

16. Острівні пасма і глибоководні жолоби в Тихому океані відповідають:


а) материковому типу земної кори

б) океанічному типу земної кори

в) перехідній зоні між материковою і океанічною земною корою в

17. Найпотужнішою течією Тихого океану є:

а) течія Західних Вітрів а

б) Куросіо

в) Південна пасатна

18. Найглибший жолоб Атлантики:

а) Південний Сандвічів

б) жолоб Романш

в) жолоб Пуерто-Ріко в

19. Тепла течія Атлантики :

а) Фолклендська

б) Гвіанська б

в) Бенгельська
20. Холодна течія Атлантики :

а) Бразильська

б) Гвінейська

в) Канарська в

21. Найпрозоріша вода в морі :

а) Веддела а

б) Саргасовому

в) Карибському

22. Найкрутіший у світі материковий схил знаходиться в затоці Індійського океану:

а) Перській

б) Великій Австралійській

в) Бенгальській в

23. Тепла течія Індійського океану :

а) Сомалійська

б) течія мису Голкового б

в) Західноавстралійська

24. Мадагаскар від Африки відділяє протока :

а) Десятого Градуса

б) Баб-ель-Мандебська

в) Мозамбіцька в

25.Найсолоніше море Світового океану :

а) Андаманське

б) Червоне б

в) Аравійське

26. Найбільший у світі постачальник нафти це район шельфу затоки :

а) Перської а

б) Аденської

в) Оманської

27. Більшу частину дна Північного Льодовитого океону становить:

а) шельф а

б) материковий схил

в) улоговини

28. Живого сучасника минулих геологічних епох кистеперу рибу латимерію спіймали в океані:

а) Північному Льодовитому

б) Індійському б

в) Тихому

29. Європеєць, що вперше обігнув Африку і дослідив її східні береги:

а) Бартоломеу Діаш

б) Фернан Магелан

в) Васко да Гама в

30. Серед материків тропічних широт найжаркіший:

а) Австралія

б) Південна Америка

в) Африка в

31) Першим європейцем, що дослідив внутрішні райони Африки був:

а) Олександр Гумбольдт

б) Давід Лівінгстон б

в) Генрі Стенлі

32. Переважаючі форми рельєфу на африканському материку:

а) височини і плоскогір”я 500 – 1000 м.

б) рівнини з висотою 200 – 500 м.

в) рівнини з висотою 200 – 1000 м. в

33. Найвища вершина Африки

а) г. Кенія

б) влк. Кіліманджаго б

в) влк. Карасімбі

34. Найглибше озеро Африки:

а) Чад


б) Вікторія

в) Танганьїка в

35. Найбільші за площею природні зони Африки:

а) савани а

б) пустелі

в) гілеї


36. Окапі і горили мешкають в:

а) саванах

б) екваторіальних лісах б

в) перемінно – вологих лісах

37. У кратері згаслого вулкана розташований національний парк Африки:

а) Нгоронгоро а

б) Серенгеті

в) Амбоселі

38. Острів Мадагаскар насиляють представники раси:

а) екваторіальної

б) Європеоїдної

в) монголоїдної в

39. В екваторіальних лісах мешкає африканський народ:

а) масаї


б) пігмеї б

в) бербери

40. З названих країн Африки не була колонією:

а) Нігерія

б) Ефіопія б

в) Сенегал

41. Єдиною розвиненою країною Африки є:

а) Єгипет

б) Мозамбік

в) Південна Африка вКаталог: img
img -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
img -> Програма фізична культура для спеціальних медичних груп у
img -> Історичний нарис розвитку обчислювальної техніки
img -> Методичні матеріали для сільських бібліотекарів дба бібліотеки Горохів -2013
img -> Про затвердження Порядку підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) 57 Змінити назву Положення
img -> Програма література (російська та зарубіжна)
img -> Конспекти уроків за новим Державним стандартом
img -> Природознавство 4 клас


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка