ГосподарстваСкачати 150.37 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір150.37 Kb.
ТипМетодичні вказівки
MIHICTEPCTBO ОСВ1ТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

XAPKIBCЬKA НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

О.В. Чеботарьова , І.О. Мікуліна

МЕТОДИЧНІ ВКА3ІВКИ

до виконання самостійної роботи з дисципліни
«МЕТРОЛОГІЧНЕ ТА НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ»
(для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності

6.092100 – Охорона праці в будівництві)

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Метрологічне та нормативне забезпечення охорони праці” (для студентів 4 курсу денної форми навчання спец. 6.092100 – «Охорона праці в будівництві») / Укл. Чеботарьова О.В., Мікуліна І.О. -Харків: ХНАМГ, 2008 – 12 с.
Укладачі: О.В. Чеботарьова , І.О. Мікуліна

Рецензент: В.Е. Абракітов
Рекомендовано кафедрою БЖД, протокол № 12 від 07.05.2007 р.

ЗМІСТ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ……………………………………...

3

2. ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА……………….

8

3. ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ……

9

ДОДАТОК……………………………………………………………

10

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………

11

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Робоча навчальна програма з дисципліни "Метрологічне та нормативне забезпечення охорони праці (для студентів 4 курсу денної форми навчання спец. 6.092100 – Охорона праці в будівництві)" на основі СВО ХНАМГ ПНД передбачає самостійне вивчення окремих питань згідно із змістом i тематикою дисципліни. Самостійна робота е складовою частиною навчального процесу на piвнi підготовки бакалаврів i сприяє розвитку навичок до самостійного вирішення питань безпеки праці з вимірювальними приладами у практичній діяльності.

Мета самостійної роботи - доповнення i закріплення знань, набутих при вивченні теоретичного курсу, активізація творчих здібностей студентів, розвиток навичок роботи з нормативною i технічною літературою, довідниками, а також підготовка до самостійного створення безпечних та нешкідливих умов праці в уcix сферах виробництва.

Мета самостійної роботи - доповнення i закріплення знань, набутих при вивченні теоретичного курсу, активізація творчих здібностей студентів, розвиток навичок роботи з нормативною i технічною літературою, довідниками, а також підготовка до самостійного створення безпечних та нешкідливих умов праці в ycix сферах виробництва.

Метрологія (від грецьких метром — міра і логос — вчення) — це вчення про вимірювання, методи та засоби, за допомогою яких досягається потрібна точність; це - наука з єдиними принципа­ми методами, засобами.

На сучасному етапі розрізняють теоретичну метрологію, яка розглядає загальні теоретичні проблеми вимірювання, історичну метрологію, законодавчу метрологію, що охоплює комплекси взаємозв'яза­них загальних правил, вимог і норм, а також інші питання, які потребують регламентації і контролю з боку держави, прикладну метрологію, яка вирішує питання практичного застосування методів і засобів вимірювання.

Метрологія — наукова основа контролю якості. Прикладні дис­ципліни цієї науки дозволяють нормувати кількісні характеристи­ки якості продукції й процесів, виявляти ступінь точності й на­дійності результатів вимірювання, що необхідні для поелементного контролю якості продукції на всіх етапах її проектування, ви­готовлення і експлуатації.Вимірювальна техніка — одна з складових частин матеріально-технічної бази забезпечення якості продукції. Вона являє собою сукупність методів і засобів вимірювання, яка дає повну і до­стовірну інформацію про властивості речовин, матеріалів і виро­бів, про характеристики технологічних процесів. Базуючись на єдності мір і одноманітності вимірювань, за допомогою вимірю­вальної техніки можна однозначно визначити рівень якості .

Процес вимірювання, в результаті якого одержують дані про зна­чення фізичних величин, є процесом інформаційним. Характер впливу цієї інформації визначається її точністю і достовірністю.

Основна характеристика одноманітності засобів вимірювання — відповідність їх точності встановленим нормам. Досягнення цього тіс­но пов'язане з важливою їх властивістю — надійністю. Відповідність показників встановленим нормам залежить від досконалості методик і періодичності перевірки та випробування засобів вимірювання.

Під метрологічною надійністю засобів вимірювання розуміють, їх властивість зберігати на заданому рівні свої показники про­тягом потрібного часу.

Державна система забезпечення єдиних умов вимірювання (ДСВ) дозволяє одержати гарантовані достовірні результати ви­мірювання, необхідні для успішного рішення проблеми підвищен­ня якості деталей, вузлів, складових частин і механізмів. Забезпе­чення достовірності результатів вимірювання — найбільш складна технічна задача проблеми якості, її складність полягає в тому, що на відміну від конструкторських робіт і технологічних операцій результати вимірювання практично не контролюються.

ДСВ—це комплекс взаємопов'язаних правил і положень, які визначають організацію і методику метрологічної підготовки та виконання, обробки і оформлення результатів вимірювання, ком­плекс заходів по забезпеченню єдності вимірювання, які здійсню­ються державою і відомчими метрологічними службами відповід­но до цих правил і положень.

Головна мета ДСВ—забезпечити оцінку точності результатів вимірювання у державі з гарантованою ймовірністю.

Основні задачі ДСВ:


  • встановлення одиниць вимірювання фізичних величин, що до­пускаються до застосування в нашій державі;

  • розробка раціональної системи передачі розмірів одиниць вимірю­вання фізичних величин від еталонів до робочих засобів вимірювання;

  • прийняття одноманітної системи нормування метрологічних характеристик засобів вимірювання, а також показників точності і достовірності результатів вимірювання;

  • встановлення єдиних правил виконання всіх робіт по забезпе­ченню єдності вимірювання (правил законодавчої метрології), своєчасної заміни і доповнення правил законодавчої метрології відповідно до змін потреб господарства держави, а та­кож у зв'язку з новими науковими відкриттями і досягненнями, постійний контроль за виконанням правил законодавчої метроло­гії у всіх галузях господарства держави;

  • встановлення прав і обов'язків державних і відомчих органів метрологічної служби щодо забезпечення єдності вимірювання.

ДСВ встановлено дві категорії нормативних документів: базові і документи, які конкретизують загальні вимоги базових норма­тивних документів відповідно до окремих областей вимірювання, вимірювальних процесів і типів засобів вимірювання. Базові нор­мативні документи регламентовано ГОСТ 8.001-80, ГОСТ 8.002-80, ГОСТ 8.009-84, ГОСТ 8.010-72, ДСТУ 3651.0-97, ДСТУ 3651.1-97, ДСТУ 3651.2-97, ДСТУ 2681 -94.

Вивчення дисципліни “Метрологічне та нормативне забезпечення охорони праці”, згідно ПНД ХНАМГ, передбачено в 8-му семестрі денної форми навчання, тобто на завершальному етапі підготовки бакалаврів. Дисципліна є обов'язковою і складається з лекційного курсу, лабораторних робіт, і, звичайно, самостійної роботи на яку відводиться 42 години. Тому дані методичні вказівки передбачають самостійне опрацювання студентами таких важливих питань як питання вивчення небезпечних та шкідливих виробничих факторів згідно з ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.; знайомство з метрологічними характеристиками приладів для контролю параметрів мікроклімату; характеристиками приладів для контролю шкідливих речовин у повітрі робочої зони; з метрологічними характеристиками приладів віброакустичної апаратури, а також методами ix застосування.

В ході самостійної роботи над окремими темами дисципліни студенти вивчають нормативну документацію, додаткову літературу, придбають навички користування довідковими посібниками, розвивають навички самостійного рішення питань по безпечній організації робіт.

2. ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

На самостійну роботу, згідно з робочою навчальною програмою дисципліни "Метрологічне та нормативне забезпечення охорони праці", передбачено 42 години. Нижче наведено перелік матеріалу (таблиця), який студент повинен вивчити самостійно й оформити у вигляді звіту.

Звіти про самостійну роботу студенти подають викладачеві напередодні проведення заліку, оскільки вони є необхідною умовою виконання навчальної програми. При відсутності звіту про виконання самостійної роботи студент до складання заліку не допускається.Таблиця.

п/п

Самостійна робота студента

Кількістьгодин

Література

1.

Вивчення положень ГОСТ 12.0.005-84 ССБТ Метрологическое обеспечение в области безопасности труда

3

1

2.

Вивчення небезпечних та шкідливих виробничих факторів згідно з ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

3

2

3.

Знайомство з метрологічними характеристиками приладів для контролю параметрів мікроклімату i методами ix застосування.

3

3-5

4.

Знайомство з метрологічними характеристиками приладів для контролю шкідливих речовин у повітрі робочої зони i методами ix застосування.

3

3-5

5.

Знайомство з метрологічними характеристиками приладів віброакустичної апаратури i методами виміру шуму й вібрації

3

3-5

6.

Знайомство з метрологічними характеристиками технічних засобів, що забезпечують безпечну експлуатацію електроустановок.

3

3-5

7.

Оформлення звіту i підготовка до його захисту.

9
8.

Підготовка студентів до оформлення та захисту лабораторних робіт

9
9.

Підготовка до тестування зі змістового модулю №1

3

1-3

10.

Підготовка до тестування зі змістового модулю №2

3

3-5
Усього

42
3. ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Вивчення рекомендованого для самостійної роботи матеріалу треба виконувати послідовно. Самостійна робота, запропонована у п.п. 1-2 повинна проводитися паралельно з викладенням лекційного матеріалу відповідної тематики.

Кожне завдання п. 3-6 оформлюють під окремою назвою. Воно повинно містити довідки про методи застосування того чи іншого приладу, його ескіз з вказівкою складових частин, опис принципу дії та інші матеріали.

ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ІЗ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

І ПІДГОТОВКА ДО ЙОГО ЗАХИСТУ – 9 год

Під час самостійної роботи студент складає звіт, який підтверджує виконання встановленої програми. При відсутності звіту про самостійну роботу студент не допускається до складання заліку. Звіт про самостійну роботу містить письмові доповіді-реферати за встановленими темами.

Звіти оформляють на аркушах паперу формату А4 (210 х 297 мм). Звіти виконують рукописним, машинописним (за допомогою комп’ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу. Текст роботи слід друкувати, додержуючись таких розмірів берегів: верхній-20, лівий-30, нижній-25, правий-15 мм.

Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, повинні бути чорного кольору; щільність вписаного тексту має максимально наближатись до щільності основного зображення.

Помилки, описки й графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлене має бути чорного кольору.

Сторінки роботи слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації упродовж усього тексту звіту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Приклад титульного аркуша наведено в Додатку 1.ДОДАТОК 1
Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

Кафедра безпеки життєдіяльності

ЗВІТ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ
з курсу «Метрологічне та нормативне забезпечення охорони праці»
студента 4 курсу гр.ОПБ
(П.І.Б. студента)

Викладач:


__________________________

Харків, 200____СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. ГОСТ 12.0.005 – 84 ССБТ Метрологическое обеспечение в области безопасности труда.

2. ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

3. Метрологическое обеспечение безопасности труда/Колл. авт.; под. Ред. И.Х.Солоняга. Т.1-2.- М.: Изд-во стандартов, 1989.- 240 с.,ил.

4. Поліщук Є.С., Дорожовець М.М., Яцук В.О. та ін. Метрологія та вимірювальна техніка: Підручник/ Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М. Ванько, Т.Г. Бойко; За ред. Проф. Є.С. Поліщука.- Львів: “Бескід Біт”,2003.-544 с.

5. Т.М. Алиев, Тер-Хачатуров. Измерительная техника: Уч. пособие для технических вузов.-М.: Высш.шк., 1991.- 382 с.НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Метрологічне та нормативне забезпечення охорони праці (для студентів спеціальності 6.092100 “Охорона праці в будівництві)

Укладачі: Олександра Вячеславівна Чеботарьова

Ірина Олексіївна Мікуліна

Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2008, поз.195М

Підп.до друку 19.03.2008 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 0,5 Обл.-вид.арк .1,0

Замовл. №___ Тираж 50 прим.
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ61002, Харків, вул. Революції, 12

Скачати 150.37 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка