Характеристика педагогічної діяльностіСкачати 407.31 Kb.
Дата конвертації31.10.2017
Розмір407.31 Kb.
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з навчальної дисципліни Вступ до спеціальності
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

ТЕМА: ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У результаті підготовки до заняття студенти повинні:Знати – значення поняття “педагог”, “учитель”; види педагогічної діяльності, суб'єкт та об'єкт педагогічної діяльності; особливості та специфіку педагогічної діяльності; структуру, функції педагогічної діяльності.

Уміти – визначати основні компоненти педагогічної діяльності, характеризувати функції педагогічної діяльності, володіти категоріальним апаратом, обґрунтовувати соціальну роль педагогічної професії.

План заняття

1. Соціальна сутність педагогічної діяльності.

2. Структура педагогічної діяльності.

3. Функції педагогічної діяльності.

4. Творчий характер педагогічної діяльності.

5. Сучасні вимоги до педагогічної діяльності.Завдання для самостійного пошуку

Репродуктивний рівень:

1. Підберіть та занотуйте цитати про особистість вчителя та суспільну роль педагогічної професії.

2. Обґрунтуйте у чому полягає специфіка педагогічної діяльності.

Частково-пошуковий рівень:

1. Напишіть повідомлення на тему “Виникнення і становлення педагогічної професії”.

2. Прочитайте книжки В.О.Сухомлинського “Серце віддаю дітям” і А.С.Макаренка “Педагогічна поема”. Яке враження вони на Вас справили? Які нюанси педагогічної професії Вам відкрились? Що Ви взяли для себе на майбутнє з цих педагогічних творів?

Творчий рівень:

1. Написати твір-роздум на тему за вибором: “Школа майбутнього”, “Я педагог майбутнього”, “Мій ідеал учителя”.Основна література

1. Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие / А.С.Боботова, Т.В.Леонтьева. – М. : Академия, 2000.

2. Волкова Н.П. Педагогіка : навчальний посібник / Н.П.Волкова. – К. : Академія, 2001. – Р. 5.1.

3. Вступ до спеціальності : навчально-методичний посібник для студентів педагогічних закладів освіти / за ред. Н.І.Яковець. – Ніжин : НДПУ, 2003. – 89 с.

4. Галузинський В. М. Педагогіка : теорія та історія : навчальний посібник / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – К. : Вища школа, 1995. – С. 39-49.

5. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У.Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – С. 250-251, С. 263, С. 341.

6. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). – К., 1994. – 62 с.

7. Державна програма “Вчитель” // Директор школи. – 2002. – № 23-24 (червень). – С. 3-23.8. Закон України “Про освіту”. – К. : Генеза, 1996. – 36 с.

9. Концепція педагогічної освіти України. К. : Либідь, 1991. 28 с.

10. Кузьмінський А.І. Педагогіка : підручник / А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2004. – Р. 1.1.

11. Мазоха Д.С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності) : навчальний посібник / Д.С.Мазоха. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – Тема 5.

12. Максимюк С.П. Педагогіка : навчальний посібник / С.П.Максимюк. – К. : Кондор, 2005. – Ч.І. Тема 10., Ч.ІІ. Тема 3.4.

13. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навчальний посібник / Н.Є.Мойсеюк. – К. : ВАТ КДНК, 2001. – Ч.І.Тема 5.

14. Національна доктрина розвитку освіти України // Освіта України. – 2002. – 23 квітня. – С. 4-6.

15. Нісінчук А.С. Педагогіка : підручник / А.С.Нісінчук. – К. : Атака, 2007. – 344 с.

16. Семиченко В.А. Моделювання структури педагогічної діяльності / В.А.Семиченко. – Ялта : НМЦ “Надія”, 2000. – 76 с.

17. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям / В.О.Сухомлинський // Вибрані твори : В 5 т. – К., 1976. – Т. 3. – С. 162-167.

18. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / В.О.Сухомлинський // Вибрані твори : В 5 т. – К., 1976. – Т. 2. – С. 420-654.

19. Теоретичні основи педагогіки / за ред. О.Вишневського. – Дрогобич : Коло, 2001. –Лекція 4.

20. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії / М.М.Фіцула. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2005. – Р.1.

21. Щербань П.М. Прикладна педагогіка : навчально-методичний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів / П.М.Щербань. – К. : Вища школа, 2002. – Р. 5.1.

22. Ягупов В.В. Педагогіка : навчальний посібник / В.В.Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – Тема 6.

Додаткова література

1. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! / Ш.А.Амонашвили. – М. : Просвещение, 1983. – С.8-15.

2. Антонець М. Проблема педагогічної творчості вчителя у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського / М.Антонець // Рідна школа. – 2006. – № 9. – С. 7-10.

3. Букач М. Педагогічна культура вчителя / М.Букач // Рідна школа. – 1997. – № 3-4. – С. 48-49.

4. Виговська О. Сучасна діяльність учителя основної школи як дидактична категорія / О.Виговська // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 3. – С. 80-88.

5. Вікова та педагогічна психологія / за ред. О.В.Скрипченко, Л.В.Долинської, З.В.Огороднійчук. – К. : Каравела, 2007. – Р. ХІІ.

6. Зязюн І.А. Краса педагогічної дії : навчальний посібник для вчителів, аспірантів, студ. серед. та вищих навч. закладів / І.А.Зязюн, Г.М.Сагач. – К., 1997. – 302 с.

7. Кан-Калик В.А. Педагогическое творчество / В.А.Кан-Калик, И.Д.Никадров. – М. : Педагогика, 1990. – 144 с.

8. Левченко Т.І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах / Т.І.Левченко. – Вінниця : Нова книга, 2002. – 512 с.

9. Педагогіка : хрестоматія / уклад. А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – Р. 1-2.

10. Практикум з педагогіки : навчальний посібник / за заг. ред. О.А.Дубасенюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – Р. 1.4.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

ТЕМА: ОСОБИСТІСТЬ ВЧИТЕЛЯ. ВИМОГИ ДО ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ

У результаті підготовки до заняття студенти повинні:Знати – значення поняття “вчитель”; соціальну роль вчителя; вимоги до особистості вчителя у відповідності до Закону України “Про освіту” і програми “Вчитель”; домінантні, периферійні та професійно недопустимі якості вчителя; структуру професійної компетентності вчителя; компоненти педагогічної майстерності; зміст теоретичної, практичної та психологічної готовності вчителя до педагогічної професії.

Уміти – характеризувати особистість вчителя відповідно до сучасних вимог; володіти категоріальним апаратом; діагностувати власні педагогічні здібності та якості; визначати компоненти педагогічної майстерності.

План заняття

1. Сучасні вимоги до особистості вчителя.

2. Педагогічні здібності та їх значення у професійному становленні вчителя.

3. Компоненти педагогічної майстерності.

4. Професіограма вчителя.

Завдання для самостійного пошуку

Репродуктивний рівень:

1. Зробіть виписки із Закону України “Про освіту” та програми “Вчитель” про вимоги до особистості вчителя.

2. Тезово законспектуйте Концепцію педагогічної освіти.

3. Обґрунтуйте об’єктивність вимог до вчителя національної школи. Чи був у Вас улюблений учитель? Які риси його особистості імпонували Вам найбільше?Частково-пошуковий рівень:

1. Проаналізуйте особливості своєї особистості у плані вимог до сучасного вчителя. Над якими якостями вам потрібно буде попрацювати, щоб досягти бажаних результатів?

2. Підготуйте повідомлення на одну з тем: “Професійна етика вчителя”, “Педагогічний такт учителя”, “Моральна культура вчителя”.

Творчий рівень:

1. Що б ви додали до змісту “Клятви учителя” із книги Ш.О.Амонашвілі “Єдність мети”?

2. Продіагностуйте себе за характеристикою типів професій. Чи є у вас схильності до педагогічної професії?

Завдання для контролю та самоконтролю

1. Розкрийте особливості праці вчителя і сучасні вимоги до нього?

2. Про яку якість вчителя говорять: “Загальновизнана учнями та їхніми батьками значущість достоїнств й заснована на цьому сила його виховного впливу на дітей”:

а) педагогічний такт;

б) педагогічна майстерність;

в) авторитет.

3. У чому соціально-економічна роль праці вчителя в сучасних умовах?

4. Чим практична готовність вчителя відрізняється від теоретичної?

5. Сформуйте етапи професійного становлення у логічній послідовності:

а) етап вибору професії (дослідження);

б) етап професійного спаду;

в) етап збереження досягнутого;

г) етап росту;

д) етап зміцнення кар’єри.

6. У чому має проявлятись тактовність педагога?

7. Визначальною ознакою педагогічної майстерності є:

а) досвід;

б) освіта;

в) досконале володіння педагогічною діяльністю;

г) хороше ставлення до колег.Основна література

1. Васянович Г.П. Педагогічна етика / Г.П.Васянович. – Львів : Норма, 2005. – 344 с.

2. Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие / А.С.Боботова, Т.В.Леонтьева. – М. : Академия, 2000.

3. Волкова Н.П. Педагогіка : навчальний посібник / Н.П.Волкова. – К. : Академія, 2001. – Р. 5.1.

4. Вступ до спеціальності : навчально-методичний посібник для студентів педагогічних закладів освіти / за ред. Н.І.Яковець. – Ніжин : НДПУ, 2003. – 89 с.

5. Галузинський В. М. Педагогіка : теорія та історія : навчальний посібник / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – К. : Вища школа, 1995. – С. 39-49.

6. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У.Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – С. 250-251, С. 263, С. 341.

7. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). – К., 1994. – 62 с.

8. Державна програма “Вчитель” // Директор школи. – 2002. – № 23-24 (червень). – С. 3-23.

9. Закон України “Про освіту”. – К. : Генеза, 1996. – 36 с.

10. Концепція педагогічної освіти України. К. : Либідь, 1991. 28 с.

11. Кузьмінський А.І. Педагогіка : підручник / А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2004. – Р. 1.1.

12. Мазоха Д.С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності) : навчальний посібник / Д.С.Мазоха. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – Тема 5.

13. Максимюк С.П. Педагогіка : навчальний посібник / С.П.Максимюк. – К. : Кондор, 2005. – Ч.І. Тема 10., Ч.ІІ. Тема 3.4.

14. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навчальний посібник / Н.Є.Мойсеюк. – К. : ВАТ КДНК, 2001. – Ч.І.Тема 5.

15. Національна доктрина розвитку освіти України // Освіта України. – 2002. – 23 квітня. – С. 4-6.

16. Педагогічна майстерність / за ред. І.А.Зазюна, Л.В.Крамущенко. – К. : Вища школа, 2004. – Р. 1, 2, 5.

17. Семиченко В.А. Моделювання структури педагогічної діяльності / В.А.Семиченко. –Ялта : НМЦ “Надія”, 2000. – 76 с.

18. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям / В.О.Сухомлинський // Вибрані твори : В 5 т. – К., 1976. – Т. 3. – С. 162-167.

19. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / В.О.Сухомлинський // Вибрані твори : В 5 т. – К., 1976. – Т. 2. – С. 420-654.

20. Теоретичні основи педагогіки / за ред. О.Вишневського. – Дрогобич : Коло, 2001. – Лекція 4.

21. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії / М.М.Фіцула. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2005. – Р.1.

22. Щербань П.М. Прикладна педагогіка : навчально-методичний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів / П.М.Щербань. – К. : Вища школа, 2002. – Р. 5.1.

23. Ягупов В.В. Педагогіка : навчальний посібник / В.В.Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – Тема 6.

Додаткова література

1. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! / Ш.А.Амонашвили. – М. : Просвещение, 1983. – С. 8-15.

2. Антонець М. Проблема педагогічної творчості вчителя у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського / М.Антонець // Рідна школа. – 2006. – № 9. – С. 7-10.

3. Бобир О.В. Етикет учителя / О.В.Бобир. – К.:  Ленвіт, 2004. – 191 с.

4. Болюбаш Я. Державна національна програма “Вчитель” – поступ назустріч учителю / Я.Болюбаш // Рідна школа. – 2002. – № 10. – С. 3-7.

5. Бондар Л.С. Педагогічна культура вчителя як основа його професійної компетентності у творчій спадщині В.О.Сухомлинського / Л.С.Бондар // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 3. – С. 13-16.

6. Бондаренко В.В. Мовленнєва культура як елемент управлінського етикету / В.В.Бондаренко // Педагогіка толерантності. – 2002. – № 3-4. – С. 179-185.

7. Букач М. Педагогічна культура вчителя / М.Букач // Рідна школа. – 1997. – № 3-4. – С. 48-49.

8. Вікова та педагогічна психологія / за ред. О.В.Скрипченко, Л.В.Долинської, З.В.Огороднійчук. – К. : Каравела, 2007. – Р. ХІІ.

9. Виговська О. Сучасна діяльність учителя основної школи як дидактична категорія / О.Виговська // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 3. – С. 80-88.

10. Гриньова В. Аксіологічний підхід до проблеми педагогічної культури майбутнього вчителя / В.Гриньова // Шлях освіти. – 2002. – № 6. – С. 2-6.

11. Практикум з педагогіки : навчальний посібник / за заг. ред. О. А. Дубасенюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – Р. 1.4.

12. Коропецька О.М. Профорієнтація та профвідбір / О.М.Коропецька. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – 236 с.

13. Лукьянова М.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя / М.И.Лукьянова // Педагогика. – 2001. – № 10. – С. 56-61.

14. Мороз О.Е. Перші кроки до майстерності / О.Е.Мороз, В.Л.Омельяненко. – К. : Знання, 1992. – 112 с.

15. Нісінчук А.С. Педагогіка : підручник / А.С.Нісінчук. – К. : Атака, 2007. – 344 с.

16. Остапчук О. Система роботи учителя – основа творчої педагогічної діяльності / О.Остапчук // Рідна школа. – 2001. – № 3. – С. 21-27.

17. Педагогіка : хрестоматія / уклад. А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – Р.1-2.

18. Синиця І.О. З чого починається педагогічна майстерність? / І.О.Синиця. – К. : Радянська школа, 1979. – 167 с.

19. Ягунов В. Педагогічна майстерність та її складові / В.Ягунов // Учитель. – 2000. – № 1. – С. 35-39.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ З

ТЕМА: ПОЧАТКОВА ШКОЛА – ОСНОВНЕ МІСЦЕ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

У результаті підготовки до заняття студенти повинні:Знати основні завдання початкової школи; значення поняття “молодший шкільний вік”; індивідуальні особливості молодшого школяра.

Уміти розкривати завдання школи першого ступеня на сучасному етапі; вирізняти індивідуальні особливості молодших школярів; аналізувати фактори розвитку учнів молодшого шкільного віку; систематизувати та узагальнювати навчальний матеріал; володіти термінологією.

План заняття

1. Школа першого ступеня – початкова ланка в системі освіти України; її роль у національному відродженні.

2. Завдання школи першого ступеня в світлі Законів України “Про освіту” , “Про загальну середню освіту”.

3. Особливості розвитку сучасного молодшого школяра.

4. Врахування індивідуальних особливостей молодшого школяра в організації педагогічного процесу.

Завдання для самостійного пошуку

Репродуктивний рівень:

1. Законспектувати Декларацію прав дитини.

2. Тезово охарактеризувати права дитини на основі “Конвенції про права дитини”.

3. Ознайомитися з основними положеннями Закону України “Про охорону дитинства”.Частково-пошуковий рівень:

Підготуйте реферати на теми:

1. Школа як модель суспільства, провідний інститут виховання підростаючого покоління.

2. Кризові періоди учнів молодшого шкільного віку (вступ до школи, перехід в середню школу – початок підліткового віку).Творчий рівень:

1. Користуючись фактами сучасного життя, обґрунтуйте зростаючий вплив навчання і виховання на розвиток молодшого школяра.

2. Складіть характеристику молодшого школяра за поданою схемою:

а) П.І.П. учня;

б) домашня адреса, школа та клас, в якому навчається;

в) повний склад сім’ї;

г) професії батьків;

д) заняття у вільний час.Завдання для контролю та самоконтролю

1. Проаналізуйте відмінності вчителя початкових класів від учителя-предметника (вчителя середньої та старшої школи).

2. Розвиток – це:

а) процес становлення особистості під впливом зовнішніх і внутрішніх соціальних та природних чинників;

б) процес засвоєння людиною навчальної інформації;

в) процес і результат набуття індивідуального досвіду.

3. Виділіть характерні особливості розвитку молодшого школяра.

4. Акселерація – це:

а) випередження середньофізичних і психофізіологічних констант дитини чи підлітка;

б) значне відставання у розвитку дитини від оптимальних констант;

в) систематична і свідома діяльність людини;

г) правильної відповіді немає.

5. Середовище – це:

а) один з універсальних способів вияву групової форми буття людей;

б) індивід або група людей, які здійснюють вплив на особу або колектив;

в) все те, що оточує дитину від народження до кінця життя, починаючи з сім’ї, ближнього оточення і соціального середовища, в якому вона народжується і яке створює умови для її розвитку і виховання;

г) правильної відповіді немає.

Основна література

1. Амонашвілі Ш.О. До школи у шість років / Ш.А.Амонашвили // Педагогічний пошук. – К. : Радянська школа, 1991.

2. Вікова та педагогічна психологія / за ред. О.В.Скрипченко, Л.В.Долинської, З.В.Огороднійчук. – К. : Каравела, 2007. – Р.V.

3. Волкова Н.П. Педагогіка : навчальний посібник / Н.П.Волкова. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2002. – С. 34-88.

4. Выготский Л.С. Кризис семи лет / Л.С.Выготский // Собрание сочинений : В 6 т. – М., 1984. – Т.1. – С. 376-385.

5. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У.Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – С. 250-251, C. 263, С. 341.

6. Декларація прав дитини // Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі / упоряд. Н.Ф.Юрченко. – X. : Основа, 2006. – С. 53-56.

7. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). – К., 1994. – 62 с.

8. Державна програма “Вчитель” // Директор школи. – 2002. – № 23-24 (червень). – С. 3-23.

9. Державний стандарт початкової загальної середньої освіти // Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі / упоряд. Н.Ф.Юрченко. – X. : Основа. 2006. – С. 115-166.10. Закон України “Про загальну середню освіту” // Освіта України. – 1999. – № 25. – Ст. 5.

11. Закон України “Про освіту”. – К. : Генеза, 1996. – 36 с.

12. Закон України “Про охорону дитинства” // Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі / упоряд. Н.Ф.Юрченко. X. : Основа, 2006. С. 81-102.

13. Конвенція про права дитини // Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі / упоряд. Н.Ф.Юрченко. X. : Основа, 2006. С. 57-80.

14. Концепція педагогічної освіти України. К. : Либідь, 1991. – 28 с.

15. Костюк Г. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. Костюк. – К., 1989. –С. 374-463.

16. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підручник / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2004. – Р. 1.3.

17. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості / Н.В.Ліфарєва. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – Р.3.

18. Мазоха Д.С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності) : навчальний посібник / Д.С.Мазоха. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – С. 106-117.

19. Максимюк С. П. Педагогіка : навчальний посібник / С. П. Максимюк. – К. : Кондор, 2005. – Ч.1. Тема 3.

20. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навчальний посібник / Н. Є. Мойсеюк. – К. : ВАТ КДНК, 2001. – Р. 4.1.Тема 2.

21. Педагогіка : завдання і ситуації : практикум / уклад. : А.І.Кузьмінський, Л.П.Вовк, В.Л.Омельяненко. – К. : 3нання-Прес, 2003. – Р.1. Тема 3.

22. Практикум з педагогіки : навчальний посібник / за заг. ред. О. А. Дубасенюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – Р.1.

23. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / В.О.Сухомлинський // Вибрані твори : В 5 т. – К. : Радянська школа, 1976. – Т.1. – С. 50-206.

24. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям / В.О.Сухомлинський // Вибрані твори : В 5 т. – К. : Радянська школа, 1976. – Т.3. – С. 7-282.

25. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / В.О.Сухомлинський // Вибрані твори : В 5 т. – К., 1976. – Т.2. – С. 420- 654.

26. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти / М.М.Фіцула. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2003. – Р.11.

27. Фіцула М.М. Педагогіка : навчальний посібник / М.М.Фіцула. – К. : ВЦ “Академія”, 2002. – С. 44-59.

28. Ягупов В.В. Педагогіка : навчальний посібник / В.В.Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – Р.1. Тема 3.Додаткова література

1. Амонашвили Ш.А. Школа жизни: Трактат о начальной ступени образования, основанного на принципах гуманно-личностной педагогики / Ш.А.Амонашвили. – М. : Изд. дом Шалвы Амонашвили, 2000. – 142 с.

2. Вступ до спеціальності : навчально-методичний посібник для студентів педагогічних закладів освіти / за ред. Н.І.Яковець. – Ніжин : НДПУ, 2003. – 89 с.

3. Гринь Т. Школа майбутнього – яка вона? Роздуми вчителів і дітей / Т.Гринь, О.Шагро // Початкова освіта. – 2000. – Жовт. (№33). – С. 2-3.

4. Демченко Є. Школа – родина : потреба сьогодення / Є.Демченко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. – № 2/3. – С. 67-81.

5. Жерносек І.П. Нова школа нової України : наук.-метод. посіб. / І.П.Жерносек, В.М.Хайруліна. – Т. : Навчальна книга – Богдан, 2003. – 183 с.

6. Зязюн І.А. Педагогіка добра : ідеали і реалії : наук.-метод. посібник / І.А.Зязюн. – К. : МАУП, 2000. – 309 с.

7. Імідж школи на порозі XXI століття : практико зорієнтований посібник / АПН України, Ін-т педагогіки, Ін-т психології / редкол.: Т.С.Антоненко, І.Г.Єрмаков та ін. – К.,1998. – Ч.1. – 382 с.; Ч.2. – 1999. – 397 с.

8. Мухина В.С. Возрасная психология : феноменология развития, детство, отрочество / В.С.Мухина. – М. : Академия, 2000.

9. Подласый И.П. Педагогика начальной школы / И.П.Подласый. – М. : Владос, 2000. – 448 с.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4

ТЕМА: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ

ОСВІТИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

У результаті підготовки до заняття студенти повинні:Знати – основні документи, що регламентують процес підготовки сучасного вчителя; поняття “Болонський процес”, “кредитно-модульна система”, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні.

Уміти – володіти термінологією, характеризувати тенденції розвитку вищої освіти України на сучасному етапі. Усвідомлювати принципи та основні норми організації навчального процесу у вузі, форми організації, контролю та оцінки знань і вмінь.

План заняття

1. Модернізаціїя вищої освіти в Україні і Болонський процес.

2. Вища педагогічна освіта в Україні:

а) історія розвитку;

б) сучасний етап становлення.

3. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у педагогічних вузах України.Завдання для самостійного пошуку

Репродуктивний рівень:

1. Законспектувати права та обов’язки студента із Закону України “Про вишу освіту”.

2. Ознайомитися із Статутом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

3. Законспектувати завдання вищих закладів освіти з Державної національної програми “Освіта” (Україна XXI століття).Частково-пошуковий рівень:

1. Відвідати “Музей освіти” Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з метою ознайомлення з історією освіти нашого краю.

2. Підготувати повідомлення на основі ознайомлення з матеріалами музею.

Творчий рівень:

1. Розробіть психолого-педагогічну характеристику сучасного студента.

2. Підготуйте доповідь про видатних педагогів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (М.Стельмаховича, Б.Ступарика та ін.).

Завдання для контролю та самоконтролю

1. В Україні існують такі кваліфікаційні рівні вищої освіти:

а) молодший спеціаліст;

б) бакалавр;

в) старший спеціаліст;

г) магістр.

2. Самостійний розподіл курсу на частини, у межах яких вивчаються одне чи група споріднених фундаментальних понять, законів, явищ – це:

а) кредит;

б) модуль;

в) семестр;

г) блок.

Основна література

1 Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України : історія, теорія : підручник для студентів, аспірантів / А.М.Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 500 с.

2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи / С.С.Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 300 с.

3. Вища освіта і наука – пріоритетні сфери розвитку суспільства у XXI ст. // Інформаційний збірник МОП України. – 2003. – № 8. – С. 3-14.

4. Вища освіта України і Болонський процес / за ред. В.Г.Кременя. – Тернопіль : Навчальна книга, 2004. – 384 с.

5. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). – К. : Райдуга, 1994. – 61 с.

6. Закон України “Про вищу освіту” // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 20. – Ст. 134.

7. Закон України “Про освіту”. – К. : Генеза, 1996. – 36 с.

8. Каленюк І. Рух Європи до суспільства знань, Болонський процес і Україна / І.Каленюк, К.Корсак // Вища освіта України. – 2004. – № 3. – С. 22-29.

9. Концепція педагогічної освіти України. – К. : Либідь, 1991. – 28 с.

10. Кремень В. Підвищення ефективності вищої школи, освіти і науки як дієвого чинника суспільного розвитку та інтеграції в європейське співтовариство / В.Кремень // Вища школа. – 2003. – № 6. – С. 3-24.

11. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи / А.І.Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с.

12. Лекції з педагогіки вищої школи / за ред. В.І.Лозова. – Харків : ОВС, 2006. – 496 с.

13. Мазоха Д.С. На шляху до педагогічної професії. Вступ до спеціальності / Д.С.Мазоха. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – Тема 1, 2.

14. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії / М.М.Фіцула. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2005. – Р.ІІІ, ІV.

15. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи / М.М.Фіцула. – К. : Академвидав, 2006. – 352 с.

Додаткова література

1. Андрущенко В. Основні тенденції розвитку вищої освіти на рубежі століть / В.Андрущенко // Вища освіта України. – 2002. – № 1. – С.11-17.

2. Гончаренко С. Фундаменталізація освіти як дидактичний принцип / С.Гончаренко // Шлях освіти. – 2008. – № 1. – С. 2-6.

3. Корсак К.В. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів / К.В.Корсак. – К. : МАУП-МКА, 1997. – 208 с.

4. Левківський К. Підготовка сучасного вчителя згідно з вимогами Болонського процесу / К.Левківський // Освіта України. – 2008. – 22 лютого.

5. Литвин О. Болонський процес і наші державні стандарти / О.Литвин // Вища освіта України. – 2004. – № 3. – С. 42-45.

6. Мамаєв Л. Нові технології навчання у ВНЗ / Л.Мамаєв // Рідна школа. – 2002. – № 4. – С. 68-70.

7. Мостова І. Першокурснику : поради психолога / І.Мостова. – К. : Тандем, 2000. – 76 с.

8. Паламарчук В. Європейський вибір вищої освіти / В.Паламарчук, Л.Даниленко // Управління освітою. – 2004. -– № 18. – С. 4-5.

9. Поляков М. Болонський процес : зближення, а не уніфікація / М.Поляков // Вища освіта України. – 2004. – № 2. – С. 47-50.

10. Сікорський П. Кредитно-модульна технологія у вищих навчальних закладах / П.Сікорський // Шлях освіти. – 2004. – № 7. – С. 29-34.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5-6

ТЕМА: СПЕЦИФИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

У результаті підготовки до заняття студенти повинні:Знати – сутність понять самостійна робота, культура розумової праці, наукова ораганізація праці, режим дня, режим праці і відпочинку, умови збереження працездатності, раціональні прийоми самостійної роботи, самоосвіта студентів, самостійна науково-дослідна робота.

Уміти – володіти термінологією; скласти режим дня; працювати з бібліографічними виданнями, каталогами та картотеками, володіти методикою роботи з книгою, вміти фіксувати інформацію у вигляді виписок, плану, таблиці, тез, конспекту; оформляти результати самостійної науково-дослідної роботи у вигляді реферату.

План заняття

1. Зміст, форми та види самостійної роботи студентів.

2. Методика підготовки студента до лекції, семінарського і практичного заняття, заліків та іспитів.

3. Самостійна науково-дослідницька робота студентів.

4. Методика пошуку та опрацювання літературних джерел.

Завдання для самостійного пошуку

Репродуктивний рівень:

1. Відвідати Наукову бібліотеку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з метою набуття навичок пошуку та роботи з літературними джерелами, бібліогрфічними виданнями, каталогами та картотеками.

2. Дібрати бібліографію до теми “Педагогічна етика”.

3. Скласти план, написати конспект статті: Левківський К. Підготовка сучасного вчителя згідно з вимогами Болонського процесу / К.Левківський // Освіта України. – 2008. – 22 лютого.Частково-пошуковий рівень:

1. Методика роботи з книгою.

2. Наукова організація праці студента.

Творчий рівень:

1. Складіть програму самостійної позааудиторної роботи з підвищення своєї культури розумової праці. До неї можна включити такі пункти:

а) вивчення науково-методичної літератури з питань навчання й виховання;

б) ознайомлення з передовим педагогічним досвідом;

в) оволодіння технологією педагогічної майстерності (за допомогою спеціальних вправ у процесі безвідривної практики);

г) формування якостей особистості вчителя-вихователя.Завдання для контролю та самоконтролю

1. Сучасні вузи будують процес навчання студентів на базі поєднання різних форм його організації, а саме:

а) лекції;

б) семінарські заняття;

в) диспути;

г) курсові та дипломні роботи;

д) дискусії.

2. Розкрийте етапи реалізації самостійної науково-дослідної роботи студентів у педагогічних навчальних закладах.Основна література

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України / А.М.Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 500 с.

2. Вступ до спеціальності : навчально-методичний посібник для студентів педагогічних закладів освіти / за ред. Н.І.Яковець. – Ніжин : НДПУ, 2003. – 89 с.

3. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). – К. : Райдуга, 1994. – 61 с.

4. Практикум з педагогіки : навчальний посібник / за заг. ред. О. А. Дубасенюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – Р.1.

5. Закон України “Про вищу освіту” // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 20. – Ст. 134.6. Закон України “Про освіту”. – К. : Генеза, 1996. – 36 с.

7. Концепція педагогічної освіти України. – К. : Либідь, 1991. – 28 с.

8. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи / А.І.Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с.

9. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті. – К. : Шкільний світ, 2002. – 24 с.

10. Мазуха Д.С. На шляху до педагогічної професії. Вступ до спеціальності / Д.С.Мазоха. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – Тема 3.

11. Радченко И.П. НОТ учителя : книга для учителя / И.П.Радченко. – М. : Просвещение, 1989. – 238 с.

12. Тягур Р.С. Основи педагогічних досліджень : навчально-методичний посібник / Р.С.Тягур. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – С. 15-31, С. 47-84.

13. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії / М.М.Фіцула. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – Р.V.

14. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи / М.М.Фіцула. – К. : Академвидав, 2006. – 352 с.

15. Шайдур І. Психолого-педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів / І.Шайдур // Рідна школа. – 2000. – № 3. – С. 54-55.

16. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності / В.М.Шейко, Н.М.Кушнаренко. – К. : Знання, 2004. – 307 с.

Додаткова література

1. Буряк В. Керування самостійною роботою студентів / В.Буряк // Вища школа. – 2001. – № 4-5.

2. Елканов С.Б. Профессиональное самовоспитание учителя / С.Б.Елканов. – М. : Просвещение, 1986. – 143 с.

3. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень : навч. посібник / А.С.Філіпенко. – К. : Академвидав, 2005. – 208 с.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

ТЕМА: ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

У результаті підготовки до заняття студенти повинні:Знати – зміст і роль професійних комунікативних якостей; стилі та стадії педагогічного спілкування; специфіка комунікативних засобів педагога.

Уміти – розрізняти стилі педагогічного спілкування; оперативно і правильно орієнтуватися в постійно змінюваних умовах спілкування; застосовувати знання про культуру спілкування при розв’язанні педагогічних ситуацій.

План заняття

1. Значення культури педагогічного спілкування вчителя.

2. Стилі педагогічного спілкування.

3. Стадії педагогічного спілкування.

4. Індивідуальний стиль спілкування педагога.

Завдання для самостійного пошуку

Репродуктивний рівень:

1. Доберіть бібліографію до даної теми.

2. Тезово обґрунтуйте, які особистісні риси педагога сприяють ефективному педагогічному спілкуванню. Чи властиві вони Вам?

3. З книги “Сто порад вчителю” виписати поради щодо ефективної організації педагогічного спілкування.Частково-пошуковий рівень:

1. Професіоналізм у педагогічному спілкуванні.

2. Індивідуальний стиль педагогічного спілкування.

3. Перегляньте педагогічні журнали “Рідна школа” та знайдіть публікації, в яких висвітлено питання педагогічного спілкування і його місце в професійній діяльності. Зробіть анотації статей.

4. На основі книги В.О.Сухомлинського “Серце віддаю дітям” написати повідомлення на теми:

1) Особливості педагогічного спілкування вчителя з молодшими школярами.

2) Творче спілкування педагога з учнями.

Творчий рівень:

1. Складіть власні правила спілкування педагога з учнями; батьками учнів, колегами.

2. Змоделювати педагогічну ситуацію як одиницю процесу, організованого способом взаємодії вчителя й учнів в авторитарному, ліберальному стилях.

3. Проаналізуйте можливі наслідки впливу на особистість того чи іншого стилю спілкування.Завдання для контролю та самоконтролю

1. Що таке спілкування? Для чого спілкуватися? Здатність до спілкування вроджена чи набута?

1. У чому полягає сутність педагогічного спілкування, і в чому ви вбачаєте його відмінність від загальнолюдського спілкування?

2. Ви їздите на навчання в громадському транспорті. Спробуйте щодня, вибравши незнайомого пасажира, вгадати його професію, службовий, громадський і сімейний стан, біографію тощо. Намагайтеся з’ясувати для себе, що саме в його зовнішності, поведінці, мові дає вам підставу для того чи іншого припущення.

3. Визначте роль і місце комунікативних якостей педагога у професійній діяльності.

4. Проаналізуйте основні умови ефективності педагогічного спілкування.

5. Як ви розумієте поняття покликання?

а) відтворення і засвоєння знань;

б) психічний стан високої орієнтованості на відкриття, раптове прозріння, розв’язання наукової, технічної чи художньої творчої проблеми;

в) життєве призначення і спрямування людини, що надає доцільності, осмисленості й перспективності її діяльності, передбачає розвинену самосвідомість і культуру самоаналізу, осмислення своїх потреб, формування значущих ідей.Основна література

1. Болюбаш Я. Державна національна програма “Вчитель” – поступ назустріч учителю / Я.Болюбаш // Рідна школа. – 2002. – № 10. – С. 3-7.

2. Вікова та педагогічна психологія / за ред. О.В.Скрипченко, Л.В.Долинської, З.В.Огороднійчук. – К. : Каравела, 2007. – Р. ХІІ.

3. Волкова Н.П. Педагогіка : навчальний посібник / Н.П.Волкова. – К. : Академія, 2001. – Р.5.

4. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). – К. : Райдуга, 1994. – 61 с.

5. Державна програма “Вчитель” // Директор школи. – 2002. – № 23-24 (червень). – С. 3-23.

6. Закон України “Про загальну середню освіту” // Освіта України. – 1999. – № 25. – Ст. 5.

7. Закон України “Про освіту”. – К. : Генеза, 1996. – 36 с.

8. Концепція педагогічної освіти України. – К. : Либідь, 1991. – 28 с.

9. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підручник / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2004. – Р. 3.9.

10. Мазоха Д.С. На шляху до педагогічної професії. Вступ до спеціальності / Д.С.Мазоха. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с.

11. Максимюк С. П. Педагогіка : навчальний посібник / С. П. Максимюк. – К. : Кондор, 2005. – Р. 4.1.Тема 10.

12. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навчальний посібник / Н. Є. Мойсеюк. – К., 2007. – Р. 4.1.Тема 5.

13. Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі / упоряд. Н.Ф.Юрченко. – X. : Основа, 2006. – 464 с.

14. Педагогіка : завдання і ситуації : практикум / уклад. : А.І.Кузьмінський, Л.П.Вовк, В.Л.Омельяненко. – К. : 3нання-Прес, 2003. – Р.3. Тема 21.

15. Педагогічна майстерність / за ред. І.А.Зязюна. – К. : Вища школа, 2004. – Р.7, 8.

16. Сухомлинський В.О.Серце віддаю дітям / В.О.Сухомлинський // Вибрані твори : В 5 т. – К. : Радянська школа, 1976. – Т.3. – С. 7-282.

17. Сухомлинський В.О. Вибрані твори : В 5 т. / В.О.Сухомлинський. – К. : Радянська школа, 1977. – Т. 5. – С. 160-167, С. 239-255, С. 321-330.

18. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / В.О.Сухомлинський // Вибрані твори : В 5 т. – К., 1976. – Т. 2. – С. 420-654.

19. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії / М.М.Фіцула. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – С. 97-105.

20. Фридман Л.М. Психолгический справочник учителя / Л.М.Фридман, И.Ю.Кулагина. – М. : Просвещение, 1991. – Р.IV.

21. Щербань П.М. Прикладна педагогіка : навчально-методичний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів / П.М.Щербань. – К. : Вища школа, 2002. – Р. 5.3.

22. Ягупов В.В. Педагогіка : навчальний посібник / В.В.Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – Р.1. Тема 6.Додаткова література

1. Амонашвілі Ш.О. До школи у шість років / Ш.О.Амонашвілі. – К. : Радянська школа, 1991.

2. Безруких М.М., Ефимов С.П. Знаете ли вы своего ученика? / М.М.Безруких, С.П.Ефимов. – М. : Просвещение, 1991. – 176 с.

3. Грехнев В.С. Культура педагогического общения / В.С.Грехнев. – М. : Просвещение, 1990. – 144 с.

4. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / за ред. Л.М. Проколієнко. – К. : Рад. школа, 1989.

5. Подласый И.П. Педагогика начальной школы / И.П.Подласый. – М. : Владос, 2000. – 448 с.

6. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи / О.Я.Савченко. – К., 1999. – 368 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

ТЕМА: ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

У результаті підготовки до заняття студенти повинні:Знати – значення поняття “самовиховання” та його складові; роль професійного самовиховання у розвитку особистості вчителя; етапи та прийоми професійного самовиховання.

Уміти – застосовувати різні прийоми самовиховання: самопереконання. самонавіювання, самопідбадьорювання, самозаохочення, самоаналіз, самопримус, самозобов’язання; розв’язувати педагогічні ситуації.

План заняття

1. Роль професійного самовиховання у розвитку особистості вчителя початкових класів.

2. Організація процесу самовиховання студентів.

3. Прийоми самовиховання.Завдання для самостійного пошуку

Репродуктивний рівень:

1. Дібрати бібліографію до даної теми.

2. Законспектувати одну із статей з проблем самовиховання.

3. Проілюструвати прикладами з народної педагогіки (прислів’я, приказки, казки, легенди та ін.) погляди українського народу щодо проблем самовиховання.Частково-пошуковий рівень:

Реферати і повідомлення:

1. Виховання і самовиховання як дві сторони процесу формування особистості.

2. Організація професійного самовиховання майбутніх педагогів.

3. Самоосвіта та її роль у професійному становленні вчителя початкових класів.

Творчий рівень:

1. Підготуйте логічну схему процесу власного самовдосконалення, використовуючи структурні елементи:

а) зміст;

б) мета, завдання, ідеал;

в) прийоми, методи;

г) результат, коригування;

д) способи, форми.

2. Складіть свої правила керування самовихованням у практичній діяльності.Завдання для контролю та самоконтролю

1. В чому полягає роль самовиховання у підготовці майбутнього педагога?

2. Назвіть етапи процесу самовиховання майбутніх педагогів.

3. Самовиховання – це...

4. Що спонукає тебе вдосконалювати власні позитивні якості та усувати негативні?

5. Охарактеризуйте прийоми та засоби самовиховання.

6. Укажіть, які методи з перерахованих нижче є методами самовиховання:

а) бесіда;

б) самопізнання;

в) самооцінка;

г) диспут;

д) самостимулювання;

є) розповідь;

ж) самопрограмування;

з) самонаказ.

8. Яка сукупність якостей сучасного вчителя створює, на Ваш погляд, його авторитет? Визначте їх за ступенем значущості.Основна література

1. Бондаревский В. Беседы о самовоспитании / В.Бондаревский. – М. : Просвещение, 1976. – С. 25-44.

2. Власова О.І. Педагогічна психологія / О.І.Власова. – К. : Либідь, 2005. – Р. 3.5.

3. Волкова Н.П. Педагогіка : навчальний посібник / Н.П.Волкова. – К. : Академія, 2001. – С. 155-160.

4. Галузинський В.М. Самовиховання та самоосвіта школярів / В.М.Галузинський, Н.П.Масленнікова. – К. : Радянська школа, 1969. – 150 с.

5. Гончаренко С.І. Український педагогічний словник / С.І.Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

6. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). – К., 1994. – 62с.

7. Державна програма “Вчитель” // Директор школи. – 2002. – № 23-24 (червень). – С. 3-23.

8. Дубасенюк А.А. Профессиональное становление педагога / А.А.Дубасенюк. – Житомир, 1993.

9. Елканов С.Б. Основи профессионального самооспитания будущого учителя / С.Б.Елканов. – М. : Просвещение, 1989. – 189 с.10. Закон України “Про загальну середню освіту” // Освіта України. – 1999. – № 25. – Ст. 5.

11. Закон України “Про освіту”. – К. : Генеза, 1996. – 36 с.

12. Карпенкчук С.Г. Самовиховання особистості / С.Г.Карпенчук. – К. : ІЗІМН, 1998. – 214 с.

13. Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва / М.Д.Касьяненко. – К., 1993. – 320 c.

14. Кіліченко О.І. Організація професійного самовиховання майбутніх вчителів початкових класів // Українська система виховання : проблеми, перспективи. – Івано-Франківськ : Серія “Педагогіка, етнопедагогіка”, 1999. – С. 159-162.

15. Кіліченко О.І. Професійне самовиховання майбутніх учителів початкових класів як педагогічна проблема // Вісник Прикарпатського університету. Вип. 2. – Івано-Франківськ : Плай, 1999. – С. 43-51.

16. Концепція педагогічної освіти України. – К. : Либідь, 1991. – 28 с.

17. Кочетов А.И. Как заниматься самовоспитанием / А.И.Кочетов. – Минск : Народна аскета, 1991. – 174 с.

18. Мазоха Д.С На шляху до педагогічної професії. Вступ до спеціальності / Д.С.Мазоха. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с.

19. Макаренко А.С Некоторые выводи из моего педагогического опыта / А.С.Макаренко // Педагогические сочинения : В 8 т. – М., 1984. – Т.4. – С. 235-247.

20. Максимюк С.П. Педагогіка : навчальний посібник. – К. : Кондор, 2005. – С. 61-63, С. 224-226.

21. Основы педагогического мастерства / за ред. И.А.Зязюна. – М. : Просвещение, 1989. – С. 28-33.

22. Педагогічна майстерність / за ред. І.А.Зязюна. – К.: Вища школа, 2004. – С.40-42.

23. Сухомлинський В.О. Виховання і самовиховання / В.О.Сухомлинський // Вибрані твори : В 5 т. – К. : Радянська школа, 1977. – Т. 5. – С. 229-239.

24. Сухомлинський В.О. Статті / В.О.Сухомлинський // Вибрані твори : В 5 т. – К. : Радянська школа, 1976. – Т. 5. – С. 167-176, С. 195-203, С. 239-255, С. 392-401.

25. Сухомлинський В.О. Сто порад учителю / В.О.Сухомлинський // Вибрані твори : В 5 т. – К. : Радянська школа, 1976. – Т. 2. – С. 419-656.

26. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії / М.М.Фіцула. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – С. 128-138.

27. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи / М.М.Фіцула. – К. : Акдемвидав, 2006. – С. 41-44.

28. Щербань П. М. Прикладна педагогіка : навчально-методичний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів / П. М. Щербань. – К. : Вища школа, 2002. – Р. 3.6.

29. Ягупов В. В. Педагогіка : навчальний посібник / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – Р. ІІІ.Тема 22.

Додаткова література

1. Гильбух Ю.З. Как учиться работать эффективно / Ю.З.Гильбух. – К. : Вища школа, 1993. – 128 с.

2. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / за ред. Л.М.Проколієнко. – К. : Рад. школа, 1989.

3. Педагогіка : завдання і ситуації : практикум / уклад. : А.І.Кузьмінський, Л.П.Вовк, В.Л.Омельяненко. – К. : 3нання-Прес, 2003. – 430 с.

4. Николаенко Д.Ф. Становление учителя / Д.Ф.Николаенко, Н.И.Шкиль. – К., 1996.

5. Подласый И.П. Педагогика начальной школы / И.П.Подласый. – М. : Владос, 2000. – 448 с.6. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи / О.Я.Савченко. – К., 1999. – 368 с.
Каталог: depart -> liubomyra.iliichuk -> resource -> file
depart -> Інформаційне суспільство
depart -> Тема. Вступ
depart -> Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
depart -> Методичні рекомендації до виробничої практики для студентів ІV курсу напряму підготовки 030508 «Фінанси І кредит»
depart -> Програма навчального курсу «основи педагогічниих досліджень»
depart -> Issn 2312–1165 Державний вищий навчальний заклад
depart -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії І політології
file -> Суть процесу виховання
file -> Предмет і завдання дидактики

Скачати 407.31 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка