Харківська національна академія міського господарства в. П. Бурмака, В. В. Жигло плани семінарських занять з культурології з методичними вказівками до самостійної роботиСкачати 258.58 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір258.58 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


В.П. Бурмака, В.В. Жигло

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУЛЬТУРОЛОГІЇ

З МЕТОДИЧНИМИ ВКАЗІВКАМИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
(для студентів 1 курсу напряму 0922 – «Електромеханіка»)

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008 р.

Плани семінарських занять з культурології з методичними вказівками до самостійної роботи (для студентів 1 курсу напряму 0922 – «Електромеханіка») / Укл.: Бурмака В.П., Жигло В.В. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 24 с.

Укладачі: В.П. Бурмака,

В.В. Жигло

Рекомендовано кафедрою Історії та культурології ХНАМГ,

протокол № 7 від 6.03.2008 р.
ПЕРЕДМОВА
Курс «Культурологія», що включений до програми ЕТ факультету, має на меті познайомити студентів з феноменом культури, її структурою, формою, функціями і розвитком в різні історичні епохи. Засвоєння цього матеріалу дозволить виховати повноцінного спеціаліста й всебічно розвинуту особистість, що необхідно для успішного розвитку духовності українського народу.

При вивченні феномену культури особлива увага приділяється її природі, формам, типам, особливостям розвитку, взаємодії діяльності людини з навко- лишнім середовищем.ЗМІСТ

Стор.


План курсу «Культурологія» з розподілом часу між темами й формами

занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Плани семінарських занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Тематика рефератів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів . . . . 20

Список літератури з курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23План курсу «Культурологія» з розподілом часу

між темами й формами занятьп/п

Теми курсу

Кількість годин

Лекції

Семінари

1

Суть, структура і форми культури

2

2

2

Культура і природа

2

2

3

Культура і діяльність

1

1

4

Творчість і розвиток культури, куль- тура і мистецтво

1

1

5

Зарубіжна культура в історичному контексті

8

8

6

Культура, гуманізм, людина

1

1

7

Вселюдське й національне в культурі

1

1

8

Особливості історичного розвитку української культури

1

1

9

Проблеми національної культури в умовах становлення і розвитку дер- жавної незалежності України

1

1

Всього

18

18


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Суть, структура і форми культури
Питання до семінару:

1. Культурологія як наука і навчальна дисципліна.

2. Поняття, сутність і структура культури.

3. Функції культури.

4. Види, форми й основні етапи розвитку культури.
Культурологія як наука: предмет та об`єкт її вивчення, міжпредметні зв`язки, функції культурології, її значення у гуманізації освітнього процесу. Поняття «культура» в найбільш широкому значенні. Духовна й матеріальна культура, інші типи культур, функція культури, етапи розвитку.
Теми рефератів:

1. Школи, напрямки і теорії в культурології.

2. Актуальні проблеми сучасної цивілізації і культури. Сучасні досягнення в розвитку міського господарства.
Список літератури:

1. Гуревич П.С. Культурология: Учебник. – М., 2000.

2. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М., 1993.

3. Культурология: Уч. пособие / Под ред. Драча Г. – Ростов-на-Дону, 2002.

4. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посібник / Под ред. М.Заковича. – К., 2004.

5. Культурология. ХХ век: Антология. – М., 1995.

6. Культурология. ХХ век: Энциклопедия. Т.1. – СПб., 1998.

7. Теория и история мировой культуры. – М., 1993.


Тема 2. Культура і природа
Питання до семінару:

1. Співвідношення природного і культурного.

2. Людина як продукт біологічної і культурної еволюції.

3. Культура – основа гармонізації суперечностей між людиною і природою.


Культура і природа – співвідношення природного та штучного середовища існування людини. Вплив культурної діяльності людини на оточуюче сере- довище. Людина як продукт біологічної еволюції – етапи становлення людини, її відокремлення від природи. Культурна і соціальна еволюція людини. Роль праці у цьому процесі. Як співвідноситься біологічна й культурно-соціальна сутьність людини, що більше вплинуло на її еволюцію? Суперечності між людиною й природою, їх зв'язок з НТР середини ХХ ст. Проблема штучного втручання у біологічні процеси – смертна кара, евтаназія, тощо. Необхідність культурного природокористування людиною, значення цього для майбутнього людства.
Теми рефератів:

1. Формування штучного середовища існування.2. Культура природокористування людства: історія і сучасний стан проблеми.

3. Християнська концепція світу і природа.


Список літератури:

1. Бердяев Н. Смысл истории. – М., 1990.

2. Босенко О.В. Реквієм по ненародженій красі (Дослідження з історії та теорії культури). – К., 1992.

3. Вернадский В. Начало и вечность жизни. – М., 1989.4. Энциклопедический словарь по культурологии / Под общ. ред. проф. А. А. Ра- дугина. – М., 1997.

5. Гуревич П.С. Культурология: Учебник. – М., 2000.

6. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1994.

7. Культурология: Учебное пособие. / Под ред. Г. Драча ‑ Ростов-на-Дону, 2002.Теми 3, 4.

Культура і діяльність. Творчість і розвиток культури,

культура і мистецтво
Питання до семінару:

 1. Природа й витоки техніки, її зв'язок із сутністю людини.

 2. Особливості зв'язку техніки з культурою. Технічна складова культури і культурна складова техніки.

 3. Культура й техніка в перспективі майбутнього людства.

 4. Творчість і культура.

 5. Культура і розвиток мистецтва.

Теми рефератів:

1. Біоантропологічні й соціальні основи походження техніки.

2. Техніка і наука: еволюція взаємин.

3. Техніка і особливість.

4. Техніка і мистецтво.


Список літератури:

 1. Анисимов К. Л. Человек и техника: современные проблемы. – М., 1995.

 2. Бердяев Н. А. Человек и машина. Проблемы социологии и метафізики техники // Вопросы философии. – 1989. – № 2.

 3. Культурологія Учебное пособие / Под. ред. В. М. Пічі. – К., 1999.

 4. Мелещенко Ю. С. Техника и закономерности ее развития. – Л., 1970.

 5. Миронов В. Б. Техника и человек. – М., 1988.

 6. Новая технократическая волна на западе. М., 1986.

 7. Культурология: Учебное пособие / Под ред. Драча Г. Ростов-на-Дону, 2002.

 8. Ортега-и-Гассет Х. Размышления о технике // Вопросы философии. – 1993. – № 10.

 9. Тавризян Г. М. Техника, культура, человек. – М., 1986.

 10. Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993.

 11. Шейкин А. Г. // Культурология. XX век. Энциклопедия. Т.2. – СПб.,1998.

 12. Шпенглер О. Человек и машина // Культурология. XX век. Антология. – М.,1995.

 13. Энгельмейер П.К. Технический итог XIX века. – М., 1989.

 14. Юханов А. Л. Современная зарубежная социология техники. – М., 1992.

 15. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1994.

16. Греченко В., Чорний І. Історія світової та української культури. Навч. посібник. – К., 2005.

17. Політологія. Підручник // За заг. ред. проф. Кременя В.Г., проф. Горба- ча М.І. – Харків, 2001.Тема 5. Зарубіжна культура в історичному контексті
Заняття 1.

Питання до семінару: 1. Загальна характеристика типів соціокультурних світів.

 2. Первісна культура.

 3. Матеріальні й духовні здобутки культур стародавнього Сходу (Єгипет, Месопотамія, Індія, Китай).

 4. Досягнення античної культури.


Загальна характеристика та періодизація культури первісного суспільства, виникнення матеріальної та духовної культури, первісні форми релігії, причини їх виникнення, мистецтво первісного суспільства: наскельний живопис, скуль- птура. Особливості культури цивілізацій Давнього Сходу: відношення до людини, відношення до суспільства та держави. Давньоєгипетська і месопотамська куль- тури: наука, мистецтво, релігія, література тощо. Особливості індійської культури, її періодизація, веди, брахманізм, буддизм, наукові досягнення. Китайська куль- тура – її періодизація, характеристика. Особливості античної культури – відно- шення до людини, до держави, до суспільства, давньогрецька «пайдейя», демократія, театр, література, релігія. Періодизація античної культури: Крито-Мікенський період, Гомерівський період, Архаїчний період, Класичний період, Елліністич- ний і Римський періоди. Давньогрецька і давньоримська міфологія.
Теми рефератів:

 1. Особливості західного типу світосприймання як основа формування оригінальних культур.

 2. Вплив античної культури на формування системи західних цінностей.

 3. Християнство як духовний вимір європейської культури.

Список літератури:

1. Васильев Л.С. Культура, религия, традиции в Китае. – М., 1987.

2. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1988.

3. Кун Н.А. Легенды и мифы древней Греции. – Симферополь, 1998.

4. Гаспаров М.П. Занимательная Греция. Рассказы о древнегреческой куль- туре. – М., 1995.

5. Гловацька К. Міфи давньої Греції. – Вид. 4-е, доп. – К., 1997.

6. Кнабе Г.С. Материали к лекциям по общей теории культуры античного Рима. – М., 1993.

7. Семенникова Л.И. Цивилизация в истории человечества. – Брянск, 1998.

8. Тайлор Э. Первобытная культура. – М., 1989.

9. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: Навч. посібник – 3-тє вид., стереотип. – Харків, 1999.

10. Лекції з історії світової та вітчизняної культури /За ред. Яртися А. – Львів, 2005.

11. Греченко В., Чорний І. Історія світової та української культури: Навч. посібник. – К., 2005.


Заняття 2.

Питання до семінару:

1. Західнохристиянська культура в добу середньовіччя.

2. Особливості культури раннього і зрілого середньовіччя.

3. Формування і світоглядні засади культури Ренесансу.
Епоха Середньовіччя, її періодизація, роль католицької церкви в сере- дньовічній культурі, теоцентризм, освіта в середні віки – поява університетів, література Середньовіччя: варварський героїчний епос, лицарська література, богословська література, архітектура Середньовіччя: романський і готичний стилі. Відношення до людини, світу, природи – концепції Аврелія Августіна і Фоми Аквінського. Періодизація Ренесансу, його ідеологія: антропоцентризм. Література, живопис, наукові досягнення, Великі географічні відкриття, Реформація і Контрреформація. Особливості Північного Відродження.
Теми рефератів:

1. Людина в Середньовічній культурі й культурі Ренесансу.

2. Виникнення та розвиток наукового природознавства і техніки в епоху Від- родження.

3. Ренесансний титанізм та його прояви.


Список літератури:

1. Гайденко В.П., Смирнов Г.А. Западноевропейская наука в средние века. – М., 1989.

2. Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. – М., 1986.

3. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М.,1984.

4. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посібник / Под ред. М.Заковича. – К. 2004.

6. Гуревич П.С. Культурология: Учебник. – М., 2000.

7. Історія і теорія світової і вітчизняної культури. – К., 1993.

8. Иванов В. Дионис и прадионисийство. – СПб., 1994.


Заняття 3

Питання до семінару:

1. Риси новоєвропейської культури.

2. Просвітництво та його принципи.

3. Головні напрями європейської культури 19- поч. 20 ст.
Епоха Нового часу, періодизація. Емпіризм і раціоналізм, теорія суспіль- ного договору. Головні риси культури та ідеології Просвітництва: культ розуму, матеріалізм, дуалізм, подальший розвиток теорії суспільного договору й при- родного права. Теорія «досвідченого абсолютизму». Окремі діячі Просвітництва – Вольтер, Монтеск`є, Дідро, Ламетрі, Гельвецій, Ж.-Ж. Руссо. Питання про співвідношення соціального й природного в людині, педагогічні ідеї Просвіт- ництва. Європейська культура ХІХ – поч. ХХ ст.: література, образотворче мистецтво, наука, завершення промислової революції. Ідеологія романтизму, позитивізму. Боротьба ідеалізму (І. Кант, К. Гегель, І. Фіхте) й матеріалізму (Л. Фейєрбах, К. Маркс, Ф. Енгельс). Дарвінізм. Песимізм щодо подальшого розвитку культури й суспільства серед діячів кінця ХІХ – поч. ХХ ст.

Теми рефератів:

1. Типи світоглядних концепцій в культурі Просвітництва.

2. Становлення основних художніх напрямків і специфіка їхнього прояву в різних сферах культури нового часу.


Список літератури:

1. Гардини Р. Конец нового времени. – К., 1990.

2. Гуревич А. Я. Западноевропейская музыка в лицах и звуках: 17 – первая половина 20 века. – М., 1994.

3 Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посібник / Под ред. М.Заковича. – К. 2004.

4. Культура эпохи просвещения. – М., 1993.

5. Малая история искусств.: Искусство 17 ст. / Колл.авт.: А. М. Кантор, Е. Ф. Ко- хина, И. А. Лифшиц и др. – М., 1977.

6. Мастера классического искусства Запада. – М., 1993.7. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. / За ред. Яртися А. – Львів, 2005.

8. Культурологія: українська і зарубіжна культура: Навч. посібник / За ред. М. Заковича. – К. 2004.


Заняття 4

Питання до семінару:

1. Особливості й загальні риси культури новітнього часу.

2. Сутність та основні напрями модернізму.

3. Сучасна масова культура.
Загальні риси й природа модерну та постмодерну. Головні художні течії модерну: кубізм, експресіонізм, сюрреалізм, абстракціонізм. Масова культура: музика, кіно, поп-арт.
Теми рефератів:

1.Феномен масової культури.

2.Кризові явища в культурі на межі тисячоліть.
Список літератури:

1. Бердяев Н.А. Кризис искуства. – К., 1990.

2. Гуревич П.С. Культурология: Учебник. – М., 2000.

3. Культурология: Учебник для студентов технических вузов / Под ред. Баг- дасарьян Н. – М., 2001.

4. Культурология: Учебное пособие / Под ред. Драча Г. – Ростов-на-Дону, 2002.

5. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искуства. – М.,1998.

6. Поликарпов В.С. Наука и мистицизм в ХХ веке. – К.,1996.

7. Сорокин П. Человек.Цивилизация.Общество. – М.,1992.

8. Тойнби А. Постижение исторіі. – М.,1991.

9. Ясперс. К. Смысл и назначение истории. – М.,1993.

10. Энциклопедический словарь по культурологии / Под общ. ред. проф. А.А. Радугина. – М., 1997.

Теми 6,7. Культура, гуманізм, людина.

Вселюдське й національне в культурі
Питання до семінару:


 1. Культура й особистість.

 2. Розвиток етносів, їхнє походження і становлення.

 3. Виникнення націй та національних культур.

 4. Діалектика вселюдського й національного в культурі.

Теми рефератів: 1. Концепції особистості в соціології та культурології.

 2. «Аксіологізм» і «релятивізм» в культурній антропології.

 3. Гуманізм у культурі й культура гуманізмі.

 4. Патріотизм і націоналізм як феномен сучасної соціокультурної ситуації.

 5. Шовінізм, расизм як проблеми сучасності.

Список літератури: 1. Андерсен Б. Уявлені спільноти. – К., 2001.

 2. Бородавкин С.В. Гуманизм в культуре и культура в гуманизме // Вопросы философии. – 2004. ‑ № 5.

 3. Гердер И.Г. Идеи философии, истории человечества. – М., 1977.

 4. Гуревич П.С. Культурология: Уч. пособие. – М., 1998.

5. Лекції з історії світової і вітчизняної культури / За ред. Яртися А. – Львів, 2005.

6. Соколов Э.В. Культура и личность. – Л., 1972.

7. Сміт Е. Національна ідентичність. – К., 1994.

8. Рікер П. Сам як інший. – М., 2002.

9. Фромм Э. Душа человека. – М., 1992.

10. Эриксон Э. Идентичность: юнность и кризис. – М., 1996.Теми 8,9. Особливості історичного розвитку української культури. Проблеми національної культури в умовах становлення і розвитку державної незалежності Україні
Питання до семінару:

 1. Особливості історичного розвитку української культури.

 2. Мовна ситуація в сучасній Україні.

 3. Релігійна ситуація в сучасній Україні.

 4. Проблеми розвитку освіти й науки в сучасній Україні.

Особливості історичного розвитку української культури. ЇЇ періодизація: культура Київської Русі і Галицько-Волинського князівства, культура України доби Польсько-Литовського панування, релігійна ситуації наприкінці XVI-XVII ст., культура Гетьманщини. Українська культура доби національного відродження ХІХ ст.: романтизм. Культурна політика урядів періоду національно-демокра- тичної революції 1917-1920 рр.: Центральної Ради, Гетьманату, Директорії. Культура України радянської доби. Культура Західної України. Особливості духовного життя українського народу на сучасному етапі його розвитку: мовна та релігійна ситуації, проблема незалежної української православної церкви, греко-католицька церква, її статус. Криза освіти й науки в Україні в добу незалежності.
Теми рефератів.

 1. Іван Огієнко – видатний український культуролог.

 2. Володимир Жаботинський про національне питання в Росії.

 3. Максим Рильський про мовну культуру.

 4. Чесноти української мови.

 5. Конституція України про статуси мов в Україні.

 6. Християнські церкви в Україні.

Список літератури. 1. Багак О. Націоналізм і націоналістичний рух. – Дрогобич, 1994.

 2. Бурмака В.П. Уроки солідарності // Трибуна. – 2006. – № 7-8.

 3. Воронянський О.В. Історія України. – Харків, 2006.

 4. Жаботинський В. Вибрані статті з національного питання. – К., 2002.

 5. Забужко О. Дар моральності // Березень. – 2003 – № 3-4.

 6. Калініч Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. 5-е вид. – К., 2000.

7. Нагорна Л. Національна ідентичність в Україні. – К., 2002.

8. Огієнко І. Українська культура. – К., 1992.

9. Різниченко О.С. Спадщина тисячоліть. – Харків, 2003.

10. Рильський М.Т. Як парость виноградної лози / 3б. ст. – К., 1973.11. Свідзинський А. Це складне національне питання. – К., 1994.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ


 1. Найдавніші форми релігійних вірувань.

 2. Палеолітичний живопис.

 3. Виникнення писемності на стародавньому Сході.

 4. Шумеро-аккадська культура.

 5. Законодавство на Стародавньому Сході.

 6. Епос про Гільгамеша – видатна пам’ятка культури.

 7. Перші публічні бібліотеки.

 8. Релігійні вірування давніх єгиптян.

 9. Великі піраміди Єгипту: історія і сучасність.

 10. Варни і касти в історії індійської культури.

 11. Наукові досягнення народів Стародавнього Сходу.

 12. Буддизм: виникнення, розповсюдження, вчення.

 13. Мистецтво на Стародавньому Сході.

 14. Традиції в китайській культурі.

 15. Філософська концепція буття Конфуція.

 16. Стародавні Егейські цивілізації та їх культура (Мікени, Тірінф, о. Кріт та ін.).

 17. Видатні дослідники й епохальні відкриття (Г. Шліман, А. Еванс, П. Ботта, Г. Картер та ін.)

 18. Люди, обряди і звичаї Давньої Греції.

 19. Давньогрецька поетеса Сапфо: життя і творчість.

 20. Театр Стародавньої Греції.

 21. Афінський акрополь.

 22. Давньогрецький скульптор Фідій.

 23. Загадка етрусків.

 24. Люди, обряди і звичаї Стародавнього Риму.

 25. Римські бібліотеки.

 26. Класичний стиль мистецтва Античної Греції і Риму.

 27. Міфічний тип культурної свідомості.

 28. Міфологія народів світу в структурі культури.

 29. Обряди й традиції в африканській культурі.

 30. Мусульманська культура.

 31. Роль християнства в розвитку культури середньовічної Європи.

 32. Рицарська культура в Європі.

 33. Романський і готичний стилі в Середньовічній Європі.

 34. Офіційна і народна «сміхова» культура в середні віки.

 35. Середньовічні школи і університети.

 36. Студенти в середньовічній Європі.

 37. Поезія та література європейського середньовіччя.

 38. Перші друковані книги й газети в Європі.

 39. Інквізиція. Доля передових вчених і письменників у середньовічній Європі.

 40. Гуманістичні ідеї європейських культур.

 41. Перший гуманіст Європи – Ф. Петрарка.

 42. Універсальний геній Леонардо да Вінчі.

 43. Раннє Відродження в Італії.

 44. Живопис високого італійського Відродження.

 45. Особливості північного Відродження: І. Босх, П. Брейгель Старший, А. Дюрер, Л. Кранах Старший та ін.)

 46. Утопізм Т. Мора і Т. Кампанелли.

 47. Література епохи Відродження.

 48. Духовна революція М. Лютера і основи нової моралі.

 49. Основні протестантські деномінації.

 50. Розвиток європейської науки у XVII ст.

 51. Своєрідність європейської культури XVII ст.

 52. Європейський класицизм XVII-XVIII ст.

 53. Універсальні генії епохи Просвітництва.

 54. Європейський художній стиль рококо.

 55. Європейська культура ХIХ ст.

 56. Від романтизму до реалізму.

 57. Імпресіонізм.

 58. Творчі пошуки і досягнення в художній культурі ХХ ст.

 59. Масова культура в ХХ ст.

 60. Образотворче мистецтво ХХ ст.: від модерну до постмодернізму.

 61. Ментальність як феномен культури.

 62. Трипільська культура.

 63. Етнос як носій культури.

 64. Стародавні слов’янські культури на території України.

 65. Іконопис: історія і сучасність.

 66. Давньоукраїнські літературні пам’ятки – культурні цінності пращурів.

 67. «Повчання дітям» Володимира Мономаха – книга культурного буття.

 68. «Слово о полку Ігоревім» – шедевр давньоруської художньої літератури.

 69. Культурні контакти Київської Русі.

 70. Найдавніші пам’ятки писемності Київської Русі.

 71. Слов’янська міфологія як феномен культури.

 72. Язичництво як світоглядна і культурна система.

 73. Кам’яне зодчество Київської Русі.

 74. Монументальний живопис Київської Русі.

 75. Запорізька Січ: побут, звичаї, традиції, культура.

 76. Братські школи як осередки знань і національного духу.

 77. Києво-Могилянська академія як науково-культурний центр.

 78. Розвиток освіти на Слобожанщині. Харківський колегіум.

 79. Видатні вихованці Харківського колегіуму.

 80. «Пересопницьке Євангеліє» як пам'ятка староукраїнської культури.

 81. Культурний діяч Костянтин Острозький.

 82. Книгодрукування в Україні. І. Федоров.

 83. Звичаї українського народу.

 84. Гуманістична думка в Україні.

 85. Ренесансні архітектурні ансамблі в Україні.

 86. Джерела й особливості українського барокко.

 87. Міська культура як чинник свободи.

 88. Пісні та думи України. Кобзарство як культурний феномен.

 89. Музична культура в Україні XVIII століття (М. Березовський, А. Ведель, Д. Бортнянський).

 90. Український філософ Г.С. Сковорода.

 91. Видатні меценати України XVI-XVIII ст.

 92. І. Мазепа як меценат і культурний діяч.

 93. Т.Г. Шевченко – поет і художник.

 94. Меценатство в Україні у ХIХ – на початку ХХ ст.

 95. Походження і розвиток українського театру.

 96. Архітектурні пам’ятки Києва.

 97. Розвиток української науки в ХIХ ст.

 98. Модерн в українській культурі.

 99. Культурне значення національних ідей.

 100. Українська культура у 1920-1930-ті роки.

 101. Особливості національно-культурного розвитку України в умовах тоталі- таризму.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Форми самостійної роботи студентів


 1. Організаційно-методична робота в бібліотеці.

 2. Опрацювання державних нормативних джерел, підручників і навчальних посібників, монографій, енциклопедій та словників.

 3. Конспектування літератури згідно з тематичним планом лекцій.

 4. Опрацювання лекційного матеріалу.

 5. Реферування наукових статей та інших друкованих джерел.

 6. Написання рефератів, конкурсних, дослідницьких робіт.

 7. Підготовка виступів на семінарах і конференціях, до участі в ділових іграх тощо.

 8. Підготовка до заліку з навчального курсу.


Методичне забезпечення самостійної роботи студентів
Зміст навчання (викладання та вивчення) дисципліни «Культурологія» визна- чено її навчальною програмою, що є складовою державного стандарту освіти (нормативна частина навчання).

Інформативну частину навчання складають опорно-логічний конспект лекцій з навчального курсу, перелік рекомендованої до вивчення літератури, плани семінарських занять і методичні вказівки до них, завдання до самостійної роботи і вказівки до її виконання.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи
Техніка самостійної роботи студентів у вивченні відповідної дисципліни складається з доцільних прийомів пошуку необхідних джерел і літератури, читання, конспектування, написання рефератів. Про цю техніку викладач оповідає у вступній лекції, на семінарських заняттях і консультаціях.

Особливо важливою є правильна організація пошуку необхідних джерел, літератури і написання рефератів.Пошук необхідно розпочинати з роботи з бібліотечними каталогами. Отож про них слід знати таке. За структурою, тобто за способами групування бібліо- течних записів існує кілька видів каталогів, а найбільш поширеним є три: алфавітний, систематичний і предметний. В алфавітному каталозі записи розта- шовуються в алфавітному порядку прізвищ авторів і назв творів, незважаючи на тематику видань, їхнє призначення, завдяки чому легко встановити наявність у фонді конкретного документу, а також наявність і склад того чи іншого автора.

У систематичному каталозі записи розташовуються в залежності від змісту документів за галузями знань, а в межах кожної галузі в послідовності від більш загальних ділень до більш конкретних.

Предметний каталог своєю структурою нагадує енциклопедичний словник. У ньому бібліографічні записи групують за алфавітом назв предметів, про які йдеться у творах друку.

Існують і регіональні каталоги, що відображають літературу залежно від регіону, про який йдеться, різновидом яких є краєзнавчі каталоги.

Слід користуватися і каталогами генеральними (охоплюють увесь фонд); відділів (абонента, читального залу тощо) і фіналів. Каталоги, що відображають увесь фонд ЦБ, називаються центральними. Доцільно звертати увагу на спеці- альні позначки-сігли на картах цих каталогів – вони допомагають установити, в якому саме фіналі або в центральній бібліотеці знаходиться певний документ. Зведені каталоги дають відомості про склад фондів не однієї, а кількох само- стійних бібліотек.

На випадок необхідності звершення до певних видів документів у бібліо- теках існують каталоги книжкових видань, каталоги періодичних видань, каталоги, які вміщують відомості про географічні карти, нотні видання, матеріали звуко- запису тощо.

Слід мати на увазі, що в одному каталозі поєднуються різні ознаки. На- приклад, зведений алфавітний каталог періодичних видань у ЦБ можна класи- фікувати за трьома ознаками: обсягом фонду (зведений), структурою (алфавітний), видом документів (періодичні видання).

Після опрацювання джерел і літератури наступає етап написання самостійної письмової роботи. Якщо це, наприклад, реферат, то він обов’язково мусить містити план і список використаної літератури. План складається з таких елементів, як вступ, в якому розкривається актуальність теми, власне робота, короткий аналіз використаної літератури. У головній частині реферату слід ви- світлити питання теми, а в закінченні – зробити висновки й висловити власне бачення проблеми. До роботи на окремому аркуші необхідно додати повний список використаної літератури. При складанні цього списку дотримують такого порядку: прізвища й ініціали авторів творів передують їхній назві, прізвища вказують у алфавітному порядку, після назви вказують місце і рік видання.

Переписувати дослівно текст джерела, літератури можливо тільки при цитуванні. У такому випадку цитоване слід узяти в лапки. У посилці слід вказати автора твору (чи джерела), місце і рік видання, номер сторінки, з якої взято текст для цитування.

При написанні роботи дозволяється і рекомендується використовувати такі ілюстративні матеріали:


 • фотокартки й малюнки, які виконані самостійно;

 • листівки й репродукції, які є у відкритому продажу;

 • вирізки з газет та ілюстрованих журналів.

Статистичний матеріал, використаний в роботі, рекомендується подавати у вигляді таблиць, графіків, діаграм. Вони повинні мати заголовки й пояснення. Незалежно від способу оформлення статистичних даних необхідно вказати їхнє джерело. Приблизний обсяг реферату – 10 сторінок машинописного тексту або 15 – рукописного.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ З КУРСУ
Рекомендовані підручники й навчальні

посібники з курсу
1. Гуревич П.С. Культурология: Уч. пособие. – М., 1998.

2. Гуревич П.С. Философия культуры. – М., 1994.3. Культурология: Учебник для студ. техн. Вузов / Под ред. Н.Г. Багдасарьяна. – М., 2001

4. Культурология. ХХ век: Антология. – М., 1995.

5. Моль А. Социодинамика культуры. – М., 1973

6. Морфология культуры: Структура и динамика. – М., 1994.

7. Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983.

8. Теория и история мировой культуры. – М., 1993.

9. Немировская Л.З. Культурология. История и теория культуры. – М., 1992.

10. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1994.


Підручники, які наявні у бібліотеці ХНАМГ
1. Культурология. История мировой культуры. Учебник для вузов / Под ред. А.Н. Марковой. – М., 1998.

2. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посібник / Под ред. М. Заковича. – К. 2004.

3. Культурология: Учебник для студентов технических вузов / Под ред. Багда- сарьян Н. – М., 2001.

4. Культурология: Уч. пособие / Под ред. Драча Г. – Ростов-на-Дону, 2002.

5. Культурология: Уч. пособие / Сост. Радугин А.М. – М., 1998.

6. Лекції з історії світової і вітчизняної культури / За ред. Яртися А. – Львів, 2005.7. Греченко В., Чорний І. Історія світової і української культури: Навч. посіб- ник. – К., 2005.

Навчальне видання
Плани семінарських занять з культурології з методичними вказівками до самостійної роботи (для студентів 1 курсу напряму 0922 – «Електромеханіка»).

Укладачі: Віктор Павлович Бурмака,

Володимир Валентинович Жигло

Відповідальний за випуск: О.Л. Рябченко


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2008, поз. 60 М


Підп. до друку 22.06.08 р. Формат 60*84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовно-друк. арк. 1,1 Обл.-вид. арк. 1,4

Тираж 200 прим. Замовл. №

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12


Скачати 258.58 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка