Харківською районною державною адміністрацієюСторінка1/6
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.61 Mb.
#12707
  1   2   3   4   5   6
Рекомендовано методичною радою

информаційно-методичним центром відділу освіти

Харківською районною державною адміністрацією
Протокол № від

Автор: Лупіка Лілія Василівна, вчитель іноземних мов (німецька, англійська), спеціаліст.

Методичний посібник “Розвиток навичок читання, перекладу та мовлення на заняттях іноземної мови (англійської)” розроблені для вчителів іноземної мови (англійської), як додаткова література з метою урізноманітнення занять іноземної мови та для учнів з поглибленим вивченням іноземної мови. Посібник вміщує оригінальні фабульні тексти для читання з загальним обсягом змісту; контрольні завдання типу текстів варіативного вибору; завдання для удосконалення навичок мовлення. Ціль цих завдань – удосконалити навички різноманітних видів читання; розширити лексичний мінімум учнів; організувати перевірку розуміння прочитаного; розвиток навичок виявлення змістової інформації; формування навичок виконати змістову компресію тексту; удосконалити навички мовної компетенції.Лупіка Л.В.

Методичний посібник “Розвиток навичок читання, перекладу та мовлення на заняттях іноземної мови (англійської)”: Методичний посібник. - 2013. – 95 с.ЗМІСТ

Вступ …………………………………………………………………………....с. 3

How many languages can a person know?” ………………………………...c. 6

Lispeth” …………………………………………………………………….....c. 8

Pavlov's toy dog” ………………………………………………………….....c. 14

The Diamond maker” ……………………………………………………….c. 16

A Secret of Art” ………………………………………………………….….c. 25

English spelling” …………………………………………………………….c. 27

The Angry fan” ………………………………………………………….…..c. 32

A clever explanation” …………………………………………………….…c. 34

A Service of Love” (O. Henry)…………………………………………...…c. 37

A little accident while cycling” (Jerome K. Jerome) …………………..….c. 42

My Uncle Tom” ………………………………………………………….......c. 46

Eugene Witla wahts to be an artist” (from “The Genius” by Th. Dreiser) c.49

Two Gentlemen of Verona” (after A. Cronin) ………………………….....c. 53

Postal service in the past” …………………………………………………..c. 58

Daily Bread” (retold from the story by O. Henry) …………………….….c. 64

Photo printers: are they Worth the Extra cost?” ………………………....c. 69

Nothing ordinary about standard PDA” …………………………………..c. 73

European airlines to test cell phone use” ………………………………..…c. 75

Verb for shoe – very intelligent shoes!” ……………………………...….…c. 78

Robowatch technologies” ……………………………………………….…..c. 82

Висновки …………………………………………………………………..….с. 85

Література ………………………………………………..………………......с. 94

Вступ

Інтеграція українського суспільства до Європейського та міжнародного соціально-економічного, культурного, інформаційного простору, ринку праці зумовлює потребу в ефективній дидактичній технології, що забезпечувала б неперервну взаємодію співучасників навчання, вмотивоване залучення їх до навчально-виховного процесу, бажання здійснювати самоосвіту та подальшу освіту у вищих навчальних закладах. Основною метою навчання іноземним мовам у загальноосвітній школі стає розвиток здібностей учнів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Формування в учнів умінь і навичок іншомовного спілкування передбачає досягнення ними такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення спілкування в певних комунікативних сферах. З позицій державної мовної політики навчання іноземних мов є одним із пріоритетів сучасної освіти. Незважаючи на різноаспектність дослідження розглядуваної проблеми, не набуло достатнього обґрунтування питання вибору форм та методів роботи, спрямованих на формування та розвиток всіх складових комунікативної компетенції учнів. Стрімкі зміни, що відбуваються в українському суспільстві, осучаснення освітньої системи, досягнення в галузі практики викладання іноземної мови поставили перед кожним педагогом необхідність оновлення змісту і методів навчання іноземної мови. Загальна стратегія навчання іноземних мов визначається потребами сучасного суспільства та рівнем розвитку лінгвістичних, психолого-педагогічних і суміжних наук. Цією стратегією є комунікативний підхід, який зумовлює практичну мету навчання й вивчення іноземних мов, а саме: формування і розвитку міжкультурної комунікативної компетенції.

Концепція навчання іноземних мов, програми з іноземної мови для середніх загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови визначають основну мету навчання, яка полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, що розвиток умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур на основі комунікативно-орієнтованого підходу до навчання. Ця мета передбачає досягнення школярами такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення спілкування в усній (говоріння, аудіювання) та писемній (читання, письмо) формах у межах визначених комунікативних сфер, тематики ситуативного мовлення та на основі вивченого мовного і мовленнєвого матеріалу. Мова виступає як засіб пізнання картини світу, залучення до цінностей створених іншими народами. Одночасно мова – це ключ до відкриття унікальності і своєрідності, власної самобутності.

Пріоритетною є комунікативна мета у навчанні, що передбачає таку організацію діяльності, яка спрямована на оволодіння учнями спілкуванням в усній та писемній формах. Сучасна комунікативна методика передбачає використання різноманітних форм роботи для того, щоб забезпечити учнів активною мовленнєвою практикою на уроці іноземної мови.

Спираючись на теоретичний матеріал та свій практичний досвід, був зроблений висновок, що педагог не повинен домінувати на уроці, а навпаки, має стати з перших кроків вивчення іноземної мови рівноправним партнером, другом, помічником. Учні повинні не тільки сприймати і відчувати матеріал, а вміти з перших уроків висловлювати своє ставлення до нього, отримувати задоволення від своєї здатності розуміти ситуацію, не боятися припуститися помилок та відчувати доброзичливість і справедливість, повинні вміти критично мислити, навчитись правильно сприймати похвалу і критику, допомогу вчителя і однокласників, відчувати власний успіх. Використання ігрової ситуації, рольової гри на уроці підсилює емоційне сприйняття матеріалу, в процесі гри учні набувають досвіду мовного спілкування. Можливість говорити не від свого імені, а від імені персонажу, роль якого грає учень, дозволяє звільнитися від страху бути смішним, від сором’язливості, тривоги. А саме страх, як відомо, формує психологічний бар’єр, який сковує школярів, створює емоційну напругу.

Креативне навчання іноземної мови базується на обв’язковому здійсненні учнями творчої діяльності. Важливим завданням є полегшення і стимулювання творчого процесу, забезпечення оцінювання його продуктів. Учні звикли до таких видів робіт як реферат, повідомлення, реклама, запрошення, творчі переклади, презентації, власні відеофільми (додаток М). Створення власних відеороликів підвищує самооцінку учнів, сприяє розвитку самоосвіти, створює ситуації, наближені до реального спілкування, стимулює учнів творчо мислити та відходити від стандарту. Реалізація комунікативного підходу у навчальному процесі з іноземної мови означає, що формування комунікативної компетенції учнів відбувається шляхом і завдяки здійсненню учнем іншомовної мовленнєвої діяльності. Іншими словами, оволодіння засобами спілкування (фонетичними, лексичними, граматичними) спрямоване на їх практичне застосування у процесі спілкування. Оволодіння уміннями говоріння, аудіювання, читання та письма здійснюється шляхом реалізації цих видів мовленнєвої діяльності у процесі навчання в умовах, що моделюють ситуації реального спілкування. У зв’язку з цим навчальна діяльність учнів організується таким чином, щоб вони виконували вмотивовані дії з мовленнєвим матеріалом для вирішення комунікативних завдань, спрямованих на досягнення цілей та намірів спілкування.

Спілкування людей в реальному житті відбувається завдяки виникненню потреби в реалізації певного комунікативного наміру, досягнення або недосягнення якого визначає результат мовленнєвого спілкування. У ході спілкування комуні канти виступають як носії певних соціальних стосунків, що виникають в тій чи іншій сфері діяльності і реалізуються в конкретних мовленнєвих ситуаціях. Формування комунікативної компетенції можливе за умови моделювання у навчальному процесі типових ситуацій реального спілкування, які виникають в різних сферах життя і стосуються різних тем. Тобто предметно-змістовий план іншомовного мовлення учнів під час навчання зумовлюється темою, ситуацією і сферою спілкування.

HOW MANY LANGUAGES CAN A PERSON KNOW?
This happened in Paris, in the autumn of 1933. A woman came up to a newspaper stand and asked for newspapers in Russian, Italian, French, German and some other languages. The man at the stand was sure that the woman was buying the newspapers for a hotel where there were many foreign guests. "If you agree to buy all these newspapers for your hotel every day", he said, "I'll sell them to you for less money".

The woman smiled and answered that the newspapers were not for a hotel. They were for her husband, who read newspapers in seven languages every day.

She was the well-known Russian actress, Lunacharskaya-Rosenel, the wife of Lunacharsky, who was in a Paris hospital at that time. Lunacharsky could speak and read almost all the languages of Europe. You know, of course, how well Vladimir Ilyich Lenin knew foreign languages. At Comintern congress and conferences Lenin spoke in English, French, German, Italian, Polish, Swedish and

Czech. Karl Marx knew very many languages - one of them, Russian; and Frederick Engels knew even more languages.

Of course, all these were unusual people. But we must not think that anly great scientist s or geniuses can learn many foreign languages. In modern times, when science and technical knowledge are progressing so fast, all kinds of specialists need foreign languages in their work - teachers, doctors, scientific workers, engineers and people of many other professions. If a specialist doesn't know foreign languages, if he must wait for translations, he can hardly hope to know all the literature in foreign languages that he needs; and what he reads In translation may be months, and even years behind the times.

"But", you will say, "how can I hope to learn so much? I have enough dificulty learning one language". The answer is that when we have learned one foreign language, learning a second foreign language is much easier. Learning a third foreign language is much easier than learning the second, and so on. There are many people in our country who have discovered this secret. They know that success in foreign language learning is connected not only with a person's natural talent. We must work hard to learn our firs t foreign language. After the first, other languages are a much easier task.


Vocabulary:
a newspaper stand - кіоск

science - наука

knowledge – знання
Завдання до тексту:


 1. Дайте відповіді на запитання:
 1. How many languages could Lunacharsky speak and read?

 2. What languages did Lenin speak in at Comintern Congresses?

 3. Did Karl Marx and Frederick Engels know Russian?

 4. Does the knowledge of foreign languages help all kinds of specialists

in their work?

 1. What happens if a specialist doesn't know foreign languages?

 2. Do you find it difficult to learn foreign languages?

 3. Why are you learning English?

 4. Whom do we call a polyglot?

What is polyglots' secret in language learning?

 1. What languages would you like to learn (to know) besides English?

 2. What is the success in foreign languages learning connected with?

LISPETH
She was the daughter of a hillman who lived in the Himalayas. One year, the harvest was very poor, and the hillman and his wife had nothing to eat that winter. So the next spring they decided to become Christians and they brought their baby to the English church in Kotgarh. The chaplain gave her the name of Elizabeth, and everybody in the hills pronounced her name Lispeth.

Her mother and father died soon after that, and Lispeth became a servant in the house of the Kotgarh chaplain. When she grew up, she was so beautiful that the chaplain's wife was ashamed to ask her to do servant's work. Lispeth played with the chaplain's children and helped about the house a little. She read all the books in the house and grew more and more beautiful. The chaplain's wife was worried about the girl's future. She wanted to send Lispeth to Simla or some other big city to receive an education, but Lispeth did not want to go away. She was happy where she was.

One day, a few months after her seventeenth birthday, Lispeth went out for a walk. She liked to walk far - twenty or even thirty miles. This time, she came back in the evening very tired. She was carrying something heavy in her arms. She came into the house and carefully put it on the bed. "This is my husband", she said simply. "I found him in the hills. He has hurt himself and he is not well. We will take care of him, and when he is well again, your husband will marry him to me".

This was the first time that Lispeth had ever spoken of her plans for future, and the chaplain's 'wife stood looking at her in the greatest surprise . But the man on the bed was badly hurt, and needed immediate attention. So she did not answer the girl then. He was a young Englishman, and Lispeth had found him at the foot

of a hill near a big stone. The chaplain, who knew something about medicine, examined him Lispeth helped. She explained to the chaplain that this was the man she wanted to marry. The chaplain and his wife tried to explain to her that a young girl must not say such things. Lispeth listened quietly and repeated what she had already said - that she was going to take care of the Englishman until he was well

enough to marry her.

Two weeks later, the patient began to feel better. He thanked the chaplain and his wife, and Lispeth - especially Lispeth - for everything they had done for him. He was a traveler in the East, he said, and had come to look for unusual plants in the Simla hills. He thought that he had fallen and hurt his head on a stone while he was trying to reach a flower. He said he would go back to Simla when he got back his health and strength.

Day after day passed, and though the Englishman was quite well now, he did not go away. The chaplain and his wife could not make Lispeth change her mind, so the chaplain's wife spoke to the Englishman and told him what was in Lispeth's heart. The Englishman laughed and said it was very romantic, but it didn't mean anything serious. And as he had a girl at home waiting for him, there was nothing to worry about. Still, he found it very pleasant to talk to Lispeth and walk with Lispeth and say nice things to her while those two weeks, because she had found someone to love. When he went away, Lispeth walked with him up the hill, worried and very unhappy. The chaplain's wife, who didn't like scandal of any kind, had asked the Englishman to tell Lispeth that he would come back to marry her. "She is only a child, you know, and besides, I am afraid she is not a real Christian", the chalplain's wife said. So, all the twelve miles up the hill, the Englishman, with his arm around Lispeth, was telling the girl that he would come back, and Lispeth made him repeat it again and again.

When she came home, she said, "He will come back and marry me". And the chaplain's wife said, "Yes, he will come back". At the end of two months, the chaplain and his wife told Lispeth that the Englishman had gone across the seas to England. Lispeth knew where England was, of course, because she had read geog-raphy books. There was an old map of the world in the house, and she looked at it in the evening after supper and cried and tried to guess when her Englishman would come back. But he had forgotten all about her when he came back to Simla. Later, he wrote a book about the East. There was nothing about Lispeth in the book.

At the end of the third month, Lispeth began to take walks up the hill to see if her Englishman was coming. But a little later the walks did not help, and she felt very unhappy. The chaplain's wife decided to tell Lispeth the truth - that the Englishman would not come back, and it was wrong for a hill girl to think of marring an Englishman. Lispeth did not believe it at first. "He told me himself that he would come back", she said. "And you said so too".

"W e said it to keep you quiet, child", the chaplain's wife said. "Then you have lied to me", Lispeth said. "You, and he!"

The chaplain's wife said nothing. For a minute or two, Lispeth said nothing either. Then she went out and came back in the clothes of a hill girl. "I am going back to my own people", she said. "I am no longer Lispeth. I am ashamed of you, and I hate you. You are all liars, you English!". And she left the house, and never came back again.


Vocabulary:
hillman – мешканець Гімалаїв

the Himalayas - Гімалаї

harvest - врожай

church - церква

chaplain - священик

to be worried about - непокоїтись

to take care of somebody – піклуватись про когось

medicine - медицина

immediate attention – невідкладна допомога (увага)

plants - рослини

to get back health and strength - вилікуватись

to guess - відгадувати

to be ashamed of somebody - соромитись

to hate - ненавидітиЗавдання до тексту:

I. Уважно прочитайте текст. Перевірте, чи вірно ви зрозуміли його зміст. Перегляньте наступні твердження та випишіть номера тих, які не відповідають змісту тексту.


1. Lispeth was the daughter of the Kotgarh chaplain.

2. The chaplain's wife was worried about the girl's future.

3. She did not like to walk far away from the house she lived in.

4. She was speaking of her plans for the future all the time.

5. One day Lispeth went out for a walk and came back in the evening carrying

badly hurt young Englishman.

6. Two weeks later the patient began to feel better and getting back to his health

and strength, he even did not thank chaplain and his family for everything they

had done for him and went away to England.

7. The chaplain and his wife could not make Lispeth change he mind to marry the

Englishman.

8. The Englishman was very romantic and agreed to marry Lispeth.

9. When the Englishman had come back to England he wrote a book about the East

and there was something about Lispeth" in it.

10. Lispeth went back to her own people when she had realized that those whom

she loved were all liars.
 1. Прочитайте наступні речення. До кожного з речень надані два варіанти пояснень, розгортаючи цілі та мотиви вчинків героїв оповідання. Випишіть номера тих варіантів, що вважаєте відповідними змісту оповідання.


Lispeth's parents decided to become christians.
1) because they wanted to go to England;

2) because one year the harvest was very poor and they had nothing to eat;


The chaplain's wife was ashamed to ask Lispeth to do servant's work.
3) as she was very beautiful when grew up;

4) as she was from a noble family;


Lispeth was very tired one day when she came home.
5) because she was carrying the young Englishman;

6) because she had walked many miles in the high mountains with the young

Englishman whom it was very pleasant to talk;
The young Englishman went away when he began to feel stronger.
7) because it was clear to him that Lispeth was in love with him;

8) because he had a family of his own;


The chaplain's wife 1ied to Lispeth.
9) because she was afraid the girl would be unhappy;

10) because she thought that hill girl s were not good enough for the Englishmen

and must not dream of marrying Englishmen.
III. Дайте відповіді на наступні запитання:
1. Where did the events described in the story take place?

2. Why didn't Lispeth want to be sent to some big city to receive an education?

3. What did Lispeth say one day when she returned home from a walk with

something heavy in her arms?

4. Who was the young Englishman whom she had found at the foot of a hill?

5. Why didn't he go away at once when he became quite well?

6. Was Lispeth happy those two weeks?

7. Why did chaplain and his wife make the Englishman tell Lispeth a lie?

8. When did they tell Lispeth that her beloved had gone across the seas to

England?
IV. Перекажіть зміст тексту, використовуючи запитання вправи III в якості плану.Pavlov's toy dog
There is a monument to the dog in the Pavlov biological laboratory near Leningrad; and a toy dog stands on Pavlov's books in the room where the great scientist carried out his famous search on the higher nervous system. This toy dog has an interesting history. It came from England, and was a gift to Pavlov on the day he received the honorary degree of Doctor at Cambridge University.

On that day in July, 1912, there were several foreign scientists in Cambridge, who had arrived, at the invitation of the University, to receive honorary degrees. Among them was Ivan Pavlov: the University had chosen him for the honour because his outstanding research.

All the professors and students and many of the inhabitant of the town were present at the ceremony. The great hall was crowded, and there were hundreds of students in the gallery, watching the ceremony. It was opened with the traditional speech in Latin, after which the scientists came forward one by one, receive the diploma of Doctor of Cambridge.

When Pavlov's name was called and he began to move forward, there was loud applause in the hall. The students in the gallery over his head were letting a toy dog down to him, and he received it in his arms. As he looked up at the smiling, applauding students, Pavlov's eyes filled with tears. It was one of the happiest moment in his life.

"We got the idea from Darwin's grandson, who is a student here at the University", one of the student leaders told a reporter later. "He remembered that when his grandfather, Charles Darwin, was given the degree of Doctor, the students gave him a toy monkey. It wasn't a joke - the students wanted to express

their support for Darwin in his fight against the opponents of his theory. By giving Pavlov a dog we wanted to express our admiration for his brilliant experiments. We consider him a genius; he deserves the support of all progressive scientists".

"The gift gave me great pleasure", Pavlov said, and lie added: "Those young people are the future of science, and I am proud to have their support and recognition".
Vocabulary:

gift – подарунок

honorary degree – почесне звання, ступінь

invitation – запрошення

applause – аплодисменти

to applaud – аплодувати

support – підтримка

admiration – захоплення

monkey – мавпа

recognition – визнання


Завдання до тексту:


 1. Прочитайте оповідання.

 2. Перекажіть його зміст, використовуючи питання записані нижче у якості плану:

1. Where is a monument to the dog?

2. What do you know about Pavlov and his contribution into the world science?

3. What degree did Pavlov receive at Cambridge University?

4. How was he met by the students watching, the ceremony?

5. What did he receive from the students?

6. Why did Pavlov's eyes fill with tears?

7. Whose idea was it to give him a toy dog?

8. What did this gift mean?


Каталог: uploads -> doc
doc -> Методичні рекомендації для проведення І (районного) етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2015»
doc -> Наказ Державіаслужби від 14. 06. 2006 №416
doc -> Правила сертифікації суб’єктів аеропортової діяльності
doc -> Реферат на тему: Франсуа Вієт
doc -> Активність мікроорганізмів-азотфіксаторів у ґрунті західного
doc -> Вправ для навчання аудіювання
doc -> Сучасна практика підготовки баяністів
doc -> «історія розвитку поняття інтеграл»
doc -> Технологія концентрованого навчання дозволяє викладачеві урізноманітнити заняття за формами та методами
doc -> Сьомого скликання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка