І. аналі з навчально-виховної роботи спеціалізованої школи №196 за 2015-2016 начальний рікСторінка1/5
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1.16 Mb.
ТипРічний план
  1   2   3   4   5
І. А Н А Л І З

навчально-виховної роботи спеціалізованої школи № 196

за 2015-2016 начальний рік
Річний план роботи педагогічного колективу школи складений на діагностично-прогностичній основі з урахуванням особливостей учнівського контингенту, творчого потенціалу вчительського колективу та наслідків роботи за минулий 2015-2016 начальний рік.

Протягом року педагогічний та учнівський колективи спеціалізованої школи № 196 працювали над вирішенням науково-методичної проблеми «Впровадження інноваційних технологій у конструюванні креативного середовища як засобу становлення обдарованої особистості»

Педагогічний колектив, вирішуючи цю проблему, керувався Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», «Про охорону дитинства», Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності», «Про інноваційну діяльність», Державним стандартом початкової загальної освіти, Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, Концепцією профільного навчання в старшій школі, Декларацією прав дитини, Комплексною програмою інформатизації та комп’ютеризації, Програмами «Обдарована молодь», «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Указами Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» та від 20.03.2008 № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», Постановами Уряду про школу та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, місцевих органів управління освітою, Статутом школи.

Згідно з принципами і положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендацій районного методичного кабінету методична робота в школі була спрямована на розвиток творчої особистості вчителя, учня. Основні зусилля зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створення творчої атмосфери.

Методичну роботу в школі координує методична рада, діяльність якої спрямована на організацію роботи над єдиною науково-методичною проблемою, на підвищення базового та освітнього рівня вчителів, вивчення і втілення в практику кращого педагогічного досвіду, збагачення досвіду педагогів школи новими прогресивними технологіями та на постійне вдосконалення навичок самоосвіти. Серед основних питань, які розглядалися на засіданнях науково-методичної ради протягом року такі:


  • cтворення творчих мікрогруп з метою організації й проведення педагогічних рад, семінарів, круглих столів, запланованих на поточний навчальний рік;

  • план реалізації педагогічним колективомзагальношкільної нової методичної проблеми «Впровадження інноваційних технологій у конструюванні креативного середовища як засобу становлення обдарованої особистості (2014-2019рр.)»;

  • звіт учителів, що атестуються, про форми підвищення особистої педагогічної майстерності протягом останніх п’яти років « Моя самоосвіта»;

  • участь у конкурсі «Учитель року – 2016» (учасником конкурсу була вчитель англійської мови Салюк Г.М., яка посіла ІІ місце в районному конкурсі);

  • організація взаємовідвідування відкритих уроків. Аналіз особливостей сучасного уроку;

  • про результати дій педагогічного колективу щодо реалізації проекту «Спеціалізована школа № 196 – акмеологічна школа задля створення превентивного виховного простору»;

  • підсумки участі учнів у шкільних, районних, міських олімпіадах з основ наук, конкурсах учнівських творчих робіт МАН;

  • підсумки атестації педагогічних працівників школи;

  • про роботу з молодими та малодосвідченими вчителями;

  • огляд нормативних, директивних документів та огляд новинок психолого-педагогічної літератури та ін..

Важливу роль у роботі педагогічного колективу школи відіграє педагогічна рада. У спеціалізованій школі № 196 педрада – це творча лабораторія, яка спрямовує весь педагогічний колектив на підвищення якості й ефективності навчально-виховного процесу, стимулює розвиток творчого потенціалу колективу, зростання професійної майстерності вчителів, досліджує й колегіально вирішує питання шкільного життя та питання акмеологізації усіх ділянок навчально-виховної роботи.

Визначити тематику педрад допомагає діагностування інтересів, запитів і практичних потреб педагогів школи. Також це педради, безпосередньо пов’язані з роботою над проблемою школи. Таким чином, узагальнивши пропозиції вчителів, які вони подають на останніх засіданнях МО, й урахувавши думку більшості, адміністрація школи визначає пріоритетні теми й зміст роботи педагогічної ради на новий навчальний рік. Так, протягом 2015-2016 навчального року на засіданнях педагогічної ради школи було розглянуто такі питання: • «Стратегії навчально-виховної діяльності школи акмеологічного змісту (аналіз навчально-виховної роботи за 2014-2015 н.р.)»;

 • «Створення нових пріоритетів навчання та виховання шляхом застосування акметехнологій»;

 • «Багатогранна система заходів суб’єкт-суб’єктної взаємодії педагогів з учнями, спрямованих на всебічну актуалізацію пізнавально-творчого потенціалу особистості задля підвищення якості освіти»;

 • «Пошук структурних елементів філософії освіти ХХІ століття шляхом виявлення та аналізу існуючих протиріч і парадоксів у сучасній освітній діяльності школи».

На кожному із засідань педагогічної ради слухалися питання про хід виконання рішень попередніх педрад та аналізувався результат їх виконання.

Робота шкільних методичних об’єднань теж сприяла створенню умов для вдосконалення педагогічної майстерності вчителів. Керівники МО докладають усіх зусиль, щоб усе цінне в роботі кожного педагога змогли побачити колеги й застосувати в своїй діяльності. МО ведуть з викладачами змістовне наукове вивчення відповідного предмета, залучають учителів до освоєння нових освітніх технологій, операючись на навчально-освітні вимоги сьогоднення та орієнтири діяльності акмеологічної школи.

Плануючи роботу кафедр, враховано такі показники як ефективність навчально-виховного процесу, рівень навчальних досягнень та вихованості учнів, зростання професійної майстерності та загальної культури педагогів, розвиток навчального закладу, акмелогічні акценти.

В активі діяльності як індивідуальні, так і групові й колективні форми роботи.На кафедрах природничо-математичного, гуманітарного циклів, англійської мови та початкової школи працюють постійно діючі семінари. Протягом 2015-2016 навчального року на семінарах кафедр розглядалися такі питання:

 • «Аспекти патріотичного виховання на уроках художньо-естетичного циклу навчання»;

 • «Психолого-педагогічні основи патріотичного виховання молодших школярів в умовах сучасності»;

 • «Міжпредметні зв’язки як важливий резерв для здійснення військово-патріотичного виховання на уроках математики, інформатики, фізики»;

 • «Українознавчий аспект у процесі вивчення природничих наук»;

 • «Складові героїко-патріотичного виховання в межах проведення уроків дисциплін суспільно-гуманітарного циклу»;

 • «Багатогранний вплив на свідомість, волю, мораль, зовнішність, характер учнів на уроках фізичної культури»;

 • «Розвиток в учнів загальнолюдських цінностей, національної гордості, культури міжнародних відносин, морально-психологічних якостей громадянина-патріота»;

 • «Викладання іноземних мов з урахуванням національно-культурної специфіки країни – шлях до створення сприятливих умов для ефективної взаємодії і толерантного ставлення одне до одного»;

 • «Концентроване навчання: створення умов для формування креативних умінь на уроках математики, інформатики, фізики»;

 • «Акмеологічні особливості уроків суспільно-гуманітарного напрямку в умовах сучасності»;

 • «Креативний діапазон новітніх технологій у вивченні іноземних мов»;

 • «Інноваційний процес – технологія якості освіти: створення акмеологічного середовища для творчого розвитку учнів з предметів художньо-естетичного циклу»;

 • «Удосконалення, корекція і реорганізація професійної діяльності педагога в умовах акмеологічної школи»;

 • «Інновація як умова ефективної організації та поліпшення стану фізичного виховання учнів школи в умовах сучасності»;

 • «Акмеологічний пошук новітніх стратегій урізноманітнення форм роботи з питання збереження життя та здоров’я дітей, подолання суїцидальних настроїв в учнівському середовищі»;

 • «Акмеологічний підхід в реалізації навчальної діяльності учнів початкової школи»;

 • «Інтегрування різнотематичних проектів задля реалізації проблем здоров’язбереження учасників навчально-виховного процесу»;

 • «Аналіз між циклової інтеграції на уроках та створення схеми можливого концепту реалізації зв’язку природничих наук як навчальних дисциплін з іншими предметами шкільного курсу»;

 • «Виховні можливості уроків іноземної мови в розвитку особистості учня на основі акмеологічного підходу»;

 • «Використання мережних технологій у конструюванні креативного середовища підготовки обдарованих дітей до дослідницької діяльності»;

 • «Інтеграція – як необхідний компонент оновлення змісту освіти й підвищення ефективності педагогічної взаємодії»;

 • «Нові грані художніх цінностей і їх виховних можливостей крізь призму синергетики, герменевтики, феноменології, аксіології, акмеології»;

 • «Патріотизм = новий імпульс духовному оздоровленню народу, формування в Україні громадянського суспільства»;

 • «Когнітологія в системі суспільно-гуманітарних наук»;

 • «Інноваційна освіта та креативна педагогіка: розвиток креативної особистості в умовах інформаційно-комунікаційних технологій»;

 • «Сприяння загальнокультурному та особистому удосконаленню учнів, їх прагненню до самоосвіти, знаходженню власних рішень методами та прийомами вивчення іноземних мов»;

 • «Акмеологічні умови підвищення ефективності уроків фізичної культури як засобу формування навичок здорового способу життя та екологізації освіти»;

 • «Інноваційні технології викладання у контексті креативного підходу до учня»;

 • «Створення атмосфери творчої конкуренції (в межах вивчення природничих дисциплін) задля налаштованості учителів та учнів на одержання високих освітніх результатів»;

 • «Загальна естетична компетентність, художньо-образне мислення – як інтегрований результат навчання, виховання і розвитку»;

 • «Акмеологічний супровід розвитку креативної конкурентоздатної особистості».

Під постійною увагою адміністрації знаходиться питання становлення молодого вчителя. В школі працює «Школа молодого вчителя», яку очолює заступник директора з НВР Олейничук І.М. У плані роботи школи проведення практичних і теоретичних семінарів, відкритих уроків, круглих столів тощо. Серед них слід відзначити такі:

 • ознайомлення вчителя-початківця з правилами внутрішкільного розпорядку, з рівнем знань учнів тих класів, в яких викладатиме молодий спеціаліст, з їхніми індивідуальними особливостями та нормативними документами, які визначають і коригують навчально-виховну діяльність освітнього закладу;

 • надання допомоги молодому вчителеві в плануванні навчальної та виховної роботи;

 • ознайомлення молодого спеціаліста з організацією навчально-виховною діяльністю закладу – як школи акмелогічної освіти задля створення превентивного навчально-виховного простору;

 • інструктаж вчителів-початківців щодо складання календарних та поурочних планів та ведення ділової документації в загальноосвітній школі;

 • науково-теоретичний семінар «Проведення різних типів уроків, їх технології та сучасні вимоги до них»;

 • діагностування роботи молодих вчителів і надання їм конкретної допомоги;

 • круглий стіл на тему: «Забезпечення превентивного виховання у школі на законодавчому рівні (ознайомлення з документами – основою превентивного виховання в освітньому закладі)»;

 • практикум на тему: «Орієнтири програми «Захисти себе від ВІЛ», «Пропагування здорового способу життя на акмелогічних годинах», «Використання досягнень педагогічної науки в системі роботи молодлого вчителя –основа розвитку творчої особистості учня у школі акмеології».

Особливу увагу приділено питанню організації наставництва. Саме педагогічне шефство дає можливість управляти процесом професійного становлення молодого педагога. Молоді вчителі ознайомлюються з уроками, позакласними заходами свого наставника, запрошують наставника на свої уроки, спільно з ним і з його участю планують чергові уроки. Саме наставник виявляє сильні та слабкі сторони молодого вчителя, аналізує хід і результати його діяльності, формує на основі аналізу конкретні рекомендації та поради, вчить молодого вчителя самостійно аналізувати свою діяльність.

Із метою впровадження передового педагогічного досвіду, сучасних рекомендацій і досягнень педагогічної науки, удосконалення структури та методики проведення уроків і позакласних заходів у школі прово­дяться предметні тижні. У рамках предметних тижнів проведено:

 • вересеньтиждень педмайстерності вчителів фізичної культури:

  • практикум: «Збереження здоров’я учнів під час проведення занять з фізичної культури, «Захисту Вітчизни» та позакласних масових заходів у 2015-2016 н.р.»;

  • «Весела зарядка», веселі старти (початкова школа);

  • змагання з піонерболу;

  • Олімпійський тиждень, в межах якого було проведено урок-гру «Всеукраїгнський олімпійський урок», бліц-турнір та вікторину на теми: «Знавець олімпійського руху», «Олімпійські види спорту»; олімпійський урок під гаслом «Поряд з олімпійцями!»;

  • біг на на різні дистанції (Шкільна олімпіада, приурочена Дню фізичної культури та спорту);

  • змагання з волейболу (дівчата), футболу і баскетболу (хлопці);

  • волейбол (хлопці, дівчата);

  • футбол (хлопці);

  • усні плакати «Фізична культура та спорт – здоров’я нації»;

  • участь у районних спортивних змаганнях різнотематичного змісту.

 • вересеньтиждень педмайстерності вчителів історії:

 • конкурс стінгазет «Історія для кожного» серед учнів 5-11 класів;

 • теоретичні конференції для учнів 11-х класів присвячені 71-річниці звільнення Києва від німецької окупації;

 • лекції та презентації присвячені пам’яті жертв голодомору в Україні;

 • усний журнал «Ордени та медалі Великої Вітчизняної війни»;

 • брейн-ринг «Подорож у країну Історія» для учнів 10-х класів;

 • перегляд документального серіалу-реконструкції «Велика війна», та диспут на дану тему (7-11 клас);

 • уроки пам’яті присвячений Дню пам’яті жертв Бабиного Яру «Бабин Яр – біль нашої землі»;

 • історичні уроки – відображення знаменних та пам’ятних дат в духовно-мистецькому житті України.

 • листопад - тиждень педмайстерності вчителів математики та фізики:

 • випуск стінних газет;

 • «Цікава інформація про відомих математиків»;

 • КВВМ;

 • конкурс «Бобер»;

 • брейн-ринг «Сучасні акценти комп’ютерних можливостей»;

 • інтегрований урок (математика, інформатика та фізика)«Обрії майбутнього»;

 • вікторина-кросворд;

 • інтелектуальний конкурс «Година веселої математики».

 • грудень тиждень педмайстерності вчителів правознавства:

  • всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини;

  • виставка газет «Права людини»;

  • читання учнівських рефератів «Гідність і права людини», «Молодь і правова освіта в Україні»;

  • захист проектних робіт «Розв’язання правових ситуацій», «Як забезпечити рівні права та можливості жінок і чоловіків», «Як боротися з дискримінацією»;

  • правовий брейн-ринг «Права батьків та дітей»; 

  • конференція для учнів 8 класу «Правові пам’ятки України»;

  • години спілкування у класах «Конституційні права і свободи людини і громадянина», «Права людини і сучасності», «Свобода – це не вседозволеність»;

  • захист наукових робіт з правознавства.

 • лютийтиждень педмайстерності вчителів художньо-естетичного циклу:

 • виставка газет

 • свято-змагання «Подорож Країною образотворчого мистецтва»

 • вернісаж музичних виробів

 • шкільний конкурс асоціативного мистецтва «Красномовні руки»

 • виставка малюнків «Калейдоскоп барвистої уяви»

 • майстер-клас «Подорож у світ чарівних перетворень»

 • підведення підсумків
 • лютий – тиждень педмайстерності вчителів іноземних мов:

 • виставка тематичних газет

 • брейн ринг «Чи знаємо ми Німеччину?»

 • брейн ринг «Поміняйте джерело енергії і ви зміните світ!»

 • інсценізація казки «Дюймовочка»

 • постер-шоу «Давайте цінувати і берегти енергію»

 • участь у районному фестивалі «Діалог держав»

 • інтелектуальний калейдоскоп «Країнами світу»

 • різнотематичні відкриті уроки

 • диспути на актуальні теми сучасноті

 • захист рефератів «Заочна подорож світом традицій»

 • лютий – тиждень педмайстерності вчителів світової літератури:

 • вистава-презентація: «Мій улюблений літературний герой»;

 • виставка-конкурс газет та плакатів-гасел (на основі афоризмів із відомих творів світової літератури);

 • «Поетичні вітрила» (конкурс на краще декламування віршів світової літератури);

 • літературний брейн-ринг;

 • захист проектів «Сповідуємо ми лицарства закони», шкільний етап конкурсу.

 • березень – тиждень педмайстерності вчителів української мови та літератури:

 • виставка тематичних газет «Велич Шевченківського слова»;

 • шевченківські читання «Вічне Кобзареве слово»

 • пісенний конкурс (виконання творів на слова Тараса Шевченка)

 • свято «Світлиця Шевченкового заповіту»

 • лірично-музична композиція«Тут Тараса Шевченка сліди незабутньо живуть»

 • шкільний свято-конкурси «Чарівні Весняночки»

 • заходи, приурочені 145-річчю від дня народження Лесі Українки.

 • літературні години, творчі уроки, присвячені ювілейним датам від дня народження письменників, поетів, етнографів, мовознавців, літературознавців, які мали місце протягом 2015-2016 н.р.;

 • поетичний вечір-зустріч з письменником-публіцистом, представником Гельсінської групи, лауреатом премії Василя Стуса, дослідником життєвого і творчого шляху В. Стуса Овсієнком Василем Васильовичем.

 • березень – тиждень педмайстерності вчителів початкової школи:

 • посвята в читачі

 • конкурс «Найрозумніший»

 • свято «Поетична весна»

 • лялькова вистава «Порадник безпеки»

 • свято зустрічі весни

 • творчі уроки, присвячені пам’ятним та знаменним датам в духовно-мистецькому, історичному житті України.

 • інтелектуальні різнотематичні брейн-ринги серед учнів 4-х класів

 • конкурс малюнків «Весна прийшла», «Україна і космос», «Символи України», «Безпека охорони праці очима дітей”, «Дзвони Чорнобильської біди».

 • квітень - тиждень педмайстерності вчителів географії, біології, хімії:

 • презентація настінних газет

 • інформаційно-просвітницькі програми «Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати»

 • проведення «Маршруту безпеки»

 • відвідування Музею води

 • участь у міському конкурсі «Птахи мого дитинства»

 • усний науково-публіцистичний альманах «Екологічні біди планети»

 • географічний марафон «Великий час океанів або ж про епоху географічних відкриттів»

 • інтелект-шоу «Цікава географія»

 • уроки-реквієми «30 – річчя Чорнобильської біди».

 • класні години-диспути «Який урок нам дав Чорнобиль?»

 • конкурс читання творів-роздумів «Чорнобиль – попередження, набат, його уроків людство не забуде»

 • інтегровані уроки (біологія, хімія, фізика, географія) «Шляхи енергоефективності»

 • десанти «Екологічні турботи», «Чистота», «Зробимо Україну чистою»

 • участь в акції «Година Землі 2016»

Крім того, на базі школи протягом 2015-2016 навчального року було проведено:

 • листопад – лекторій для батьківської громади спеціалізованої школи №196 «Роль сім’ї в процесі адаптації до навчання п’ятикласників” (підготували: психолог школи Прижегалінська Юлія Віталіївна та соціальний педагог Дробіт Ірина Василівна);

 • грудень – районну олімпіаду з англійської мови для учнів 8-11 класів (відповідальні – заступник директора з НВР Кошмал Т.І., голова МО вчителів іноземних мов Лисюченко Т.М.);

 • січень – районний семінар для соціальних педагогів «Відповідальне батьківство» (досвід школи із зазначеного питання представили соціальний педагог Дробіт Ірина Василівна та психолог школи Прежегалінська Юлія Віталіївна);

 • січень – районний семінар для соціальних педагогів «Емоційне вигоряння» (досвід школи з зазначеного питання представила соціальний педагог Дробіт Ірина Василівна);

 • січень – тренінг для вчителів спеціалізованої школи №196 «Медіа-грамотність – вимога сучасності» (проводив Джолос Олег Володимирович – головний спеціаліст відділу прогнозування та систем аналізу Міністерства інформаційної політики);

 • лютий – районний науково-практичний семінар для керівників МО початкової коли та вчителів початкової школи «Інноваційні технології: досвід, проблеми» (досвід діяльності школи із вказаного питання представили: директор школи №196 Мендель Олена Василівна, заступник директора з НВР Чернявська Олександра Вікторівна, вчителі початкової школи: Соловйова Тетяна В’ячеславівна, Мікловда Вікторія Олександрівна, Приймачук Тетяна Федорівна, вчитель музичного мистецтва Шиніна Ірина Миколаївна);

 • лютий - семінар для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів (категорія ЗДНВР) «Інтенсифікація превентивних дій школи шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій». (Досвід діяльності школи вказаного вище питання представили: директор СШ № 196 Мендель Олена Василівна, заступник директора з НВР Олейничук Ірина Миколаївна, соціальний педагог Дробіт Ірина Василівна, вчитель початкових класів Приймачук Тетяна Федорівна, вчитель музичного мистецтва Шиніна Ірина Миколаївна).

 • квітень – урок-конференція з охорони праці в межах акції, ініційованої Міністерством освіти та науки України для працівників освітніх закладів міста Києва різного спрямування (підготувала і провела вчитель хімії Шпильова Вікторія Володимирівна);

 • квітень – семінар для батьківської громади спеціалізованої школи №196 «Світ без наркотиків», ініційований депутатом Київради Пабатом Олександром Вікторовичем.

У 2015-2016 навчальному році було продовжено реалізацію інноваційного проекту АС «Школа».

Його мета – надати дійсно прості та корисні онлайн-інструменти. Вони мають допомогти учневі отримати знання, а вчителю – ефективно і якісно дати йому ці знання. Особливо важливим є те, що впровадження цього проекту дає можливість оптимізувати діяльність адміністрації, класних керівників, учителів, надає всім освітянам сучасні методи і технології для обміну інформацією та передачі її дітям.

АС «Школа» дозволяє автоматизувати практично весь документообіг у навчальному закладі, починаючи від діловодства і закінчуючи формуванням електронних «особистих справ» учнів і вчителів. По-друге, проводити поточне і підсумкове тестування рівня знань школярів. Перевіряти школярів можуть як самі вчителі, так і «зовнішні» експерти - викладачі інших шкіл. Причому результати тестів стають відомі буквально відразу, в режимі on-line. Крім того, система повністю комп'ютеризована. В управліннях освіти і школах встановлено сервери та здійснено підключення до «клієнтських» робочих місць.

Його перевагою є те, що в одному Інтернет-середовищі водночас об’єднується 4 основні напрями: дистанційне навчання, управління освітнім процесом, комунікація (соціальний аспект) та автоматизація документообігу школи. Завдяки використанню проекту "Щоденник.ua" покращується співпраця на всіх рівнях системи освіти: від Міністерства і регіональних органів управління до окремих навчальних закладів.

Проект надає можливість створити електронний розклад уроків, електронний журнал учителя, електронний щоденник учня та багато іншого.

16 лютого 2016 року в школі відбувся семінар для директорів та заступників директорів з НВР навчальних закладів міста Києва – слухачів курсів підвищення кваліфікації за темою «Інтенсифікація превентивних дій школи шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій». Досвід діяльності школи вказаного вище питання представили: директор СШ № 196 Мендель Олена Василівна, заступники директора з НВР Олейничук Ірина Миколаївна.

Олена Василівна ознайомила колег про створення комп’ютерної інфраструктури навчального закладу, технічне забезпечення, ІКТ в управлінській діяльності школи № 196, адже «завдання керівника – створити такі умови, за яких кожна людина проявила б себе найкращим чином» (Ф.Смітт). Переконливо прозвучали думки про те, що складно уявити сучасний світ без комп’ютерної техніки та Інтернету, тому що без використання ІКТ практично неможливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти.

Мендель Олена Василівна чітко визначила, як кожен навчальний заклад має ефективізувати впровадження ІКТ, яку позицію при цьому має займати керівник установи, низку яких питань повинен розв’язувати. Розповідь директора школи супроводжувалась електронною презентацією, де мали місце всі запропоновані схеми розвитку навчального закладу і було представлено панораму змін, які відбулися у спеціалізованій школі № 196, а також комп’ютерну інфраструктуру закладу.

Серед планів на майбутнє – перетворення бібліотеки у сучасний інформаційно-комунікаційний, методичний центр, забезпечення якнайбільшої кількості навчальних кабінетів сучасними мультимедійними системами, підключення супутникового телебачення задля проведення телеурків з різних навчальних дисциплін, забезпечення школи ліцензійними навчальними програмами, організація дистанційного навчання для учнів з використанням програми «SKYPE» тощо.

23 лютого 2016 року у спеціалізованій школі № 196 відбувся науково-практичний семінар для голів МО вчителів початкових класів та молодих спеціалістів «Інноваційні технології: досвід, проблеми». Семінар був підготовлений заступником директора з НВР Чернявською О. В. У межах семінару директор школи Мендель О. В. представила гостям спеціалізовану школу № 196 як сучасний навчальний заклад, де неабияка роль відведена розвитку інноваційної культури педагогів, поширенню інноваційних процесів у всіх сферах його діяльності. Заступник директора з НВР Чернявська О. В. ознайомила учасників семінару з інноваційними технологіями, які мають місце в роботі вчителів початкових класів, а вчителі початкової школи поділилися своїм досвідом з упровадження інноваційних технологій. Гості відвідали відкриті уроки: • бінарний урок української мови та музичного мистецтва у 4-Б класі на тему: «Узагальнення та систематизація знань про прикметник. Музика не знає кордонів». Вчитель початкових класів Приймачук Т.Ф., вчитель музики Шиніна І.М.;

 • інтегрований урок літературного читання та образотворчого мистецтва у 4-А класі на тему: «Стан природи і настрій людини в поезії Лесі Українки «Конвалія» (уривок), «Давня весна». Колір як асоціативний засіб вираження настрою, характеру, почуттів; складова створення образу». Вчитель початкових класів Мікловда В.О.;

 • урок математики з елементами театральної педагогіки у 2-Г класі на тему: «Повторення додавання і віднімання двоцифрових чисел у межах 100 з переходом через розряд. Творча робота над задачею». Вчитель початкових класів Соловйова Т.В.

Підсумок семінару підвела методист НМЦ управління осівти, молоді та спорту Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації Новікова Г. Й. Зокрема вона зазначила, що різноманітність інноваційних технологій у початковій школі – хороше підгрунтя для подальшої роботи з учнями.

При шкільній бібліотеці створений фонд електронних засобів навчання з української мови та літератури, математики, фізики, інформатики, англійської та німецької мов, країнознавства та літератури англомовних країн, основ здоров'я, географії, історії України та всесвітньої історії, хімії.

Вчителі спеціалізованої школи № 196 розробили електронні матеріали з таких навчальних предметів за темами:


 • українська мова: розробки уроків для 5- 11 класів(вчитель Момот О.Г.); «Займенник», використання краєзнавчого матеріалу - 6 клас (вчитель Слєпцова О.В.); «Складносурядне речення» - 9 клас (вчитель Білан Л.С.);

 • українська література: «Григорій Савич Сковорода. Джерело чистої душі» (Життя і творчість) - 9 клас ; Леся Українка. «Я вийшла в світ ранньою весною…» Життєвий і творчий шлях - 10 клас; «Розстріляне відродження» - 11 клас (вчитель Момот О.Г.); позакласне читання «Творчість Д.О.Луценка» - 10 клас (вчитель Слєпцова О.В.);

 • географія: «природні зони України», «Природно- територіальні комплекси України», «Заповідники. Заказники.» - 8 клас, «Країни світу» -10 клас (вчитель Томпа Г.В.); «Машинобудування», «Електроенергетика», «Металургія», «Хімічна промисловість» - 9 клас; «Природні зони Африки», «Тваринний світ Австралії» - 7 клас (вчитель Сиворакша Т.В.);

 • основи інформатики: з усіх тем 9-11 класів розроблені презентації в програмі Power Point (вчитель Сальницька Н.С.);

 • англійська мова: «Охорона навколишнього середовища. Тварини в небезпеці» - 4 клас (вчитель Кошмал Т.І.); «Музичні інструменти», «Великобританія»., «Свята»; презентації до уроків 8,11-х класах (учитель Лисюченко Т.М.), «Клімат. Пори Року.», «Професії», «Моя кімната», презентації до уроків в 6,9-х класах (учитель Янік С.М.), «Лондон», «Великобританія», «США», «Канада»; презентації до уроків в 9-х класах (учитель Ткачук М.Л.), «Хобі» (учитель Бабич О.А.); розробки уроків для 2,3, 6 класів (учитель Коляденко В.М.), презентації до уроків 6,8 класів (учитель Доля Л.М.)

 • німецька мова: «Пори року», «Свято Нового року в Україні та Німеччині» - 6 клас (вчитель Іщенко Т.П.); «Зимові розваги» – 5 клас, «Моя квартира» – 6 клас; «Дозвілля» – 7 клас, «Молодь» – 9 клас (вчитель Кучеревська Т.А.).

 • хімія розробки уроків для 7-11 класів ( учитель Шпильова В.В.);

 • біологія розробки уроків для 7-11 класів (учитель Задорожня О.А.);

 • математика розробки уроків для 6,8,9,10 класів (учитель Пашкова В.А.); 5,8,10 класів (учитель Чумак Н.С.), для 6 класів ( учитель Бондарекно О.В.) ;

 • фізика розробки уроків для 7,9 класів, презентації до окремих тем для 7-11 класівь (Учитель Пархоменко П.Ф.);

 • астрономія презентації до уроків в 11-х класах (учитель Пархоменко П.Ф.);

 • образотворче мистецтво розробки уроків для 5-7 класів (учитель Услонцева Ю.В.);

 • «Художня культура» – розробки уроків 9-11 класи (учителі Шиніна І.М., Поліщук Н.М.)

Важливим компонентом підвищення рівня мотивації сучасного навчання є один з різновидів комп'ютерних технологій – Інтернет.

Використання Всесвітньої Мережі має ряд переваг: варіативність застосування на різних етапах навчання; економне використання навчального часу; скорочення видів роботи, що викликають утомлюваність учня; створення комфортного середовища для сучасного навчання; активізація навчальної діяльності школяра; інтенсифікація навчання та підвищення рівня мотивації; формування самооцінки учня та створення умов для його самостійної роботи.

Кабінети адміністрації, навчальні кабінети, бібліотека, методичний кабінет, актова зала мають доступ до безкабельного Інтернету (Wi-Fi).

Значна увага приділялася роботі з обдарованими учнями.

Ця робота спрямована на досягнення високих результатів. Із ме­тою виявлення обдарованих дітей проводяться бесіди, робота зі ство­рення банку даних з урахуванням типів обдарованості, ведеться облік результатів участі учнів у предметних олімпіадах та різних конкурсах.

У 2015-2016 навчальному році було приділено велику увагу реалізації навчального проекту «ОБДАРОВАНА ДИТИНА». В рамках проекту учні школи брали участь в І, ІІ, ІІІ, ІV етапах Всеукраїнських учнівських предметних олімпіадах, І, ІІ етапах захисту науково-дослідницьких робіт МАН «Дослідник», інтелектуальних та творчих конкурсах.

Протягом листопада-грудня 2015 року було проведено ІІ (районний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів. Учні школи взяли участь в олімпіадах з української мови, світової літератури, математики, історії, фізики, астрономії, правознавства, географії, екології, хімії, біології, англійської мови, німецької мови, психології, образотворчого мистецтва, «Захисту Вітчизни», трудового навчання, комп'ютерної графіки, інформатики, веб-дизайну, фізичної кульутри.Протягом жовтня 2015 року в школі пройшов І етап учнівських олімпіад з таких предметів: українська мова, математика, фізика, біологія, географія, зарубіжна література, англійська та німецька мови, образотворче мистецтво, інформатика, трудове навчання, історія та правознавство, астрономія, екологія,хімія, фізична культура. Переможці шкільного етапу олімпіад взяли участь у районному етапі.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка