І. М. Лицур д-р екон наук, старш наук співроб., провідний науковий співробітник відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку Державна установа Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НСторінка2/22
Дата конвертації11.03.2019
Розмір1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

ЗМІСТ


РОЗДІЛ 1

Перспективні напрями забезпечення сталого розвитку

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

TRENDS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROVIDING


Генгут И.Б., Лупинина О.А.

Формирование государственного реестра объектов накопленного экологического ущерба в управлении природопользованием

14

Дергачова В.В., Кузнєцова К.О.

Формування конкурентного енергетичного ринку України на умовах сталого розвитку

16

Ілляшенко Н.С., Руденко Р.М.

Мотивація екологізації інноваційного розвитку
18

Karaieva N., Vladimirova A.

Energy strategic guidelines of sustainable development in Ukraine
20

Лукаш О.А.

Формування кластерних моделей розвитку траснкордонних територій: сутність та недоліки

22

Мішеніна Н.В., Мішеніна Г.А.

Розвиток співробітництва бізнесу та громадських некомерційних організацій в Україні

23

Некрасенко Л.А.

Вуглецевий слід як інструмент екологічного менеджменту в Україні
25

Провозін Н.В.

Інструменти реалізації стратегій еколого-економічної рівноваги суспільного розвитку

27

Студінський В.А., Студінська Г.Я.

Наукові дослідження О.В. Живицького в контексті формування сучасного екологічного бренду території

29

Харічков С.К.

Невиснажливе природогосподарювання – домінанта нової моделі економіки

30

Хлобистов Є.В., Пристайко О.П.

Природоохоронні індикатори сталого регіонального розвитку за умов кардинальних трансформацій соціально-економічного середовища

33

Троян М.Ю.

Направления регулирования cистемы здравоохранения в Украине как путь выхода из демографического кризиса

35


Shevchenko T.I., Kozlenko T.V.

Recycling of resources as the one of directions to increase the production efficiency
37

Школа В.Ю., Гoлубoвcькa Г.A.

Розвиток альтернативних джерел енергії в Україні
39

Shcherbachenko V.

The increasing significance of intellectual capital in enterprise success
41


РОЗДІЛ 2


МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА РІЗНИХ РІВНЯХ

МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ

MECHANISM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AT DIFFERENT LEVELS


Белоусов А.Л.

Реорганизация как важнейшая составляющая современной экономики Белоруссии

42

Веклич О.О.

Нагальність активізації механізмів екологізації інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України

44

Вороненко В.І.

Підходи до забезпечення екозбалансованого розвитку регіону
48

Дегтярьова І.Б., Ромашко А.С.

Економіко-правовий інструментарій забезпечення сталого розвитку територій: досвід ЄС

50

Дерев’янко Ю.М.

Проблема дуалізму часу в економічних системах
51

Кобушко І.М., Мосунов Б.О.

Проблеми та перспективи розвитку малого та середнього підприємництва на регіональному рівні

52

Кондрашихін А.Б.

Нефінансові підходи до сталого розвитку міста: приклад Севастополя
54

Кононенко І.А., Ілляшенко Т.О.

Методичні засади управління бюджетним потенціалом на регіональному рівні

56

Лук’янихін В.О., Мельник О.О., Лі Мін

Принципи антикризового управління територіальними одиницями
58

Люльов О.В., Боровик О.В.

Вплив екологічного фактору на сталий розвиток міста
60

Мішенін Є.В., Коблянська І.І.

Логістичний підхід в управлінні сталим розвитком регіону
61


Никола С.О.

Экономическое стимулирование природопользования

63

Сухоставець А.І.

Стратегічні напрями розвитку підприємництва у соціальній сфері села
65

Таранюк Л.М., Казбан Д.Ю., Бавикіна А.Ю.

Показники оптимізації бізнес-процесів при проведенні реінжинірингу виробництва

67

Chayen S.

Green Knesset. The Israeli Parliament in an Era of Sustainability
69

Шевлюга О.Г.

Послідовність та етапи оцінки рівня техніко-технологічного розвитку промислового підприємства

71

Ярова І.Є.

Екосистемне управління у сфері підприємницького природо господарювання

73


РОЗДІЛ 3


СТАЛИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛізації

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЦАЦИИ

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY IN TERMS OF GLOBALIZATION


Adomavičiūtė D.

Сustoms and global supply network
75

Будзовска К., Біленко В.

Экономические убытки Польши в связи с политическими событиями в Украине в 2014 году

77

Голишева Є.О., Масько Я.В.

Країнний ризик України
79

Горелов В.И.

Уроки Украины
80

Егорова В.К.

Эколого-економические аспекты устойчивого развития Беларуси
83

Єременко Ю.І., Омельяненко В.А.

Значення «перетоків» знань (knowledge spillovers) в процесі міжнародного трансферу технологій

85

Ілляшенко С.М.

Тенденції розвитку світової економіки: шанси і загрози для України
87

Копчиньска П., Вакарчук В.В.

Анализ туристического бизнеса Украины и Российской Федерации
89Лабащук М.С., Школа В.Ю., Лацек К.

Влияние политического кризиса в Украине на польско-украинский товарообмін91

Мижя Н., Данько А.С.

Экономические отношения между Украиной и Российской Федерацией после распада СССР

92

Парасочка Д.П., Гасек П.Я.

Влияние русскоговорящих граждан Украины на внутреннюю и внешнюю политику Украины в 2014 году

94

Провозін М.В.

Тенденції світової торгівлі та стратегічне партнерство
96

Прокопенко М., Oркиш П.

Влияние политических событий 2013-2014 гг. в Украине на уровень жизни населения страны

98

Скрипчук П.М.

Еколого-економічні засади адаптації стандартів повітроохоронної діяльності в умовах глобалізації

99

Сотник І.М., Ус Я.О.

Проблеми міжнародної торгівлі України
101

Субчинська О.М.

Регіональна складова національного багатства країни
103

Чикалова А.С.

Вплив Іnternet-технологій на активізацію розвитку зеленого туризму (на прикладі Сумського району)

105


РОЗДІЛ 4


Забезпечення сталого розвитку на основі інформаційних технологій та інновацій

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ

PROVIDING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT BASED ON INFORMATION TECHNOLOGY AND INNOVATION


Гусева И.И.

Сервисно-ресурсная модель организации информационных технологий в контексте обеспечения устойчивого развития

107

Ілляшенко Н.С., Рибалка М.В.

Розвиток інноваційної діяльності в Україні
109

Касьяненко В.О.

Аналіз підходів до виявлення адекватних показників динаміки інноваційного потенціалу

111Летуновська Н.Є.

Роль держави у сфері розвитку соціальної інфраструктури промислових підприємств115

Мирошниченко Ю.А., Дрозденко М.А.

Особенности управления проектами научно-исследовательского приборостроения

117

Нейкова М.В.

Электронный бизнес как фактор устойчивого развития болгарских фирм

119

Прокопенко О.В., Шипуліна Ю.С.

Мотивація процесів формування і розвитку інноваційної культури
121

Раджабова З.Ф.

Эколого-економическая оценка нарушений земельных ресурсов прибрежной зоны республики Дагестан при разработке инвестиционных проектов развития территорий
123

Симонян А.А., Поникаров В.А.

Социально-психологические проблемы разработки и внедрения инновационных мероприятий

125

Сотник И.Н., Шевцов С.В.

Стратегия ресурсосбережения предприятия как инструмент экологизации инновационного развития

126

Фалевич А.С.

К вопросу о возможности привлечения средств населения для финансирования природоохранных инвестиционных проектов

128

Чорній В.В.

Сучасні підходи до визначення механізму залучення іноземних інвестицій в розвиток підприємств

130

Шкарупа О.В., Бурич І.В.

Економічні проблеми формування портфеля екологоорієнтованих інноваційних проектів в регіоні

132

Школа В.Ю., Кліменко О.В., Домашенко М.Д.

Управління інвестиційним процесом в агропромисловому комплексі України

134

Яшева Г.А.

Формирование инновационной политики на основе концепции «Тройной спирали»

136


РОЗДІЛ 5


ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ та Екологія

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИЯ

ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND ECOLOGY


Білопільська О.О.

Методичний підхід до оцінки потенціалу системи поводження з твердими побутовими відходами

138

Божкова В.В., Носонова Л.В.

Вплив шкідливих викидів промислових підприємств м. Суми в атмосферу

139

Гаврилова В.В., Домашенко М.Д.

Туристичний потенціал Сумщини
141

Горобченко Д.В.

Теорія трагедії громад в контексті прогнозування розвитку ринку асиміляційного потенціалу

143

Дерев’янко Ю.М., Валюх Н.С.

Аналіз альтернативних варіантів переробки твердих побутових відходів

145

Карпіщенко О.І.

Екологізація сільського господарства
147

Литвинчук А.О.

Використання механізму еколого-ресурсного оподаткування в контексті забезпечення сталого розвитку України

148

Миргород М.М.

Еколого-економічні проблеми сучасного стану використання земель
149

Нейкова Р.Н.

Аудит устойчового развития проектов по оперативной программе «Окружающая среда»

151

Новікова О.С.

Сутнісно-змістовна основа аграрного природогосподарювання
154

Потапенко В.Г.

Нормативно-правова база «зеленого» зростання в Україні
155

Сегеда І.В.

Методологічні основи оптимізації стратегії користування природним середовищем і природними ресурсами

157

Чижов В.В.

Экологические факторы потребительского рынка в системе экономики природопользования

159

Шашула Л.О., Сакаль О.В., Третяк Н.А.

Шляхи забезпечення ефективного використання земельних ресурсів на засадах сталого розвитку

161

Шведюк Ю.В.

Особливості виконання аналізу витрат і вигід лісівничих проектів
163

РОЗДІЛ 6

Екологізація галузей народного господарства та екологічна безпека

Экологизация ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ecologization sectors of the economy and ecological security


Андрєєва Н.М., Барун М.В.

Ресурсно-екологічна безпека як складова системи загроз національної безпеки України

165

Дорошина С.В, Муракаев И.М.

О реализации государственной политики в области повышения экологичности производства в обрабатывающих отраслях российской промышленности
167

Кислий В.М.

Особливості ціноутворення в енергетиці
171

Ковальова О.М.

Екологічний аспект управління земельним потенціалом в умовах сталого розвитку сільськогосподарських підприємств

173

Коцко Т.А.

Структурні диспропорції економіки України і пріоритети політики переходу до моделі сталого розвитку

175

Кравець П.В.

Актуальні питання формування механізму контролю походження деревини

177

Кузина О.В.

Положение предприятий промышленности строительных материалов на современном этапе развития экономики Российской Федерации

179

Марочко С.С.

Особливості екологізації зовнішньоекономічної діяльності у сфері сільськогосподарського виробництва

181

Мішеніна Н.В., Дмитрієвський В.О.

Екологічні аспекти продовольчої безпеки
182

Пилипенко В.В., Павленко А.О.

Теоретичні основи державного регулювання сільськогосподарського виробництва

184

Пізняк Т.І.

Стратегічні напрями екологічної політики в аграрній сфері
186

Пімоненко Т.В., Денисенко О.С.

Закордонний досвід розвитку збалансованого лісового господарства
187

Потравный И.М.

Нормативно-правовое и экономическое регулирование производства органической продукции

189РОЗДІЛ 7МАРКЕТИНГ у забезпеченні СТАЛОго РОЗВИТКУ

МАРКЕТИНГ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Marketing in sustainable development


Аверіхіна Т.В.

Ознаки екологічної конкурентоспроможності товару та товаровиробника

191

Біловодська О.А., Латунова Д.А.

Особливості прийняття рішення щодо впровадження логістичного аутсорсингу на промислових підприємствах

193

Божкова В.В., Ахрамеєва М.В.

Основні характеристики бренду ЦФ «Барса»
194

Вайлунова Ю.Г.

Маркетинговая стратегия взаимоотношений с клиентами предприятия
196

Гайдабрус Н.В.

Визначення місця логістичного сервісу у сфері послуг
198

Гліненко Л.К., Дайновський Ю.А.

Маркетингові прийоми екопозиціювання бренда
200

Граділь А.А.

Інтернет-реклама як сучасний інструмент маркетингу
202

Грищенко О.Ф., Каптілова В.І.

Хайтек-маркетинг
203

Дериколенко А.А.

Преимущества и недостатки продвижения товаров промышленного назначения с помощью методов он-лайн тогровли

204

Колодка А.В., Неділько М.В.

Партизанський маркетинг
205

Лук`янихіна О.А., Гога І.

Формування глобального маркетингу в умовах сучасної економіки
207

Окландер М.А.

Каналы и инструменты цифрового маркетинга
209

Пересадько Г.О., Громико М.Г., Лукаш С.М.

Маркетингові дослідження екологічних інновацій на ринку поводження з відходами

211

Рудь М.П.

Особливості маркетингових досліджень в мережі Інтернет
212

Рябченко І.М.

Характеристика підходів до визначення поняття «маркетингова цінова політика промислових підприємств»

214

Сабадаш В.В., Червяцова О.В.

Екологічне маркування як інструмент дієвої екологічної політики
217

Тєлєтов О.С.

Cьогоденні завдання екологічного маркетингу
219


Тимохіна Я.О.

Ієрархічна модель інтегральної оцінки інтегрованих маркетингових комунікацій промислового підприємства
221


РОЗДІЛ 8


ФІНАНСОВА-КРЕДИТНА СИСТЕМА ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

FINANCIAL AND CREDIT SYSTEM AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT


Антонюк Н.А., Гулакова Т.В.

Удосконалення науково-методичних підходів до управління грошовими потоками підприємства

223

Антонюк Н.А., Федчун С.В.

Еластичність ліквідності банківської системи України
225

Гиренко І.С., Ілляшенко К.В., Котенко Н.В.

Податковий механізм в системі забезпечення сталого розвитку на місцевому рівні

227

Григор’єв О.І.

Вибір джерел та методів залучення банківського персоналу
229

Голенка Р.А., Ілляшенко К.В.

Актуальні проблеми вертикального вирівнювання місцевих бюджетів в контексті забезпечення сталого розвитку регіонів України

230

Дубенецкий Н.А.

К вопросу о монетарной политике в США и ЕС
232

Жильцова Д.О.

Тенденції розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні
233

Жулавський А.Ю., Сидоренко Л.М.

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на місцевому рівні
235

Ілляшенко Т.О., Макарова А.В.

Оцінка фінансових ризиків підприємства на базі бухгалтерської звітності


237

Козоріз А.В.

Основні виклики та напрями трансформації державних фінансів в цифрову епоху

239

Лебедева Е.Н.

Проблемы управления государственным долгом республики Белорусь
241

Нейков Л.М.

Роль информационного ресурса в устойчивом развитии страхового общества

243

Олійник В.М.

Фактори впливу на формування фінансових потоків страхової компанії
245

Петрушенко Ю.М.

Підходи до фінансування сталого розвитку, засновані на участі місцевих громад

248

Рубанов П.М., Федчун С.В.

Методи регулювання ліквідності комерційного банку
251

Сапич В.І., Сапич Н.М.

Експансія фінансового капіталу і концентрація земельних ресурсів в аграрному секторі економіки

252

Шеремет Т.Г., Васильева А.А.

Особенности кредитования Международного валютного фонда
254


РОЗДІЛ 9


Особливості сталого розвитку підприємств

ОСОБЕННОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

FEATURES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT ENTERPRISES


Бондар Т.В.

Концепція підприємства у сучасних умовах господарювання
257

Бухнэ А.Ф., Поникаров В.А.

«Учебные центры» в торговой организации
259

Кологривов Я.І.

Застосування циклічно орієнтованого передбачення: сучасні підходи до управління підприємствами

260

Коробец Е.М.

Формирование этапов организации работ по выявлению экологических рисков на предприятии

262

Лук’янихін В.О., Сохань А.І.

Проблеми кадрового забезпечення державної служби
264

Люльов О.В., Моргуненко Р.М.

Теоретичні аспекти управління змінами підприємства
266

Маценко О.М., Пронікова Ж.С.

Інвестування в людський капітал як напрям підвищення результатів діяльності підприємства

267

Мельник Ю.М., Литвиненко В.С.

Підходи до визначення поняття антикризового менеджменту
269

Пилипенко Н.М.

Принципи та фактори інвестиційної привабливості підприємства
271

Прокопенко О.В., Мирчев А.Б., Колева Д.И.

Информационный менеджмент предприятия: человеческий фактор и информационная культура

273

Рубанов П.М., Барикіна Н.І.

Роль управління грошовими коштами на малому підприємстві
274

Рябенков О.В.

Система фінансового контролінгу на підприємстві
275

Соляник О.М., Кулинич І.А.

Особливості виникнення корпоративних конфліктів та шляхи їх подолання

277

Хоменко Л.М.

Новітні досягнення в освітленні приміщень як спосіб зниження витрат підприємства

279

Черняк Г.М.

Адаптація до умов зовнішнього середовища як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства

281

Швиндина А.А., Артеменко В.А.

Дисциплинарная беседа как элемент системы эффективного менеджмента организации

283

Шкарупа О.В., Часник О.М., Часник Ю.М.

Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів у розв’язанні проблем сталого розвитку підприємства

285

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 36795
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"
36795 -> І. М. Лицур д-р екон наук, старш наук співроб., провідний науковий співробітник відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку Державна установа Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Н


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка