І. Структура та етапи наукового дослідження проблеми підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзіїСторінка1/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.72 Mb.
#72
  1   2   3   4   5

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра корекційної освітиНауково-дослідницька лабораторія інклюзивної освіти

І. Структура та етапи наукового дослідження проблеми підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзії.
Проблема навчання дітей з особливими потребами набуває широкої актуальності сьогодні. Освітній інклюзивний простір стає доступним для таких дітей, адже право на рівний доступ до якісної освіти та навчання за місцем проживання в умовах загальноосвітнього закладу – це право всіх дітей. Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства.

Інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку в масові навчальні заклади - це процес, який набу­ває усе більшого розповсюдження в освіті. Такий підхід до їхнього навчання зумовлений багатьма причинами різного характеру. Однією з них є й те, що надання освітніх послуг дітям з особливостями психофізичного розвитку в закладах інтернатного типу певною мірою призводить до зниження у частини з них соціальної компетенції та дезадаптації в цілому.

Відтак, можна стверджувати, що інтеграція - це закономір­ний етап розвитку системи спеціальної освіти, який пов'язаний з переосмисленням суспільством і державою ставлення до осіб з особливими потребами, з визнанням їхнього права на одержання рівних з іншими можливостей в різних галузях життя, в тому числі й освіті.

Якомога раннє залучення дітей з особливостями психофізичного розвитку до діяльності в колективі здорових однолітків сприяє розвитку у них самостійності, впевненості, сміливості, інших особистісних якостей. Суспільство зобов’язане дати можливість кожній дитині, незалежно від її потреб та інших обставин, повністю реалізувати свій потенціал, приносити користь суспільству і стати повноцінним його членом. Водночас наше сьогодення – це зміна ціннісних орієнтацій в освіті, визначення розмаїття кожної дитини, обумовлене зміною освітньої парадигми на гуманістичну – „освіта для всіх, школа для всіх”.

Важливість проблеми запровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах області та підготовки педагогів до роботи в нових інтегративних умовах зумовили вибір теми дослідно-експериментальної роботи: Формування готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання”.

Метою дослідження є розробити та теоретично обґрунтувати експериментальну методику та педагогічні умови формування готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.

Об’єкт дослідження – процес формування готовності педагога до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання.

Предмет дослідження – моделювання системи роботи педагога з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання.

Гіпотеза дослідження процес формування готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими потребами буде ефективним, якщо:

а) забезпечувати корекційну та психологічну спрямованість навчання педагогів, що базується на глибокій обізнаності з особливостями роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

б) здійснювати мотивацію педагогів до роботи з „особливими дітьми”;

в) налагодити цілісну систему роботи педколективу на шкільному, районному, обласному рівнях із використанням розроблених моделей роботи педагогів із дітьми з особливими освітніми потребами.

Відповідно до предмета, мети, гіпотези дослідження визначено наступні завдання, що будуть розроблятися і впроваджуватися в умовах регіонального експерименту:

1. Науково обґрунтувати сутність поняття „готовність педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами”.

2. Визначити критерії, показники та охарактеризувати рівні сформованості готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими потребами в у мовах інклюзивного навчання.

3. Виявити педагогічні умови формування готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання за експериментальною методикою.

4. Навчити педагогів моделювати системи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та створювати їх дидактичне забезпечення.

5. Розробити рекомендації щодо функціонування консультативних центрів інклюзивної освіти.

Наукова новизна дослідно-експериментальної роботи буде досягнута у результаті: • обґрунтування сутності поняття „професійна компетентність педагога з інклюзивної освіти”;

 • виділення системного підходу щодо формування професійної компетентності вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами, як основи вдосконалення його професійної майстерності;

 • підвищення рівня обізнаності з моделями інклюзивної освіти й творчих можливостей педагогічного колективу в системі післядипломної педагогічної освіти;

 • визначення критеріїв, показників і рівнів сформованості педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

 • розробки дидактичної моделі та структурування процесу формування готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими потребами.

Розглянемо етапи дослідно-експериментальної роботи. Перший - констатувальний. На цьому етапі здійснюється психодіагностика професійної компетентності вчителів та вихователів щодо специфіки роботи з дітьми з особливими освітніми потребами:

 • моніторинг організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, фінансово-економічних умов експерименту, діяльності експериментальних навчальних закладів, підбір діагностичного інструментарію;

 • на основі вивчення теоретичних надбань світової психології та педагогіки аналіз освітньо-виховної діяльності професорсько-викладацького складу й методистів обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, а також педагогів навчальних закладів, закріплених за лабораторією, та слухачів курсів в плані обізнаності їх зі специфікою виявлення дітей з особливими освітніми потребами і створення умов для їх зростання та готовності до організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Після цього проводиться комплексне дослідження готовності педагогічних кадрів до здійснення інноваційної діяльності в навчально-виховному процесі з дітьми з особливими освітніми потребами:

 • науково-теоретична, методична і практична підготовка педагогів до здійснення психолого-педагогічного вивчення дітей з особливими освітніми потребами та їх діагностування;

 • оволодіння загальнопедагогічними, психологічними вміннями та педагогічною технікою;

 • виявлення рівня готовності педагогічних колективів експериментальних закладів та вчителів-слухачів курсів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

 • ранжування особистих якостей педагогічних кадрів відповідно до їх значущості для здійснення навчально-виховного процесу в навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами.

Науково-методичне забезпечення процесу дослідження:

 • формування блоку діагностичних методик для вивчення рівня готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

 • моделювання системи роботи з дітьми з особливим освітніми потребами в навчальному закладі, районі, області;

 • розроблення дидактичної моделі професійної компетентності вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання;

 • розроблення критеріїв, показників та рівнів сформованості готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

 • моделювання організаційно-функціональну структуру науково-методичної роботи з педагогічним кадрами закладу, району, області з формування готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та алгоритм її запровадження.

На формувальному етапі заплановано такі форми роботи:

 • розробка, апробація і експериментальне впровадження в практику моделей системи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в навчальному закладі, районі, області.

 • апробація моделі професійної компетентності вчителя, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами та вироблення умов дидактичного забезпечення в системі післядипломної освіти.

 • організація і координація роботи пошуково-творчих груп учителів щодо впровадження рекомендацій у практику роботи закладів.

 • вивчення результативності впровадження організаційно-функціональної структури науково-методичної роботи з педагогічними кадрами навчального закладу, району, області.

Завершальний етап – підсумковий, на якому проводиться: 1) підсумковий аналіз і оцінка підготовленості вчителів та психологів щодо діагностування учнів, із метою виявлення дітей із особливими освітніми потребами; 2) вивчення сформованості готовності педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання; 3) науковий звіт про наслідки дослідно-експериментальної роботи; науково-практична конференція з теми „Організаційно-педагогічні умови готовності педкадрів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в закладах з інклюзивною формою навчання”; 4) виставка науково-методичних розробок та друкованої продукції лабораторії (посібники, бюлетені, методичні рекомендації, статті, моделі, матеріали з практики тощо).

Очікуваними результатами дослідження є:

1. Визначення рівня готовності педагогічних кадрів до роботи з „особливими дітьми” в умовах інклюзивного навчання та підвищення їх фахової компетентності.

2. Розробка критеріїв, показників та рівнів сформованості готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та стимулювання педагогів до саморозвитку.

3. Виявлення педагогічних умов формування готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та покращення рівня навчально-методичної роботи закладів.

4. Створення дидактичної моделі формування готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами на рівні закладу, району, області та підвищення ефективності науково-методичного-забезпечення інклюзивної освіти.На  впровадження концепції інклюзивної освіти, виконання нормативних освітніх документів для закладів, у яких навчаються діти з особливими потребами, розробку та створення підручників, науково-методичних посібників, методичних рекомендацій для педпрацівників з інклюзивного навчання спрямована діяльність Науково-дослідницької лабораторії інклюзивної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.Каталог: method kabinet -> biblioteka.php
biblioteka.php -> Національна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
biblioteka.php -> Національне виховання учнів: регіональний аспект (з досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів Рівненської області) Частина ІІ рівне – 2012 ббк 74. 200
biblioteka.php -> Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
biblioteka.php -> Гуманістично-психологічний підхід в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами
biblioteka.php -> Тематичний інтернет-навігатор
biblioteka.php -> Метод проектів: сутність та умови застосування
biblioteka.php -> "Із Кобзарем у серці" (Розвиток інтересу школярів до вивчення життя і творчості Т. Г. Шевченка засобами літературного краєзнавства)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка