І. Тазове передлежання плода. Вивчення наказу моз україни №899 від 27. 12. 2006 р. «Тазове передлежання плода»Сторінка15/18
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.55 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Тема: “Захворювання, що пов’язанні з вагітністю. Гестози вагітних”.

Курс – ІІ, спеціальність 5.12010105 “Акушерська справа”.

Кількість навчальних годин – 21.Актуальність теми.

Гестоз вагітних - це патологічний стан, який виникає під час вагітності, ускладнює її перебіг і зникає після закінчення вагітності. Акушерка повинна знати клініку, діагностику, лікування і профілактику різних клінічних форм гестозів, особливості перебігу і ведення вагітності, пологів; вміти обстежити вагітну і діагностувати різні форми гестозів, виявити прегестози, своєчасно госпіталізувати до стаціонару, надати невідкладну допомогу при різних ускладненнях.2.Навчальні цілі.

Знати:

 • етіопатогенез, класифікацію, чинники ризику виникнення гестозів, прегестози;

 • клініку, діагностику, принципи лікування, профілактику різних клінічних форм гетозів;

 • особливості ведення вагітності, пологів, післяпологового періоду з гестозами.

Вміти:

 • виявити прегестоз у вагітних;

 • виявити вагітних для введення до групи підвищеного ризику за гестозами;

 • скласти план ведення вагітності при різних видах гестозу;

 • обстежити вагітну з повним загальноакушерським і соматичним обстеженням;

 • провести пробу Мак-Клюра-Олдріча;

 • ввести постійний катетер;

 • виміряти погодинний діурез;

 • взяти сечу і дослідити її на білок;

 • ввести роторозширювач та язикотримач;

 • провести рауш-наркоз;

 • заповнити медичну документацію.

3.Матеріали доаудиторної самостійної роботи.
3.1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення.

Дисципліни

Знати

Вміти

1.Загальний догляд за хворими та медична маніпу-ляційна техніка

 • Виписування, зберігання та застосування лікарських препаратів.

 • Лабораторні та інстру-ментальні методи дослі-дження.

 • Виконувати різні маніпуляції по дог-ляду за хворими.

 • Готувати пацієнтку, інструментарій до дослідження.

 • Взяти матеріал на дослідження.
2.Внутрішня медицина

Клініку, діагностику, лікування серцево-судинних захворю-вань, нирок.


Провести соматичне обстеження хворої.


3.Фармакологія та медична рецептура

Медикаментозні засоби – седа-тивні, діуретичні, гіпотен-зивні, антигіпертензивні, спаз-молітики; засоби, що кореагують гемодинаміку і обмін речовин, тощо.

Виписати прописи на дані медикаментозні засоби.

3.2.Зміст теми:

 • мультимедійна лекція

 • перелік навчальної та наукової літератури з теми.


3.3.Рекомендована література

Основна: І. І.Б. Назарова, В.Б. Самойленко "Патологічне і оперативне акушерство" Київ ВСВ медицина 2012 ст. 105-107

ІІ. В.І. Грищенко, М.О. Щербина "Акушерство і гінекологія" книга 1, Київ ВСВ медицина 2011 р. ст. 247-262
Допоміжна: П.Г.Жученко, В.І.Тарасюк Акушерство К. Здоров’я 1995 р. стор.275-277, 286-288

Стефан Хміль Акушерство Укрмедкнига, Тернопіль, 2010 р. стор.226-229.


3.4.Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми:Захворювання, що пов’язані з вагітністю. Гестози вагітних.


Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити: гестози вагіт-них (визначення, кла-сифікація).


 • Дайте визначення гестозу вагітних.

 • Складіть класифікацію гестозів вагітних у вигляді схеми.Причини

Перерахуйте основні теорії патогенезу гестозів, випишіть чинники ризику, щодо виникнення пізнього гестозу.

Діагностика

Розв’яжіть задачу: Вагітна 22 роки, з’явилась в Ж\К на черговий огляд. Строк вагітності 34 тижні . Скарги на набряки на нижніх кінцівках на протязі 5 днів.

Дані анамнеза: Вагітна стала на облік вчасно, регулярно відвідувалап Ж/К.При обстеженні з боку внутрішніх органів відхилень від норми не виявлено. Тиждень назад загальний стан вагітної був задовільний.

Дані зовнішнього і акушерського обстеження через тиждень: загальний стан залишається задовільний. Але за тиждень вагітна прибавила у вазі 600,0. Зір не порушений, головного болю не має, на гомілках і стопах помірні набряки. АТ 150\85 – 145\85 мм.рт.ст. З боку внутрішніх органів відхилень немає. В загальному аналізі сечі білок 0,6 г\л. При мікроскопії осаду встановлено: лейкоцитів 2-5 в полі зору, еритроцити і циліндри відсутні.

Акушерський статус. Розміри таза 25-28-31-20см. ОЖ-92см., ВСДМ-34см. Положення плода поздовжнє, передлежить голівка високо над входом в малий таз. Серцебиття 140 уд\хв., ліворуч, нижче пупка, ясне, чітке, ритмічне.

1.Який діагноз?

2.Обгрунтуйте його.

3.Класифікація даного гестозу за ступенями важкості.

4.Дифференційна діагностика з іншими клінічними формами гестозів та екстрагенітальними захворюваннями.

Ускладнення пізніх гестозів.

Перерахуйте ускладнення з боку матері і плода під час вагітності і в пологах.

Ведення вагітності.

 • Складіть план ведення вагітності з прегестозами і з гестозами у вигляді схеми.

 • Перерахуйте показання до операції кесаревого розтину.Ведення пологів

 • Складіть фрагмент структурно-логічної схеми ведення І,ІІ,ІІІ періодів пологів з пізніми гестозами.

 • Випишіть прописи рецептів на медикаменти, які використовуються при нападі еклампії.Лікування гестозів

Вивчіть і випишіть прописи рецептів на медикаменти для створення лікувально-охоронного режиму, знімання спазму судин, гіпонтензивні, антигістамінні, діуретичні; для профілактики і лікування внутрішньоутробної гіпоксії плода.

Медична реабілітація породіль після пізнього гестозу.

Назвіть 4 етапи реабілітації.
3,5.Матеріали для самоконтролю: питання, тести 1-21, ситуаційні задачі.

4.Матеріали для аудиторної самостійної роботи.

4.1.Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті.

 • Провести курацію вагітних для виявлення прегестозу у вагітних, вагітних для введення їх до групи підвищеного ризику за гестозами.

 • Скласти план ведення вагітності при різних видах гестозів.

 • Оволодіти методикою проведення проби Мак-Клюра-Олдріча.

 • Оволодіти методикою введення постійного катетера, вимірювання годинного діуреза.

 • Оволодіти методикою введення роторозширювача та язикотримача.

 • Оволодіти методикою проведення рауш-наркозу.

 • Оволодіти методикою взяття сечі і дослідження її на білок.

 • Заповнити індивідуальні карти вагітних та історії пологів з прегестозами, гестозами.

4.2.Інструктивні матеріали для оволодіння професійними вміннями і навичками : професійні алгоритми 62, 63 (розділ Y) 41-43, 49-50, 85-88 (розділ І) .

Орієнтовна карта.5.Матеріали для позааудиторної роботи

1.Оформити реферати з теми: Рідкі форми пізніх гестозів.

Література: Патология беременості. С.М.Беккер стр. 13-20

2.Оформити прописи рецептів на медикаментозні засоби у вигляді реферата.

3.Перелік навчальних практичних завдань, які потрібно викрнати під час самостійного чергування у палаті інтенсивної терапії, у відділенні патології вагітних, в кабінеті дільничої акушерки:


 • спостереження та догляд за вагітними, породіллями з важкими формами пізніх гестозів;

 • участь у виходжуванні вагітних з тяжкими формами пізніх гестозів;

 • виявлення вагітних для введення їх до групи підвищеного ризику за гестозами;

 • проведення скринінгових тестів на виявлення прегестозів.


ІХ. Недоношування та переношення вагітності. Профілактика абортів.
(3 год. теорія)
Методична розробка для організації позааудиторної самостійної роботи студентів
Тема: «Організаційні засоби боротьби з абортами. Сучасні методи контрацепції».
Курс – ІІ, спеціальність 5.12010105 «Акушерська справа».

Кількість навчальних годин – 3 год.


1. Актуальність теми. Планування сім’ї – важливий етап у житті жінки, який передбачає народження лише бажаних дітей. У нашій країні висока частота штучних абортів, що протягом багатьох років традиційно є ведучим методом планування сім’ї. Виходячи з ускладнень, які виникають після штучних абортів, зниження кількості абортів може суттєво вплинути на акушерську та гінекологічну захворюваність і знизити рівень материнської смертності.

Один із шляхів зниження кількості абортів – широке впровадження засобів контрацепції. Санітарно-просвітницьку роботу з цього питання можуть проводити не лише центри планування сім’ї, які останнім часом широко відкриваються в Україні, а і фельдшера, акушерки. Тому вони повинні знати цю проблему.


2. Навчальні цілі.
Знати:

класифікацію, механізм дії, показання, протипоказання,схеми вживання протизаплідних засобів


Вміти:

 • провести об’єктивне соматичне і гінекологічне дослідження жінки;

 • провести санітарно-просвітницьку роботу по застосуванню протизаплідних засобів.


3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи.

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення.
Дисципліни

Знати

Вміти

Фармакологія та медична рецептура

Гормональні препарати та їх синтетичні замінники. гормо-нальні контроцептивні засоби.

Виписати прописи на дані медикаментозні засоби.

Анатомія

 • Будову жіночих статевих органів.
Гінекологія

Методи обстеження гінеко-логічних хворих.

 • провести об’єктивне загальне та гінеко-логічне дослідження;

 • підготувати пацієнт-ку, інструментарій, перев’язувальний ма-теріал до дослід-ження


3.2.Зміст теми:

 • розгорнутий текст змісту;

 • перелік навчальної та наукової літератури з теми.


3.3.Рекомендована література

Основна: І.І.Б. Назарова, Н.М.Посипкіна Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї, Київ Медицина 2007 р.

Допоміжна: “Керівництво по плануванню сім’ї”, МОЗ України, АМНУ,1999р.

П.Г.Жученко, В.І.Тарасюк Акушерство К.Здоров’я 1995 р. стор.311-316

Стефан Хміль Акушерство Укрмедкнига, Тернопіль, 2010 р. стор.355-362

Стефан Хміль Гінекологія Укрмедкнига, Тернопіль, 2006 р. стор.310-317


3.4.Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми:Організовані засоби боротьби з абортами. Сучасні методи контрацепції.


Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити протизапладні засоби ( класифікацію протизапладних засо-бів)


Скласти класифікацію протизаплідних засобів у вигляді схеми.

Фізіологічний спосіб (календарний спосіб)

Розв’язати задачу:

Менструальний цикл у жінки протягом 6 місяців коливається від 26-28 діб, • визначте за допомогою календарного способу “небезпечний” період.
Температурний спосіб

 • поясніть техніку вимірювання базальної температури;

 • побудуйте графік температурної кривої при нормальному менструальному циклу;

 • визначте день овуляції на температурній кривій по зубцю повернутому донизу;

 • визначте “небезпечний “період.
Цервікальний спосіб

Визначте день овуляції і по ньому “небезпечний “ період за симптомами “зіниці” ,“папороті”, симптомом потягу слизу.
Симптотермальний спосіб

Випишіть скарги жінки, що свідчать про можливий день овуляції і визначте “небеспечний” період.
Бар’єрні методи контрацепції

Вивчить будову і види чоловічих презервативів, вагінальних діафрагм, цервікальних крвпачків, спермацидів.
Гормональна контрацепція

 • складіть класифікацію гормональних контрацептивів у вигляді схеми;

 • випишіть контрацептиви які відносяться до КОК, гестогенних, посткоїтальних, пролонгованих, інплантаційних;

 • випишіть показання, протипоказання до застосування.
Хімічні протизаплідні засоби

Перерахуйте хімічні протизаплідні засоби, показання до застосування, поясніть механізм дії.
Внутріщньоматкові засоби

Вивчіть види ВМЗ, протипоказання до застосування, умови проведення внут-рішньоматкової контрацепції
Хірургічні методи контрацепції

Вивчіть хірургічні втручання у жінок і у чоловіків з метою стерилізації.

3,5.Матеріали для самоконтролю: питання

4.Матеріали для аудиторної самостійної роботи.

4.1.Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті;

 • оволодіти навичками проведення бесід про шкідливість аборту;

 • оволодіти навичками проведення бесід про застосування протизаплідних засобів.

4.2.Інструктивні матеріали для оволодіння професійними вміннями і навичками : (орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою, буклет демонстрації протизаплідних засобів)
5.Матеріали для позааудиторної роботи

1.Виписати санбюле тні з теми: Сучасні методи контрацепції .

2.Оформити мультимедійні презентації з теми: Сучасні методи контрацепції .
Література для рефератів
Основна: І.І.Б. Назарова, Н.М.Посипкіна Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї, Київ Медицина 2007 р.

Допоміжна: “Керівництво по плануванню сім’ї”, МОЗ України, АМНУ,1999р.

П.Г.Жученко, В.І.Тарасюк Акушерство К.Здоров’я 1995 р. стор.311-316

Стефан Хміль Акушерство Укрмедкнига, Тернопіль, 2010 р. стор.355-362

Стефан Хміль Гінекологія Укрмедкнига, Тернопіль, 2006 р. стор.310-317

ІХ. Недоношування та переношення вагітності. Профілактика абортів.


(2 год. практика)


 1. Вивчення наказу МОЗ України № 624 від 03.11.08 р. Клінічний протокол з акушерської допомоги. «Невиношування вагітності», «Передчасні пологи»

Затверджено

наказом Міністерства

охорони здоров’я України

від 03.11.2008 624
Клінічний протокол з акушерської допомоги

«Невиношування вагітності»
Класифікація згідно з МКХ-10:

Загрозливий аборт О20.0

Спонтанний аборт О03:

Неповний аборт О03-О03.4

Повний аборт О03.5-О03.9

Звичний викидень N96

Передчасні пологи О60
Невиношування вагітності


 • ранній спонтанний аборт – спонтанне (самовільне) переривання вагітності до 11 тижнів + 6 днів;

 • пізній спонтанний аборт з 12 до 21 тижня + 6 днів;

 • передчасні пологи з 22 повних до 36 тижнів + 6 днів (154 – 259 днів).


В структурі невиношування вагітності як загального поняття виділяють:
І. Спонтанний аборт
Спонтанний аборт (мимовільний, самовільний викидень)вигнання ембріона/плода в терміні вагітності до 22 тижнів або масою до 500 грамів, незалежно від наявності або відсутності ознак життя.
За стадіями розвитку виділяють:

 • Загрозливий аборт;

 • Аборт в ходу;

 • Неповний аборт;

 • Повний аборт.Крім того виділяють:

 • Аборт, що не відбувся (припинення розвитку ембріона/плода);

 • Інфікований аборт.


Звичний аборт (звичний викидень) - визначається як наслідок двох або більш вагітностей, що закінчились самовільним викиднем.
Діагностика спонтанного аборту.

Загальними проявами спонтанного аборту є кров’янисті виділення із статевих шляхів різної інтенсивності та біль в нижніх відділах живота на фоні маткової вагітності.


Першочерговим завданням при поступленні пацієнтки з симптомами мимовільного аборту є своєчасна діагностика та лікування станів, які можуть бути загрозливими для її життя: геморагічний шок ( спричинений матковою або внутрішньочеревною кровотечею), сепсис ( Алгоритм 1 ).
При наявності ознак геморрагічного шоку паралельно з заходами, спрямованими на попередження погіршення гемодинамічних показників, необхідно визначити джерело кровотечі. Першочерговим є виключення або підтвердження наявності порушеної ектопічної вагітності.
При відсутності загрозливих для життя станів проводяться лікувально-діагностичні заходи, спрямовані на попередження ускладнень різних стадій мимовільного аборту, викладені у відповідних розділах протоколу.

Алгоритм діагностики спонтанного аборту


Кров’янисті виділення із статевих шляхів різної інтенсивності та біль в нижніх відділах живота


Оцінка гемодинаміки та ознак зовнішньої та внутрішньочеревної кровотечіГемодинаміка стабільна

Ознаки внутрішньочеревної кровотечі

відсутні

Гемодинаміка не стабільна

Ознаки внутрішньочеревної кровотечі

Негайні заходи щодо стабілізації гемодинаміки, пошуку джерела кровотечі та її зупинки


Діагностика вагітності* (Табл. 1)Вагітність не підтверджена

Вагітність підтверджена
Виключення патологічних станів, для яких характерні кров’янисті виділення з статевих шляхів та біль в нижніх відділах живота згідно діючих протоколів:

 • гіперплазія ендометрія

 • доброякісні та передракові процеси шийки матки

 • лейоміома матки

 • дисфункційні маткові кровотечі у жінок репродуктивного та перименопаузального віку


Не уточненої

локалізації
МатковаПозаматкова


Спостереження в стаціонарі: кількісне визначення ХГЧ через 48 годин

Трансвагінальне УЗД в динаміці
Заходи згідно діючого протоколу „Позаматкова вагітність”Діагностика спонтанного абортуКаталог: upload -> DOCUMENTS -> gynecology
gynecology -> І. Тазове передлежання плода. Вивчення наказу моз україни №899 від 27. 12. 2006 р. «Тазове передлежання плода»
DOCUMENTS -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010105 "Акушерська справа"
DOCUMENTS -> Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет рішенн я
DOCUMENTS -> Україна донецька область маріупольська міська рада рішенн я
DOCUMENTS -> Магістерська робота: проведення наукового дослідження, підготовка й оформлення
DOCUMENTS -> Пояснювальна записка до дипломного проекту спеціаліста на тему: «електропривод насоса подачі теплоносія в системі опалення на базі котельні філії «кременчуцька»
DOCUMENTS -> Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет рішенн я


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка