Імені вадима гетьмана” грапко наталія вікторівнаСторінка1/2
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.53 Mb.
ТипАвтореферат
  1   2
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА”
ГРАПКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

УДК 658.15(043.3)ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ

Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредитАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук
Київ – 2011

Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано на кафедрі фінансів підприємств ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, м. Київ.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Терещенко Олег Олександрович

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет ім. Вадима Гетьмана»

професор кафедри фінансів підприємств


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,

Науменкова Світлана Валентинівна,

Київський національний університет ім.

Тараса Шевченка,

завідувач кафедри банківської справи


кандидат економічних наук, доцент,

Стецько Микола Васильович,

Тернопільський національний економічний

університет,

доцент кафедри фінансів суб’єктів

господарювання і страхування

Захист відбудеться «__23__» січня 2012р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.04 ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд.203.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, кім.601.

Автореферат розіслано «_21_» грудня 2011 року.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

к.е.н., професор Поддєрьогін А.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Розвиток економічних відносин вимагає застосування новітніх підходів до управління корпоративними фінансами. Одним із таких підходів, який ґрунтується на пріоритетності інтересів власників інвесторів підприємств, є вартісно-орієнтоване управління. Орієнтація на інтереси інвесторів означає не лише забезпечення операційної ефективності роботи компанії, пошук шляхів до підвищення прибутковості, але й збільшення доходів унаслідок зростання вартості компанії, тобто в застосуванні заходів для підвищення ринкової ціни підприємства та його корпоративних прав. Діяльність з даного напряму передбачає переоцінку існуючих поглядів на ведення операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства та підпорядкування її пріоритетній стратегічній меті – максимізації вартості. Першочерговою задачею управління корпоративними фінансами у цьому контексті є впровадження вартісно-орієнтованого підходу в усі без виключення сегменти фінансових відносин.

Вартісно-орієнтоване управління має бути інтегроване як у фінансову стратегію, так і у систему оперативного управління фінансами. В умовах дефіциту інвестиційних коштів в економіці, вартісно-орієнтоване управління стає одним з головних чинників забезпечення інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств. Крім того, вартісно-орієнтоване управління створює позитивний вплив на розвиток вітчизняного фондового ринку, через встановлення орієнтирів для котирувань цінних паперів акціонерних товариств. Аналіз вітчизняної науково-практичної літератури засвідчує дефіцит наукових розробок з відповідної проблематики.

Дослідженням питань максимізації вартості підприємств та проблем вартісно-орієнтованого управління займалися такі іноземні вчені як: Аакер Д., Герц Р.Х., Дамодаран А., Данько Т.П., Доль П., Еклз Р., Коллер Т., Коупленд Т., Маршалл А., Мурін Дж., Раппапорт А., Скотт М., Стюарт Дж. Б., Філіпс Д., Хунгенберг Х., Шмідт В. та інші.

Також важливий внесок у розробку вартісно-орієнтованого підходу до управління зробили такі українські вчені як: Ареф`єва О.В., Івасів І.Б., Мендрул О.Г., Науменкова С.В., Савчук В.П., Терещенко О.О., Стецько М.В., Швиданенко Г.О., Шевчук Н.В та інші.Визнаючи важливість отриманих попередниками результатів, констатуємо, що окремі питання такі як: розробка методики визначення факторів створення вартості, порядку їх субординації та взаємодії; обґрунтування ставок дисконтування; управління грошовими потоками з урахуванням часового фактору та методів їх обрахування; впровадження в практику прогресивних методів визначення економічної вартості підприємств та інші потребують додаткових досліджень. Окреслені питання зумовлюють необхідність подальшого наукового пошуку з даного напряму та визначають актуальність дисертації.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота підготовлена відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри фінансів підприємств ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана ” і є складовою теми “Напрями фінансового оздоровлення підприємства в умовах ринкової економіки ” (номер державної реєстрації 0101V004358). Особистий внесок автора полягає у розкритті теоретико-методичних засад вартісно-орієнтованого управління фінансами підприємств.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є удосконалення теоретико-методичних засад вартісно-орієнтованого управління корпоративними фінансами підприємств та обґрунтування рекомендацій щодо його запровадження у вітчизняну практику фінансового менеджменту. Реалізація поставленої мети обумовила такі завдання дослідження:

 • узагальнити фінансову сутність вартісно-орієнтованого управління корпоративними фінансами;

 • дослідити історичний генезис управління орієнтованого на зростання вартості;

 • оцінити та обґрунтувати сучасні тенденції вартісно-орієнтованого управління корпоративними фінансами;

 • виділити та проаналізувати фактори, які впливають на вартість підприємства;

 • дослідити та обґрунтувати методичні засади розрахунку ставки дисконтування, як необхідної умови застосування вартісного підходу;

 • апробувати метод дисконтування грошових потоків в управлінні вартістю підприємства;

 • обґрунтувати застосування концепції економічної доданої вартості та доданої вартості грошового потоку у вартісно-орієнтованому управлінні корпоративними фінансами;

 • розробити комплексну факторну модель управління фінансами на основі вартісних показників;

 • запропонувати рекомендації щодо використання вартісно-орієнтованих показників в управлінні поведінкою учасників фінансових відносин.

Об’єктом дослідження є методи та інструменти вартісно-орієнтованого управління корпоративними фінансами.

Предметом дослідження є фінансові відносини, які виникають у процесі вартісно-орієнтованого управління підприємством.

Методи дослідження. У процесі написання дисертаційної роботи використовувалися загальнонаукові методи дослідження. В першому розділі поставлені завдання виконувалися за допомогою методів аналітичної побудови, синтезу, індукції, дедукції. Крім того, обґрунтування визначень «вартості», «вартісного підходу» та інших понять здійснювалося за допомогою прийомів формальної та діалектичної логіки. В другому розділі використовувалися статистичні методи обробки фінансової звітності підприємства, інших цифрових даних, групування при формуванні системи управління вартістю. В третьому розділі використано метод математичного моделювання та застосовано методи, побудовані на врахуванні фактору дисконтування грошових потоків.

Статистичну та інформаційну базу дослідження становлять праці вітчизняних і зарубіжних вчених, законодавчі і нормативні акти, дані Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України та відкриті ресурси мережі Інтернет. У процесі роботи над дисертацією автором було проаналізовано дані статистичної та фінансової звітності групи підприємств металургійної галузі в кількості десяти підприємств.Наукова новизна одержаних результатів. Основні теоретичні та практичні результати дисертаційного дослідження, які мають наукову новизну, полягають у наступному:

вперше:

 • обґрунтовано порядок визначення внеску окремих центрів відповідальності у створення додаткової вартості підприємств на основі побудови комплексної факторної моделі дерева чинників впливу на вартісно-орієнтовані показники, що враховує рентабельність інвестованого капіталу, обсяги операційної діяльності, постійні та змінні витрати, динаміку дебіторської заборгованості, рентабельність продажів та ризики фінансування (середньозважену вартість капіталу). Впровадження моделі сприятиме підвищенню ефективності вартісно-орієнтованого управління корпоративними фінансами в цілому;

удосконалено:

 • алгоритм розрахунку показника економічної доданої вартості (EVA) на основі аналітичної заміни лінійної амортизації економічною, що дозволяє підвищити рівень об’єктивності розрахунків абсолютного значення показника та уникнути викривлень, що можуть виникнути внаслідок зміни балансової вартості фіксованого капіталу, який бере участь у виробничому процесі;

 • підходи до управління грошовими потоками компанії, що передбачає оцінку факторів впливу на чистий грошовий потік за прямого та непрямого методів його розрахунку, а також аналіз інформації щодо складу, структури та динаміки грошових потоків, їх достатності, збалансованості та ефективності використання. Це уможливить побудову багатофакторної моделі управління грошовими потоками для цілей реалізації політики вартісно-орієнтованого управління;

 • порядок розрахунку ставки дисконтування з урахуванням вітчизняних особливостей розвитку фондового ринку, зокрема обґрунтовано алгоритм визначення бета-коефіцієнту через ряд сталих показників, які встановлюються залежно від діапазону значень коефіцієнтів, отриманих у результаті традиційного їх розрахунку. Це сприятиме підвищенню об’єктивності розрахунку та аналізу вартісно-орієнтованих показників;

набули подальшого розвитку:

 • методичні засади управління корпоративними фінансами з використанням вартісно-орієнтованого підходу, у тому числі: обґрунтовано рекомендації щодо постановки системи вартісно-орієнтованого управління, визначено механізм побудови дерева вартісних показників та порядок інтеграції показника економічної доданої вартості у систему планування фінансово-господарської діяльності підприємства;

 • розробки з управління поведінкою суб’єктів внутрішньо-виробничих фінансових відносин, зокрема, обґрунтовано систему матеріального заохочення персоналу, яка містить постійну та змінну частину. Визначено необхідність забезпечення функціональної залежності між змінною частиною матеріального заохочення та вартісно-орієнтованими показниками, що дозволить підвищити зацікавленість суб’єктів фінансових відносин у максимізації особистого внеску в реалізацію стратегічної політики створення доданої вартості на підприємстві.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані у результаті написання дисертації теоретичні положення знаходять своє практичне застосування у розробці стратегії впровадження системи вартісно-орієнтованого управління на підприємствах. Зокрема, удосконалено процеси побудови алгоритму впровадження вартісно-орієнтованої системи, проектування схеми побудови фінансової стратегії, побудови системи ключових факторів вартості та планування управління діяльністю підприємства на основі показника економічної доданої вартості (EVA).

Практичні рекомендації щодо реалізації стратегії вартісно-орієнтованого управління прийнято до впровадження головним управлінням економіки Чернівецької обласної державної адміністрації (довідка про впровадження № 01/0114 від 28.01.2011р.); НО “Буковинський центр реконструкції та розвитку” (довідка про впровадження №7 від 27.01.2011). Окремі висновки та пропозиції, що є результатом дисертаційного дослідження прийняті до впровадження Міністерством фінансів України Департаментом відносин з міжнародними фінансовими організаціями для удосконалення методичного забезпечення вартісно-орієнтованого управління підприємством (довідка про впровадження від 18.01.2011р.).

Розроблені в роботі механізми, методики та моделі пройшли апробацію на окремих підприємствах металургійної галузі, зокрема на ПАТ “Центральний гірничо-збагачувальний комбінат ” (довідка про впровадження від 05.06.2011), за результатам якої можна зробити висновок про їх адекватність до поставлених задач та можливість подальшого застосування.

Використання вдосконалених методик оцінки економічної вартості підприємств на макрорівні може бути використано в процесі вдосконалення інформаційного забезпечення розвитку фінансового ринку України, зокрема – в процесі оцінки рейтингу цінних паперів та окремих емітентів.Основні теоретичні і методичні підходи та висновки дисертаційного дослідження використовуються у навчальному процесі Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» при викладанні дисциплін "Фінанси підприємств", "Фінансовий контролінг", "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва" (довідка від 20.01.2011 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною завершеною роботою здобувача. Наукові положення, розробки та пропозиції, що містяться в роботі та виносяться на захист, одержані автором самостійно.

Апробація результатів дослідження. Основні ідеї та положення дисертації обговорювалися і отримали схвалення на: Міжнародній науково-практичній конференції «Відтворення господарського комплексу регіону: методологія, механізми, інструментарій» (м. Чернівці, Буковинський університет, 2007 рік); Міжнародній науково-практичній конференції «Особливості оцінки підприємства в трансформаційний період ринкової економіки» (м. Чернівці, Чернівецький торгово-економічний інститут, 2007 рік); Всеукраїнській науково-практичній конференції аспірантів та молодих вчених «Розвиток фінансово-кредитної системи України: здобутки, проблеми, перспективи» (м. Львів, ЛІБС УБС НБУ, 2007 рік); Міжнародній науково-практичній конференції «Контролінг у бізнесі: теорія і практика», (м. Київ, КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2008 рік); Міжнародній науково-практичній конференції «Реформування економіки України: стан та перспективи» (м. Київ, КНУЕ ім. В. Гетьмана, 2009 рік); Всеукраїнській науково-практичній Інтернет конференції «Обліково-аналітичне та фінансове забезпечення управління підприємства: міжнародний досвід та вітчизняна практика» (м. Вінниця, ВТЕІ КНТЕУ, 2011 рік); Міжнародній науково-практичній конференції: «Актуальні проблеми інформаційних технологій, економіки та права» (м. Чернівці, Буковинський університет, 2011 рік).

Публікації. Основні положення дисертації вміщені у 13 наукових виданнях загальним обсягом 4,36 д. а., з них: 6 – у наукових фахових виданнях, 7 – матеріали і тези конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 209 сторінок друкованого тексту. Робота містить 30 таблиць на 12 сторінках, 21 рисунок на 9 сторінках та 11 додатків на 14 сторінках. Список використаних джерел налічує 147 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено її мету і завдання, конкретизовано об’єкт, предмет, методи дослідження, сформульовано практичне і теоретичне значення основних положень дисертації, її новизну, сутність апробації.

У розділі 1 «Теоретико-методичні засади вартісно-орієнтованого управління корпоративними фінансами» розкрито необхідність та сутність вартісного підходу в управлінні корпоративними фінансами; досліджено теоретичні засади вартісно-орієнтованого управління; систематизовано передовий досвід управління фінансами, зорієнтованого на максимізацію вартості компаній.

Проведене у дисертації дослідження доводить, що виникнення вартісно-орієнтованого підходу до управління підприємством, як сукупності методів та інструментів планування, аналізу та контролю досягнення вартісно-орієнтованих показників, є відповіддю на кризу управлінських теорій, з якою менеджери зіткнулися наприкінці ХХ ст. Впровадження методів та інструментів стратегічного і оперативного планування вартісно-орієнтованих показників дозволяє підвищити ефективність управління корпоративними фінансами та рівень інвестиційної привабливості підприємств на основі реалізації принципів корпоративного управління.

Сутність концепції вартісно-орієнтованого управління корпоративними фінансами можна сформулювати як сукупність важелів впливу на фінансові параметри підприємства на основі оцінки, планування та контролю чинників, які визначають його вартість. Окреслене дозволяє розглядати вартісний підхід як одну із інноваційних стратегій управління корпоративними фінансами в умовах розвитку економічних відносин та фондового ринку у державі. Дисертантом виокремлено наступні складові структури управління вартістю: мотиваційну (планування цілей та отриманих у майбутньому переваг); інструментальну (впровадження та реалізації ідей зростання вартості на всіх рівнях діяльності); оціночну (ефективність шляхом визначення приросту вартості).

Виявлено, що базовою категорією окресленого підходу є «вартість». Проведений аналіз наукових підходів до визначення поняття «вартість» дозволяє виокремити основні його характеристики: вартість є грошовою компенсацією затраченого часу та ресурсів на виробництво певного продукту (витратний підхід); вартість визначається мірою корисності продукту для покупця (доходний підхід); вартість конкретного об’єкту є результуючою величиною встановленого на ринку співвідношення попиту-пропозиції у вигляді ринкової ціни (порівняльний підхід).

У дисертації визначено, що концепція вартісно-орієнтованого управління підприємством ґрунтується на пріоритетності фінансових інтересів власників та необхідності максимізації ринкової вартості власного капіталу (Shareholder Value) з урахуванням цілей стейкхолдерів як додаткової умови. Реалізація зазначених пріоритетів передбачає побудову системи корпоративного управління підприємством, яка б забезпечила максимальну прозорість діяльності, високі дивіденди та ринкову вартість компанії; зосередження учасників внутрішньо-виробничих фінансових відносин на максимізації вартісно-орієнтованих оціночних індикаторів (KPI); мобілізацію інноваційного потенціалу фінансово-господарської діяльності. Необхідним елементом вартісно-орієнтованого управління є моніторинг вартості компанії, що передбачає використання адекватних для даних економічних умов методів оцінювання. Цілі проведення оцінки визначають критерії її здійснення, встановлюють порядок дій, принципи та стандарти (досягнення яких свідчить про ефективність діяльності підприємства).

В дисертації обґрунтовано, що проведення оцінки вартості компанії має базуватися на дотриманні таких груп принципів:

1) заснованих на інтересах власника/інвестора: корисності (об’єкт представляє собою цінність настільки, наскільки корисним буде для свого власника); заміщення (зацікавлений у збереженні власних фінансових ресурсів інвестор не заплатить більше ціни, встановленої на аналогічний по корисності, доступний для купівлі об’єкт); очікування (оцінка вартості проводиться для визначення прибутку, який підприємство спроможне принести власнику у майбутньому).

2) пов’язаних із ринковим середовищем: стабільності цін (як чинника залежного від співвідношення між попитом та пропозицією); впливу зовнішнього середовища (на вартість майнового комплексу впливають економічні умови, в яких він функціонує); зміни вартості (як основи для прийняття рішень стосовно управління чи купівлі/продажу; проведена оцінка вартості підприємства повинна бути актуальною); конкуренції (економічна діяльність у високо конкурентному середовищі призводить до зменшення дохідності від вкладених інвестицій).

3) пов’язаних із експлуатацією майна: ефективності застосування (найбільшої оцінки заслуговує найоптимальніший режим експлуатації виробничих ресурсів); пропорційності (налагоджені внутрішньо-організаційні зв’язки повинні забезпечувати максимальний ефект від використання усього майнового комплексу підприємства); доцільності (будь-які внески виправдані, коли приріст вартості перевищить обсяг пов’язаних із залученням елементу витрат).

У сучасній теорії та практиці домінують три підходи до оцінки вартості бізнесу: доходний, ринковий, витратний. У рамках зазначених підходів обґрунтовано цілий ряд методів оцінки. Принципова відмінність методів полягає у відмінностях підходів до інтерпретації основних характеристик вартості підприємства. Дисертантом доведено, що підбір методів оцінки вартості підприємства в цілому та вибір вартісно-орієнтованих показників є індивідуальним для кожного окремо випадку, а доцільність їх застосування обумовлена специфікою бізнесу, капіталомісткістю, ситуацією у галузі та рядом інших факторів (кожна компанія є унікальним об’єктом, що функціонує у специфічних умовах зовнішнього середовища).Реалізація політики вартісно-орієнтованого управління передбачає запровадження єдиної системи ключових показників діяльності на основі узгодження інтересів усіх зацікавлених сторін (шехолдерів та стейкхолдерів): акціонерів, споживачів продукції, компаньйонів, кредиторів, персоналу, держави. Таке узгодження може бути здійснене на основі застосування концепції збалансованих показників (BSC) Р. Каплана та Д. Нортона, яка дозволяє унаочнити процес створення вартості у набір конкретних показників. На основі планування та моніторингу вартісно-орієнтованих показників та чинників, які на них впливають, керівництво підприємства може ухвалювати рішення направлені на максимізацію вартості компанії. Як засіб трансформації стратегічних орієнтирів у практичну діяльність підприємств, BSC переводить стратегічні цілі підприємства чи окремих полів бізнесу в оперативні монетарні показники та заходи. Вона трансформує місію і загальну стратегію організації у систему взаємопов'язаних показників. Відповідно до концепції BSC вихідною точкою управління є набір критеріїв та показників, які характеризують зовнішнє середовище та економічний потенціал підприємства, фінансових, стратегічних та організаційних передумов впровадження процесу вартісно-орієнтованого управління. Необхідним є також формування політики вартісно-орієнтованого управління обов’язкових до виконання засад, дотримання яких дозволить організувати процес створення вартості: формулювання цілей та індикаторів їх досягнення, управління бізнес-портфелем, розробка організаційної структури, визначення чинників створення вартості, управління продуктивністю роботи підприємства загалом та персоналом зокрема.

Запровадження концепції вартісно-орієнтованого управління корпоративними фінансами є виправданим, якщо компанія знаходиться на певному якісному рівні розвитку. Із цієї точки зору, розвиток компанії може бути унаочнений у вигляді логічної послідовності цілей, які характерні для тієї чи іншої стадії розвитку компанії (рис. 1). Перехід від однієї стадії розвитку до іншої є жорстко детермінованим процесом. Тобто компанія не в змозі уникнути вирішення усіх задач поточної стадії перед переходом до наступної. Тому застосування вартісного підходу до управління корпоративними фінансами у повному розумінні вважається недоцільним у випадку невідповідності поставлених задач до реалій бізнесу.
Зростання капіталоємності бізнесу
VI

V

Приріст додаткової вартості


IV

Створення вартостіІІІ

Стійкий приріст
ІІ

Самофі-нансування

І

Самоокупність

Виживання
1) Управління націлене на вартість

2) Управління націлене на ринокДоцільність застосування вартісного підходу до управління підприємством

Рис. 1. Застосування концепцій фінансового менеджменту впродовж розвитку підприємства

Джерело: (Складено автором на підставі опрацювання Волкова Д.Л. Показатели результатов деятельности организации в рамках VBM / Д.Л. Волков // Финансовый менеджмент.— 2005.— № 2. – с. 15-27).


Аналіз діяльності успішних компаній засвідчує, що першочерговими кроками у процесі впровадження вартісно-орієнтованої системи управління є: розробка системи оціночних показників, підпорядкування виробничих процесів підприємства єдиній меті – максимізації вартості, розробці системи матеріального заохочення, впровадженню та використання у корпоративній культурі «вартісного мислення».

У розділі 2 «Дохідний підхід в оцінці вартості підприємства» здійснено аналіз факторів, які впливають на вартість підприємства; проведено розрахунок ставки дисконтування, як необхідної умови застосування вартісного підходу; застосовано метод дисконтування грошових потоків для цілей управління вартістю підприємства; здійснено розрахунок вартості підприємства за методом капіталізації доходів.

Процес створення вартості засновується на дослідженні та аналізі чинників вартості (змін чи факторів, які впливають на вартість підприємства). Загальне визначення поняття «фактор» – це конкретна обставина, яка має суттєвий вплив на будь-який процес, явище, тощо. Дане визначення слугує основою для виділення факторів вартості підприємства та побудови їх ієрархії, як трьохрівневої системи: макрорівня (отриманий від операційної діяльності прибуток, у поєднанні із показником інвестованого капіталу, є основою для розрахунку рентабельності інвестицій); мікрорівня бізнес-одиниць (клієнтської бази, операційного доходу та ін.); оперативного рівня (прив’язки факторів вартості до конкретних рішень на рівні менеджерів середньої та нижчої ланки та їх реалізація).Сукупність факторів вартості розглянуто як систему, побудова якої здійснюється за наступними правилами: 1) ключові фактори відносяться до першого рівня ієрархії; 2) не включаються у систему фактори, що не мають суттєвого впливу на зміну вартості; 3) математичну базу системи формують фактори вартості представлені як функція багатьох змінних розкладена у ряд Тейлора. Приріст вартості в результаті дії ключових факторів визначений як чутливість вартості. Така чутливість демонструє, як змінюється вартість компанії за збільшення значення такого фактора на 1%. Для визначення коефіцієнта чутливості вартості виведено наступний алгоритм :

(1);

де – приріст вартості бізнесу;

– значення фактора Ф;

– приріст фактора Ф;

Е – очікувана вартість бізнесу;

– коефіцієнт чутливості вартості капіталу до приросту фактора Ф.

Особливістю вартісно-орієнтованого управління є його реалізація, яка здійснюється шляхом застосування важелів впливу на ключові фактори, що визначають вартість компанії. При цьому фактор, у відношенні до якого значення коефіцієнта чутливості вартості є найбільшим, можна вважати найризикованішим. Таким чином, у модель введено ще одну характеристику – керованість, (що характеризує здатність менеджменту цілеспрямовано впливати на величину співвідношення ). Даний параметр характеризується двома аспектами: затраченими зусиллями на досягнення бажаних змін та величиною максимального впливу на фактори. Саме другий аспект можна виразити за допомогою математичних нерівностей.

Застосування запропонованого методу вимірювання прогнозної зміни вартості підприємства на ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ВАТ «Дніпроспецсталь» (табл. 1) дозволило ідентифікувати фактори, які впливають на створення вартості компанії, встановити їх наявність та залежність від послідовності створення вартості.Таблиця 1

Каталог: userfiles -> d-26.006.04 -> 2012
userfiles -> Технічні характеристики інтерактивних дошок
userfiles -> Реферат як форма індивідуального завдання
d-26.006.04 -> Імені вадима гетьмана кондратенко мирослава Борисівна
d-26.006.04 -> Гордон Віталій Борисович
2012 -> Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» комадовська валентина сергіївна
d-26.006.04 -> Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
d-26.006.04 -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Бец Олександр Ілліч


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка