Індивідуальний характер перевіркиСторінка1/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.2 Mb.
  1   2   3   4
Проблема контролю, перевірки навчальних досягнень учнів посідає важливе місце в освітньому процесі. Уміло організований контроль, його об’єктивність – це і кращі результати навчання, і формування рис самостійності, відповідальності, прагнення до досконалості, психологічного комфорту.

Контроль знань включає в себе і перевірку, і фіксування результатів, і корекцію знань. Наведено зразки навчальної та вибіркової перевірки, які між собою тісно пов’язані. Так, навчальні перевірки – це контрольні. Самостійні роботи, заліки, тести, різні форми перевірки на підсумкових уроках, мета яких – оцінити засвоєння знань, умінь, навичок, керувати навчальною діяльністю, стимулювати формування знань.

Вибіркову перевірку знань доцільно використовувати при таких формах роботи:олімпіади, конкурси, турніри, випускні іспити.

При розподілі конкретних завдань (усних чи письмових) навчальної перевірки слід дотримуватись певних вимог:

- індивідуальний характер перевірки;

- системність перевірки із уроку в урок;

- тематична спрямованість перевірки;

- диференційований контроль;

- об’єктивність і вимогливість оцінки

Чільне місце відводиться різним видам пізнавальних завдань: запитання, вправи, загадки, ребуси, кросворди, географічні диктанти, ігрові моменти, тестові перевірки, а також форми контролю залежно від характеру завдань.

Головне завдання вчителя на уроці – навчити географії, використовуючи той арсенал методів, які дають найкращий результат. Одним із таких методів – тестування як найбільш технологічний та об’єктивний інструмент вимірювання результатів навчання.

За формою всі відомі в практиці тестові завдання поділено на пֺ’ять основних груп:

 1. Закриті завдання передбачають вибір відповіді з кількох запропонованих. Складаються вони з основної (містить твердження або запитання) та варіативної складової ( набір можливих відповідей, із яких учні мають вибрати лише одну або кілька правильних частин. Закриті завдання можуть також містити завдання на застосування знань або дослідницькі завдання, що вимагають синтезу знань.

 2. Вибір однієї з альтернативних відповідей (так – ні; правильно – неправильно; точне - неточне; відповідає дійсності – не відповідає дійсності). Його недоліком є висока ймовірність угадування правильної відповіді. Цього можна уникнути, пропонуючи більшу кількість альтернативних завдань :

- НТР вливає на галузеву і територіальну структуру господарства.

а) так б) ні

- до глобальних проблем людства відносяться ті, що стосуються всієї країни.

а) так б) ні

3. Встановлення відповідності (взаємозв’язку, відповідності між елементами пропонованих різних за кількістю списків). Для уникнення випадкового угадування використовують різні за кількістю відповідей списки:

- Встановіть відповідність між країнами та офіційною мовою кожної з цих країн:

1. Бразилія А. Французька

2. Фінляндія Б. Іспанська

3. Пакистан В. Португальська

4. Монако Г. Шведська

Д. Урду


 1. Встановлення правильної послідовності (операцій, фактів, подій, етапів дослідження). Використовують для контролю знань алгоритмів, хронологій історичних подій, фактів, логіки взаємозв’язків.

Наприклад:

Розташуйте електростанції світу в порядку зменшення кількості виробництва електроенергії.

А. АЕС

Б. ГЕС


В. ТЕС

Г. ВЕС 1. Відкриті завдання мають такі різновиди:

А). Завдання з пропусками (передбачають доповнення пропущеної букви, слова, групи слів, числа, знака та ін.)

Наприклад:

Компоненти природи, що їх використовують (актуальні) або можуть бути використані (потенційні) як засоби виробництва і предмети споживання, називаються ……

Б). Завдання, які вимагають короткої відповіді (від одного слова до невеликого речення) :

Імміграція – це …

Вікова структура населення – це …

Точність формулювання завдань, які мають лише одну правильну відповідь, забезпечують високу надійність та об’єктивність оцінки.

Створення спеціальних тестів досягнень є багатоетапним процесом, який передбачає: 1. Підготовче планування: з’ясовування переліку знань, умінь (запам’ятовувати, мислити), які мають бути оцінені;

 2. Аналіз змісту навчання: визначення сукупності знань і умінь, що репрезентують певну навчальну одиницю (тему, розділ, предмет) на основі аналізу навчального плану, програми, підручника;

 3. Конструювання завдань: визначення типу завдань, що найбільше відповідають меті, змісту, умовам тестування. Для цього необхідно: спрямувати завдання на перевірку значущих елементів змісту; чітко формулювати основну частину завдання; формулювати відповіді приблизно однакового обсягу, граматично узгоджені з основною частиною завдання; запобігати включенню яких-небудь формальних ознак правильної відповіді, вербальних асоціацій, що сприяють угадуванню; включати правдоподібні неправильні відповіді; уникати двозначності і нечіткості формулювань, подвійних заперечень (не…, не…), копіювання питань з підручника, будь-яких натяків на правильність чи неправильність відповіді.

 4. Емпіричний аналіз завдань: визначення зрозумілості, рівня складності кожного завдання, аналізу успішності вирішення їх учнями.


1.Контроль, його види і функції

Під поняттям контролю «контроль» розуміють виявлення, вимір і оцінку знань результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Процедуру виявлення і виміру називають перевіркою.

Контроль є важливим структурним компонентом навчального процесу. Його основною функцію є забезпечення зворотного зв’язку: зовнішнього (контроль, який здійснює учитель ) і внутрішнього (самоконтроль учня).

Зворотна інформація використовується для аналізу результативності навчального процесуАналітична функція контролю передбачає аналіз результатів засвоєння змісту навчальних програм, побудованих з урахуванням державних стандартів рівневої освіти; визначення якості знань, ступеня сформованості загально навчальних та предметних умінь і навичок, рівня оволодіння розумовими операціями, досвідом творчої діяльності,сформованості оцінних суджень учнів. Основними видами аналізу результатів навчання є: поточний, тематичний і підсумковий.

Поточний аналіз допомагає щоденно фіксувати результати навчання, систематизувати і осмислювати їх.

Метод усного контролю. Він є найпоширенішим у шкільній практиці. Використовуючи його, учні вчаться логічно мислити, аргументувати, висловлювати свої думки грамотно, образно, емоційно, набувають досвіду обстоювати свою точку зору. Завдання: основні, додаткові, допоміжні. Опитування: індивідуальне, фронтальне та комбіноване.

 1. Яка найбільша за площею область України?

 2. Які області України мають площу понад 30 тис. кв. км.?

 3. Яка площа Кіровоградської області?

 4. Яка область України має найменшу площу?

 5. Які області України мають найбільшу кількість населення?

 6. Яка область України має найменшу численність населення?

 7. Назви яких областей України не співпадають з назвами обласних центрів?

 8. Які області України мають вихід до моря?

 9. Які області займають не мають виходу до моря?

 10. Які області займають прикордонне положення?

Тематичний аналіз спрямований на вивчення більш стійких залежностей, тенденцій у протіканні і результатах навчального процесу. Якщо предметом поточного аналізу може виступати окрема відповідь учня на уроці, то предметом тематичного аналізу є основні результати вивчення теми.

Підсумковий аналіз використовується для визначення результатів навчання наприкінці семестру або навчального року. Інформація для підсумкового аналізу складається із даних поточного і тематичного аналізів, учнівських контрольних робіт і їх аналізу тощо.

Контроль, перевірка результатів навчання, їх аналіз – це констатація наслідків навчально-пізнавальної діяльності школярів без пояснення їх походження. З’ясувати обставини, у яких протікає навчальний процес, отримання чіткого уявлення про причини. Які спричиняють чи перешкоджають досягненню накреслених результатів забезпечує діагностика.Діагностична функція контролю допомагає розглянути результати навчання у тісному зв’язку з шляхами і способами їх досягнення. Вона спрямована на виявлення прогалин у знаннях, уміннях учнів, з’ясувати їх причини. За педагогічної діагностики враховуються індивідуальні особливості учнів: їхні потреби, інтереси. Мотиви; захоплення, нахили, здатності та здібності; особливості перебігу психічних процесів – мови й мислення,уваги, уяви й фантазії, пам’яті, емоцій, волі тощо.

Результати діагностики слугують основою для внесення необхідних корективів в навчальний процес, прийняття рішень про удосконалення його змісту, методів і форм організації. Управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів.Корегуючи функція контролю виробляю механізми подальшого функціонування навчального процесу або переведення його в русло нового якісного стану.

Методи контролю і самоконтролю забезпечують перевірку рівня засвоєння учнями знань, сформованості вмінь і навичок. З цією метою використовують методи усного, письмового, текстового, графічного, програмованого контролю, практичної перевірки, самоконтролю, а також методи самооцінки.

Метод усного контролю. Він є найпоширенішим у шкільній практиці. Використовуючи його, учні вчаться логічно мислити, аргументувати, висловлювати свої думки грамотно, образно, емоційно, набувають досвіду обстоювати свою точку зору. Завдання: основні, додаткові, допоміжні. Опитування: індивідуальне, фронтальне та комбіноване.

Ущільнене (комбіноване) опитування дає змогу перевірити знання відразу кількох учнів: один відповідає усно, решта — за вказівкою вчителя виконує певні завдання. Його проводять переважно тоді, коли весь матеріал в основному засвоєно і необхідно перевірити набуті знання, вміння та навички учнів.

Однак цей метод перевірки знань має й недоліки. Передусім він потребує надто багато навчального часу, збуджує нервову систему опитуваного учня, не позбавлений суб'єктивізму, а об'єктивність важко встановити, бо відповідь учня не фіксується. Перевірка нерідко буває нерівнозначною, оскільки різним учням ставлять різні запитання, часто неоднакові за складністю, що дає змогу сміливішим дітям отримати вищий бал, ніж тим, хто знає, але не вміє впевнено висловлювати свої думки.Метод письмового контролю. Суть цього методу полягає у письмовій перевірці знань, умінь та навичок. З таких предметів, як мова і математика, його використовують не рідше, ніж усну перевірку. Визначаючи обсяг письмової контрольної роботи, слід враховувати необхідний для виконання час: залежно від її призначення — від 15—45 хв. Письмові роботи можуть виконуватись і як домашні завдання.
Контрольну письмову роботу перевіряє вчитель. За її результатами він аналізує якість знань, умінь та навичок класу загалом та окремих учнів і вживає заходів для усу­нення помилок і недоліків.

Тестовий контроль здійснюється за допомогою набору стандартизованих завдань, які дають можливість за порівняно короткий час перевірити засвоєння навчального матеріалу всіма учнями, виміряти обсяг і рівень конкретних знань, умінь і навичок.

На сучасному етапі розвитку тестування широко розповсюджені діагностичні тести шкільної успішності. Тести використовують форми альтернативного вибору правильної відповіді з декількох запропонованих варіантів написання дуже короткої відповіді, вписування пропущених слів, цифр і т.п. За допомогою нескладних завдань можна нагромадити значний статистичний матеріал, обробити його одержати об’єктивні висновки в межах тих завдань, які представлені до тестової перевірки.При перевірці тестів можна застосовувати самоперевірку та взаємоперевірку виконаної роботи. Так, після написання тестів, вчитель оголошує привальні відповіді на запитання. Перед цим учні можуть обмінятися із сусідом за партою та перевірити тести, або ж кожний перевіряє свою роботу ( вчитель повідомляє критерії оцінювання кожного запитання). Переваги самоконтролю полягають в тому, що учень може самостійно розібратися в тому, як він оволодів знаннями. Перевірити правильність виконання вправ шляхом зворотної дії, оцінити практичне значення результатів проведеної роботи. Сама перевірка сприяє стимулюванню учіння. Більш повному сприйманню навчального матеріалу, викликає потребу в глибокому осмисленні.

Взаємоконтроль включає контроль і оцінювання з боку інших учнів, оцінювання самим учнем висловлювань та результатів діяльності інших учнів, відповідальність за оцінювання робити товариша.

Принципи організації контролю і діагностики за навчальною діяльністю учнів:

- об’єктивність, позбавлена суб’єктивних і помилкових оцінюючих суджень і висновків учителя. Об’єктивність означає, що виставлені бали збігаються незалежно від методів і засобів контролювання та того, хто здійснював контроль (вчитель, сам учень чи інші учні);

- систематичність, регулярність проведення діагностичного контролю на всіх етапах процесу навчання. При цьому комплексно використовуються різні форми і засоби оцінювання;

- гласність. Що полягає в проведенні відкритих випробувань всіх учнів за тим самим критерієм. Рейтинг кожного школяра, що встановлюється в процесі діагностування, відомий всім, оцінки оголошуються і мотивуються. 1. Тестування рівня засвоєння знань.


Дидактичний тест – це набір стандартизованих завдань, за допомогою яких визначається рівень засвоєння певних компонентів змісту загальної середньої освіти.

Тести успішності бувають кількох видів і за типами завдань їх поділяють на чотири групи:

- перший тип тестів забезпечує перевірку пам’яті (запам’ятовування й відтворення фактів, понять, законів, визначень тощо);

- другий тип тестів допомагає перевірити вміння використовувати розумові операції на основі отриманих знань;

- третій тип тестів сприяє перевірці наявності критичного мислення, виявленню аналітико-оцінних умінь;

- четвертий тип тестів включає тести для перевірки уміння застосовувати нові знання при вирішенні нових, нестандартних ситуацій.
Тести успішності повинні відповідати ряду вимог. Вони повинні бути: відносно короткотерміновими, тобто не вимагати великих затрат часу; однозначними – не допускати вільного тлумачення тестового завдання; правильними – виключати можливість формулювання багатозначних відповідей; відносно короткими; інформаційними, тобто такими, які забезпечують можливість зіставлення кількісної оцінки за виконання тесту з порядковою; зручними – придатними для швидкої математичної обробки результатів; стандартними – придатними для щирокого практичного використання.

Тести успішно застосовуються на всіх етапах дидактичного процесу. З їх допомогою ефективно забезпечується попередній, поточний, тематичний контроль..

На етапі попереднього контролю педагог одержує інформацію про вихідний рівень досягнень. Порівнюючи вихідний (початковий) рівень досягнень з кінцевим (досягнутим) учитель може виміряти «приріст2 знань, ступінь сформованості умінь і навичок, ставлень, проаналізувати динаміку процесу навчання. Зібрати такий обсяг матеріалу можна завдяки тестуванню, яке здійснюється за допомогою спеціально розроблених для цієї мети завдань.

Поточне тестування

Тестові завдання для поточного контролю (їх кількість не перевищує 6-8 завдань) формуються так, щоб охопити найважливіше елементи знань, умінь, які вивчили учні протягом 2-3 уроків. Тривалість виконання тесту не повинна перевищувати 10-12 хвилин. Після завершення роботи обов’язково аналізуються допущені учнями помилки. Для прискорення аналізу використовуються зразкові тести з правильними відповідями. Дуже важливо при цьому домогтися усвідомлення кожним учнем причин виникнення помилок.Приклади поточного тестування в 9 класі при вивченні економічної та соціальної географії України

Тестування з теми

«Предмет економічної та соціальної географії України»


 1. Населення з його господарством є об’єктом вивчення:

А. Географії населення

Б. Соціально-економічної географії

2. Соціально-економічна географія тісно взаємодіє з:

А. економічною картографією

Б. історією

3. Територіальна організація суспільства виступає:

А. об’єктом вивчення фізичної географії

Б. предметом вивчення економічної та соціальної географії

4. Економічна і соціальна географія вивчає:

А. економічні ресурси

Б. тільки природні ресурси

5. Соціальна географія і географія населення – це:

А. синоніми

Б. різні науки

6. завдання економічної та соціальної географії полягає:

А. у розробці програм економічного розвитку території

Б. дослідження природних умов території

7. За розмірами території Україна посідає у Європі:

А. І-ше місце

Б. ІІ-ге місце

8. З якою країною Україна не має спільного кордону:

А. Словаччиною

Б. Угорщиною

В. Чехією

Г. Польщею

9. Закономірності розміщення господарства країни вивчає … географія.

10. Умови життя, роботи, відпочинку людей вивчає … географія.

Тестування з тем: «ЕГП. Населення» 1. Найдовший сухопутний кордон Україна має з країнами:

А. Словаччиною;

Б. Молдовою;

В. Румунією;

Г. Молдовою.

2. До складу України входять . . . адміністративні області:

А. 23;


Б. 24;

В. 25.


3. В якій області найменша численність населення?

А. Рівненській;

Б. Чернівецькій;

В. Тернопільській.

4. За останні роки численність населення України:

А. збільшилась;

Б. зменшилась;

В. залишилась без змін.

5. В Україні:

А. народжуваність перевищує смертність;

Б. смертність перевищує народжуваність;

В. смертність дорівнює народжуваності.

6. Кількість населення, його розподіл і склад, процеси відтворення, соціально-культурні обставини вивчає:

А. етнографія;

Б. демографія;

В. географія населення.

7. Як називається різниця між народжуваністю і смертністю:

А. природний приріст населення;

Б. депопуляція населення;

В. природний рух населення.

8. Укажіть межі природного приросту населення України:

А. 0 – (-3) %о;

Б. -3 - (-6) %о;

В. -6 – (-9) %о;

Г. -9 – (-12) %о.

9. Зміна поколінь – це:

А. відтворення населення;

Б. депопуляція населення.

10. Скорочення загальної кількості населення – це:

А. депопуляція;

Б. «старіння нації»;

В. природний рух населення.

11. Укажіть межі показника народжуваності населення України:

А. 6 - 8 %о;

Б. 8 – 10 %о;

В. 10- 12 %о;

Г. 12 -14 %о.

12. Укажіть правильне твердження щодо природного приросту населення

України:

А. у ХХІ ст.. триває процес скорочення народжуваності;

Б. перевищення смертності над народжуваністю майже вдвічі;

В. в Європі процес депопуляції характерний лише для України;

Г. природне зменшення кількості населення в усіх адміністративних областях України.

Тестування з теми: «Населення»

(відповідь буква –Б )

1.В якій області найбільша численність населення:

А. Кіровоградській;

Б. Донецькій

В. Донецькій.

2. За численністю населення Україна посідає в Європі:

А. ІІІ-тє місце;

Б. V –те місце;

В. ІV –те місце.

3. Найбільша густота населення в області:

А. Львівській;

Б. Донецькій;

В. Одеській.

3. За останні роки кількість населення в країні:

А. збільшилась;

Б. зменшилась;

В. не змінилась.

6. Найнижча густота населення в області:

А. Волинській;

Б. Чернігівській;

В. Рівненській.

7. Демографічна криза – це:

А. погіршення економічної ситуації, що загрожує

нормальному розвитку країни чи її регіонів;

Б. стабільне зниження природного приросту населення, що

створює небезпеку для його існування;

В. погіршення екологічно ситуації, що загрожує нормальному

розвитку країни чи регіонів.

8. Переміщення через державний кордон із країни населення для тривалого чи постійного проживання називається:

А. імміграцією

Б. еміграцією;

В. маятниковою міграцією.

9. Переміщення через державний кордон населення до країни для тривалого чи постійного проживання називається:

А. еміграцією;

Б. імміграцією;

В. маятниковою міграцією.

10. Середня тривалість життя на Україні:

А. до 70 років;

Б. до 60 років;

В. до 80 років.

11. Укажіть назву європейської країни, що поступається Україні за кількістю населення:

А. Велика Британія;

Б. Іспанія;

В. Франція.

Тестування з теми

«Населення. Розміщення населення»

1.Найчисленніша українська діаспора знаходиться у:

А. Росії;

Б. Канаді;

В. США.


2. Найбільше міст і міських агломерацій в Україні розміщено:

А. в південній частині;

Б. на сході;

В. на заході;

Г. на півночі.

3. Частка сільського населення в Україні:

А. понад 40%;

Б. більше 50%;

В. понад 30%

4. У Криму проживає більше

А. поляків;

Б. білорусів;

В. татар.

5. Міста-мільйонери:

А. Київ;

Б. Львів;

В. Миколаїв;

Г. Донецьк;

Д. Дніпропетровськ.

6. Місто Ялта належить до:

А. багатогалузевих промислових центрів:

Б. транспортних центрів;

В. культурно-оздоровчих центрів.

7. Група міських поселень навколо великого міста це:

А. агломерація;

Б. мегалополіс;

В. урбанізація.

8. Процес підвищення ролі міст в житті країни, зростання кількості міських жителів, поширення міського способу життя називається … .

9. Розподіл населення за ознакою національної приналежності або певного етносу називається … .

10 Населення України поділяється на три вікові групи ….

11. Перебування частини народу поза межами країни його походження в результаті дії економічних, політичних, стихійних причин називають… .

Тестування з тем: «Промисловість. Паливна промисловість»


 1. Організація випуску продукції на великих заводах і фабриках - це:

А. концентрація;

Б. спеціалізація;

В. кооперування.

2. Співробітництво, виробничі зв’язки, спрямовані на спільне виробництво певного продукту – це:

А. концентрація;

Б. спеціалізація;

В. кооперування.

3. Інтенсифікація виробництва передбачає:

А. збільшення кількості робітників і нових підприємств;

Б. докорінну реконструкцію старих підприємств.

4. Головний кам’яновугільний басейн країни:

А. Донецький;

Б. Львівський;

В. Львівсько-Волинський.

5. Буре вугілля видобувають в області:

А. Львівській;

Б. Кіровоградській;

В. Вінницькій.

6. Головний район видобутку нафти і газу зосереджений в:

А. Передкарпатті;

Б. Лівобережжі;

В. Приморському регіоні.

7. Україна одержує із зарубіжних країн нафти:

А. близько 30%;

Б. майже 75%

В. 50%.


8. Яка область України посідає провідне місце за видобутком

коксівного вугілля:

А. Донецька;

Б. Луганська;

В. Львівська.

9. Найбільш розвинена галузь паливної промисловості в Україні:

А. нафтова;

Б. вугільна;

В. газова

Г. торфова.

10. Провідною галуззю економіки України є:

А. сільське господарство;

Б. транспорт;

В. промисловість.

11. Укажіть поняття, яке відповідає визначенню « сукупна ринкова

вартість усіх кінцевих товарів, вироблених і реалізованих протягом

року громадянами країни »:

А. валовий внутрішній продукт;

Б. валовий національний продукт;

В. національний дохід;

Г. одноосібний дохід.

12. Укажіть позитивну рису ринкової економіки:

А. автоматизм регулювання економічних відносин;

Б. реагування на потреби освіти, культури, науки, охорони

здоров’я;

В. соціальна диференціація суспільства;

Г. злиття і укрупнення підприємств.

Тестування з тем : «Чорна та кольорова металургія»

1.Металургійні заводи Донбасу працюють на місцевих ресурсах:

А). залізної руди

Б ). вугілля

2. Завод кольорової металургії є в місті:

А). Артемівськ

Б). Київ


В). Львів

3. Підприємства кольорової металургії:

А). трудомістські

Б). енергоємні

В). матеріалоємні

4. Вказати родовища залізних руд :

А). Криворізьке

Б). Керчинське

В). Шебелинське

Г). Калушське

5. Вказати родовища марганцевих руд:

А). Слов’янське

Б). Нікопольське

В). Великотокмакське

Г). Побузьке

6. Центр виробництва нікелю:

А). Побужжя

Б). Ватутіне

В). Світловодськ

7. Завод із виробництва цинку знаходиться у :

А). Вінниці

Б). Костянтинівці

В). Новомосковську

8. Міжгалузевий комплекс – це сукупність взаємозв’язаних галузей господарства, які мають:

А.) різну спеціалізацію;

Б). спільну спеціалізацію

9. Найбільшим виробником чорних металів Придніпров’я стало завдяки:

А). трудовим ресурсам;

Б). великим запасам флюсів вогнетривких глин;

В). великим запасам залізних руд

Г). зручному географічному положенню

10. Райони чорної металургії:

А) …

Б) …


В) …

11. Основні групи кольорових металів:

А) …

Б) …


В) …

Г) …


Д) …

Тестування з теми: «Машинобудування»

1. Центр виробництва морських і річкових суден:

А. Одеса;

Б. Київ;


В. Черкаси.

2. Центр виробництва вантажних автомобілів:

А. Кременчук;

Б. Чернігів;

В. Полтава.

3. Яка з галузей не належить до важкого машинобудування:

А. тракторне машинобудування;

Б. металургійне машинобудування;

В. енергетичне машинобудування;

Г. виробництво гірничо-шахтного устаткування.

4. Яка з галузей належить до точного машинобудування:

А. електроніка;

Б. приладобудування;

В. радіотехніка.

5. Центр ракето-космічної промисловості:

А. Київ;


Б. Дніпропетровськ

В. Миколаїв

6. Які ознаки характерні для підприємств точного машинобудування:

А. наукоємність;

Б. трудомісткість;

В. металоємкість;

Г. водомісткість;

7. Які з тверджень є правильними:

А. металургійне машинобудування зосереджено в районах

чорної металургії;

Б. підприємства сільськогосподарського машинобудування

орієнтуються на споживача;

В. підприємства з ремонту машин і обладнання мають

гігантські розміри і потребують для свого розміщення

спеціальних умов.

8. Яке місто є найбільшим центром суднобудування:

А. Одеса;

Б. Севастополь;

В. Миколаїв.

9. Яке з тверджень неправильне:

А. в Україні розвинене вузькопрофільне машинобудування;

Б. підприємства;

В. найбільшими масштабами виробництва продукції

машинобудування характеризується Харків і Харківська

область.

10. Які міста є центрами автомобільної промисловості:

А. Харків, Київ, Миколаїв;

Б. Одеса, Луганськ, Херсон;

В. Запоріжжя, Львів, Луцьк.

11. Центр складання автобусів:

А. Львів, Бориспіль, Черкаси;

Б. Тернопіль, Кіровоград, Кривий Ріг;

В. Вінниця, Хмельницький, Івано-Франківськ.

12. В яких районах розташовані найбільші підприємства важкого машинобудування:

А. Донбас, Придніпров’я, Харків;

Б. Придніпров’я, Поділля;

В. Передкарпаття, Причорномор’я.

Тестування з тем:

Хімічна промисловість Лісова і деревообробна промисловість

1. Основні ринки розміщення підприємств хімічної промисловості

А Поділля, Волинь, Приазов’я

Б Донбас, Крим, Передкарпаття

В Придніпров’я, Полісся, Передкарпаття2. На яку галузь лісової промисловості припадає понад половина загальної виробничої продукції:

А Целюлозо - паперова

Б Деревообробна

В Лісозаготівля

Г Лісохімія

3. Які чинники мають вирішальне значення для розміщення підприємств основної хімії

А. Екологічні кооперування

Б. Сировинний, споживчий

В. Транспортний, енергетичний4. Вкажіть помилкове твердження:

А Хімічна промисловість разом із машинобудуванням визначає прогрес інших галузей;

Б Хімічна промисловість – екологічно чисте виробництво;

В Хімічна промисловість використовує надзвичайно широку сировинну базу

Г Хімічна промисловість - найважливіша галузь промисловості

5. Випуск продукції всіх галузей лісової промисловості в останні роки:

А. Знизився Б. Піднявся В. Залишився без змін6. Виробництво фосфатних добрив організовано у:

А Києві Б Вінниці В Луганську7. Кухонну сіль добувають у:

А. Новояворівську Б. Артемівську В. Стебнику8. Виробництво азотних добрив організовано в:

А Калуші Б Одесі В Северодонецьку9. Значної шкоди лісовим ресурсам України завдають:

А. Аварія на ЧАЕС Б. Кислотні дощі В. Землетруси10. Центри виробництва калійних добрив:

А Дніпродзержинськ, Вінниця

Б Калуш, Стебник

В Одеса,Донецьк11. Центр одного з найбільших підприємств хімічної промисловості – концерн «Стирол» знаходиться в:

А Дніпропетровську Б Донецьку В ЧеркасахТестування з теми «Транспорт. Соціальна сфера України»

( Дяченко Вікторія - 9 Г клас)

1. Яке море не замерзає і судноплавство на ньому можливе впродовж усього року?

А. Азовське море;

Б. Середземне море;

В. Чорне море.

2. У якому столітті в межах сучасної території України було започатковане морське судноплавство?

А. у ІІІ столітті;

Б. у ХІ столітті;

В. у ІV-VІ століттях.

3. Найбільшими річковими портами є:

А. Київ, Черкаси, Дніпропетровськ;

Б. Миколаїв, Іллічівськ, Донецьк;

В. Львів, Сімферополь, Черкаси.

4. Яка провідна галузь соціальної сфери?

А. економіка;

Б. освіта;

В. соціальна інфраструктура.

5. Які основні рекреаційні райони в Україні?

А. Крим і Карпати;

Б. Одеса і Київ;

В. Крим і Одеса.

6. У яких містах Національна академія наук України має наукові центри?

А. Київ, Харків, Донецьк, Львів;

Б. Луцьк, Рівне, Одеса;

В. Вінниця, Тернопіль, Харків.

7. Зі скількома країнами Київ сполучений авіалініями?

А. 19;

Б. 55;


В. 30.

8. Які основні фактори впливають на процес формування транспортної системи?

А. природні, політичні, економічні;

Б. соціально-економічні, природні та історичні;

В. господарський комплекс, політичні, економічні.

9. Яке значення для розвитку суспільства має соціальна інфраструктура?

А. економічне і соціальне;

Б. суспільне і політичне;

В. трудове і соціальне.

10. Дати визначення «Соціальна інфраструктура».Тестування з теми «Рослинництво»
1. Землі, що використовуються у сільському господарстві в основному перебувають під:

А) Ріллею Б) Пасовищам В) Сіножаттям

2. Провідне місце серед технічних культур належить:

А) Цукровий буряк Б) Соняшнику В) Рицині

3. Провідне місце в структурі посівів займають культури:

А) Зернові Б) Технічні В) Овочеві

4. Значні площі соняшнику зосереджені у:

А) Поліссі Б) Лісостепові В) Степу

5. Головним районом вирощення лікарських рослин є:

А) Карпати Б) Полісся В) Крим

6. Основною ланкою АПК є:

А) сільське господарство

Б) Заготівля, транспортування і переробка продукції

В) Промисловість, що обслуговує АПК

7. Основною зерновою культурою є:

А) Кукурудза Б) озима пшениця В) Жито

8. Інтенсивність сільського господарства використання території України порівняно з країнами Зх. Європи

А) Нижча Б) нижча В) Однакові

9. В яких регіонах України поширені посіви рису:

А) Південь, Одеська область і Крим

Б) Полісся і передгір’я Карпат

В) Лівобережна Україна

10. Який регіон України має найвищу розораність земель:

А) Полісся

Б) Південний берег Криму

В) Степ


Г) Лісостеп

11. Агромеліоративні заходи:

А) Регулювання стоку річок

Б) Боротьба з перезволоженням ґрунтів

В) Закритий цикл використання води на підприємстві

12. До круп’яних культур належать:

А) Гречка, рис, просо

Б) Горох, квасоля,вика

В) Жито, ячмінь, соя

Тестування з тем: «Донецький, Придніпровський райони»
1 Яка з перерахованих областей входить до складу Донецького району?

А. Дніпропетровська

Б. Луганська

В. Запорізька

2 За зайнятістю в Донецькому районі перше місце належить:

А. Паливній промисловості

Б. Легкій промисловості

В. Кольоровій металургії

3 Які із перерахованих електростанцій знаходяться в Донецькому районі?

А. Трипільська

Б. Курахівська

В. ДніпроГЕС

Г. Зміївська

Д. Вуглегірська

4 Які корисні копалини, із перерахованих видобувають у Придніпровському районі?

А. Природний газ

Б. Кам’яне вугілля

В. Залізна руда

Г. Марганцеві руди

Д. Фосфати

Е. Боксити

5 Виробництво Н₂SO₄ у Костянтинівську зумовлене:

А. Наявність відходів цинкового виробництва

Б. Наявність споживача

В. Поставками сірки із Прикарпаття

Г. Відсутністю екологічних проблем у місті

6 В яких містах із перелічених випускають вагони ?

А. Донецьк

Б. Дніпропетровськ

В. Кривий ріг

Г. Стаханов

7 Виробництво труб зосереджено в :

А. Нікополі

Б. Луганську

В. Маріуполі

8 Найбільший металургійний комбінат знаходиться у:

А. Макіївці

Б. Нікополі

В. Маріуполі

9 Атомна електростанція знаходиться у :

А. Запоріжжі

Б. Дніпропетровську

В. Донецькій області

10 Роль сировинного чинника при розміщенні об’єктів чорної металургії

А. Зменшується

Б. Зростає

В. Залишається без змін

Приклади поточного тестування в 10 класі при вивченні економічної та соціальної географії світу


Каталог: uploads -> editor -> 3458
3458 -> Мета: ознайомити учнів із поняттям «гістотехнологія»; визначи­ти принципи гістотехнологій, їх значення у лікуванні хвороб людини; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати
3458 -> Вальтер скотт (1771—1832) у романі художніми засобами
3458 -> Формування здоров’язберігаючих компетентностей
3458 -> Урок по темі: «Загальний план будови клітини»
3458 -> Формування комунікативних та творчих навичок засобами гри на уроках зарубіжної літератури
3458 -> Центр методичної та соціально-психологічної служби Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області Експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського рівня Біологія
3458 -> Біологічні науки в шкільному курсі через роки Підготувала вчитель біології
3458 -> «Чому було вбито Юлія Цезаря?»
3458 -> Тема. Характеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома. Розробила учитель хімії, спеціаліст вищої категорії Бойко І. А. Кіровоград – 2013 Мета
3458 -> Зацепило Ірен Олександрівна Працює в Комунальному закладі Навчально-виховне об’єднання – Загальноосвітня школа


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка