Індивідуальний характер перевіркиСторінка4/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.2 Mb.
1   2   3   4

Цифрові диктанти

Н.П. Волкова «Педагогіка» Київ «Академвидав» 2007

«Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності»

Методи контролю навчально-пізнавальної діяльності забезпечують одержання зворотної інформації про зміст, характер і досягнення навчально-пізнавальної діяльності учнів та ефективність парці вчителя. Важливим засобом активізації свідомості, зміцнення знань, розвитку умінь і навичок є самоконтроль.

Залежно від форми контрольних завдань (проходження інформації між викладачем і учнями) перевірка може бити усною, письмовою, графічною, практичною. В останні роки активно впроваджуються програмовані ітестові методи контролювання знань, і цей процес набуватиме все більшої популярності.

Письмове опитування.

Особливістю письмової контрольної роботи, порівняно з усною перевіркою, є глибина відповідей на запитання і виконання практичних дій, більша тривалість її проведення і підбиття підсумків. Її проводять у формі письмових відповідей на запитання, письмового розв’язування задач, предметного диктанту, які дають змогу оперативно визначити якість знань учнів. Найпоширенішим способом проведення географічного диктанту є письмове завершення учнями фрази, початок якої промовляє вчитель. Наприклад: « «

Результати таких диктантів визначають шляхом заслуховування і коментування відповідей окремих учнів або парної роботи на уроці, коли два учні обмінюються своїми зошитами і перевіряють правильність роботи один в одного. Такий контроль сприяє формуванню навиків самоконтролю

З метою перевірки знань проводять і так звані «експрес-диктанти», під час яких учні пишуть відповіді у двох зошитах (контрольному і робочому). Контрольний здають вчителю, робочий залишають у себе. Диктант перевіряють за робочим зошитом, фронтально або способом парного контролю. За фронтальної перевірки учень сам собі виставляє оцінку за виконану роботу. Письмовий контроль дає змогу за короткий проміжок часу перевірити багатьох учнів, зберігати результати перевірки; виявляти неточності у відповідях учнів .Але він забирає багато часу в учителя для перевірки письмових робіт.Графічна контрольна перевірка.

Вона передбачає графічну форму відповіді учнів на запитання, коли обчислення або знаходження різних величин здійснюють за допомогою графіка, креслення, малюнка, діаграми тощо. Виконання графічних завдань потребує додаткового приладдя (лінійки, циркуля, транспортира та ін..)

Завдання: Побудувати секторну діаграму виробництва електроенергії різними типами електростанцій за такими даними: …. Визначити , який відсоток виробляють ТЕС?

Побудувати стовпчикові діаграми національного складу населення України.

Особливий вид графічної перевірки – робота з контурними картами. Наприклад, при вивченні теми «Електроенертетика» вчитель показує або називає електростанцію, а учні наносять її на контурну карту…

Тестові методи перевірки знань.

Тестування пов’язане з необхідністю учнів розв’язати певну кількість завдань, з яких складається тест.

Тест (з англ. – випробування) – сукупність підібраних за певними правилами стандартизованих завдань для вимірювання знань, психофізичних та інших особливостей особистості.

Здебільшого тести передбачають вибір особою , яка проходить тестування, однієї з кількох запропонованих відповідей. Термін «тест» першими використав у 1899 році американський психолог Джеймс Кеттел (1860-1944), а тести як прийом оцінювання почали застосовувати у Великій Британії у 1864 році. На відміну від традиційних методів контролю. Орієнтованих на перевірку засвоєння конкретних знань, тестовий контроль спрямований на перевірку засвоєння ключових елементів навчального матеріалу. Він відзначається більшою об’єктивністю, усуває суб’єктивізм, скорочує час на перевірку, сприяє дотриманню єдності вимог, запобігає випадковості при оцінюванні, забезпечує сприйняття учнями оцінки як об’єктивної, дає змогу статистично опрацювати одержані результати.

У шкільній практиці найпоширенішми є тести досягнень, креативності, критеріально-орієнтовані, нормативно-орієнтовані.

Тести досягнень використовуються для оцінювання рівня розвитку логічного мислення учнів, оволодіння ними розумовими операціями, науковими принципами, основними законами, та ін.., а спеціалізовані тести досягнеь дають змогу оцінити рівень засвоєння знань окремих тем, понять, явищ, процесів, способів дій у межах навчального предмета.

Тести креативності використовують для оцінювання творчих здібностей учнів, уміння знаходити нетрадиційні способи вирішення проблемних завдань.

Критеріально-орієнтовані тести використовують для визначення динаміки розвитку уміння.

Нормативно-орієнтовані тести передбачають зіставлення індивідуального оцінювання результату тестування учня з результатами учнів нормативної вибірки.

Завдання у спеціалізованих тестах досягнень можуть бути закритими (містять готові варіанти відповідей) і відкритими (вимагають самостійного формулювання відповідей).

Закриті завдання передбачають: 1. Вибір відповіді з кількох запропонованих. Складаються вони з основної (містить твердження або запитання) та варіативної складової ( набір можливих відповідей, із яких учні мають вибрати лише одну або кілька правильних частин. Закриті завдання можуть також містити завдання на застосування знань або дослідницькі завдання, що вимагають синтезу знань:…..приклад

 2. Вибір однієї з альтернативних відповідей (так – ні; правильно – неправильно; точне - неточне; відповідає дійсності – не відповідає дійсності). Приклад …

Його недоліком є висока ймовірність угадування правильної відповіді. Цього можна уникнути, пропонуючи більшу кількість альтернативних завдань . Приклади:

- НТР вливає на галузеву і територіальну структуру господарства.

а) так б) ні

- до глобальних проблем людства відносяться ті, що стосуються всієї країни.

а) так б) ні

3. Встановлення відповідності (взаємозв’язку, відповідності між елементами пропонованих різних за кількістю списків). Для уникнення випадкового угадування використовують різні за кількістю відповідей списки:

- Встановіть відповідність між країнами та офіційною мовою кожної з цих країн:

1. Бразилія А. Французька

2. Фінляндія Б. Іспанська

3. Пакистан В. Португальська

4. Монако Г. Шведська

Д. Урду


 1. Встановлення правильної послідовності (операцій, фактів, подій, етапів дослідження). Використовують для контролю знань алгоритмів, хронологій історичних подій, фактів, логіки взаємозв’язків.

Наприклад:

Розташуйте електростанції світу в порядку зменшення кількості виробництва електроенергії.

А. АЕС

Б. ГЕС


В. ТЕС

Г. ВЕС


 1. Відкриті завдання мають такі різновиди:

А). Завдання з пропусками (передбачають доповнення пропущеної букви, слова, групи слів, числа, знака та ін.)

Наприклад:

Компоненти природи, що їх використовують (актуальні) або можуть бути використані (потенційні) як засоби виробництва і предмети споживання, називаються ……

Б). Завдання, які вимагають короткої відповіді (від одного слова до невеликого речення) :

Імміграція – це …

Вікова структура населення – це …

Точність формулювання завдань, які мають лише одну правильну відповідь, забезпечують високу надійність та об’єктивність оцінки.

Створення спеціальних тестів досягнень є багатоетапним процесом, який передбачає: 1. Підготовче планування: з’ясовування переліку знань, умінь (запам’ятовувати, мислити), які мають бути оцінені;

 2. Аналіз змісту навчання: визначення сукупності знань і умінь, що репрезентують певну навчальну одиницю (тему, розділ, предмет) на основі аналізу навчального плану, програми, підручника;

 3. Конструювання завдань: визначення типу завдань, що найбільше відповідають меті, змісту, умовам тестування. Для цього необхідно: спрямувати завдання на перевірку значущих елементів змісту; чітко формулювати основну частину завдання; формулювати відповіді приблизно однакового обсягу, граматично узгоджені з основною частиною завдання; запобігати включенню яких-небудь формальних ознак правильної відповіді, вербальних асоціацій, що сприяють угадуванню; включати правдоподібні неправильні відповіді; уникати двозначності і нечіткості формулювань, подвійних заперечень (не…, не…), копіювання питань з підручника, будь-яких натяків на правильність чи неправильність відповіді.

 4. Емпіричний аналіз завдань: визначення зрозумілості, рівня складності кожного завдання, аналізу успішності вирішення їх учнями.

Цифровий диктант на тему:

«ФРН. Велика Британія. Франція»

1. Федеративна Республіка Німеччина

2. Велика Британія

 1. Франція 1. Найбільша за площею країна Західної Європи

 2. Очолює Співдружність Націй

 3. У країні немає чітко вираженого політичного центру

 4. Це острівна держава

 5. Основні запаси залізної руди зосереджені у Лотарингії

 6. У цій країні дуже велике значення має система каналів

 7. Країна добре забезпечена прісними водами

 8. Головне промислове ядро – Рурська агломерація

 9. Країна значною мірою залежить від імпорту кольорових металів, нафти і газу

 10. Відносно значними є запаси нафти, газу, що видобуваються на шельфі Північного моря

 11. Об’єднання країни відбулося у 1990 році

 12. 80% населення країни проживає у містах

 13. Промисловість за темпами зростання і рівнем продукції поступається промисловості інших розвинених країн

 14. Порівняно з іншими країнами, столиця характеризується найвищою концентрацією населення

 15. За обсягом експортованої хімічної продукції країна посідає І-ше місце в світі

 16. Найбільший індустріальний район країни – Столичний

 17. Тваринницька продукція складає 70% продукції сільського господарства

 18. Це класична країна туризму

 19. Країна , разом із Японією, є найбільшим у світі імпортером сільськогосподарської продукції

 20. Рівень урбанізації цієї країни 85%

Цифровий диктант з теми

«Загальна характеристика господарства»

І в.

Терміни

ІІ в.

1

Економічний район

12

2

Послуги

11

3

Галузева структура

10

4

Матеріальне виробництво

9

5

Продуктивність праці

8

6

Нематеріальне виробництво

7

7

Галузь господарства

6

8

Інтенсивний розвиток

5

9

Екстенсивний розвиток

4

10

Територіальна структура

3

11

Підприємство

2

12

Міжгалузевий комплекс

1 1. Склад, співвідношення і взаємозв’язок між галузями господарства.

 2. Група підприємств, що виготовляють однорідну продукцію.

 3. Дія, що приносить користь або допомагає іншим.

 4. Сукупність усіх видів виробничої діяльності, що створює матеріальні блага в речовій формі.

 5. Окрема господарська одиниця, що виробляє продукцію або надає послуги.

 6. До якої сфери відносять науку, культуру, освіту, житлове господарство.

 7. Територія, що відрізняється від інших галузями спеціалізації та рівнем економічного розвитку.

 8. Сукупність галузей господарства, що використовують однорідну сировину і мають спільний кінцевий результат.

 9. Взаємне розміщення, сусідство, підпорядкованість і взаємозв’язки елементів господарської системи.

 10. Кількість продукції, що виробляється за одиницю часу.

 11. Шлях розвитку, за якого будують нові підприємства, залучають додаткових робітників.

 12. Шлях розвитку, за якого застосовують нові технології, кращу організацію виробництва, залучають кваліфіковані кадри.

Література:

1. Кобернік С.Г. та ін. Методика викладання географії в школі : Навчально- методичний посібник. - К. : Стафед - 2, 2000. 320с.

2. Шипович Є.Й. Методика викладання географії: Навчальний посібник для студентів географічних факультетів університетів. - К. : Вища школа, 1981.-174с.

3. Душина И.В.; Понурова Г.А. Методика преподавания географии: Пособие для учителей и студентов педагогичных университетов и институтов . - М. : Просвещение, 1996. - 192с.

4. Методика обучения географии в средней школе: Пособие для учителей /Под редакцией И.С.Матрусова.- М. : Просвещение, 1985.- 256с.

5. Методика обучения географии в средней школе: Учебное пособия для студентов пед. институтов по географ. спец /Под ред. Л.М. Панчешниковой.- М. : Просвещение, 1983.-320с.Методологічну та теоретичну основу дослідження становлять праці, що розкривають: основні положення теорії особистості та суб’єктивного підходу (Б.Г. Ананьєв, І.Д. Бех, А.М. Бойко, Л.С. Виготський, В.А. Крутецький, О.М. Леонтьєв, А.В. Петровський, К.А. Платонов, С.Л. Рубінштейн та ін.); дидактичні принципи наступності, свідомої активності і самостійності (А.М. Алексюк, Г.Г. Костюк, О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, О.Я. Савченко, А.В. Хуторський та ін.); теоретичні напрацювання у вітчизняній педагогіці щодо контролю, перевірки та оцінювання навчальних досягнень учнів (Х.Д. Алчевська, С.І. Миропольський, П.Ф. Каптєрєв, Є.І. Перевський, М.І. Пирогов, К.Д. Ушинський, С.Ф. Русова, М.Д. Ярмаченко та ін.); психологічні основи професійної діяльності (Н.В. Кузьміна, О.І. Мамешина, В.Я. Сластьонін та ін.) та психолого-педагогічні основи професійної підготовки вчителів (О.А. Абдуліна, О.А. Дубасенюк, І.А. Зязюн, В.О. Моляко та ін.).

Нормативно-правові державні документи, постанови, накази про освіту: Закони України “Про освіту” і “Про загальну середню освіту”, Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепція громадянського виховання дітей і молоді в Україні, Концепція розвитку 12-річної середньої загальноосвітньої школи України; Державна програма “Освіта (Україна ХХІ століття)”, Постанова Кабінету Міністрів України “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12–річний термін навчання”, державні стандарти базової і
Каталог: uploads -> editor -> 3458
3458 -> Мета: ознайомити учнів із поняттям «гістотехнологія»; визначи­ти принципи гістотехнологій, їх значення у лікуванні хвороб людини; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати
3458 -> Вальтер скотт (1771—1832) у романі художніми засобами
3458 -> Формування здоров’язберігаючих компетентностей
3458 -> Урок по темі: «Загальний план будови клітини»
3458 -> Формування комунікативних та творчих навичок засобами гри на уроках зарубіжної літератури
3458 -> Центр методичної та соціально-психологічної служби Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області Експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського рівня Біологія
3458 -> Біологічні науки в шкільному курсі через роки Підготувала вчитель біології
3458 -> «Чому було вбито Юлія Цезаря?»
3458 -> Тема. Характеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома. Розробила учитель хімії, спеціаліст вищої категорії Бойко І. А. Кіровоград – 2013 Мета
3458 -> Зацепило Ірен Олександрівна Працює в Комунальному закладі Навчально-виховне об’єднання – Загальноосвітня школа


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка