Індивідуальний підхід до обдарованих дітей молодшого шкільного віку в процесі навчання грі на фортепіаноДата конвертації23.03.2019
Розмір51 Kb.
#85193
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРІ НА ФОРТЕПІАНО

Гостра потреба у розвитку духовної культури підростаючого покоління зумовила необхідність удосконалення технологій виховання музичної культури як її складової. Музична культура впливає на формування світогляду особистості, її духовності, гуманістичних цінностей, музично-художніх ідеалів. Одним із завдань музичного виховання є виявлення та подальший розвиток музичних здібностей дітей, що передбачає виховання емоційної чуйності, уміння розуміти характер і зміст музичних образів, ідей, задумів композитора, прослідковувати розвиток музичної думки, відтворювати та самостійно створювати музику.

Виховання самоповаги дитини – найважливіша з основ розвитку особистості. У той же час це ефективний засіб підтримки інтересу до навчання.

Б. Теплов підкреслює, що необхідно залучати до творчої діяльності всіх дітей без винятку, що дуже корисно для загального розвитку, є цілком природнім для дитини і відповідає її потребам та можливостям.

Залучення до музики вводить дитину в світ хвилюючих, радісних переживань, відкриває їй шлях естетичного освоєння життя в рамках, доступних її віку.

Музичні заняття виховують у дитині волю і дисципліну. Займаючись музикою дитина розвиває математичні здібності і комунікативні навички.

Треба розвивати в дитині здібності, що дозволять успішно проявляти себе в музичній діяльності. Треба, насамперед, виховати в дитини музичне вухо й емоційну чуйність – два найважливіші компоненти музикальності. Поза ними неможливо залучити дитину до прекрасного світу музики, неможливий й цілісний розвиток особистості.

Гармонійна комбінація розумового й фізичного розвитку, моральної чистоти й естетичного відношення до життя й мистецтва – умова для формування цілісної особистості. Правильно здійснюваний музичний розвиток завжди пов'язаний з удосконалюванням багатьох якостей і властивостей дитини.

Гармонійність музично-естетичного виховання важлива для дітей різного віку. Але ніхто так не має потреби в ній, як діти молодшого шкільного віку. Музичні враження, отримані ними, залишаються в пам'яті надовго й іноді на все життя. Потрібні правильні співвідношення всіх впливів на дитину. Облік вікових особливостей допомагає встановити, які саме форми, засоби й види діяльності для музичного розвитку особливо ефективні в тому або іншому віці дитини.

Найвідповідальніший етап у навчанні дитини музиці – це етап початкового навчання, адже саме від цього періоду залежить, наскільки успішним буде увесь процес навчання, чи стане учень у майбутньому професіональним музикантом.

Розвиток здійснюється шляхом виховання й навчання. Здібність, що не розвивається, не виховується, що не тренується, - це комбінація слів, позбавлена змісту. Здібність не існує інакше як у русі, у розвитку. Навчання дитини грі на фортепіано завжди індивідуальне і найважливішою умовою успіху є наявність музичних здібностей і гармонійний їх розвиток. Для того щоб навчання проходило успішно, дитину треба зацікавити і підтримувати її інтерес до навчання протягом усіх років.

Основне – не на скільки дитина обдарована, а яка природа її музикальності, а, отже, і які шляхи її розвитку.

Зазначимо, що обдарованість – це специфічний прояв людського інтелекту і специфічна здібність до творчих досягнень. Обдарованість – це вид апріорної переваги у творчій діяльності.

Дослідники в області педагогіки та психології (П. Блонський, О.Зак, О.Запорожець, К. Платонов, В. Сластьонін та ін.) віддають перевагу індивідуальному підходу до розвитку музичної обдарованості саме у молодшому шкільному віці. У музичній діяльності такими навичками та уміннями є: здатність чути музику, диференціювати висоту та тембр звуків, сприймати мелодію як певну звуковисотну послідовність, впізнавати й відтворювати її, підбирати на певному музичному інструменті, точно інтонувати, вміння сприймати й уявляти співвідношення звуків, відчувати емоційну виразність музичного ритму й точно відтворювати його.

Для творчої діяльності дитини необхідною є наявність основних музичних здібностей. У якості основних музичних здібностей виступають ладове почуття, здатність до слухового представлення, музично-ритмічне почуття. При цьому комплекс музичних здібностей виявляється по-різному в залежності від виду музичної діяльності.

Для розвитку індивідуальних здібностей обдарованих дітей молодшого шкільного віку можно використати декламацій метод І.Д. Перфільєвої. Потрібно відзначити, що декламаційні матеріали будуть давати результат тільки в тому випадку, якщо вони використовуються регулярно з уроку в урок, тобто систематично. Крім того, ця робота – крім прямого призначення – для розвитку ритму й музичної пам'яті має додатковий ефект – викликає інтерес в учнів і допомагає подолати хвилювання, тому що в процесі декламації вони перемикаються на читання із грою й забувають про скутість. Це має важливе значення для адаптації на уроці.

Так само за допомогою віршів можна добитися більш якісної гри, але головний акцент робиться на розвитку музичних здібностей. Якщо в нотному прикладі немає тексту, то дитина із труднощами запам'ятовує напам'ять.

Досить часто віршовані тексти складаються по необхідності індивідуально для кожного з учнів, тому що в цьому є потреба й для заповнення методичних матеріалів. За допомогою декламації вузько спеціальні завдання вирішуються в ході роботи (ритм, темп, артикуляція, рівність виконання, воля, як наслідок перемикання уваги). Розкривається єдність задуму. Сприйняття образа підсилюється за рахунок супроводу співзвучним по образу віршованим текстом. Гра стає осмисленою. Учень у грі демонструє розуміння завдань. Метод допомагає досліджувати шляху розвитку учня, допомагає створювати ситуацію пошуку.Подібна робота сприяє емоційному пробудженню особистості в процесі читання й гри. Педагог і учень проявляють себе в співтворчості, разом роблять вибір. Художні твори поетичного й музичного напрямку допомагають наповнити урок ціннісним. Шлях у музику від образа словесного до образа виразному стає найбільш зрозумілий. Читання як засіб засвоєння музики через образи й емоційний настрой дає прекрасний результат. Декламація на уроці фортепіано дозволяє одержати додаткову інформацію з досліджуваного питання. Найважливіша сторона – спонукання до дії, що стимулює значення задоволене велике. За допомогою даного методу підсилюється слухове сприйняття музики, так необхідне на початковому етапі розвивається мистецтво слухати й чути. Метод допомагає визначити основну спрямованість думки, основний емоційний тон (за умови співзвучності образів вірша й музики), допомагає передати динаміку почуттів. За допомогою даного методу практично повністю долається психологічний бар’єр, у грі учня в умовах уроку. Пошук альтернативних технологій допомагає педагогові виявити себе творчо, побудувати роботу на основі особливої зацікавленості. Метод особливо необхідний у роботі з початківцем піаністами. Викликає в дитини інтерес до знань. Розширює світогляд учня. Сприяє гармонійному розвитку особистості в процесі комплексного навчання.

Застосування спеціально підібраного комплекту віршів для декламації й систематичне його використання на заняттях впливають на розвитку музичних здібностей починаючого піаніста.

Комплект матеріалів, у якому віршовані тексти розподілені по певних тематичних і методичних напрямках служать досить корисним засобом для більш успішного розвитку учня. Слід зазначити, що ця робота сприяє підвищенню інтересу заняттям, оскільки використання віршів, співзвучної музики, тематичної спрямованості допомагає краще засвоїти матеріал і зрозуміти художній образ; молодші школярі легше й швидше запам’ятовують конкретні слова. Отже, спосіб запам’ятовування, при якім використовуються віршовані тексти, особливо продуктивний. Крім розвитку музичної пам’яті, він дозволяє включити словесний, емоційний, наочно-образний типи пам’яті, що підсилює загальний вплив на учня, а гра з паралельною декламацією допомагає створювати асоціації по суміжності або подібності, завдяки чому процес запам’ятовування відбувається швидше, а пам’ять одержує додаткове тренування. Виразне читання віршів допомагає в справі розвитку інтонаційної приміром, дають можливість учневі легше, швидше освоїти матеріал; процес освоєння нот на нотному рядку відбувається дуже швидко, завдяки вміло складеному чотиривіршу, через що вивчення нотної грамоти дуже корисно використовувати спеціально підібрані за тематикою вірші. Розвиток музичної пам’яті сприяє й проговорення з називанням звуків, тому декламація на уроках фортепіано є досить корисним засобом розвитку музикальної пам’яті починаючого піаніста.


Ще більш результативною й корисною «помічницею» стає декламація в роботі з розвитку почуття ритму починаючого піаніста. У процесі гри з паралельним читанням віршів виробляється: чіткість, рівність у виконанні, а при вмілому доборі віршованого тексту відповідно до музичного розміру можна швидко розв’язати й проблему ритмічної стійкості.

Початковий етап навчання грі на фортепіано вимагає особливої уваги з боку педагога й умілого планування. Індивідуальні заняття не підлягають жорсткому плануванню так як вони зв’язані із безліччю нюансів, що з’являються раптово. Готовність педагога миттєво відреагувати, скорегувати свою лінію поведінки – це і показник його методичної забезпеченості і свідоцтво досвіду, інтуїції, збагаченої постійним підвищенням власної кваліфікації.

При систематичнім застосуванні декламаційного методу можна суттєво впливати на розвиток почуття ритму й музичної пам’яті учня-піаніста, а саме тому комплекс дидактичних вправ сприятиме розвитку обдарованих дітей молодшого шкільного віку при умові застосування декламаційного методу в індивідуальній роботі.
Література

1. Артоболевська А. «Перша зустріч з музикою». М. 1985.


2. Міліч Б. «Виховання учня-піаніста». – К.: Музична Україна, 1982.

3. Ніколаєв О. «Очерки по истории пианизма». – М.: Музыка, 1980.

4. Перфильева И.Д. Методы игры с параллельной декламаций / Рукопись.

5. Теплов Б.М. Способности и одарённость // Психология индивидуальных различий: Тексты. – М.: изд-во Моск. ун-та, 1982.6. Баренбойм Л. «За півстоліття». Л, 1989.

7. Макаров В. «Методика гавчання грі на фортепіано в підготовчому відділенні та початковій школі». Харків, 1997.
Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «історія україни» для студентів окр «Молодший спеціаліст»
article -> Основи теорії літератури
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка