Індз теми для рефератівСторінка2/3
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.74 Mb.
1   2   3
. – Загол. з екрану. – Мова укр.

 • Зелінська Н. В. Сучасний науковий дискурс: парадокси розвитку // Вісник Київськ. Міжн. ун-ту. – 2004. – Вип. 3. – С. 13 – 25.

 • Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту. – К., 1970. – 306 с.

  Домашнє завдання

  1.Чи має значення, де ставити нумерацію сторінок у науковій роботі? Чому? Які сторінки наукової роботи не нумерують?

  2. Що таке бібліографія? Які є типи бібліографічних покажчиків? Яка інформація подається за системним та алфавітним каталогами?

  3. Підберіть наукові джерела до теми дослідження за предметним та алфавітним каталогами бібліотеки, доповніть список знайдених джерел за допомогою електронного пошуку.

  4. Прочитайте поради дослідників щодо укладання попередньої бібліографії. А як ви здійснюєте первинний пошук інформації?

  У перші дні не намагайтеся взяти в руки всі книги в бібліотеці, а займіться попередньою бібліографією. Переглядати каталог потрібно паралельно з переглядами посібників у довідковій залі. Якщо відшукаєте статтю за вашою темою, з великою гарною бібліографією, перепишіть бібліографію всю. Замовлення в читальній залі доречно починати саме з цих книг. Якщо ви переглянули два–три довідкових видання, перехресним порівнянням бібліографій ви зможете виділити назви, що їх цитують усі. Ось вам і первісна ієрархія.

  (Еко Умберто)

  Завдання для аудиторної роботи

  1. Прокоментуйте міркування науковців стосовнопідходів до наукової роботи.

  Дослідження, яке ви виконуєте, має бути корисним і для вас, і для інших. У науковій роботі мають бути намічені шляхи перевірки і спростування пропонованої ідеї, тобто міститися напрацювання для продовження роботи іншими дослідниками.  2. Визначте понятійний апарат дослідження на тему:

  2.1.Вивчення мови ліричного твору на уроках української літератури в старших класах.

  2.2.Вивчення мови новел М.Коцюбинського на уроках української літератури (10 клас).

  2.3. Вивчення мови поезій Д.Павличка на уроках української літератури (11 клас)

  3. Проаналізуйте плани наукових робіт

  Тема: Ремесла і промисли Глухівщини в історико-етнографічному аспекті

  Вступ


  Розділ І. Матеріальна культура Глухівщини в історико-етнографічній спадщині

  1.1. Сумщина в українознавчих дослідженнях ХІХ –поч. ХХ ст.

  1.2. Етнографічна спадщина Глухівщини

  Висновки до розділу І

  Розділ ІІ. Традиційні ремесла і промисли краю (на матеріалі фольклорно-діалектологічної практики)

  2.1. Ремесла та промисли Глухівщини (загальні зауваження)

  2.2. Деревообробні ремесла та промисли

  2.3. Глухівщина – "столиця" ковальської науки

  2.4. Гончарство – сивочоле рукомесництво наших прадідів

  2.5. Вплив розвитку виробництва на власні назви

  Висновки до розділу ІІ

  Розділ ІІІ. Відображення народних ремесел у фольклорі

  Висновки до розділу ІІІ

  Висновки


  Список використаної літератури

  Додатки


  Тема. Літературне краєзнавство Кролевеччини в навчально-виховному процесі загальноосвітнього закладу

  Вступ


  Розділ І. Науково-теоретичні основи використання літературного краєзнавства в системі шкільної освіти

  1.1.Поняття "літературне краєзнавство" в наукових і довідкових джерелах

  1.2. Літературне краєзнавство Кролевеччини – невід’ємна складова літературного процесу

  1.3. М. Лукаш –перекладач зі світовим ім’ям

  1.4. Незвичайна доля письменника П.Кочури

  1.5. Г.Сірик, В.Смерека, О.Грищенко – представники діаспор

  1.6. Досвід використання літературного краєзнавства у навчально-виховному процесі загальноосвітнього закладу

  Висновки до розділу І

  Розділ ІІ. Методика використання літературного краєзнавства Кролевеччини в навчально-виховному процесі загальноосвітнього закладу

  2.1. Типологія уроків літератури рідного краю

  2.2. Психологічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів старшого шкільного віку

  2.3. Організація експериментальної роботи

  2.4. Методи, форми, засоби використання літературно-краєзнавчого матеріалу Кролевеччини на уроках української літератури у старших класах

  2.5. Літературно–краєзнавчий матеріал Кролевеччини в позакласній роботі

  Аналіз експериментальної роботи

  Висновки до розділу ІІ

  Висновки

  Список використаної літератури

  Додатки

  Тема. Лінгвістичне краєзнавство як засіб виховання національно-мовної особистості учнівської молоді

  Вступ


  Розділ І. Лінгвістичне краєзнавство як науково – інтегрований рівень українознавства

  1.1. Передумови становлення і розвитку краєзнавства як науки

  1.2. Сутність лінгвістичного краєзнавства

  1.3. Лінгвокраєзнавчий простір Глухівщини

  Висновки до розділу І

  Розділ 2. Психолого-педагогічні аспекти виховання національно-мовної особистості старшокласників у загальноосвітньому закладі нового типу

  2.1. Виховання національно-мовної особистості – першооснова національної освіти

  2.2. Психолінгвістичні основи виховання національно-мовного типу особистості старшокласників

  2.3. Педагогічний досвід виховання національно-мовної особистості засобами лінгвокраєзнавства

  Висновки до розділу ІІ

  Розділ 3. Система методичної роботи з лінгвокраєзнавства у старших класах в загальноосвітньому закладі

  3.1. Організація експериментальної роботи

  3.2. Виховання національно-мовної особистості учнівської молоді на уроках української мови

  3.3. Лінгвокраєзнавча діяльність учнів у позакласній роботі

  3.4. Експериментальне доведення ефективності запропонованої методики

  Висновки до розділу ІІІ

  Висновки

  Список використаної літератури

  Додатки

  4. Виконайте бібліографічнийдиктант. Виправіть помилки у бібліографії:

  Наслідки глобалізації (лінгвістичний аспект). Ажнюк Б. // Урок української, 2001, № 1 – С. 58 – 60.

  С.П. Бевзенко Українська діалектологія: Збірник вправ і завдань. – "Вища школа", К., Одеса: Гол. вид–во видавн. об'єдн. 1987. – 127 с.

  Болонський процес: Документи /Уклад.: З.І.Тимошенко, А.М.Грехов, Ю.А.Гапон, Ю.І.Палеха.–К.: Вид–во Європ.ун–ту, 2004. – 169 с.

  Бондаренко Н., Ярмолюк А. Концепція вивчення української мови в 5–11 класах загальноосвітньої школи з російською мовою навчання: Українська мова і література в школі, 2002. – №5. – С. 43 –51.

  Вашуленко М.С. Педагогічна спадщина Сухомлинського у контексті сучасності //Педагогічна газета.– №2.– 2004.–С.2.

  Вища освіта України і Болонський процес / За ред. В.Г.Кременя; Авторський колектив: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук, В.В.Грубінко, І.І.Бабин. – Навчальний посібник, Тернопіль: Навчальна книга. –Богдан, 2004. – 384 с.

  Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – Либідь К.:, 1997.– 374с.  5. Знайдіть і виправіть помилки в науковому тексті.

  Аналіз психолого-педагогічної літератури дає підстави для висновку про зацікавленість вітчизняних та зарубіжних дослідників до поставленої проблеми. Роль педагогічної спадщини В.Сухомлинського у галузі екологічного виховання висвітлено у дослідженні З.Шевців; процес формування екологічної грамотності

  молодших школярів дослідила Д.Мельник. ..Водночас, аналіз досвіду екологічної освіти у системі професійно-технічних навчальних закладів. які здійснюють підготовку майбутніх кваліфікованих робітників з ремонту й обслуговуванню автомобілів та водіїв автомобілів показав, що наразі відсутні педагогічні дослідження щодо особливостей змісту, профільної спрямованості, методики

  систематизації екологічних знань для майбутніх кваліфікованих робітників відповідної галузі.  6. З монографій і наукових статей випишіть речення (або складіть такі речення самостійно), де наявні такі мовні формули:

  відзначається важливість; наявні переконливi докази; враховано; незважаючи на аналіз окремих фактів, студіювання окремих питань...; хоч науковий доробок учених, у якому висвітлюється ....., усе ж відсутні фундаментальні ..; більшість

  мовознавців уникає розгляду...; розподілимо наукові розвідки вітчизняних лінгвістів за такими проблемами, як ...

  7. У науковому тексті найґрунтовніше переконують факти. І.Павлов називав їх "повітрям вченого". Про що в цьому випадку йдеться? Які факти ви наводите в науковій роботі?

  8. Учені доводять, що для молодого дослідника важливо володіти такими уміннями стосовно мовного оформлення наукової роботи:

  -уміти використовувати норми наукового стилю мовлення в навчально-дослідницькій роботі;  • грамотно формулювати тему, проблематику, мету і завдання наукового дослідження;

  • володіти прийомами оглядового викладу науково-теоретичних та експериментальних даних з теми наукової роботи, логіко-смислового структурування матеріалу;

  • володіти прийомами мовленнєвої і кінетичної поведінки в ситуаціях публічного захисту наукової роботи.

  Чи згодні ви з такими висновками? Що, на ваш погляд, потребує уточнення, доповнення? Як ви виконуєте свою наукову роботу?

  9. Поясніть, з якою метою в науковий текст залучають посилання. Якими способами виконується посилання? У працях з мовознавства знайдіть 5-6 посилань, визначіть тип посилання.

  10. Поясніть оформлення цитат у запропонованих уривках.

  Учням мовознавця М.Жовтобрюха відомо, як хвилювався педагог за якість лекцій: „Головне, щоб учитель міг мислити науково, мав глибокі знання, був ініціативний, умів збагачувати свої знання, аналізувати мовні факти нашої дійсності і правильно на них реагувати” [цит. за 123, с.326].

  Турботою про мовне виховання учнівської молоді були пройняті статті авторитетних лінгвістів І.Білодіда і В.Русанівського: „Чим багатша така практика, тим більша потреба в оволодінні новими словами, в умінні висловлювати свою думку, в мистецтві переконання словом, в естетичній освіті й самоосвіті”.

  „Сильною мовленнєвою особистістю” (термін уведений російським мовознавцем Ю.Каруаловим) був В.Сухомлинський. Серед основних ознаками такої особистості (за Л.Синельниковою), виступають енергія думки, втілювана в енергії слова, відповідальність за словесний учинок, здатність до рефлексії, широта дискурсивної (текстової) дійсності, креативність.
  Практичне заняття №5. Наукова стаття як самостійний науковий твір

  План

  1. Основні компоненти наукової статті.

  2. Мовні огріхи в науковій статті.

  3. Мовні стандарти–кліше в науковій статті.

  Література

  1. Алексієнко Л.А. Науковий текст і його автор //Українське мовознавство. – К.: Вища шк., 1985. – Вип.13. – С. 122 – 126.

  2. Євграфова А. Заголовок як актуалізатор текстової інформації //Електронна бібліотека Інституту журналістики. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:
   Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifsk -> uml -> knum
   knum -> Програма нормативної навчальної дисципліни «культура наукової української мови» підготовки
   uml -> Програма навчальної дисципліни
   uml -> Тема. Навчальний текст як основна форма організації мовлення вчителя-словесника
   knum -> Програма навчальної дисципліни «культура наукової української мови»
   uml -> Програма навчальної дисципліни «науковий семінар» напрям підготовки 0203 «Гуманітарні науки»
   knum -> Реферат на одну з тем Особливості функціонування державної мови в науковій сфері


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка