Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогікиСкачати 157.53 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір157.53 Kb.
#68
ТипПротокол
Волинська обласна рада

Вищий комунальний навчальний заклад

«Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського»

ЗАТВЕРДЖУЮ

заступник директора ______ О.О.Юринець

«___» __________ 20____


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ
4.04 ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ
напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта
спеціальність 5.01010201 «Початкова освіта»
спеціалізація Педагог-організатор

Вчитель іноземної мови у початкових класах

Керівник дитячого художнього колективу

Керівник дитячого хореографічного колективу


інститут, факультет,

відділення Початкової та дошкільної освіти

2012 рік

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової (предметної) комісії викладачів шкільної педагогіки та психології, вихователів студентського гуртожитку.

Протокол № 3 від 10 січня 2014 року

Голова циклової (предметної) комісії _________ Т.М.Листопад 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу – ознайомити студентів із підходами держави і суспільства до організації освіти дітей, які мають суттєві недоліки психофізичного розвитку, основними поняттями корекційної педагогіки і спеціальної психології, особливостями і закономірностями розвитку різних категорій осіб з психофізичними вадами, комплексним діагностичним обстеженням дітей та комплектуванням освітніх установ для них, а також диференційованими та індивідуальними механізмами і прийомами корекційного навчання і виховання кожної із категорій дітей.

Завдання дисципліни: • сформувати позитивне професійне та загальнолюдське ставлення до осіб з вадами психофізичного розвитку; готовність фахово здійснювати моніторинг їхнього розвитку, своєчасно виявляти відхилення та здійснювати правильний психолого-педагогічний супровід дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку;

 • висвітлити науково-теоретичні основи побудови процесу навчання, виховання та корекції порушень дітей з психофізичними вадами в Україні; сформувати у студентів навички та вміння творчо застосовувати професійні знання на практиці;

 • організувати самостійну роботу студентів щодо закріплення та розширення наукових знань з дисципліни за підручниками, навчальними і методичними посібниками, періодичними виданнями з фаху, іншими літературними джерелами

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • загальні основи дисципліни, зокрема: предмет і завдання корекційної педагогіки і спеціальної психології; види порушень психофізичного розвитку та їх причини; комплексну диференціальну діагностику відхилень у психофізичному розвитку; освітні установи для осіб з вадами психофізичного розвитку та їх комплектування

 • психолого-педагогічну характеристику дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку та особливості роботи з ними в умовах корекційної та інклюзивної освіти;

 • зміст і форми роботи з родинами, які виховують дітей з вадами психофізичного розвитку.

вміти:

 • здійснювати моніторинг розвитку дітей, що мають труднощі у навчанні та адекватно оцінювати причини, які ці труднощі спричиняють;

 • своєчасно виявляти відхилення у розвитку учнів та здійснювати правильний психолого-педагогічний супровід дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку;

 • здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до учнів з вадами психофізичного розвитку в умовах інтегрованої та інклюзивної освіти;

 • формувати готовність здорових учнів до позитивної спільної взаємодії з однолітками, що потребують корекції психофізичного розвитку;

 • проводити роботу з батьками щодо надання їм правильної інформації про осіб з порушеннями психофізичного розвитку. 1. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Загальні питання корекційної педагогіки та спеціальної психології.

Тема 1. Предмет і завдання корекційної педагогіки та спеціальної психології. Особи з вадами психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання.

4

2


2

Тема 2. Види порушень психофізичного розвитку та їх причини (загальна характеристика). Загальні та специфічні закономірності розвитку, навчання і виховання дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку.

4

2


2

Тема 3. Комплексна диференціальна діагностика відхилень у психофізичному розвитку. Освітні установи для осіб з вадами психофізичного розвитку та їх комплектування. Психолого-педагогічний моніторинг розвитку дитини.

8

4

22

Разом за змістовим модулем 1

16

8

26

Змістовий модуль 2. Психолого-педагогічна характеристика дітей із різними вадами психофізичного розвитку та особливості роботи з ними в умовах інклюзивного навчання (Диференціальна корекційна педагогіка).

Тема 1. Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при глибоких порушеннях слуху (питання сурдопедагогіки).

6

2

22

Тема 2. Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при глибоких порушеннях зору (питання тифлопедагогіки).

4

2


2

Тема 3. Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при порушеннях інтелекту, затримках психічного розвитку, відхиленнях емоційно-вольової сфери та соціальної поведінки (питання корекційної психопедагогіки).

8

6


2

Тема 4. Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при тяжких порушеннях мовлення (питання логопедагогіки).

4

2


2

Тема 5. Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при порушеннях рухової сфери (питання ортопедагогіки).

6

4


2

Разом за змістовим модулем 2

28

16

210

ІНДЗ


10

-

-

-

10

-

Усього годин


54

24

4
10

16 1. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

ІНДЗ

Т1

Т2

Т3

МКР

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

МКР

100

6

6

6

20

6

6

10

6

6

20

10
 1. Теми семінарських занятьз/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Психолого-педагогічний моніторинг розвитку дитини.

2

Всього

2
 1. Теми практичних занятьз/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Організація розвитку, навчання та виховання дітей при глибоких порушеннях слуху.

2

Всього

2
 1. Самостійна робота
з/п


Назва теми

Кількість

годин

Змістовий модуль 1
1

Тема 1. Предмет і завдання корекційної педагогіки та спеціальної психології. Особи з вадами психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання.

2

2

Тема 2. Види порушень психофізичного розвитку та їх причини (загальна характеристика). Загальні та специфічні закономірності розвитку, навчання і виховання дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку.

2

3

Тема 3. Комплексна диференціальна діагностика відхилень у психофізичному розвитку. Освітні установи для осіб з вадами психофізичного розвитку та їх комплектування. Психолого-педагогічний моніторинг розвитку дитини.

2
Змістовий модуль 2
4

Тема 1. Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при глибоких порушеннях слуху (питання сурдопедагогіки).

2

5

Тема 2. Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при глибоких порушеннях зору (питання тифлопедагогіки).

2

6

Тема 3 . Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при порушеннях інтелекту, затримках психічного розвитку, відхиленнях емоційно-вольової сфери та соціальної поведінки (питання корекційної психопедагогіки).

4

7

Тема 4 . Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при тяжких порушеннях мовлення (питання логопедагогіки).

2

8

Тема 5 . Особливості розвитку, навчання та виховання особистості при порушеннях рухової сфери (питання ортопедагогіки).

2

Разом

18
Індивідуальні завдання

Підготувати реферати на теми: 1. Дитячий церебральний параліч: особливості порушення опорної сфери та їх врахування в процесі організації навчальної діяльності.

 2. Комплексні порушення психофізичного розвитку дітей

 3. Новітні інформаційні технології навчання осіб з тяжкими порушеннями мовлення.

 4. Форми і методи логопедичної роботи в загальноосвітніх закладах.

 5. Особливості корекційно-розвивальної роботи із розумово відсталими дітьми.

 6. Значення сім’ї та сімейного виховання у подоланні мовленнєвих порушень у дітей.

 7. Методи та принципи побудови навчального процесу для дітей з порушенням зору (слуху).

 8. Засоби корекції мовлення та розвитку спілкування для дітей з порушенням слуху (зору).

 9. Спеціальні види роботи для навчання дітей з порушенням слуху (зору) навчанню читати і писати.

 10. Значення зорового аналізатора для формування пізнавальної діяльності та розвитку особистості дитини.

 11. Психолого-педагогічні умові корекції психічного розвитку дітей та перспективи їх соціалізації.

 12. Актуальні проблеми тифлопедагогіки.

 13. Диференційований та індивідуальний підхід до розумово відсталих дітей в процесі навчання.

 14. Перспективи соціальної адаптації глухих та слабочуючих осіб, проблеми їх профорієнтації.

 15. розробити добірку літературних джерел з питань корекційно-розвивальної роботи з дітьми різних категорій порушень.


11. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

ІНДЗ

Т1

Т2

Т3

МКР

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

МКР
100

6

6

6

20

6

6

10

6

6

20

10


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

А

відмінно

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Рекомендована література

Базова

 1. Гаврилов О. В. Особливі діти в закладі і соціальному середовищі навчальний посібник / О. В. Гаврилов. — Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2009. — 308 c.

 2. Матвєєва M. П. Корекційна робота в системі освіти дітей з вадами розумового розвитку: навчально-методичний посібник / M. II. Матвєєва, C.П. Миронова. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-ІІодільський державний університет, 2005. – 164 c.

 3. Миронова C. ГІ. Олігофренопедагогіка. Компактний навчальний курс: навчальний посібник / C. П. Миронова. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський державний університет, 2008. – 204 c.

 4. Синьов B.M. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: підручник / В. M. Синьов. – K.: Вид-во НПУ ім. M. П. Драгоманова, 2007. Частина I. – 238 c.

 5. Синьов В. M. Основидефектології: навчальнийпосібник / В. M. Синьов, Г. M. Коберник. – K.: Вища школа, 1994. – 143c.

 6. Синьов В. M. Психологія розумово відсталої дитини: підручник / В.M. Синьов, M. П. Матвєєва, О.П. Хохліна. – K.: Знання, 2008. – 359c.

 7. Синьов В. M. Розумова відсталість як педагогічна проблема: навчальнийпосібник / В. M. Синьов. – K.: Діа, 2007. – 118 c.

 8. Синьов В. M. Корекційна психопедагогіка. Олігофре- нопедагогіка: підручник / В. M. Синьов. – K. : Вид-во НГІУ ім. M. П. Драгоманова, 2009. – Частина II. – 224 c.

 9. Сипьова Є. П. Тифлопсихологія: підручник / Є. П. Синьова. – K.: Знання, 2008. – 365 c.

Допоміжна

 1. Бородулина C. Ю. Коррекционная педагогика: психолого- педагогическая коррекция отклонений в развитии и поведении школьников / C. Ю. Бородулина. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 352 c.

 2. Вавіна Л. C. Розвиваємо у дитини вміння бачити: від народження до 6 років: поради батькам / Л. C. Вавіна, Ремажевська M. – K.: Літера ЛТД, 2008. – 128 c.

 3. Гилберт K. Аутизм. Медицинское и педагогическое воздействие / K. Гилберт, T. Питерс. – M. : ВЛАДОС, 2005. – 144c.

 4. Миронова C. П. Підготовка вчителів до корекційної роботи в системі освіти дітей з вадами інтелекту: монографія / C. II. Миронова. – Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – 304 c.

 5. Основи медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи: навчально-методичний посібник / за ред. В. Ю. Мартинюка, C. C. Зінченко – K.: Інтермед, 2005. – 416c.

 6. Шульженко Д. I. Основи психологічної корекції аути- стичних порушень у дітей: монографія / Д. I. Шульженко. — K., 2009. – 385 c.


15. Інформаційні ресурси


 1. Юринець О.О. Лекції з основ корекційної педагогіки / О.О.Юринець. – Віртуальна електронна бібліотека Володимир-Волинського педагогічного коледжу. – 02 лютого 2013. – Режим доступу: http://vvpk.at.ua/index/pochatkova_osvita/0-8.

 2. Юринець О.О. Основи корекційної педагогіки: Інформаційний пакет для студентів / О.О.Юринець. – Віртуальна електронна бібліотека Володимир-Волинського педагогічного коледжу. – 02 лютого 2013. – Режим доступу: http://vvpk.at.ua/index/pochatkova_osvita/0-8.

 3. Юринець О.О. Інструктивно-методичні матеріали для самостійної роботи студентів / О.О.Юринець. – Віртуальна електронна бібліотека Володимир-Волинського педагогічного коледжу. – 02 лютого 2013. – Режим доступу: http://vvpk.at.ua/index/pochatkova_osvita/0-8

Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»
ld -> Наш час характеризується бурхливим розвитком міст і загостренням

Скачати 157.53 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка