Інформація про курс "політичні режими" Актуальність курсу. Політичні режими формують стимули, котрі в свою чергу мають дужеСторінка1/7
Дата конвертації23.12.2016
Розмір1.02 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

філософський факультет

кафедра політології


В.С. ЛИТВИН


ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ

Методичні рекомендації

для студентів напряму підготовки "Політологія" філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Львів – 2013ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КУРС

"ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ"

Актуальність курсу. Політичні режими формують стимули, котрі в свою чергу мають дуже значний вплив на стратегічний вибір, зроблений політичними діячами. В цьому сенсі політичні режими є своєрідними "правилами гри" політичного процесу, а також існують в ході вирішення конкретних політичних проблем. З огляду на це, саме розгляд політичних режимів може стати ключовим чинником, який з значною долею очевидності свідчитиме про тенденції, перспективи, прогностичні варіанти розвитку політичного процесу.

Саме з огляду на це, запропонований навчальний курс та навчально-методичний комплекс мають розглядатись як один з елементів у контексті такого напряму сучасної політичної науки, як порівняльна політологія. В цьому випадку наголос зроблено на якісній і кількісній складовій порівняльного аналізу політичних режимів сучасності. Курс розроблено з прицілом на усталені та новітні кількісні механізми, методики, а також виміри аналізу політичних режимів сучасності, зокрема їхніх демократичних і автократичних різновидів. Методологічно курс сягає корінням теорії раціонального вибору, проте він також включає в себе інші теоретико-методологічні перспективи. Емпірично більшість запропонованих тем у зрізі аналізу політичних режимів будуть обговорюватися у ракурсі різних політичних систем. В науковому плані навчальний курс має бути використаний як механізм диверсифікації та поглиблення (звуження) сфери наукового політологічного аналізу.

Курс "Політичні режими" є нормативним навчальним курсом, який вивчається студентами четвертого курсу напряму підготовки "політологія". Курс розраховано на 126 години та запропонованого до вивчення у восьмому семестрі навчального року. В структурі годин курсу виокремлено частини: лекційна – 22 години, семінарські заняття – 11 годин, самостійні завдання – 93 години.Мета курсу: ознайомити студентів із основами та принципами функціонування сучасних політичних режимів, із особливостями застосування якісних та кількісних вимірів і методів у порівняльному аналізі політичних режимів; виробити у студентів уявлення про ефективність і якість політичних режимів у політичних системах.

Теоретична основа/структура курсу. Курс розділено на два змістовні модулі. У першому модулі запропоновано вивчення політичних режимів у цілому, їх еволюції та сучасного стану розвитку. Увагу зосереджено на аналізі демократичних політичних режимів і їхніх похідних. Окреме місце приділено кількісним методикам порівняльного аналізу політичних режимів сучасності. У другому модулі увагу зосереджено на розгляді різних типів автократичних політичних режимів, особливостях трансформаційних процесів, типах субнаціональних політичних режимів та взаємозалежності політичних режимів й особливостей економічного розвитку.

Методологічні рекомендації. Курс складається із 9 тем, які вивчаються лекційно-семінарським (Тематичний плани дисципліни "Політичні режими") та самостійним методом (на самостійне вивчення було винесено окремі питання у межах лекційних і семінарських занять). У програмі курсу запропоновано основні проблеми, які треба з’ясувати у рамках кожної з теми. В планах лекційних занять з дисципліни "Політичні режими " запропоновано перелік планових лекцій і самостійних завдань курсу та перелік питань, які виносяться на заняття зі списком використаних джерел. У плані семінарських занять з дисципліни також запропоновано перелік 9 тем семінарських (практичних) занять та питань, які на ці заняття виносяться з зазначеним списком потрібних для підготовки занять джерел. Також запропоновано перелік запитань на кожний із модульних контролів (разом два модульні контролі чи аналогічні їм контрольні заходи). Окремо наприкінці навчально-методичного комплексу зазначено список використаної літератури, який полегшить процес підготовки до занять та розширить поле навчального та наукового інтересу студентів.

Тематичні модулі. Курс складається з наступних тематичних модулів: політичні режими сучасності: визначення понять та теоретико-методологічні засади порівняльного аналізу; демократія/автократія, демократизація/автократизація: виміри та наслідки порівняльного аналізу політичних режимів сучасності; економічні та політичні свободи як індикатори порівняльного аналізу політичних режимів сучасності; рівні, різновиди та концепти демократії і демократизації; ефективність та якість демократії і демократизації; рівні, різновиди та концепти автократії та автократизації; субнаціональні політичні режими: визначення, типологія і порівняльний аналіз; трансформації/транзити режимів сучасності: порівняльний аналіз; економетричні атрибути та детермінанти політичних режимів сучасності.

Методи. В ході запропонованого курсу студентам буде запропоновано підхід зі здійснення якісного та кількісного вимірювання політичних режимів сучасності на основі порівняльного аналізу (метод окремого випадку та бінарний аналіз, порівняння контрастних/подібних країн, регіональні порівняння, класифікаційні схеми, статистичні, а також дескриптивні дослідження і крос-темпоральний аналіз), соціологічних методів збору інформації, інституційних методик, системно-структурного методу тощо.

Поточний контроль успішності здійснюється за п’ятибальною шкалою: "5" – відмінно", "4" – добре, "3" – задовільно, "2" – доповнення, "1" – коментарі (участь у дискусії). Реферат й доповідь – 5 балів; есе – 3 били; тематичні розрахунки – 3 бали. Контроль знань за результатами вивчення окремого змістовного модуля (аналогічного методу контролю, зокрема, підсумкового есе чи тематичного розрахунку) оцінюється в 10 балів (приблизний перелік запитань до модульних контролів запропоновано у частині "Питання, які виносяться на модульні контролі"). Повний рейтинг поточної успішності визначається як повна сума балів, отриманих на семінарських заняттях, а також за підсумками контролю знань на модулях (детальнішу інформацію з приводу оцінювання поточної успішності було запропоновано в частині "Система оцінювання успішності студентів: критерії оцінювання знань і вмінь студентів"). Максимальний показник поточного (та проміжного) контролю успішності становить "50" балів".

Форма підсумкового контролю – це іспит у формі усного опитування, який максимально оцінюється за шкалою від "0" до "50" балів. Сумарна оцінка за предмет включає у себе рейтинг поточної успішності і результати заключного іспиту у формі усного опитування. Детальна інформація подана у частині "Шкала якості підсумкової оцінки".

Практичні результати курсу. Студенти повинні оволодіти категоріальним та понятійним апаратом із приводу дослідження політичних режимів, отримати знання про еволюцію та сучасний стан розвитку політичних режимів у різних країнах світу. Наслідками вивчення курсу має стати знання про взаємозв’язок політичних режимів і політичних інститутів у політичних системах, навики їхнього аналізу у порівняльній перспективі та орієнтування у тенденціях розвитку сучасних країну світу з огляду на ефективність тих політичних режимів, які у них функціонують.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

"ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ"

для студентів напряму підготовки "політологія" філософського факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

Розділи і теми курсуКількість годин

Р

А

ЗО

М


Л

Е

КЦ

І

ЙН

И

ХСЕМІ

НАРСЬКИХ


С

А

МО

С

ТІ

Й

НИ

Х


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

Тема 1. Політичні режими сучасності: визначення понять та теоретико-методологічні засади порівняльного аналізу.

14

2

-

12

Тема 2. Демократія/автократія, демократизація/автократизація: виміри і наслідки порівняльного аналізу політичних режимів сучасності.

14

3

2

9

Тема 3. Економічні та політичні свободи як індикатори порівняльного аналізу політичних режимів сучасності.

14

2

-

12

Тема 4. Рівні, різновиди та концепти демократії і демократизації.

14

3

2

9

Тема 5. Ефективність та якість демократії і демократизації.

14

2

2

10

УСЬОГО ЗА ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ № 1

70

12

6

52

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

Тема 6. Рівні, різновиди та концепти автократії та автократизації.

14

3

2

9

Тема 7. Субнаціональні політичні режими: визначення, типологія і порівняльний аналіз.

14

3

2

9

Тема 8. Трансформації/транзити політичних режимів сучасності: порівняльний аналіз.

14

2

1

11

Тема 9. Економетричні атрибути та детермінанти політичних режимів сучасності.

14

2

-

12

УСЬОГО ЗА ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ № 2

56

10

5

41


УСЬОГО:

126

22

11

93


ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ІЗ КУРСУ

"ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ"

для студентів напряму підготовки "політологія" філософського факультетуЛьвівського національного університету імені Івана Франка

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1
ТЕМА 1

ЛЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ № 12

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1
Політичні режими сучасності: визначення понять та теоретико-методологічні засади порівняльного аналізу
План заняття:


 1. Політичний режим як категорія політичної науки: дефініювання, структуризація та параметри наукового аналізу.

 2. Порівняльна типологізація політичних режимів: від минулого до сучасності через актуалізацію дослідження демократії та автократії.

 3. Концепти, індекси та вимірювання: понятійно-категоріальний апарат та методологія аналізу політичних режимів сучасності.


Основні поняття: політичний режим, порівняльний аналіз, демократія, автократія, "третя хвиля демократизації", неоінституціоналізм, формальні та неформальні інститути, інституціоналізація, горизонтальні та вертикальні відносини в режимі, політична система, політичний процес, держава, система влади, фаза розвитку політичного режиму, транзитна (перехідна) фаза, операційна (експлуатаційна) фаза, установча фаза, типологізація політичних режимів, інституціональний та соціологічний підходи трактування режимів, аристократія, тимократія, олігархія, демократія, тиранія, політія, закрита гегемонія, інклюзивна гегемонія, змагальна олігархія, поліархія, арістархія, монократія, полікратія, тоталітаризм, анархізм, авторитарні автократії, тоталітарні автократії, концепт, концептуалізація, операціоналізація, агрегація/дисагрегація, індекс, індексування, вимірювання, маркер, індикатор, змінна, атрибут, надійність і дійсність наукового знання, етапи розвитку компаративістики, "case-study", бінарне порівняння, регіональне порівняння, глобальне порівняння, тематичне порівняння, крос-національне порівняння, крос-темпоральне порівняння, універсальне порівняння, казусно-орієнтоване порівняння, глобальне порівняння, порівнювальні параметри, алгоритми кількісного аналізу, факторний аналіз, кластерний аналіз, дискримінантний аналіз, метод головних компонент.
Питання для самоперевірки та контролю засвоєння знань


 • Систематизуйте уявлення з приводу еволюції категорії "політичний режим".

 • Окресліть параметри наукової структуризації політичних режимів.

 • Проаналізуйте формальні та неформальні складники структуризації політичних режимів.

 • Як слід розуміти поняття "інституціоналізація політичного режиму"?

 • Означте зв'язок між політологічними категоріями "політична система", "держава", "політичний режим", "система влади" й "уряд".

 • Що таке фаза розвитку політичного режиму?

 • Охарактеризуйте та порівняйте підходи до типологізації політичних режимів.

 • В чому різниця інституціонального та соціологічного підходів до трактування політичних режимів?

 • Розкрийте сутнісні параметри типологізації політичних режимів (або ж форм правління) Платона й Арістотеля.

 • Розкрийте сутнісні параметри типологізацій політичних режимів сучасності у доробках Р. Даля, Х. Лінца, Ж. Блонделя, Ч. Ендрейна, Л. Саністебана.

 • У чому різниця арістархії, монократії та полікратії?

 • Що таке модифіковані політичні режими? Чому вони не є "чистими" типами?

 • Проаналізуйте різницю дихотомічної та трихотомічної типологізації політичних режимів сучасності у соціологічному підході.

 • Системно окресліть спільні та відмінні риси демократичного, авторитарного і тоталітарного політичних режимів?

 • Наскільки доцільно проводити дихотомію політичних режимів сучасності на демократії і автократії? Які Вам відомі засади порівняння демократії і автократії?

 • Чи доцільно авторитаризм і тоталітаризм трактувати як різновиди автократій?

 • У чому полягає різниця кількісних та якісних методів порівняльного аналізу політичних режимів сучасності?

 • Що таке концептуалізація, операціоналізація і агрегація/дисагрегація режиму?

 • Індекс і вимір/вимірювання в аналізі політичних режимів: спільне та відмінне.

 • Індикатор, маркер, змінна, атрибут в аналізі політичних режимів: суть понять.

 • Що таке індекс у політичний науці? Які Ви знаєте класифікації індексів?

 • Назвіть і охарактеризуйте різновиди порівняльних політологічних досліджень.

 • Що таке універсальне та глобальне порівняльне дослідження? Наведіть приклади таких досліджень у політичний науці (та у дослідженні політичних режимів).

 • Що таке факторний аналіз, кластерний аналіз, дискримінантний аналіз і метод головних компонент?


Список наукових і навчальних джерел:
Обов'язкові джерела:


 1. Антанович Н. Индексы как измерительный инструмент в политологии [Електронний ресурс] / Нина Антанович // Веснік Бресцкага універсітэта : Серия 1 (Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія). – 2010. – № 1. – Режим доступу до ст. : http://www.politex.info/content/view/549/30/ (станом на грудень 2013 р.).

 2. Данилюк Н. Основні підходи до трактування поняття "політичний режим" / Н. Данилюк // Освіта Регіону : Політологія. Психологія. Комунікації. – 2009. – № 3. – С. 55–61.

 3. Кармазіна М. Становлення і розвиток порівняльної методології в політичних дослідженнях [Електронний ресурс] / Марія Кармазіна, Олена Могилевець // Політичний менеджмент. –2006. – № 5. – С. 3–17. – Доступ : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=63&c=1398 (станом на грудень 2013 р.).

 4. Кольєр Д. Демократія "з прикметниками" : концептуальні оновлення у процесі порівняльних досліджень / Девід Кольєр, Стівен Левіцькі // Демократія : антологія / О. Проценко. – К. : Смолоскип, 2005. – С. 176–206.

 5. Митрохина Т. Индексный анализ в сравнительной политологии [Електронний ресурс] / Т.Н. Митрохина, Ю.М. Баскакова // Современное общество : человек, власть, экономика. – Саратов, 2002. – С.108–116. – Режим доступу до ст. : http://rrpolit.narod.ru/pubs/ind2002.htm (станом на грудень 2013 р.).

 6. Попова О. "Измерительный инструмент" в сравнительной политологии: к вопросу о нерешенных проблемах [Електронний ресурс] / О.В. Попова // Политэкс (Politex : Политическая экспертиза). – 2009. – № 1. – С. 271–291. – Режим доступу до ст. : http://www.politex.info/content/view/549/30/ (станом на грудень 2013 р.).

 7. Радченко О. Типологізація державноуправлінських режимів як системи суспільних відносин : класичні підходи [Електронний ресурс] / О. Радченко, Т. Хомуленко // Державне будівництво. – 2009. – № 1. – Режим доступу до ст. : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-1/doc/1/03.pdf (станом на грудень 2013 р.).

 8. Радченко О. Типологізація державноуправлінських режимів як системи суспільних відносин : сучасні підходи // Держава та регіони. – Серія : Державне управління. – 2009. – № 2. – С. 160165.

 9. Цыганков А. Современные политические режимы : структура, типология, динамика : Учеб. пособие [Електронний ресурс] / А. Цыганков / М. : Интерпракс, 1995. – С. 5–15, 122127. – Режим доступу : http://dwl2.alleng.ru/d_ar/polit/pol031.zip (станом на грудень 2013 р.).

 10. Шипунов Г. Категорія "політичний режим" : суть та основі підходи щодо визначення / Геннадій Шипунов // Українська національна ідея : реалії та перспективи розвитку. – 2006. – Вип. 18. – С. 235–242.


Рекомендовані та додаткові джерела:


 1. Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии / Дж. Сартори // Полис. – 2003. – № 3–5.

 2. Шміттер Ф. Більш ліберальна, доліберальна чи постліберальна? / Ф.К. Шміттер // Демократія : антологія / О. Проценко. – К. : Смолоскип, 2005. – С. 207–214.

 3. Якушик В. Українська революція 2004–2005 років. Спроба теоретичного аналізу / Валентин Якушик // Політичний менеджмент. – 2006. – № 2. – С. 19–36.

 4. Alvarez M. Classifying Political Regimes [Електронний ресурс] / Michael Alvarez, José A. Cheibub, Fernando Limongi, Adam Przeworski // Studies in Comparative International Development. – 1996. – Vol. 31. – P. 529–546. – Доступ : http://www9.georgetown.edu/faculty/jrv24/Alvarez_et_al_1996.pdf (станом на грудень 2013 р.).

 5. Munck G. Conceptualizing and Measuring Democracy. Evaluating Alternative Indices [Електронний ресурс] / Gerardo Munck, Jay Verkuilen // Comparative Political Studies. – 2002. – Vol. 35. – No. 1. – P. 5–34. – Доступ : http://www-bcf.usc.edu/~munck/pdf/Munck_Verkuilen%20CPS%202002.pdf (станом на грудень 2013 р.).

 6. Munck G. Debating the Direction of Comparative Politics [Електронний ресурс] / Gerardo L. Munck, Richard Snyder // Comparative Political Studies. – 2007. – Vol. 40. – No. 1. – P. 5–31. – Доступ : http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/DPI415%20Comparative%20Politics/Munck_Snyder%20Comparative%20Politics.pdf (станом на грудень 2013 р.).

 7. Munck G. Modes of Transition and Democratization : South America and Eastern Europe in Comparative Perspective [Електронний ресурс] / Gerardo Munck, Carol Leff // Comparative Politics. – 1997. – Vol. 29. – No. 3. – P. 343–362. – Режим доступу до вказаної інформації : http://www-bcf.usc.edu/~munck/pdf/Munck_Leff%20CP%201997.pdf (станом на грудень 2013 р.).

 8. Schmitter P. What Democracy is ... and is not [Електронний ресурс] / Philippe Schmitter, Terry Karl // Journal of Democracy. – 1991. – Vol. 2 (3). – P. 74–88. – Режим доступу до ст. : http://nehs-apcompgov.wikispaces.com/file/view/What+Democracy+Is+and+Is+Not.pdf (станом на грудень 2013 р.).

 9. Skaaning S-E. Political Regimes and Their Changes : A Conceptual Framework [Електронний ресурс] / Svend-Erik Skaaning // Center on Democracy, Development, and The Rule of Law. – Working papers. – 2006. – No. 55. – 30 p. – Режим доступу до вказаної інформації : http://www.democracy-assessment.dk/papers/uploaded/7302007141320.pdf (станом на грудень 2013 р.).


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка