Інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2011 році 3 Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівняСторінка2/5
Дата конвертації03.11.2017
Розмір1.13 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5

ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні

а) важливі результати по закінчених у 2011 році науково-дослідних роботах (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву розробки, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування; додати оцінку рівня розробки і характеристику її наукової та практичної значимості).б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, коротку характеристику наукового результату, його значимість та практичну цінність).

V. Розробки, які впроваджено у 2011 році (відповідно до таблиці):


№ з/п

Назва та автори розробки

Показники результативності, переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата впровадження

Результати, які отримано ВНЗ/науковою установою від впровадженняКонцепція літературної освіти України. Розроблена під керівництвом проф. Ніколенко О.М., затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №86 від 26 січня 2011 р.

Вперше Концепція літературної освіти стала основою для створення галузевого стандарту «Мови і літератури», «Державного стандарту базової і повної середньої освіти».

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

2011

Розроблено новий галузевий Державний стандарт базової і повної середньої освіти. На підставі Концепції літературної освіти будуть розроблені нові навчальні програми і підручники з мов і літературІнтегрований курс теорії та історії педагогіки: індивідуальні тьюторські завдання для студентів ІІ-V курсів: Навч. пос. / авт.-укл. А.М. Бойко. – Полтава, 2007 – 360 с.»
Автор розробки – А.М. Бойко,


Навчальний посібник має значний соціальний ефект та високу економічну привабливість для просування на ринок упровадження. Зокрема, результати розробки планується реалізувати в педагогічних закладах освіти І-ІV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти педагогічних працівників, загальноосвітніх школах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


Слов’янський державний педагогічний університет, Рівненський державний гуманітарний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Київський університет імені Бориса Грінченка.


Квітень 2011 р.

У контексті піднятої проблеми організовано експериментальну роботу на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (каф. загальної педагогіки та андрагогіки), Слов’янського державного педагогічного університету (каф. педагогіки), Рівненського державного гуманітарного університету (каф. теорії і методики виховання);

розроблено й обґрунтовано основні напрями експериментальної роботи, а саме: тьюторство в умовах формування єдиного освітнього простору та інтернаціоналізації компетентностей і засобів виховання фахівця; технологія тьюторства як компонент кредитно-модульної системи навчання в закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації; обґрунтування тьюторства як засобу індивідуалізації освіти; забезпечення теоретико-методологічного інструментарію тьюторської діяльності. Подальші результати планується одержати через 2 роки.  1. 1

Навчально-методичний комплекс для учнів 7 класу та учителів із курсу «Географія материків і океанів» (Л.П.Вішнікіна, А.А.Шуканова та інші).

Навчально-методичний комплекс дозволяє підвищити ефективність навчання шкільного курсу географії материків і океанів

Загальноосвітні начальні заклади

МОНмолодьспорту

України


2011/2012 навчальний рік

Гриф МОНмолодьспорту

України на чотири видання – складові комплексу, у т.ч. – підручник

Портфоліо навчальних дося­гнень студента з педагогіч­ної практики

Криворучко А.В.Упровадження оціню­вання педагогічної прак­тики студентів за мето­дом «Портфоліо» сприяє мотивації діяльності сту­дентів під час практики, формуванню їх самостій­ності, активності, вироб­ленню навичок рефлексії, що в цілому забезпечує ефективність прохо­дження практики. актив­ність, самостійність, ре­флексія студентів

ПНПУ імені В.Г.Короленка, природничий ф-т

2011 р.

Розроблені методичні рекомендації для викладачів і студентів з оціню­вання педагогічної практики сту­дентів за методом «Портфоліо», що дозволило підвищити мотивацію, активність, самостійність студентів, формувати рефлексію студентів.Теорія та методика особистісно-орієнтованої професійної підготовки майбутнього вчителя технологій

проф. Цина А.Ю.Розроблені педагогічні технології формування у студентів професійно-педагогічних компетентностей на рівні державних освітніх стандартів за індивідуальними освітніми траєкторіями, які поетапно трансформуються в індивідуальний стиль професійно-педагогічної діяльності випускника.

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (Довідка № 98 від 6 січня 2011р.)
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

(Довідка № 69 від 25 січня 2011р)2010-2011 н.р.


Розроблено навчально-методичне забезпечення вивчення професійно орієнтованих дисциплін на засадах особистісно-орієнтованого навчання.
Проект створення регіональ­ного ландшафтного парку «Гадяцький»

Смоляр Н.О.За результатами досліджень підготовлений проект ство­рення регіонального ланд­шафтного парку «Гадяцький», створення якого забезпечить збере­ження біорізноманітності, раціональне природокорис­тування, урегулювання рек­реації та в цілому сталий розвиток регіону.

Гадяцька райдерж-адміністрація, Гадяцька районна рада

грудень

2012 р.


У 2011 р. оголошено про створення природно-заповідного об’єктаНавчально-методичний комплекс факультативу для учнів 7 класу «Музичне краєзнавство» (ОСДГ учителів музичного мистецтва, науковий керівник О.О. Лобач, методист Л.Л. Халецька)

Інноваційний підхід до музичного виховання учнів 7 класу середньої загальноосвітньої школи, розробка змістового та методичного аспектів технології реалізації музичної регіоналістики. Розроблена авторська навчальна програма «Музичне краєзнавство», яка рекомендована МОН України), та укладена хрестоматія до неї.

25 шкіл Полтави та Полтавської області, ПНПУ імені В.Г. Короленка, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського

2010-2011 н.р.

Підвищення якості музичної освіти та виховання учнів основної школи на засадах музичної регіоналістики, удосконалення професійної підготовки вчителів музичного мистецтва до реалізації регіонального аспекту музичної освіти школярів«Хрестоматія з диригування хором» (у трьох частинах) доц. Дем’янко Н. Ю.

Узагальнено 25-річний досвід диригентської підготовки майбутнього вчителя музики, який гармонійно поєднує традиційний та інноваційний підходи, автор кожен твір супроводжує методичними рекомендаціями для викладача та самостійної роботи студента

У навчальному процесі кафедри музики ПНПУ імені В.Г. Короленка

2010-2011 н.р.

удосконалення диригентської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтваСистема контролю спеціальної працездатності спортсменів одноборців на етапі безпосередньої підготовки до змагань.

Донець Олександр ВолодимировичУперше отримані модельні характеристики підготовленості одноборців різної кваліфікації за параметрами спеціальної працездатності: сили удару, часу реагування на удар, градієнти ефективності комбінації ударів (ГЕК).

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

2011Педагогічний

контроль за станом спеціальної підготовленості спортсменів

одноборців різної кваліфікації на передзмагальному етапі.


ДЮСШ

м. Полтави

2011

Процеси управління проек­тами.

Гриньова М.В.,

Сас Н.М.


Можливість опанувати процесним підходом управління проектами (власною справою, бізне­сом) студентам, виклада­чам, управлінцям, під­приємцям без базової економічної або техніч­ної освіти.

ПНПУ імені В.Г.Короленка

2011 рік

Удосконалення навчально-виховного процесу ВНЗ.

Видано навчально-методичний посібник

Електронний посібник «Оркестровий клас» ст. викл. Ремезова Н.М.

Один із перших електронних навчальних посібників в Україні, який дає змогу в умовах дефіциту навчального часу опанувати теоретичні основи предмету в процесі самостійної роботи

У навчальному процесі кафедри музики ПНПУ імені В.Г. Короленка

впродовж року

Удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва

Каталог: text
text -> Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи для студентів 3-го курсу 5-6-й семестр
text -> Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма
text -> Афанасьєва К. О
text -> Пам’ять і мнемічні процеси. Види пам’яті
text -> Мащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 робоча програма
text -> Мащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 Робоча навчальна програма
text -> European credit system інформаційний пакет факультету фізичного виховання напрям підготовки 010201 Фізичне виховання
text -> Методичні рекомендації до вивчення лекційного курсу, виконання лабораторних робіт, самотійної та індивідуальної роботи, польової практики з навчального курсу
text -> Навчальний посібник Для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" Рівне-2010 (075. 8)
text -> Банк матеріалів для роботи зі здібними та обдарованими дітьми Обдаровані діти інтелектуальний, золотий фонд країни, гарант високого


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка