Інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2011 році 3 Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня


ІХ. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовникамиСторінка4/5
Дата конвертації03.11.2017
Розмір1.13 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5


ІХ. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками (центри колективного користування, центри трансферу технологій, тощо).

При науково-дослідному секторі університету функціонують три науково-дослідні лабораторії. Їм підпорядковуються науково-дослідні теми, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету. Це лабораторія молекулярної акустики (керівник – доктор фізико-математичних наук, професор О. П. Руденко), лабораторія педагогічних і прикладних наук (керівник – доктор педагогічних наук, професор А. М. Бойко), лабораторія проблем соціально-економічного розвитку (керівник – доктор економічних наук, професор Л. І. Яковенко).Лабораторія молекулярної акустики тривалий час займається проблемами акустичних досліджень молекулярних процесів у сиворотці крові, які моделюють процеси життя людини, хворої на онкологічні захворювання. Дана проблема є досить актуальною, зокрема, з точки зору пошуку шляхів оцінки резервів організму хворого перед початком лікування, адекватності передопераційної підготовки, діагностиці ускладнень. У звітному році було проведено аналіз результатів вимірювання коефіцієнта поглинання і швидкості поширення звуку в сироватці крові хворих. Такий аналіз дозволяє прогнозувати розвиток захворювання, передбачати необоротність накопичення в організмі людини факторів, що приводять до летального кінця.

Науковою лабораторією здійснюється співпраця з Полтавським обласним клінічним онкологічним диспансером щодо впровадження у практику методик діагностики та лікування хворих на онкологічні захворювання. Розроблені методики дозволяють прогнозувати перебіг хвороби і підвищити ефективність лікування. (Акт про впровадження № 18/5 від 24.01.2012 р.)Лабораторія педагогічних і прикладних наук об’єднує дві науково-дослідні теми. Її діяльність спрямована на формування якісно нових професійних і особистісних якостей педагога у контексті Болонського процесу та європейської інтеграції України, підвищення комунікативної компетенції учнів і студентів, а також на вироблення засад літературної освіти учнівської і студентської молоді. У звітному році основними напрямами діяльності лабораторії були такі:

  • обґрунтовано методолого-теоретичні підходи до розробки тьюторських технологій та розроблено варіативні технології тьюторства;

  • розроблено концепцію формування естетичної культури майбутніх вчителів технологій на основі особистісно орієнтованої професійної підготовки;

  • розроблено нову Концепцію літературної освіти в загальноосвітній школі та нову редакцію Державного стандарту базової і повної середньої освіти (галузь «Мови і літератури»);

  • сформовано навчальні тексти (543) для підручників з мовних спеціальностей, спрямованих на розвиток комунікативної компетенції учнів.

Лабораторією здійснюється співпраця з навчальними закладами з приводу впровадження розробок Серед найбільш важливих слід відзначити такі. Впровадження у навчання підручника «Русский язык: учебник для 11 класса общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения // Н. Ф. Баландина, К. В. Дегтярева. – К.: Майстер-клас, 2011. – 320 с.» (Отримав гриф МОНМС України). Сутність цієї розробки характеризується комплексним формуванням комунікативної компетенції на основі навчальних текстів. Запропоновані навчальні тексти сприяють кращому засвоєнню учнями мовних одиниць і категорій і підвищенню рівня комунікативної компетенції. (Акт про впровадження Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти № 12/10 від 11.01.2012 р.)

Лабораторія проблем соціально-економічного розвитку займається комплексним дослідженням проблем сучасного розвитку українського суспільства в різних сферах його життєдіяльності. Найбільш важливими проблемами дослідження лабораторії є визначення різнорівневих умов інтеграції науки і вищої освіти в контексті становлення економіки знань, дослідження періоду XVIII-XIX століть вітчизняної історії, коли відбувалась масштабна трансформація українського суспільства, розробка принципів формування регіональних екологічних мереж. Основними напрямами діяльності лабораторії у звітному році були такі:

  • на основі облікових матеріалів здійснено дослідження особливостей функціонування соціальних інститутів (сім’ї, церкви), всього соціуму на Лівобережній Україні у XVIII столітті.

  • з’ясовано вплив економіки знань на суспільні трансформації;

  • розроблено проект регіонального ландшафтного парку «Гадяцький», який було затверджено на сесії Полтавської обласної ради.


Кафедра екології та охорони довкілля.

У 2011 році основними напрямами діяльності наукового колективу кафедри були такі.

Здійснено розробку проекту регіонального ландшафтного парку «Гадяцький», зокрема, проектування регіонального ландшафтного парку на основі матеріалів науково-дослідних робіт щодо біорізноманітності, виготовлення планово-картографічних матеріалів. За результатами досліджень підготовлений проект створення регіонального ландшафтного парку «Гадяцький», створення якого забезпечить збереження біорізноманітності, раціональне природокористування, урегулювання рекреації та в цілому сталий розвиток регіону. Підготовлений проект переданий до Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області, Гадяцької районної ради, Гадяцької райдержадміністрації. Питання про створення РЛП «Гадяцький» винесено на грудневу сесію Полтавської обласної ради, де прийнято рішення про створення парку.

За науковими обґрунтуваннями дослідників кафедри створено і розширено 8 об’єктів і територій природно-заповідного фонду Полтавської області у Карлівському, Решетилівському, Зіньківському, Пирятинському, Гребінківському районах. Укладено перелік рослин, тварин та грибів, які не занесені до Червоної книги України, але потребують охорони в Полтавській області, затверджено і надано до Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області.


Х. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

Багатовекторна міжнародна співпраця ПНПУ імені В.Г. Короленка здійснюються на рівні участі у спільних наукових чи освітніх проектах, проведення конференцій, семінарів, симпозіумів, здійснення наукового стажування, обміну фахівцями та студентами, отримання ґрантів та на рівні індивідуальних наукових контактів викладачів університету.

За 2011 рік укладено 9 угод про співробітництво: 6 – з установами Росії, по 1 угоді – із закладами Білорусі, Казахстану, Іспанії. Угода, підписана в грудні 2010 р. з Великою Британією та Німеччиною, теж вступила в дію з 2011 р. Усього в університеті діють 27 міжнародних угод.

Здійснено 75 закордонних відряджень до 11 країн (Білорусі, Болгарії, Великої Британії, Данії, Німеччини, Польщі, Росії, Словаччини, США, Туреччини та Франції), із них 3 – для проходження наукового стажування викладачів.

Протягом року продовжувалася участь у 3 спільних міжнародних науково-дослідних проектах з установами Росії та в 1 проекті з організаціями Великої Британії та Німеччини.

З офіційним візитом університет відвідали 10 зарубіжних гостей: 4 – з Росії, 2 – із США, 2 – із Казахстану, 1 – із Білорусі, 1 – із Італії. Крім того, на базі факультету філології та журналістики постійно працює волонтер Корпусу Миру США в Україні Лі Баллард.

Старший викладач Сердюк І. О. 10 травня 2011року отримав короткотерміновий грант в розмірі 4000 $ від громадської наукового організації «Міжнародна асоціація гуманітаріїв». Стипендію для навчання в літній академії при університеті м. Геттінгені отримує доц. Кононенко В.В., а Григоренко О.В. отримує грант німецької служби академічного обміну (DAAD) для здійснення дисертаційного дослідження.


Країна партнер (за алфавітом)

Установа-партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати та публікації

Велика Британія

"InterNICHE"

"Doctors against animal Experiments Germany"Заміна експериментів над тваринами підчас навчальної роботи альтернативними методами навчання, сумісне проведення конференцій присвячених проблемам біоетики, розробка та впровадження альтернатив

Угода про співробітництво діє на 5 років

Здійснюється апробація альтернативних методів у навчальних та виховному процесі.

Позитивний результат відмічено при використанні наступних альтернатив: «анатомія прісноводних молюсків», «анатомія дощового черв’яка», «анатомія жаби».

При застосуванні нових технологій навчання відмічено покращення сприйняття навчального матеріалу, підвищення показників якості навчання. Вони сприяють формуванню самостійності в роботі по вивченню програмного матеріалу, проведенню дослідження без використання об’єктів живої природи.


Білорусь

Фізико-технічний факультет, кафедра теоретичної фізики, інноваційних технологій Гродненського державного університету імені Янки Купали

Використання методів теоретичної і експериментальної фізики, зокрема молекулярної фізики і теплофізики, фізики рідин і рідинних систем фізики полімерів при дослідженні реологічних, акустичних і термодинамічних властивостей рідин і полімерів

Угода про співробітництво діє з 1.03.2011 року по 31 грудня 2017 року

Щорічні публікації

Італія

Наукова лабораторія А. С. Макаренко при Римському університеті «Ла Сапієнца»

Макаренкознавство

Статут Міжнародної макаренківської асоціації, безстроково.

Публікації:

1. Tkačenko A. V. Il “corpo d’armata infantile del lavoro”. Un progetto poco conosciuto del pedagogista Makarenko. “Slavia”, 2011, n. 1, pp. 202–216.

2. Mettini E. Introduzione al testo di Tkačenko. “Slavia”, 2011, n. 1, pp. 200–201.

3. Меттини Э. Этика менеджмента в творчестве А. С. Мкаренко / Э. Меттини // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць Полтавського нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка. – 2011. – Вип. 8 (1). – С. 213–217.

Іспанія

Кафедра англійської філології Університету Комплутенсе, м. Мадрид

Спільна участь у наукових конференціях, семінарах, а також обмін науковою інформацією, літературою, періодичними виданнями

Угода про співробітництво діє з 26.10.2011 по 26.10.2012.

Проведення ІV Міжнародної студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика” (24-25 лютого 2011 року) на базі кафедри англійської філології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Збірник наукових праць студентів за матеріалами ІV Міжнародної студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”. – Полтава : Видавець Шевченко Р.В., 2011. – 280 с.Казахстан

Кафедра англійської філології Казахського університету міжнародних відносин та світових мов імені Абилай хана, м. Алмати

Спільна участь у наукових конференціях, семінарах, а також обмін науковою інформацією, літературою, періодичними виданнями

Угода про співробітництво діє 30.03.2011 по 30.03.2016

Проведення ІV Міжнародної студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика” (24-25 лютого 2011 року) на базі кафедри англійської філології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Збірник наукових праць студентів за матеріалами ІV Міжнародної студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”. – Полтава : Видавець Шевченко Р.В., 2011. – 280 с.Німеччина


Лабораторія «Макаренко-реферат» при Марбурзькому університеті імені Філіпа.

Макаренкознавство

Статут Міжнародної макаренківської асоціації, безстроково.

Публікації:

1. Хиллиг Г. Намек на новое издание / или: о новом издании текстов А. С. Макаренко / Г. Хиллиг // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Технології управління освітніми закладами», присвяченої пам’яті А. С. Макаренка, та Регіонального науково-практичного семінару «Управління проектами: проблеми та перспективи розвитку» (м. Полтава, 11–12 березня 2011) / За заг. ред.. проф.. М. В. Гриньової. - Полтава, 2011. – С. 99–101.

"InterNICHE"

"Doctors against animal Experiments Germany"Заміна експериментів над тваринами підчас навчальної роботи альтернативними методами навчання, сумісне проведення конференцій присвячених проблемам біоетики, розробка та впровадження альтернатив

Угода про співробітництво діє на 5 років

Здійснюється апробація альтернативних методів у навчальних та виховному процесі.

Позитивний результат відмічено при використанні наступних альтернатив: «анатомія прісноводних молюсків», «анатомія дощового черв’яка», «анатомія жаби». При застосуванні нових технологій навчання відмічено покращення сприйняття навчального матеріалу, підвищення показників якості навчання. Вони сприяють формуванню самостійності в роботі, проведенню дослідження без використання об’єктів живої природи.Польща

Вища школа ім. Павла Влодковіца

(м. Плоцк)1.Тьютор-якісно вища педагогічна позиція і новий простір духовно-моральної взаємодії.

2.Теоретико-методологічні основи андрагогічного ціложиттєвого формування особистості.

3.Упровадження педагогічної інноватики в практику виховної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.


Офіційний договір (Угода) підписаний між кафедрою загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка та Вищою школою ім. Павла Влодковіца 24 травня 2011 р.


Головні напрями співпраці: виконання спільних наукових досліджень, проведення експерименталь

ної роботи, видання збірників наукових праць, організація і проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів з питань, що становлять взаємний інтерес.Вища педагогічна школа в
м. Лодзь

Організація та здійснення наукового співробітництва між викладачами та студентами

Угода про співробітництво діє безстроково

Конференція

Педагогічний університет імені Комісії національної освіти в Кракові
Угода про співробітництво діє

З 2010 по 2015 роки


США

Корпус Миру США

Викладання англійської мови

Угода про співробітництво діє з 10.12.2010 по 10.12.2017

Заняття сприяють удосконаленню англомовної компетентності студентів та викладачів, передусім їх фонетичних навичок, навичок аудіювання та говоріння, а також знання американської культури

Російська ФедераціяФіліал «Московського державного відкритого універ-ситету» у м. Волоколамську Московської області

Співпраця в галузі гуманітарних і соціально-економічних наук

Угода про співпрацю діє з 26.11.2009 р. по 25.11.2014 р.

Участь в журі конференцій, наукових конкурсів, спільні наукові публікації

Краснодарською крайовою громадською організацією «Співдружність Кубань-Україна»

«Кубань – Україна: питання історико-культурного взаємовпливу»

Угода про співпрацю діє з 8.06.2010 р. по 8.06.2015 р.

Участь в конференціях, спільні наукові публікації:

Л. Л. Бабенко, Л. І. Шаповал, Т. О. Лахач.Воронезький державний педагогічний університет

Організація та здійснення наукового співробітництва в галузі науково-дослідницької діяльності з питань педагогіки і технологій

Угода про співпрацю від

29.09.2009 р. по 29.09.2013 р.Публікації викладачів

Бєлгородський державний університет

Навчально-методична та науково-дослідницька діяльність

Безстрокова угода складена у 2010 році

1. Спільна міжнародна конференція «Современные тенденции развития теории и практики дошкольного и начального школьного образования.

2. Участь студентів кафедри у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціяхДім М.В.Гоголя – меморіальний музей і наукова бібліотека в особі директора Вікулової В.П.
Угода про співробітництво на 2011-2016 роки.


Участь у Міжнародній конференції «ХІ Гоголівські читання «Дім-музей письменника: історія і сучасність», 1-3 квітня 2011 року, Москва, Росія.

Учасники конференції: Ніколенко Ольга Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури ПНПУ імені В.Г.Короленка;

Мацапура Валентина Іванівна – доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури ПНПУ імені В.Г.Короленка

Керівництво секціями, виступи з доповідями.Інститут біології Уфимського наукового центру РАН, лабораторія геоботаніки і охорони рослинності

Дослідження бріокомпоненту лісової рослинності Башкирії та Лісостепу України.

Угода про співробітництво, термін дії 2011-2016 рр.

Обмін результатами бріологічних досліджень,

підготовка до друку статті Баишева Э. З., Гапон С.В. Бриокомпонент широколиственных лесов лесостепных ценозов Южного Урала и УкраиныМосковський державний гуманітарний інститут ім. М.А. Шолохова (м. Уфа)
Угода про співробітництво з 3.11.2011 по 3.11.2016
Санкт-петербурзький державний університет

Макаренкознавство

Статут Міжнародної макаренківської асоціації, безстроково.

Публікації:

Голованова Н. Ф. Воспитание и современные социальные технологии / Н. Ф. Голованова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць Полтавського нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка. – 2011. – Вип. 8 (2). – С. 24–30.Фізико-математичний факультет, кафедра загальної фізики Курського державного університету

Експериментальна і методологічна діяльність в області теплофізики і молекулярної фізики, фізики рідин і рідинних систем, фізики полімерів і біополімерів

Угода про співробітництво з 1 березня 2010 року по 31 грудня 2016 року

Щорічні публікації

Кубанський державний медичний університет
Угода про співробітництво 2011 по 2016 роки

26-27 Жовтня 2011 року кафедра хімії та методики викладання хімії разом з Кубанським державним медичним університетом; Кубанським державним університетом; Арзамаським державним педагогічним інститутом імені Аркадія Гайдара (РФ) організувала і провела Міжнародну науково-практичну конференцію “Менделєєвсі читання”.

Викладачі кафедри взяли участь у конференції «Инновации в образовании» (г. Краснодар, 23 марта 2011 г.)

Публікації:

Шиян Н.И. Формы и методы обучения в старшей сельской профильной школе // Международный журнал экспериментального образования. – 2011. – № 4. – С. 250–255.

Гаркович А.Л. Формирование творческой активности школьников на уроках химии в старшей профильной школе // Международный журнал экспериментального образования – 2011. – №4. – С. 56 – 58.

Шинкаренко В.И. Инновационные технологии в современной педагогике // Международный журнал экспериментального образования – 2011.-№4-С. 248-250Інститут природничих наук Сиктивкарського державного університету

Дослідження біорізноманіття республіки Комі та Лісостепу України.

Особливості навчальної та виховної роботи в сучасних освітніх закладах.Угода про співробітництво, термін дії
2011-2016 роки

Онипко В.В. Научно-исследовательская работа как эффективная форма внеучебной воспитательной деятельности будущего учителя естественных дисциплин / В.В. Онипко // Материалы Международной научно-практической конференции «Особенности воспитательной деятельности в современных образовательных учреждениях». – Сыктывкар: Институт педагогического образования, 2011.

Межрегиональная общественная организация педагогической общественности «Макаренковское содружество» (Международная макаренковская ассоциация) (Москва)

Макаренкознавство

Угода про співробітництво діє
до 2015 рр.

1. Збірник: Мировое признание педагогического наследия А. С. Макаренко  : сб. науч. трудов / Российская Академия образования, Российское педагогическое общество. – М.: Нар. образование, 2010. – С. 135–141. – (Макаренко : альманах. 2010/2).

2. Публікації:

2.1. Зязюн И. А. Гуманистическая сущность мастерства А. Макаренко-воспитателя / И. А. Зязюн, Н. Н. Тарасевич, И. Ф. Кривонос // Мировое признание педагогического наследия А. С. Макаренко : сб. науч. трудов / Российская Академия образования, Российское педагогическое общество. – М.: Нар. образование, 2010. – С. 18–25. – (Макаренко : альманах. 2010/2).

2.2. Ткаченко А. В. Пособие по макаренковской педагогике / А. В. Ткаченко // Мировое признание педагогического наследия А. С. Макаренко : сб. науч. трудов / Российская Академия образования, Российское педагогическое общество. – М.: Нар. образование, 2010. – С. 104–106. – (Макаренко : альманах. 2010/2).

2.3. Кращенко Ю. П. Пределы студенческого самоуправления: дискуссия в контексте макаренковского наследия / Ю. П. Кращенко // Мировое признание педагогического наследия А. С. Макаренко : сб. науч. трудов / Российская Академия образования, Российское педагогическое общество. – М.: Нар. образование, 2010. – С. 116–120. – (Макаренко : альманах. 2010/2).

2.4. Гринева М. В. Идеи А. С. Макаренко в практике детских пенитенциарных учреждений: современный украинский опыт / М. В. Гринева, Л. Н. Гомля // Мировое признание педагогического наследия А. С. Макаренко : сб. науч. трудов / Российская Академия образования, Российское педагогическое общество. – М.: Нар. образование, 2010. – С. 121–126. – (Макаренко : альманах. 2010/2).

2.5. Ткаченко А. В. Колония имени Горького : малоизвестные страницы украинской периодики / А. В. Ткаченко // Мировое признание педагогического наследия А. С. Макаренко  : сб. науч. трудов / Российская Академия образования, Российское педагогическое общество. – М.: Нар. образование, 2010. – С. 135–141.
Московська академія економіки і права
Угода про співробітництво діє

З 26.11.2009 по 25.11.2014

Центр внешкольной работы имени А. С. Макаренко Западного окружного управления образования Департамента образования
г. Москвы


Макаренкознавство

Угода про співробітництво діє до 2015 року

Збірник: Мировое признание педагогического наследия А. С. Макаренко  : сб. науч. трудов / Российская Академия образования, Российское педагогическое общество. – М.: Нар. образование, 2010. – 160 с. – (Макаренко : альманах. 2010/2).

ФГАОУ ВПО "Российский государственный профессионально-педагогический университет" (Екатеринбург)

Макаренкознавство

Угода про співробітництво від

7. 02. 2011р.

до

7.02.2016
1. Спільне проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Технології управління освітніми закладами», присвяченої пам’яті А. С. Макаренка (Полтава, 11-12 березня 2011 р.).

2. Публікації:

2.1. Санникова Н. Г. Проблемный анализ в управлении деятельностью образовательного учреждения / Н. Г. Санникова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць Полтавського нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка. – 2011. – Вип. 8 (1). – С. 21–26.

Сиктивкарський державний університет

Макаренкознавство, педагогічна майстерність, педагогічний менеджмент, педагогічні технології

Угода про співробітництво від

20.06.2011 до 20.06.2016
Публікації:

1. Уваровская О.В. Воспитательная система вуза: новые подходы и технологии ее реализации / О. В. Уваровская // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць Полтавського нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка. – 2011. – Вип. 8 (1). –
С. 288–292.

2. Краева Л. И. Приобщение студентов к ценностям народной педагогики / Л. И. Краева, И. Ю. Краева // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць Полтавського нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка. – 2011. – Вип. 8 (1). – С. 149–152.

3. Краева Л. И. Воспитательный потенциал традиционной коми семьи / Л. И. Краева, И. Ю. Краева // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Технології управління освітніми закладами», присвяченої пам’яті А. С. Макаренка, та Регіонального науково-практичного семінару «Управління проектами: проблеми та перспективи розвитку» (м. Полтава, 11–12 березня 2011) / За заг. ред.. проф.. М. В. Гриньової. - Полтава, 2011. – С. 69–71.
Исследовательская лаборатория “Социальная педагогика А. С. Макаренко” Нижегородского государственного педагогического университета

Макаренкознавство

Статут Міжнародної макаренківської асоціації, безстроково.

1. Збірники наукових праць:

1.1. Наследие А. С. Макаренко : современная разработка и перспективы (в аспекте методологии педагогики) ; под ред. А. А. Фролова, Е. Ю. Илалтдиновой. – Н. Новгород : НГПУ, 2010. – Вып. 3.

1.2. Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць Полтавського нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка. – 2011. – Вип. 8 (1, 2).

2. Публікації:

2.1. Ткаченко А. В. “Профессиогенетический” аспект макаренковского наследия / А. В. Ткаченко // Наследие А. С. Макаренко : современная разработка и перспективы (в аспекте методологии педагогики) ; под ред. А. А. Фролова, Е. Ю. Илалтдиновой. – Н. Новгород : НГПУ, 2010. – Вып. 3 – С. 28–29.

2.2. Илалтдинова Е. Ю. Разработка наследия А. С. Макаренко в контексте развития методологии педагогики / Е. Ю. Илилтдинова // Витоки педагогічної майстерності : зб.

наук. праць Полтавського нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка. – 2011. – Вип. 8 (1). – С. 143–150.


Волгоградский государственный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования

Макаренкознавство

Статут Міжнародної макаренківської асоціації, безстроково.

1. Збірники наукових праць:

1.1. Социализация обучающихся в образовательном пространстве учебного заведения : материалы междунар. науч.-практ. конф. (26 апр. 2011 г.) / [сост. Д. В. Полежаев] ; под общ. ред. Л. И. Гриценко. – Волгоград, 2011.

2. Публікації:

2.1. Ткаченко А. В. Опыт профессиогенетического подхода в педагогической биографистике (на примере макаренковедческого исследования) / А. В. Ткаченко // Социализация обучающихся в образовательном пространстве учебного заведения : материалы междунар. науч.-практ. конф. (26 апр. 2011 г.) / [сост. Д. В. Полежаев] ; под общ. ред. Л. И. Гриценко. – Волгоград, 2011. – С. 59–67.

2.2. Гриценко Л. И. Профессиональная компетентность педагога: традиции и новации / Л. И. Гриценко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць Полтавського нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка. – 2011. – Вип. 8 (2). – С. 35–42.

2.3. Полежаев Д. В. / Д. В. Полежаев // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць Полтавського нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка. – 2011. – Вип. 8 (2). – С. 42–48.

Каталог: text
text -> Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи для студентів 3-го курсу 5-6-й семестр
text -> Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма
text -> Афанасьєва К. О
text -> Пам’ять і мнемічні процеси. Види пам’яті
text -> Мащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 робоча програма
text -> Мащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 Робоча навчальна програма
text -> European credit system інформаційний пакет факультету фізичного виховання напрям підготовки 010201 Фізичне виховання
text -> Методичні рекомендації до вивчення лекційного курсу, виконання лабораторних робіт, самотійної та індивідуальної роботи, польової практики з навчального курсу
text -> Навчальний посібник Для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" Рівне-2010 (075. 8)
text -> Банк матеріалів для роботи зі здібними та обдарованими дітьми Обдаровані діти інтелектуальний, золотий фонд країни, гарант високого


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка