Інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2011 році 3 Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівняСторінка5/5
Дата конвертації03.11.2017
Розмір1.13 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5


ХІ. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук
З Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України видається всеукраїнський жур­нал «Психологія і особистість», з Інститутом філософії імені Г.С. Сковороди НАН України – науко­во-теоретичний журнал «Філософські обрії», який входить до переліку наукових фахових видань, з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України започатковано видання збірника наукових праць «Етика і естетика педагогічної дії». З НАН України діє чотири угоди про співробітниц­тво, з галузевими академіями наук – 8 угод, у рамках яких відбувається виконання спільних проектів, спільне проведення наукових конференцій тощо. Спільно з Інститутом педагогіки НАПН України видано 1 підручник для загальноосвітньої школи та 3 навчальні посібники з грифом МОНмолодьспорту, з Інститутом педагогічної освіти та освіти дорослих видано програму факультативу «Юний педагог-2». Спільними науковими заходами з Інститутом педа­гогіки НАПН України було проведення 4 міжнародних конференцій, з Інститутом кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України 2 всеукраїнських конференцій. Доц. Н.І Криницька з 2005 р. є членом Центру американських літературних студій в Україні (CALSU) при НАН України. Спільно з НАН України та НАПН України розроблена нова редакція «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» (проф. Ніколенко О.М. – голова робочої групи галузі «Мови і літератури»). Проф. Н.Ф.Баландіна завершила поновлення чесько-українського словника разом з відділом західних і південнослов’янських мов Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України. На кафе­дрі романо-германської філології ст викл. Григоренко О.В. з 2007 р. є членом Центру германістики при Інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. Доцент Л.П. Вішнікіна пройшла стажування в лютому 2011 року в Інституті педагогіки НАПН України.

У наступному році планується розширення напрямків наукового співробітництва з установами НАН України та НАПН України.


ХІІ. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб
Спільно з Полтавською облдержадміністрацією (ОДА) проведено 15 конференцій та семінарів. З метою популяризації наукового доробку університету викладачі кафедр взяли участь у традиційному Сорочинському ярмарку (серпень, 2011 р.) та регіональних виставках (Всеукраїнська виставка «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховання громадянина» (вересень 2011 р.); педагогічна виставка до обласних серпневих конференцій (серпень 2011 р.); виставка досягнень факультетів (жовтень 2011 р.); конкурсах (конкурс «Молодь року – 2011», у рамках якого реалізовано Полтавський молодіжний проект «Школа місцевого і студентського самоврядування «Лідер майбутнього»).

Викладачі кафедри екології проводили спільні наради з ОДА щодо функціонування та створення нових природно-заповідних об’єктів на Полтавщині; надавали наукові та методичні консультації з питань розвитку екологічного туризму на Полтавщині та наукові і методичні консультації працівникам Держуправління екології та охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області; методичну допомогу та роз’яснювальну роботу щодо оптимізації природно-заповідної мережі Полтавщина на рівні територіальних громад. Спільно з Полтавським обласним еколого-натуралістичним центром та Полтавським обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді проведено ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захист науково-дослідницьких робіт з хімії учнів-членів МАН (19-20 лютого 2011 р.); спільно з обласним управлінням освіти – ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади.


ХІІІ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність.
Документообіг в університеті здійснюється за безкоштовними технологіями компанії Google. Кафедри, деканати та відповідальні за напрями роботи особи послуговуються поштовими скриньками (поштова служба G-mail) та отримуватимуть інформацію, призначену для університетської групи, через сервіс Google Groups.

У рамках співпраці з Асоціацією «УРАН», членом якої наш навчальний заклад являється, було погоджено пропозицію Асоціації з створення мережі в гуртожитках університету та надання послуг жителям гуртожитків з доступу до мережі Інтернет. Завдяки підключенню до мережі «УРАН» студенти у гуртожитках отримають доступ до провідних електронних бібліотек світу, що дозволить їм значно покращити рівень своєї самостійної підготовки. Зараз вже завершено монтаж кабельних систем у гуртожитках, установлено обладнання в двох з них та йде тестування системи доступу до послуг абонентів. Мережі виконано відповідно до стандартів.

В інформаційному забезпеченні університетської освіти та науки чільне місце посідає бібліотека. У сучасних умовах ставляться великі вимоги до неї, так як бібліотека вищого навчального закладу повинна трансформуватися в сучасний інформаційний центр і стати активним учасником наукового та освітнього процесів.

У 2011 році, який оголошено роком освіти та інформаційного суспільства, пріоритетним напрямом діяльності бібліотеки ПНПУ іменні В.Г.Короленка було вивчення та впровадження в роботу інноваційних технологій, посилення інформаційно-комунікаційної функції, актуалізація науково-дослідної діяльності.

У 2011 році було завершено створення локальної мережі, завдяки чому значно розширилася кількість комп’ютерів, що мають доступ до мережі Інтернет. Сьогодні кожен підрозділ університету отримав доступ до бази даних, що, зокрема, розміщені на сайтах:

- www.ukrpatent.orgl – сайт Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (Укрпатент), де розміщені такі баз даних та інформаційно-довідкові системи: БД «Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня «Промислова власність», БД «Перспективні винаходи України», БД колективного користування «Відомості про заявки та винаходи, які прийняті до розгляду», БД «Винаходи зарубіжних країн», бази даних щодо знаків для товарів і послуг, промислових зразків, ІDC «Міжнародна патентна класифікація. Базовий рівень (2009). Українська версія (2010.01.) та інші».

- www.uspo.gov – сайт патентної бази даних США.

- depatisnet.dpma.de – сайт патентної бази даних Німеччини.

- http://ep.espasenet.com/ – сайт патентної бази країн Євросоюзу.

Через мережу Інтернет науково-педагогічні працівники університету мають доступ до різного роду документографічних систем (повнотекстових та реферативно-бібліографічних).

Інформаційно-консультаційну діяльність з науково-педагогічними працівникам університету щодо роботи з електронними базами даних, інформаційно-довідниковими системами та колекціями наукової періодики здійснює підрозділ з питань інтелектуальної власності у складі науково-дослідного сектору (фахівець І категорії Степаненко С.В.).

Бібліотека, як один з найважливіших підрозділів вишу, сприяє навчально-виховному процесу і науково-дослідній діяльності студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу. Бібліотека була і залишається головною лабораторією університету. Одним з найактуальніших завдань наукової бібліотеки є формування інформаційних науково-освітніх ресурсів новітнього рівня.

У звітному році згідно з «Перспективним планом розвитку бібліотеки на 2010–2020 роки» визначено такі пріоритетні напрями діяльності:


 • упровадження нових інформаційних та комунікативних технологій при формуванні документно-ресурсної бази бібліотеки і системи бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів;

 • профільне формування фонду бібліотеки, насамперед на електронних носіях;

 • забезпечення навчального процесу і сприяння розвитку наукових досліджень в університеті;

 • розширення інформаційного потенціалу бібліотеки при створенні умов доступу користувачів до документів бібліотеки та ресурсів Інтернет;

 • підвищення професійного рівня співробітників бібліотеки відповідно сучасним вимогам інформаційно-бібліотечного обслуговування.

Документопостачання та формування бібліотечних ресурсів

Першочергову увагу було зосереджено на якісному комплектуванні та документопостачанні бібліотеки науковими й навчальними виданнями, як на паперових носіях інформації так і на електронних. Бібліотечний фонд формується відповідно профілю університету та загальних інформаційних потреб користувачів.

На 01.01.2012 р. універсальний багатогалузевий фонд бібліотеки налічує 585612 одиниць зберігання
Надійшло

за 2011 р.Загальний

фонд


Бібліотечні ресурси – всього прим.

13350

585612

За видамиКниги

7713

451361

періодичні видання: журн./газ. (назв)

253/69

781/175

електронні видання

278

935

За мовамидержавною мовою

10855

245522

російською мовою

2202

332634

іноземними мовами

293

7456

За цільовим призначенням:наукові видання

4989

259910

навчальні видання

7565

276389

літературно-художні видання

796

49313

Поповнення бібліотечного фонду за три роки:

Рік

Кількість примірн.

У т.ч. укр. мовою


Наукова


Навчальна

Література

художня

Книги

брошури

Електронні ресурси

Період.

вид.

2009

10201

7418

3626

5919

656

6692

515

275

2719

2010

10572

8377

4007

6299

266

5768

538

239

4027

2011

13350

10855

4989

7565

796

7702

855

278

4515

За 2011 рік бібліотечні ресурси зросли на 13350 прим. книг та інших видів документів.

Один із основних пріоритетів діяльності бібліотеки – нарощення електронної ресурсної бази. Нині загальний фонд електронних ресурсів налічує:


 • власних електронних ресурсів – 562 докум. (повнотекстові документи: монографії, навчально-методичні посібники, наукові статті викладачів вишу);

 • СD – 578 повнотекстових електронних підручників.

Надходження документів до фонду наукової бібліотеки за джерелами розподіляються таким чином:


2009 р.

2010 р.

2011 р.

прим.

прим.

прим.

1. за рахунок коштів університету

677

2805

3229

 1. за передплатою : книги

журнали

3775

4558


861

4515


3. безкоштовно від МОН України

767

424

546

4. видання науковців ПНПУ

342

216

190

(назв –19)5. в дар від юридичних і фізичних осіб

3236

1541

2059

6. взамін утрачених користувачами

961

724

973

7. книгообмін

168

78

104

8. електронні ресурси

275

226

267

9. автореферати та дисертації584

10. навчальні програми22

У 2011 році витрачено 264695 грн. 27 коп.:

на придбання книг – 144560 грн. 78 коп.;

на передплату періодичних видань – 120134 грн. 49 коп.

Особливою гордістю бібліотеки університету є фонд рідкісних і цінних видань (11208 прим.) – книги і періодичні видання ХVІІІ – початку ХХ століття та книжкові зібрання відомих постатей української науки і культури.

Інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування – важливий напрям діяльності бібліотеки. У минулому році інноваційні форми роботи були зосереджені на інформаційній діяльності в освоєнні Інтернет-технологій:


 • інформування користувачів через сайт бібліотеки й електронну пошту;

 • надання інформації через службу віртуальної довідки;

 • складання бібліографічних покажчиків, інформаційних та рекомендаційних списків в автоматизованому режимі;

 • розробка слайд-лекції «Основи інформаційної компетентності студентів», «Складання й оформлення бібліографічного списку використаних джерел»;

 • запровадження на сайті бібліотеки анкет-опитувань користувачів.

За 2011 рік на сайт бібліотеки звернулося 14038 користувачів, якими переглянуто 37195 сторінок, запитів до електронного каталогу зафіксовано 18657.

На сайті віртуально презентовано 15 книг, із яких 8 – видання університету.

Продовжується робота з поповнення електронного каталогу (ЕК). За 2011 р. унесено 33675 бібліографічних описів, загалом ЕК налічує 235545 записів.

Загальна

кількість

вводів


Книги, брошури

Ретровведення

Періодичні

видання


Статті з періодичних видань

книги

статті

2011 рік

33675

3310

4869

4103

4989

16255

Усього

235545

20403

33519

19302

41765

120000

Електронний каталог містить 22 бази даних, серед яких:

«Праці викладачів ПНПУ» (8309 бібліографічних описів).

«Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка» (1414 бібліографічних описів).

У звітному році колектив бібліотеки намагався створювати оптимальні умови для забезпечення інформаційних потреб читачів. Користувачі бібліотеки послуговуються 5 абонементами та 4 спеціалізованими читальними залами на 320 посадкових місць.

За 2011 рік зафіксовано 233096 відвідувань.Книговидача становить 723978 примірників документів.

У звітному році значну увагу було зосереджено на формуванні інформаційної культури як необхідної адаптації до діяльності в інформаційному суспільстві. Проведено 13 занять з курсу «Інформаційна культура студентів» для першокурсників. З студентам філологічного факультету – членам наукового гуртка, проведена бесіда «Основні вимоги до оформлення бібліографічного опису джерел у наукових дослідженнях».


ХІV. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

Наукова проблематика кафедр університету


Кафедра

Загальна тема дослідження

Науковий керівник

1

Всесвітньої історії та методики викладання історії

 • Історія політичних систем країн світу

 • Історія освіти у країнах Європи

Год Б.В.

2

Філософії

 • Стратегія національного державотворення: соціокультурний аналіз

 • Культура як засіб соціалізації особистості.

Кравченко П.А.

3

Правознавства

 • Становлення і розвиток українського права: наукознавчий аспект

Нагорна Т.В.

4

Історії України

 • Історія релігій, церкви та їх взаємовідносин із державою в Україні

Сітарчук Р.А.

5

Теорії та методики фізичного виховання

 • Проектні інноваційні технології у навчальному процесі ВНЗ

Бондаренко В.В.

6

Медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання

 • Принципи компетентності на заняттях з фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп.

Харченко О.В.

7

Теорія та методика технологічної освіти

 • Гуманізація педагогічної взаємодії учнів і вчителів у навчальних закладах України

Титаренко В.П.

Савенко І.В.


8

Основ виробництва та дизайну

9

Виробничо-інформаційних

технологій та БЖД • Дослідження шляхів підвищення ефективності інженерно-педагогічних технологій

 • Проблеми безпеки життєдіяльності людини

Цина А.Ю.

10

Педагогічної майстерності та менеджменту

 • Педагогічна майстерність та управління організацією навчально-виховного процесу у середній та вищій школі

Гриньова М.В.

11

Екології та охорони довкілля

 • Дослідження біорізноманітності Лівобережного Придніпров’я в аспекті охорони

Смоляр Н.О.

12

Ботаніки

 • Підвищення продуктивності культурних та дикорослих рослин;

 • методичні аспекти викладання курсів кафедри ботаніки

Оніпко В.В.

13

Біології та основи здоров’я людини

 • Біологічні основи реконструкції та охорони тваринного світу

 • Культивування поза організмом статевих та соматичних клітин свині при осцилюючих параметрах температури та концентрації водневих іонів.

Закалюжний В.М.

14

Хімії та методики викладання хімії

 • Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу з хімії у вищій та загальноосвітній школі

Шиян Н.І.

15

Загальної фізики та математики

 • Дослідження фізико-хімічних властивостей бінарних систем в конденсованому стані

 • Конструювання технологій навчання фізиці

Руденко О.П.

16

Математичного аналізу та інформатики

 • Наближені та аналітичні методи розв’язування математичних задач

 • Інноваційні технології у фізико-математичній освіті

Барболіна Т.М.

17

Політекономії

 • Соціальні, економічні і політичні трансформації сучасного українського суспільства

Яковенко Л.І.

18

Природничих і математичних дисциплін

 • Удосконалення природничої та математичної підготовки студентів психолого-педагогічних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів України

Карапузова Н.Д.

19

Музики

 • Формування національної культури молоді засобами народного мистецтва

Лобач О.О.

20

Культурології та методики викладання культурологічних дисциплін

 • Зміст, принципи і технології духовної діяльності особистості як основа пошуків культурної ідентичності і світових модернізаційних процесів

Кравченко Л.М.

21

Філологічних дисциплін

 • Формування мовної культури майбутнього фахівця в системі вищої освіти

Дмитренко О.В.

22

Соціальної та корекційної освіти

 • Удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутніх практичних психологів, соціальних педагогів і дефектологів-логопедів

Волик Л.В.

23

Образотворчого мистецтва

 • Теорія і методика формування художньої культури особистості на різних етапах її розвитку

Мужикова І.М.

24

Психології

 • Проблеми періодизації розвитку особистості протягом життя

Моргун В.Ф.

25

Хореографії

Підготовка майбутніх вчителів хореографії до використання танцювальної терапії у професійній діяльності

Горголь П.С.

26

Початкової та дошкільної освіти

 • Виховання творчої особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах сучасного соціуму

Федій О.А.

27

Загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов

 • Лексика і граматика сучасних європейських мов в системно-структурному, когнітивному, функціональному, культурологічному і лінгводидактичному описі

Вишня Н.Г.

28

Англійської та німецької філології

Криницька Н.І.

29

Світової літератури

 • Актуальні проблеми вивчення світової літератури в середніх і вищих навчальних закладах освіти

Ніколенко О.М.

30

Української мови та літератури


 • Творчість Івана Котляревського і український та світовий літературний процес

 • Слово і його системні зв’язки в мові й мовленні

Степаненко М.І.

31

Журналістики

 • Актуальні проблеми журналістики

Баландіна Н.Ф.

32

Загальної педагогіки та андрагогіки

 • Тьютор - якісно вища педагогічна позиція і новий простір духовно-моральної взаємодії

 • Методологія андрагогічного ціложиттєвого формування особистості

Бойко А.М.

33

Методики викладання спортивних дисциплін

 • Здоров’язберігаючі технології

Свєртнєв О.А.

34

Романо-германської філології

 • Лексику і граматику сучасної німецької, французької, іспанської мов в системно-структурному, когнітивному, функціональному і лінгводидактичному описі

Кононенко В.В.

35

Географії та краєзнавства

 • Краєзнавчий аспект географічної та економічної освіти на ПолтавщиніНижче описано короткий огляд отриманих у 2011 році здобутків кафедр.

У 2011 році кафедра всесвітньої історії продовжувала дослідження теми «Історія політичних систем країн світу та історія освіти у країнах Європи». У рамках виконання дослідження було опублікована одна колективна монографія:

Лахно О. Міжнародна Спілка Церков Євангельських християн-баптистів / Олександр Лахно // Історія релігії в Україні: у 10-ти т. [колект. монографія] / За ред. проф. А. Колодного / Редколегія: А. Колодний (голова) та ін. / Релігійні меншини України. Т. 7. — К. : Український видавничий консорціум, 2011. — 600 с. — С. 369-380

27 статей було опубліковано у фахових і зарубіжних виданнях та зроблено 33 виступи на конференціях.

На кафедрі захищена кандидатська дисертація:

Швець Л. М. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11

Кафедра філософії розпочала дослідження над такими темами: «Стратегія національного державотворення: соціокультурний аналіз» та «Культура як засіб соціалізації особистості». Викладачами було опубліковано 19 статей у фахових та зарубіжних виданнях та здійснено 29 виступів на конференціях

Тема «Становлення і розвиток українського права: наукознавчий аспект» продовжує досліджуватися на кафедрі правознавства. У рамках виконання наукової теми було опубліковано 13 статей.

На кафедрі історії України продовжується дослідження над темою «Історія релігій, церкви та їх взаємовідносин із державою в Україні». За результатами дослідження опубліковано 5 монографій:

1. Гавриш П. Я. Загадка стародавнього Гелона / Петро Якимович Гавриш, Валерій Володимирович Копил. – Полтава : Дивосвіт, 2010. – 212 с.

2. Єрмак О. Історія водопровідно-каналізаційного господарства міста Кременчука. – Кременчук : ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2010. – 340 с.

3. Сердюк І. Полкових городов обивателі: історико-демографічна характеристика міського населення Гетьманщини другої половини ХVІІІ ст. / Ігор Сердюк. – Полтава : ТОВ «АСМІ». – 2011. – 304 с.

4. Історія – ментальність – ідентичність. Випуск IV : Історична пам’ять українців і поляків у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ століття: колективна монографія / За ред. Леоніда Зашкільняка, Йоанни Пісулінської, Павла Сержеанґи. – Львів: ПАІС, 2011. – 536 с. (Волошин Ю. В. у співав.)

5. Ревегук В. Я. Отамани полтавського краю – борці за волю України: Нариси з історії. – Полтава : Дивосвіт, 2011. – 260 с.

Також викладачами кафедри було опубліковано 33 статті та організовано 39 виступів на конференціях різного рівня.

Кафедра теорії та методики фізичного виховання розпочала досліджувати проектні інноваційні технології у навчальному процесі ВНЗ і у рамках дослідження було опубліковано навчальний посібник з грифом МОНмолодьспорту: Синиця С.В., Шестерова Л.Є. Оздоровча аеробіка. Спортивно-педагогічне вдосконалення. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 236 с. (11,9 д.арк.)

Кафедра медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання продовжила роботу над дослідженням шляхів удосконалення роботи зі студентами, віднесеними до спеціальних медичних груп на заняттях з фізичного виховання. Основна діяльність була зосереджена на вивченні медичного стану студентів перших курсів, розробці та впровадження комплексів вправ для різних груп захворювання.

У 2011 році захистив дисертацію Попович О. П. на тему «Виховання фізичних якостей старшокласників у навчально-тренувальних групах дитячо-юнацьких спортивних шкіл».

Колектив кафедри основ виробництва та дизайну і кафедри теорії та методики технологічної освіти продовжують досліджувати проблему гуманізації педагогічної взаємодії учнів і вчителів у навчальних закладах України.

На кафедрі теорії та методики технологічної освіти було опубліковано монографію: Титаренко В.П. Естетична культура сучасної молоді: українські народні промисли : [Монографія] / В.П. Титаренко. – Полтава : Полтавський літератор, 2011. – 528 с.

та один посібник з грифом МОНмолодьспорту

Титаренко В.П. Народні промисли України / Титаренко В.П. – Полтава : Полтавський літератор, 2011. – 524 с.

Викладачі кафедр взяли участь у 60 конференціях.

Наукова проблематика кафедри виробничо-інформаційних технологій та безпеки життєдіяльності пов’язана з дослідженням шляхів підвищення ефективності інженерно-педагогічних технологій та проблемами безпеки життєдіяльності людини. Кафедра досліджувала ефективність упровадження модульно-рейтингової системи навчання загальнотехнічних дисциплін, удосконалення методики викладання предметів циклу цивільного захисту та інше.

На кафедрі опубліковано одна монографія:

Цина А. Ю. Особистісно орієнтована професійна підготовка майбутніх учителів технологій : теоретико-методичний аспект : монографія / А. Ю. Цина. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 326 с.

Науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано 16 статей та взято участь у 34 конференціях.Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту розпочала дослідження педагогічної майстерності вчителя та управління організацією навчально-виховного процесу у середній та вищій школі, складовими частинами якого є: педагогічна спадщина А.С. Макаренка, дидактичні основи навчальної взаємодії між викладачем і студентом у процесі вивчення педагогічних дисциплін, тенденції професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління: теоретико-методологічний аспект.

У рамках виконання наукової теми було захищено кандидатську дисертацію:

Клименко Ю.О. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07.

Наукова проблематика кафедри екології та охорони довкілля була пов’язана з дослідженням біорізноманітності Лівобережного Придніпров’я в аспекті охорони, вивченням демокологічних особливостей рідкісних рослин і сучасного стану та оптимізації природно-заповідної мережі Полтавщини, наукових засад розробки проекту регіональної екологічної мережі.

У рамках наукової теми була опублікована спільно з кафедрою біології та основ здоров’я людини одна монографія:

(Байрак (Смоляр) О.М., Слюсар М.В., Заболотна Т.В. Заповідними стежками Лохвицького краю. – Полтава : Дивосвіт, 2011. – 216 с. (9 д.а.) )та взято участь у 22 конференціях та семінарах.Кафедра ботаніки продовжила вивчати проблему підвищення продуктивності культурних та дикорослих рослин; методичні аспекти викладання курсів кафедри ботаніки. Складовими частинами дослідження були: гібридизація хризантеми дрібноквіткової в умовах ботанічного саду ПНПУ, вивчення рослинності річкових долин Полтавщини, оптимізація зелених насаджень населених пунктів Полтавщини, біоекологічний аналіз лучних фітоценозів Лівобережного Лісостепу України та інше.

На кафедрі було опубліковано 30 статей у фахових та закордонних виданнях і зроблено 33 виступи на наукових конференціях та семінарах.

Дві наукові теми досліджуються на кафедрі біології та основи здоров’я людини – «Біологічні основи реконструкції та охорони тваринного світу» й «Культивування поза організмом статевих та соматичних клітин свині при осцилюючих параметрах температури та концентрації водневих іонів». За результатами досліджень опубліковано 3 статті у фахових виданнях та зроблено 34 виступи на конференціях.

Науково-дослідницька діяльність кафедри хімії та методики викладання хімії була пов’язана з розробленням шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу з хімії у вищій та загальноосвітній школі, складовими якої були: обґрунтуванням дидактичних засад професійної підготовки майбутніх учителів хімії у вищій педагогічній школі, розробленням дидактичних засад профільного навчання в загальноосвітній школі сільської місцевості, наукова складова професійної підготовки майбутнього вчителя хімії.

У рамках виконання кафедральної теми опубліковано підручник:

1. Зезекало І.Г. Технологія фосфоровмісних добрив, кислот і солей: підручник / І.М. Астрелін, І.Г. Зезекало, О.Я. Лобойко та інш.; за ред. Л.М. Товажиянського. — Харків : Вид-во “Підручник НТУ “ХПІ”, 2011. — 288 с. (13,6 д.а.).

У 2011 році викладачами кафедри було опубліковано 20 статей у фахових та зарубіжних виданнях і зроблено 89 виступів на конференціях.

Колектив кафедри загальної фізики та математики працював над дослідженням фізико-хімічних властивостей бінарних систем в конденсованому стані та над конструюванням технологій навчання фізиці.

У рамках виконання кафедральної теми захищено кандидатську дисертацію: Кузьменко Г.М. Захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, спеціальність 13.00.02.

Викладачами опубліковано 10 статей у фахових виданнях та взято участь у 41 конференції.Кафедра політекономії продовжила свою роботу на темою «Соціальні, економічні і політичні трансформації сучасного українського суспільства» і в рамках дослідження опублікована одна монографія:

Яковенко Л.І. Економічні основи модернізації вищої освіти в умовах становлення економіки знань / Лариса Іванівна Яковенко, Олександр Володимирович Пащенко. – Полтава: Скайтек, 2011. – 216 с.

Викладачами кафедри опубліковано 42 статті та зроблено 39 виступів на конференціях.

Колектив кафедри математичного аналізу та інформатики розпочав досліджувати дві наукові теми: «Наближені та аналітичні методи розв’язування математичних задач» та «Інноваційні технології у фізико-математичній освіті». Складовими частинами яких є: методи та алгоритми розв’язування задач евклідової комбінаторної оптимізації, навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри, розв’язування прикладних задач з математичного аналізу, комп’ютерні технології у практиці викладання спеціальних дисциплін та ін.

Викладачами кафедри було опубліковано 32 статті і здійснено 81 виступ на конференціях.

Кафедра природничих і математичних дисциплін продовжувала працювати над удосконаленням природничої та математичної підготовки студентів психолого-педагогічних факультетів вищих навчальних закладів України. В рамках наукової проблематики опубліковано один підручник і однин навчальний посібник з грифами МОНмолодьспорту:

1. Соболь О. В. Процеси розпаду пересичених твердих розчинів / О. В. Соболь, Ю. А. Куницький, Л. Г. Хоменко : підручник. – К. : Академперіодика. – 2010. – 251 с. (8,6 д.а.).

2. Помогайбо В. М. Генетика людини : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / В. М. Помогайбо, А. В. Петрушов. – К. : Академія, 2011. – 280 с. 7,35 д.а.).

Науково-педагогічними працівниками опубліковано 12 статей та взято участь у 23-х конференціях.

Викладачі кафедри музики досліджували проблему формуванням національної культури молоді засобами народного мистецтва, у рамках якої вивчалися такі складові: формування диригентських і вокально-хорових умінь і навичок у майбутнього вчителя музики, виховання молоді засобами православної духовної музики, естетичне виховання студентської молоді, педагогічно-виконавська майстерність майбутнього вчителя музики, естетичне виховання в педагогічній спадщині В.О.Щепотьєва, основи емоційного виховання школярів, пошук та обробки українських народних пісень.

Кафедра культурології продовжувала досліджувати зміст, принципи і технології духовної діяльності особистості як основу пошуків культурної ідентичності і світових модернізаційних процесів.

У рамках виконання наукової теми захищена дисертація:

Коровіна Р.В. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01.

Опублікована монографія:

1. Єнко Я.М. Музеї М.В. Гоголя у світовому та національному культурологічному контексті [монографічно-довідкове видання] – Полтава: ФО-П Котляр В.І., 2010. – 108 с.

Навчальний посібник з грифом МОНмолольспорту:

Литвиненко А.І. Полтавщина: музична культура (ХІХ - початок ХХ століття): Навчальний посібник / А.І. Литвиненко. – К. : Автограф, 2011. – 184 с.

Викладачами кафедри опубліковано 18 статей та зроблено 30 виступів на конференціях.

На кафедрі філологічних дисциплін продовжувалася роботу над загальною кафедральною темою «Формування мовної культури майбутнього фахівця в системі вищої освіти», у рамках якої вивчалися актуальні проблеми вивчення мови на комунікативній основі, досліджувалася роль гри у навчально-виховній діяльності учнів, досліджувалося вивчення зарубіжної літератури як засобу розвитку особистості студента, вивчалося використання креативних видів роботи у процесі навчання англійської мови, типологічні паралелі лексико-семантичних явищ в українській і російській мовах.

У рамках виконання кафедральної теми була опублікована монографія:

Степаненко Н.С. Часопис «Рідний край» : духовні обшири українства. – Полтава, 2011. – 190 с. (26 др. арк.).

Викладачі виступили на 54 конференціях та опублікували 18 статей у фахових та зарубіжних виданнях.Кафедра соціальної та корекційної педагогіки розпочала дослідження проблеми удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутніх практичних психологів, соціальних педагогів і дефектологів-логопедів, зокрема, досліджувалися основи соціально-правового захисту дитини в практичній діяльності соціального дефектолога-логопеда та соціального працівника, проблеми професійно-педагогічної комунікації у контексті соціально-педагогічної взаємодії, технології соціально-педагогічної роботи з особами різних вікових і соціальних категорій, підготовка майбутніх соціальних педагогів до діяльності в інтернатних закладах, методичні аспекти корекційної освіти в Україні.

За результатами дослідження опубліковано дві монографії

1. Волик Л.В. Підготовка майбутніх педагогів до анімаційної діяльності. / Л.В. Волик // Монографія. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 274 с.

2. Федорович Л.А. Формирование когнитивных стилей – перспективное направление развития личности ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Личность в едином образовательном пространстве: организация, содержание и технологии освоения: коллективная монография / науч. редакторы К.Л.Крутий, А.И. Павленко, В.В. Пашков. – Запорожье : ООО «ЛИПС» ЛТД, 2011. – С. 399-404.

У 2011 році к.п.н., доцент кафедри соціальної і корекційної педагогіки Волик Л.В. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 .

Науково-педагогічними працівниками кафедри взято участь у 38 конференціях і семінарах різного рівня.

Колектив кафедри образотворчого мистецтва продовжував працювати над обґрунтуванням теорії і методики формування художньої культури особистості на різних етапах її розвитку. Складовими частинами загальної теми є: конструктивний малюнок як основа навчального процесу, дослідження історії методів навчання образотворчого мистецтва у закладах освіти України, методика вивчення композиції, як найважливішого організуючого компоненту художньої діяльності, релігійні засади православного мистецтва, методичне забезпечення процесу формування колористичної культури особистості.

Викладачі кафедри взяли участь у 87 конференціях.

Науково-педагогічні працівники кафедри психології продовжили працювати над загальною кафедральною темою «Проблема періодизації розвитку особистості протягом життя». Розглядалися особливості емпатії у похилому віці, соціально-психологічні чинники становлення тендерної ідентичності підлітка, особливості толерантності як системної характеристики особистості студентів, психологія світогляду.

У рамках виконання кафедральної теми було опубліковано однин навчальний посібник з грифом МОНмолодьспорту:

Тітов І.Г. Вступ до психофізіології: Навч. посіб. / І.Г.Тітов.- К.: Академвидав, 2011. – 296 с.

Викладачами кафедри було опубліковано 29 статей у фахових та зарубіжних виданнях.

Колектив кафедри хореографії розпочав працювати над темою «Підготовка майбутніх учителів хореографії до використання танцювальної терапії у професійній діяльності».

Кафедра початкової та дошкільної освіти досліджувала виховання творчої особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах сучасного соціуму. Викладачі вивчали сучасні технології естетотерапії у роботі вчителя початкових класів та вихователя дошкільного навчального закладу; особливості роботи в навчально-виховному комплексі «школа-дитячий садок»; професійний розвиток майбутнього вчителя у регіональному освітньо-виховному комплексі; особливості впровадження зарубіжного досвіду в сучасних ДНЗ України.

Опубліковано навчальний посібник, рекомендований МОНмолодьспорту :

Федій О.А. Естетотерапія : навч. посібник – 2-ге видання перероблене та доповненне. – К. : «Видавництво «Центр учбової літератури», 2012 -304 с. (17 д.а.)

Викладачами кафедри опубліковано 31 статтю та зроблено 36 доповідей на конференціях.

Колектив кафедри загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов і кафедри англійської та німецької філології спільно досліджували лексики і граматику сучасних європейських мов у системно-структурному, когнітивному, функціональному, культурологічному і лінгводидактичному описі. Складовими частинами дослідження є: мовні одиниці та категорії у функціональному висвітленні, інтеграція вербальної та невербальної семантики у фразеологічних одиницях, новітні технології в навчанні англійської мови, актуальні проблеми перекладу художньої та спеціальної літератури.

Кафедрою загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов спільно з кафедрою журналістики було опубліковано підручник з грифом МОНмолодьспорту:

Русский язык: 11 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений с укр. яз. обучения (уровень стандарта) / Н.Ф. Баландина, К.В. Дегтярёва. – К.: Издательство «Мастер-класс», 2011. – С. 163-240.

Викладачі кафедри опублікували 52 статті у фахових і закордонних виданнях та взяли участь у 75 конференціях.Кафедра світової літератури продовжила свою роботу на дослідженням актуальних проблем вивчення світової літератури в середніх і вищих навчальних закладах освіти, в рамках якої досліджувалися типологічні зв’язки зарубіжної та української літератур, традиції і новаторство в літературі, основні тенденції розвитку літератури в зарубіжній літературі кінця XIX-початку XX ст., література постмодернізму та її вивчення в школі та ВНЗ.

У рамках наукової тематики захищено кандидатську дисертацію:

Люлька В. М. Захист кандидатської дисертації зі спеціальності 10.01.02 – російська література.

Науково-педагогічними працівниками було опубліковано 29 статей та зроблено 64 виступи на конференціях.

Викладачі кафедри української мови та літератури досліджували дві теми: «Творчість Івана Котляревського і український та світовий літературний процес», «Слово і його системні зв’язки в мові й мовленні». Складовими частинами тем є: вплив І. Котляревського на формування світогляду І. Нечуя-Левицького, компаративний аналіз драм І. Котляревського «Наталка Полтавка» і О. Островського «Бідна наречена», І. Котляревський у концепції історії літератури М. Могилянського, спілкування в аспекті українсько-російської двомовності; конфесійний стиль сучасної української мови у взаємозв’язках з іншими функціонально-стилістичними різновидами мови; Олесь Гончар про генезис української мови (за матеріалами «Щоденників письменника»); Формування професійної компетентності студентів історичного факультету під час вивчення курсу «Ділова українська мова».

Опубліковано 27 статей та здійснено 61 виступ на конференціях.Колектив кафедри журналістики продовжував досліджувати актуальні проблеми журналістики, де розглядалася історія видавничої справи Полтавщини, тенденції розвитку художньо-публіцистичних жанрів, основні тенденції розвитку сучасної журналістики про культуру, Полтавська краєзнавча журналістика: малодосліджені сторінки.

У рамках наукового дослідження опубліковано підручник (спільно з кафедрою загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов):

1. Баландіна Н.Ф., Дегтярьова К.В. Русский язык: 11 кл. для школ с украинским языком обучения. – К.: Мастер-класс, 2011. – 320 с..

Видано 11 статей та зроблено 33 виступи на конференціях.Кафедра загальної педагогіки та андрагогіки досліджувала дві теми: «Тьютор - якісно вища педагогічна позиція і новий простір духовно-моральної взаємодії», «Методологія андрагогічного ціложиттєвого формування особистості». Їх складовими є: формування в загальноосвітній і вищій школі України суб’єкт-суб’єктних відносин як основи її реформування, підготовка магістра у багатоступеневій системі організації вищої педагогічної освіти, гендерний підхід як нова методологія досліджень педагогічної науки, наступність педагогічних ідей Квінтиліана, Коменського та Ушинського і їх значення для педагогічної антропології, формування особистісно орієнтованих відносин учителя і учнів у виховному процесі загальноосвітньої школи першого ступеня, дидактичні ігри у навчально-виховному процесі.

За результатами наукового дослідження було захищено кандидатську дисертацію:

Петренко Л.М. Захист дисертації зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Викладачами і докторантами кафедри опубліковано монографії: 1. Бойко А.М. Упровадження педагогічної інноватики в практику виховної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / А.М. Бойко ; Полт. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2011. – 384 с. (22 д.а.)

 2. Лутфуллін В.С. «Теоретико-методичні засади усунення навчальних перенавантажень» : монографія / В.С. Лутфуллін ; Полт. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2011. (20 д.а.)

Кафедра методики викладання спортивних дисциплін розпочала дослідження теми «Здоров’язберігаючі технології», у рамках якої розглядалося впровадження здоров’язберігаючих технологій під час викладання різних дисциплін.

Викладачами кафедри було опубліковано 14 статей та взято участь у 12 конференціях.

Колектив кафедри романо-германської філології досліджував лексику і граматику сучасної німецької, французької, іспанської мов у системно-структурному, когнітивному, функціональному і лінгводидактичному описі. Тут вивчалася аграрна лексика, медична лексика, загальновживана лексика.

Тема «Краєзнавчий аспект географічної та економічної освіти на Полтавщині» досліджується на кафедрі географії та краєзнавства.

Науково-педагогічними працівниками надруковано один підручник та чотири навчальні посібники:

Топузов О.М. Географія: підручник для 7 класу. / О.М. Топузов, О.Ф. Надтока, Т.Г. Назаренко, Л.П. Вішнікіна, А.А. Шуканова, В.М. Самойленко. – К. : ДНВП «Картографія», 2011. – 320 с. (всього 25, 93 др. арк.)


- Олійник Я.Б., Шевчук С.М. Методологічні основи розвитку суспільної географії в Україні у XX столітті: Навчальний посібник. – К. : ВГЛ «Обрії», 2011. – 168 с. (13,5 д.а.)

- О.М. Топузов, Т.Г. Назаренко, О.Ф. Надтока, Л.П. Вішнікіна, С.Л. Капіруліна, В.М. Самойленко, А.А. Шуканова. Посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та проведення підсумкової контрольної роботи з географії у 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – К. : ДНВП «Картографія», 2011. – 128 с. (15,06 др. арк.)

- О.М. Топузов, Т.Г. Назаренко, О.Ф. Надтока, Л.П. Вішнікіна, А.А. Шуканова, В.М. Самойленко. Методика навчання географії материків і океанів. Навчально-методичний посібник для вчителів географії та студентів педагогічних вищих навчальних закладів. – К. : ДНВП «Картографія», 2011. – 128 с. (всього 15,06 др. арк.. )

- О.М. Топузов, Т.Г. Назаренко, О.Ф. Надтока, Л.П. Вішнікіна, А.А. Шуканова, В.М. Самойленко. Географія. Зошит для практичних робіт. 7 клас. – К. : ДНВП «Картографія», 2011. – 40 с. (всього 4,74 др. арк.. )

Викладачі кафедри зробили 29 виступів на конференціях.
ХV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Навести дані про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за формою:
п/п


Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма-виробник, країна походження

Обґрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується ВНЗ/науковою установою

Вартість,

дол. США або євро1

2

3

4Форматно-круглопильний верстат Altendorf WA8 T

Для проведення наукових досліджень техніко-технологічних процесів з обробки плитних матеріалів.

9900

євро
Газо-рідинний хроматограф NeoCHROM ClassC (фірма NEOCHROM)

Для дослідження кількісного та якісного складу сумішей органічних речовин

28000 доларівСпектрофотометр СФ-2000

(підприємство НТЦЭ, ООО, РФ, м. С.-Петербург)Для одержання спектрів поглинання в УФ- та видимій ділянці спектру різних органічних речовин

10000 доларів


XVI. Заключна частина

Основні труднощі та недоліки в організації досліджень та впровадження, пропозиції щодо їх усунення.

Основні труднощі та недоліки в організації досліджень:

– відсутність спеціального дослідного обладнання та устаткувань для проведення наукових досліджень;– велике аудиторне навантаження науково-педагогічних працівників.
Проректор з наукової роботи Н.І. Шиян


Каталог: text
text -> Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи для студентів 3-го курсу 5-6-й семестр
text -> Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма
text -> Афанасьєва К. О
text -> Пам’ять і мнемічні процеси. Види пам’яті
text -> Мащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 робоча програма
text -> Мащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 Робоча навчальна програма
text -> European credit system інформаційний пакет факультету фізичного виховання напрям підготовки 010201 Фізичне виховання
text -> Методичні рекомендації до вивчення лекційного курсу, виконання лабораторних робіт, самотійної та індивідуальної роботи, польової практики з навчального курсу
text -> Навчальний посібник Для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" Рівне-2010 (075. 8)
text -> Банк матеріалів для роботи зі здібними та обдарованими дітьми Обдаровані діти інтелектуальний, золотий фонд країни, гарант високого


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка