Інформація про наукову та науково-технічну діяльність запорізького національного університету за 2012 рік 2013 зміст узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності


д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертаційСторінка2/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.65 Mb.
#548
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6

д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій

В університеті діє 5 спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук із 7 спеціальностей, в яких захищено 48 кандидатських дисертацій, з них 35 – сторонніми працівниками. Університетом підготовлено 8 докторів та 71 кандидат наук, з яких співробітниками університету є 7 та 50 осіб відповідно.ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок

НДР «Методи нелінійної динаміки, принципи симетрії та дискретні еволюційні моделі пошуку оптимальних рішень в умовах невизначеності». Науковий керівник д-р фіз.-мат. наук, проф. Перепелиця В.О.

Розроблені нові методи прийняття рішень в умовах невизначеності на базі еволюційних моделей та моделей, що базуються на фрагментарних структурах, застосовані нові підходи до формалізації складних систем та пошуку оптимальних рішень. Для підвищення точності прогнозування поведінки систем, які мають властивість інерційності (трендостійкості), розроблено гібридні методи прогнозування, які базуються на використанні інструментарію дискретної нелінійної динаміки, зокрема моделі однорідної структури, ARIMA-моделі, генетичних алгоритмів та модуля адаптації впливу фундаментальних факторів. Дістав подальшого розвитку метод порівняльного аналізу економічної динаміки в умовах невизначеності та нелінійності.НДР «Дослідження сучасних вуглецевих матеріалів для мікро- та наноелектроніки, нетрадиційних джерел енергії та твердотільних сенсорів». Науковий керівник канд. фіз.-мат. наук, доц. Яновський О. С.

Розроблена методика виготовлення нанокаталізаторів методом формування систем металевих наночастинок (наноострівців) на неметалевих поверхнях. Показано ефективність методу отримання наночастинок металів на напівпровідникових підкладках з використанням тонкої заслінки i термічного напилення у вакуумі. Розроблено технологію отримання острівкової структури шляхом відпалу при різних режимах суцільних металевих плівок нанометрових товщин. Виготовлена серія експериментальних зразків надтонких та наноструктурованих плівок паладію на кремнієвих та сіталових підкладках.з) найбільш актуальні події

 • два професори відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки;

 • створено навчально-науково-виробничий центр «Металспецпроект», який співпрацює з провідними виробничими підприємствами міста: ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь», ДП ЗМКБ «Прогрес» ім. акад. О.Г. Івченка, ВАТ «Мотор Січ»;

 • спільно із МОНмолодьспорт організовано і проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Енергоефективні університети» за участю керівників ВНЗ;

 • проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Придніпровські соціально-гуманітарні читання», співорганізаторами якої виступили Придніпровський науковий центр НАН і МОНмолодьспорт України та Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара;

 • на ХХІІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар'єра» університет отримав золоту медаль і Диплом у номінації «Розвиток матеріально-технічної бази»;

 • взято участь у Міжнародному форумі «Наука і бізнес - основа розвитку економіки», на якому представлено 17 наукових розробок університету;

 • університет увійшов до міжнародного проекту «Електра» за програмою Еразмус Мундус (Європейський Союз) із загальним обсягом фінансування майже 4 млн. євро;

 • університет став членом Телуарської асоціації університетів (США), Міжнародної асоціації ректорів, Програми ООН «Академічний вплив»;

 • університет виступив співорганізатором І Міжнародного конкурсу молодих вчених «Аналіз, поклики, перспективи» (м. Сонячний Берег, Болгарія);

 • розроблено і затверджено Вченою радою університету Положення про університетський конкурс для науково-педагогічних працівників «Кращий науковець року»;

 • Колективним договором на 2012-2017 рр. передбачено матеріальне стимулювання науковців за окремі результати наукової діяльності.


ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі

природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема

наукові досягнення світового рівня

а) важливі результати за усіма закінченими у 2012 році фундаментальними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету
НДР «Методи нелінійної динаміки, принципи симетрії та дискретні еволюційні моделі пошуку оптимальних рішень в умовах невизначеності». Науковий керівник д-р фіз.-мат. наук, проф. Перепелиця В.О.

Обсяг фінансування - 177,000 тис. грн. (з них у 2012 р. - 70,172 тис. грн.).

Розроблені нові методи прийняття рішень в умовах невизначеності на базі еволюційних моделей та моделей, що базуються на фрагментарних структурах, застосовані нові підходи до формалізації складних систем та пошуку оптимальних рішень.

Для підвищення точності прогнозування поведінки систем, які мають властивість інерційності (трендостійкості), розроблено гібридні методи прогнозування, які базуються на використанні інструментарію дискретної нелінійної динаміки, зокрема моделі однорідної структури, ARIMA-моделі, генетичних алгоритмів та модуля адаптації впливу фундаментальних факторів. Дістав подальшого розвитку метод порівняльного аналізу економічної динаміки в умовах невизначеності та нелінійності.

Наукова новизна результатів полягає в розробці та застосуванні нових підходів до прогнозування динаміки та аналізу структури складних систем, побудові нових математичних моделей, розробці ефективних алгоритмів їх розв’язання.

Результати НДР впроваджено в навчальний процес ЗНУ при викладанні трьох професійно-орієнтованих дисциплін («Оптимізаційні моделі та методи», «Моделювання економічної динаміки», «Методи оптимізації») та 4 спеціальних курсів («Методи прийняття фінансових рішень», «Еволюційні моделі», «Моделі фінансових ринків», «Аналіз часових рядів»).

Результати досліджень впроваджено в практичну діяльність підприємств ВАТ «ООО «Запорожье-Медиа», ТОВ ПТФ «Авиас», Головного Управління фінансів Запорізької обласної державної адміністрації, бюджетних установ Пологівського району Запорізької області.

Опубліковані 5 монографій, 20 фахових статей (одна з них входить до науковометричної бази даних «SCOPUS»), 1 навчальний посібник із грифом МОНмолодьспорту, 9 методичних видань, 88 матеріалів конференцій та тез доповідей (з них у 2012 р. 4 монографії, 7 фахових статей, 5 методичних рекомендацій, 23 тези доповідей).

Захищені 2 докторські та 2 кандидатські дисертації, подано до розгляду в спеціалізовану вчену раду 3 кандидатські дисертації за тематикою НДР.

Укладено 2 госпдоговори з ВАТ «ООО «Запорожье-Медиа» та Пологівською райдержадміністрацією загальним обсягом 21,000 тис. грн.


НДР «Фізичні основи формування квазікристалічних структур у сплавах на основі алюмінію при лазерному легуванні». Науковий керівник: д-р фіз.-мат. наук, проф. Гіржон В.В.

Обсяг фінансування - 180,352 тис. грн. (з них у 2012 р. - 69,069 тис. грн.).

Запропоновано нові методи: це метод моделювання оберненої квазікристалічної гратки із декагональною симетрією та метод модифікації і зміцнення поверхні конструкційних матеріалів.

Метод моделювання може знайти застосування для індексації дифракційних максимумів від квазікристалічних фаз та для ідентифікації відповідних рефлексів на рентгенограмі. Установлені закономірності структурних перетворень та особливості морфології структурних складових. Вперше показано можливість створення покриття алюмінію, що містить квазікристалічну декагональну фазу при лазерному легуванні сумішшю порошків міді та кобальту. Показано, що структурно-фазовий стан квазікристалічних сплавів на основі алюмінію характеризується досить високою стійкістю по відношенню до різних видів термічного впливу.

За результатами НДР розроблені нові розділи спецкурсів «Лазерна обробка матеріалів», «Аморфні та квазікристалічні матеріали», «Некристалічні матеріали» та «Дифракційні методи досліджень». Результати НДР впроваджено на ВАТ «Мотор - Січ».

Опубліковано 5 фахових статей, 12 тез доповідей конференцій, виконано 12 магістерських та 16 дипломних робіт, подано заявку на корисну модель (з них у 2012 році - 2 статті, 7 тез доповідей конференцій, 3 магістерських та 5 дипломних робіт).


б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт
НДР «Створення біологічно активних речовин на основі N- та S- заміщених шестичленних азотовмісних гетероциклів». Науковий керівник: д-р фарм. наук, проф. Омельянчик Л. О.

Обсяг фінансування у 2012 р. – 72,543 тис. грн.

Вперше синтезовано 9 нових сполук – S-(піридин-4-іл) заміщених тіокислот та їх похідних і розроблено оптимальний підхід до їх синтезу на основі реакції нуклеофільного заміщення хлоропіридину з меркаптокарбоновими кислотами. Вперше визначено фізико-хімічні властивості (температуру плавлення, ліофільність, константу іонізації) S-(піридин-4-іл) заміщених тіокислот та їх похідних, що дасть можливість молекулярного дизайну потенційних лікарських, ветеринарних препаратів, пестицидів тощо.

Вперше досліджено залежність прояву біологічної дії та токсичності в різних таксономічних групах (бактерії, рослини, ссавці) від типу гетероциклічної системи в молекулі. Синтезовані сполуки належать до класу малотоксичних та нетоксичних сполук. За результатами віртуального скринінгу визначено потенційні сфери використання отриманих сполук, створені нові комбінаторні бібліотеки та поповнено банк пам’яті комп’ютерних програм новими дескрипторними центрами.

Результати досліджень впроваджено в навчальний процес кафедр імунології та біохімії, хімії ЗНУ та кафедр неорганічної і токсикологічної хімії, органічної та біоорганічної хімії Запорізького державного медичного університету.

За результатами НДР опубліковано 1 монографію, 3 фахові статті, 6 тез доповідей конференцій, 5 навчальних посібників, одержано 2 патенти на корисну модель. Подана заявка на винахід, захищено 2 кандидатські дисертації.


НДР «Фізико-хімічні особливості системи синтезу оксиду азоту в процесі адаптації організму до довготривалих фізичних навантажень». Науковий керівник: д-р біол. наук, проф. Маліков М. В.

Обсяг фінансування у 2012 р. – 70,285 тис. грн.

Одержані експериментальні дані щодо фізико-хімічних особливостей системи синтезу оксиду азоту та їх взаємозв’язку зі станом серцево-судинної системи у практично здорових юнаків і дівчат 18-20 років з різним рівнем фізичної підготовленості (нетреновані та треновані).

Вперше показано, що високий рівень фізичної підготовленості забезпечується за рахунок експресії активності окисного шляху синтезу NO при одночасному зниженні активності індуцибельної NO-синтази. Результати НДР є підставою для створення комп’ютерної програми експрес-оцінки поточного стану системи синтезу оксиду азоту осіб з різним рівнем функціональної підготовленості та з різним ступенем адаптації до довготривалих та інтенсивних фізичних навантажень.

Отримані результати є не тільки суттєвим доповненням до існуючих теоретичних відомостей, але є також основою для розробки критеріїв оцінки стану основних ланок системи синтезу оксиду азоту, що може бути використано при організації системи оперативного медико-біологічного контролю за функціональним станом і рівнем здоров’я практично здорових осіб (функціональна діагностика, спортивна медицина).

Програма експрес-оцінки поточного рівня функціональної підготовленості організму на основі визначення функціонального стану системи синтезу оксиду азоту використовується при викладанні спецкурсу «Інноваційні засоби визначення функціональної підготовленості організму» на кафедрі олімпійського та професійного спорту ЗНУ.

За результатами НДР захищено 2 кандидатські дисертації, 5 магістерських робіт, видано 5 фахових статей, 7 тез доповідей Міжнародних конгресів та науково-практичних конференцій.
НДР «Регіональні особливості формування української національної ідентичності (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Науковий керівник: д-р іст. наук, проф. Турченко Ф.Г .

Обсяг фінансування у 2012 р. – 72,183 тис. грн.

Визначено концепції і моделі української історіографії щодо феномена національної ідентичності у вітчизняній і зарубіжній історіографії. Здійснено верифікацію зарубіжних моделей національної ідентичності на українському грунті, визначено їх пізнавальні можливості й обмеження.

Концепт національної ідентичності у сучасній гуманітаристиці розглядається як модель самовизначення особи у національному контексті, усвідомлення власної причетності до певної нації та її системи цінностей: мови, релігії, історичної пам’яті, культурної спадщини тощо. В історіографії концепція національної ідентичності розглядається на рівні окремих структур: історична пам’ять, колективна пам’ять, етноконфесійний чинник, етичні норми, ментальність, культурна спадщина, політична культура тощо.

За результатами досліджень оновлені лекційні курси з дисциплін: «Формування української нації: історія та історіографія», «Порівняльні дослідження європейських суспільств», «Компаративістика».

Опубліковано 10 фахових статей, захищена 1 кандидатська дисертація, виконано 3 дипломні роботи спеціаліста і 2 магістерських роботи. Результати НДР апробовано на 6 міжнародних конференціях.


НДР «Динаміка афіксальної словотвірної системи українського іменника (суфікси середнього роду)». Науковий керівник: д-р філол. наук, проф. Білоусенко П.І.

Обсяг фінансування у 2012 р. – 69,148 тис. грн.

Описано динаміку суфіксальних словотвірних типів праслов’янської та давньорусько-української мови. Вперше в українському мовознавстві суфіксальна підсистема українського іменника середнього роду праслов’янської доби та мови ХІ-ХІІІ століть проаналізована в історичному плані комплексно. Простежено становлення кожного суфіксального словотвірного типу.

Результати НДР використано при викладанні спецкурсу «Історична дериватологія української мови» та при викладанні курсу «Історія української мови». Опубліковано 2 фахові статті.
ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень,

конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні

технології за пріоритетними напрямами розвитку

науки і техніки
а) важливі результати за усіма закінченими у 2012 році прикладними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету
5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

30. Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика.НДР «Бюджетування як інструмент ефективного управління суб’єктами господарювання, регіонами та державою в цілому». Науковий керівник: д-р економ. наук, проф. Череп А. В.

Обсяг фінансування - 127,933 тис. грн. (з них у 2012 р. - 71,125 тис. грн.).

Розроблені методичні та практичні рекомендації щодо розвитку бюджетування як інструменту ефективного управління суб’єктами господарювання, регіонами та державою в цілому.

Уточнено сутність терміна «бюджетування» та визначено його місце в системі управління підприємствами, регіонами та державою в цілому; встановлено основні етапи, тенденції та перспективи розвитку бюджетування в умовах сьогодення на основі аналізу передового зарубіжного та вітчизняного досвіду; визначено основні об’єкти бюджетування та розроблено механізм управління цими об’єктами за рахунок процесів бюджетування; розроблено заходи, необхідні для впровадження бюджетного управління на рівні підприємств, регіонів і держави в цілому; визначено основні вимоги до системи бюджетного управління та контролю; опрацьовано підходи щодо вдосконалення інструментарію традиційного бюджетування; розроблено методику формування бюджету, орієнтованого на зростання вартості підприємства, обґрунтовано необхідність і розроблено систему додаткових бюджетів підприємства.

Новизна отриманих наукових результатів полягає у запропонуванні механізму та напрямів удосконалення інструментарію бюджетування в процесі управління витратами. Зокрема обгрунтовано застосування системного аналізу управлінських проблем при складанні бюджетів та механізм підготовки проектів управлінських рішень у процесі бюджетування. На основі оцінки практики бюджетування на вітчизняних підприємствах запропоновано шляхи оптимізації структури внутрішньофірмового управління за допомогою програмно-цільового управління та управлінських рішень. Окреслено порядок організації бюджетування та формування бюджетів у контексті стратегічного розвитку.

Значимість результатів полягає у застосуванні результатів дослідження суб’єктами господарювання, що дасть змогу підвищити ефективність їх діяльності та сприятиме забезпеченню економічної безпеки регіонів і держави в цілому.

Результати НДР використано в навчальному процесі при викладанні дисципліни «Бюджетний менеджмент» - розроблені нові курси лекцій; розроблені розділи до курсів лекцій із дисциплін «Фінансовий аналіз», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання».

У результатах дослідження зацікавлені підприємства машинобудівної, харчової галузей економіки, державні органи з питань управління промисловістю та інфраструктурою України, а також вищі навчальні заклади.

Результати НДР впроваджено у практичну діяльність ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», ТОВ «Запорізькі напівфабрикати» та Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької облдержадміністрації. Застосування результатів дослідження суб’єктами господарювання дасть змогу підвищити ефективність їх діяльності та сприятиме забезпеченню економічної безпеки регіонів і держави в цілому.

Опубліковано 6 монографій, 3 навчальних посібники (з них 2 - з грифом МОНмолодьспорт), 19 фахових статей, 14 тез доповідей конференцій (з них у 2012 р. - 4 монографії, 3 навчальних посібники, 10 фахових статей, 6 тез доповідей конференцій). Захищена 1 докторська дисертація.

За результатами НДР укладено 2 господарські договори: з україно-іспанським товариством з обмеженою відповідальністю «Урожай», обсягом 2,500 тис. грн. та з ФОП Любимов Д. В., обсягом 1,200 тис. грн.
5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

30. Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика.НДР «Методичні інновації в мовній полікультурній освіті». Науковий керівник д-р пед. наук, проф. Пахомова Т. О.

Обсяг фінансування - 118,453 тис. грн. (з них у 2012 р. - 66,414 тис. грн.).

Розроблені: концепція полікультурної мовної освіти, модель навчання іноземних мов у середніх та вищих закладах освіти, система впровадження мовної полікультурної освіти в навчальних закладах різних рівнів.

Наукова новизна дослідження: дано визначення значення методичних інновацій для сучасної мовної освіти в полікультурному євроконтексті, проведено апробацію та впровадження в масовій практиці основних положень полікультурного підходу в ЗНУ (Запоріжжя), ДДТУ (Дніпродзержинськ), початкових та середніх школах Пологівського району Запорізької області, курсах іноземних мов ЗФГК «Голден Стафф (Київ), відкориговані основні теоретичні положення концепції полікультурності (на відміну від лінгвокраїнознавчої концепції). Втілення в практику викладання іноземних мов експериментальної моделі дало можливість підвищити ефективність навчання, вдалося досягнути коефіцієнта навченості до 99%. Соціальна значимість проекту обумовлена потребами суспільства в оновленні системи гуманітарної і філологічної освіти у відповідності з чіткими орієнтирами наукового, професійного, загальнолюдського простору на рівні світових вимог.

Опубліковані 3 монографії, 2 навчальних посібники (один з них із грифом МОНмолодьспорт), 2 словники, 40 фахових статей, 29 тез доповідей конференцій (з них у 2012 р. 2 монографії, 2 навчальних посібники, 26 фахових статей, 10 тез доповідей конференцій). Захищено 5 кандидатських дисертацій, 30 магістерських робіт.

Укладено госпдоговір із Запорізькою філією Групи компаній «Голден Стафф» з обсягом фінансування 2,000 тис. грн.


5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

30. Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика.НДР «Соціологія політики: імітаційно-ігрове моделювання та прогнозування політичних ситуацій та процесів». Науковий керівник: д-р філос. наук, проф.

Лепський М. А.

Обсяг фінансування - 117,162 тис. грн. (з них у 2012 р. - 66,033 тис. грн.).

Визначені методологічні та методичні принципи соціального прогнозування в політичній сфері. Надана типологія прогнозів та класифікація методів прогнозування в політиці. Розроблено інноваційний авторський проблемно-стратегічний підхід щодо комплексування методів прогнозування та стратегічного аналізу у визначенні майбутнього політичного процесу, який логічно ґрунтується на дослідженні сильних сторін та можливостей, обмежень та недоліків сучасних методів комплексування та відбору методів дослідження майбутнього, відомих як Фароут та Форсайт, визначається специфіка їх застосування відносно політичного процесу; зроблено спробу подолати суттєві обмеження цих методів комплексування за допомогою створення методики відбору комплексу методів у відповідності до стану політичного процесу та рівня політичної проблеми.

Розроблена концепція оновлення змісту та методики викладання дисципліни «Основи стратегічного прогнозування політичних ситуацій та процесів» на гуманітарних факультетах вищих навчальних закладів України.

Розроблена навчально-методична комплексна документація за дисциплінами: «Соціологія політики», «Основи стратегічного прогнозування політичних ситуацій та процесів» для студентів спеціальностей «Соціологія», «Політологія», «Журналістика», «Міжнародні відносини», «Менеджмент» та «Маркетинг» ВНЗ України. Оновлені курси:

«Топологія політичного простору» (розділ «Політичний простір»); «Соціальне прогнозування» (розділи «Методологічні та методичні принципи прогнозування», «Моделювання у стратегічному прогнозуванні політичних ситуацій та процесів»); «Соціологія міжнародних відносин», «Теорія політики», «Теорія прийняття рішень».

Результати НДР можуть бути використані в діяльності науково-дослідних центрів вивчення політичних ситуацій та процесів, для викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, дослідників у галузі соціальної філософії, соціології, політології, соціального прогнозування та всіх, хто цікавиться проблемами моделювання і прогнозування політичного процесу суспільства.

Опубліковані 1 монографія, 1 навчальний посібник (подано на отримання грифу МОНмолодьспорту), 25 фахових статей, 86 тез доповідей конференцій (з них у 2012 р. - 1 монографія, 1 навчальний посібник, 17 фахових статей, 37 тез доповідей конференцій).

Подано заявку на реєстрацію авторського права. Захищені 3 кандидатські дисертації (з них у 2012 р.- 1).

Створена оптимальна імітаційно-ігрова модель діагностики та прогнозування політичних ситуацій та процесів впроваджена у діяльність Проекту ЄС-ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІ», а також пройшла практичну апробацію в територіальному виборчому окрузі № 82 під час виборів депутатів Верховної ради України. У рамках виконання роботи було проведено соціологічне дослідження соціально-політичного настрою виборців Запорізької області на замовлення ПП Комп’ютерний центр «Інтерактив» з обсягом фінансування 29,200 тис. грн.


5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

30. Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика.НДР «Тестові технології в суспільствознавчій освіті». Науковий керівник: канд. пед. наук, доц. Терно С. О.

Обсяг фінансування - 169,438 тис. грн. (з них у 2012 р. - 85,564 тис. грн.).

Розроблено різнорівневі технології тестування навчальних досягнень, які спрямовані на вимір здібностей вищого порядку в тестових завданнях закритого типу. Запропоновані технології відповідають стандартам об’єктивної оцінки. Здійснена спроба укласти "творчі" завдання у запитання закритого типу: по-перше, встановлення причинно-наслідкових зв'язків; по-друге, перевірка обґрунтованості тих чи інших історіографічних оцінок; по-третє, запитання на встановлення суттєвих характеристик історичних явищ та процесів; по-четверте, застосування понять.

Нові технології дозволяють привести у відповідність процедуру оцінювання до проголошених офіційними документами цілей суспільствознавчої освіти. У свою чергу це сприятиме підвищенню ефективності процедури оцінювання навчальних досягнень, включаючи здібності учнів та студентів, на відміну від існуючої процедури, що оцінює їх фактологічну обізнаність.

Матеріали дослідження було використано в навчальному процесі при підготовці 2 навчальних курсів: "Теорія та методика навчання історії", "Основи фахової педагогічної майстерності"; та 2 спецкурсів: "Теорія та методика формування історичних понять"; "Теорія та методика розвитку критичного мислення у процесі навчання історії".

Результати НДР використано в навчальному процесі Київського університету імені Б. Грінченка, у Ніжинському державному університеті ім. М. Гоголя, у науково-методичній діяльності інформаційно-аналітичного методичного центру департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради, а також у навчальній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів м. Запоріжжя.

Опубліковані 1 монографія, 4 навчальних посібники з грифом МОНмолодьспорт України, 13 фахових статей, 2 тези доповідей конференцій (з них у 2012 р. 8 фахових статей, 2 тези доповідей конференцій, 3 навчальних посібники з грифом МОНмолодьспорт України). Захищена 1 кандидатська дисертація, подана до захисту докторська.
5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

32. Молекулярні біотехнології створення нових організмів та продуктів для сільського господарства, фармацевтичної та харчової промисловості.НДР «Вивчення бактеріотропної та імунотропної дії біологічно активних речовин різних екологічних форм медичної п’явки». Науковий керівник: д-р мед. наук, проф. Фролов О. К.

Обсяг фінансування - 117,770 тис. грн. (з них у 2012 р. - 66,886 тис. грн.).

Доповнена новітня біотехнологія медичної п’явки з урахуванням екологічних ознак трьох її різновидів щодо визначення підвидів МП за їх екологічними та біотехнологічними особливостями. Розроблена концепція новітнього імуногенезного підходу до оцінки стану імунної системи щодо аналізу активності субпопуляцій лімфоцитів за щільністю CD-структур. Вперше встановлено: еколого-географічні особливості розповсюдження, трофічні та мезобіотичні особливості підвидів медичних п’явок; етіологія бактеріотропної дії екзогенних біологічно активних речовин п’явки через порушення синтетичних процесів у мікробних клітинах. З’ясовані молекулярно-клітинні механізми імунотропної дії біологічно активних речовин п’явки - на місцевому рівні прояви протизапальної дії через індукцію дозованого апоптозу, на організменому – індукція низькодозової толерантності на антигени п’явки, наведення хелперного супресорного балансу (гомеостазу) в імунній системі.

На основі результатів науково-дослідної роботи оновлені курси лекцій: «Загальна цитологія: конспект лекцій для студентів біологічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»; «Основи імунології: конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Біологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Розроблені методичні рекомендації для практичних та лабораторних робіт: «Біохімія та імунологія: методичні рекомендації до навчальної практики для студентів біологічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»; «Медична генетика, імуногенетика та еволюційна імунологія: методичні вказівки до великого практикуму для студентів біологічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» у ЗНУ.

Фенотипування лімфоцитів крові методами спонтанного та МКАТ-залежного до CD-структур авідного розеткового методу та метод оцінки стану імунної системи в жінок у різні періоди онтогенезу використовуються на кафедрі терапії, клінічної фармакології та ендокринології Запорізької медичної академії післядипломної освіти;

Опубліковано 1 навчальний посібник із грифом МОНмолодьспорт, 10 фахових статей, 16 тез доповідей конференцій, отримано 3 патенти на корисну модель, подано 2 заявки на корисну модель (з них у 2012 р. 1 навчальний посібник з грифом МОН України, 6 фахових статей, 9 тез доповідей конференцій, 2 патенти на корисну модель, 2 заявки на корисну модель).

Укладено 3 госпдоговори на надання науково-виробничих послуг щодо гірудології та гірудотерапії з ФОП Сквордякова Г.І. та ФОП Верещага А. А. загальним обсягом фінансування 3,000 тис. грн.


5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

32. Молекулярні біотехнології створення нових організмів та продуктів для сільського господарства, фармацевтичної та харчової промисловості.НДР «Роль оксиду азоту в забезпеченні адаптивних можливостей організму». Науковий керівник: д-р. біол. наук, доц. Богдановська Н. В.

Обсяг фінансування - 117,937 тис. грн. (з них у 2012 р. - 66,778 тис. грн.).

Створена система фізіологічного моніторингу за функціональним станом та рівнем функціональної підготовленості осіб різного віку та статі. За допомогою розробленої комп’ютерної програми експрес-оцінки функціонального стану фізіологічних систем організму «ШВСМ: Експрес-оцінка функціонального стану фізіологічних систем організму» проведена оцінка ефективності системи фізіологічного моніторингу. Запропонована авторами програма «ШВСМ», яка є формою для інтерпретації отриманих даних щодо функціонального стану реципієнтів, дозволяє істотно полегшити їх аналіз лікарями, спортивними фізіологами, тренерами і фахівцями з фізичної культури і спорту безпосередньо одразу ж після проведення контрольного тестування, а при використанні передбаченою програмою функції “Архів” у динаміці проведення дослідження.

Отримані матеріали є не тільки суттєвим доповненням до існуючих теоретичних відомостей, але є також основою для розробки критеріїв оцінки стану основних ланок системи синтезу оксиду азоту. Отримані експериментальні матеріали використані при організації системи оперативного медико-біологічного контролю за функціональним станом і рівнем здоровя практично здорових осіб (функціональна діагностика, спортивна медицина, фізіологія людини, спортивна фізіологія).

Розроблена система впроваджена в роботу спортивних клубів ЗТР (гандбол), ”Мотор-ЗНТУ-ЗАС” (гандбол), Орбіта-Університет (волейбол), ”Будівельник-Бровари” (гандбол), ЗАТ”ЗАЗ”, завод металевої тари, в навчальний процес Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту, Дніпропетровського державного інституту фізичної культури та спорту,  Запорізького національного університету.

Опубліковані 1 монографія, 1 навчальний посібник з грифом МОНмолодьспорт, 26 фахових статей (з них 4 входять до науковометричної бази даних), 19 тез доповідей конференцій (з них у 2012 р. 1 монографія, 1 навчальний посібник, 15 фахових статей, 9 тез конференцій, подано 2 заявки на корисну модель та 1 - на авторське право на твір). Захищені 1 докторська, 4 кандидатські дисертації (з них у 2012р. 1 докторська, 2 кандидатські).


6. Нові речовини і матеріали.

37. Створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів.НДР «Дослідження сучасних вуглецевих матеріалів для мікро- та наноелектроніки, нетрадиційних джерел енергії та твердотільних сенсорів». Науковий керівник канд. фіз.-мат. наук, доц. Яновський О. С.

Обсяг фінансування - 120,336 тис. грн. (з них у 2012 р. - 67,735 тис. грн.).

Розроблена методика виготовлення нанокаталізаторів методом формування систем металевих наночастинок (наноострівців) на неметалевих поверхнях. Показано ефективність методу отримання наночастинок металів на напівпровідникових підкладках з використанням тонкої заслінки i термічного напилення у вакуумі. Розроблено технологію отримання острівкової структури шляхом відпалу при різних режимах суцільних металевих плівок манометрових товщин. Виготовлена серія експериментальних зразків надтонких та наноструктурованих плівок паладію на кремнієвих та сіталових підкладках.

Результати науково-дослідної роботи впроваджено в навчальному процесі на кафедрі фізики напівпровідників ЗНУ. Розроблені НМКД нового спецкурсу «Фізхімія наносистем» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівней «магістр» та «спеціаліст» напряму підготовки «Фізика конденсованого стану». До складу спецкурсу входять лекції та лабораторні роботи: «Двовимірні напівпровідникові наноструктури», «Моделювання вуглецевих нанокластерів».

Результати НДР впроваджені на ВАТ «Запоріжсклофлюс» для екологічного моніторингу виробничих процесів з метою зниження екологічного навантаження на оточуюче середовище.

На основі експериментальних даних НДР про електрофізичні властивості надтонких металевих плівок на напівпровідникових підкладках на ТОВ “Елемент-Перетворювач” були впроваджені методики формування омічних контактів плівка-підкладка методом вакуумного відпалу.

Результати проведених спільних наукових досліджень використовуються в ФДБНУ «Технологічний інститут надтвердих і нових вуглецевих матеріалів» (м. Троїцьк, Росія) для проектування нових твердотільних електронних сенсорів на основі штучних алмазів і графена.

Опубліковані 9 фахових статей (з них 5 входять до науковометричних баз даних), 13 тез доповідей конференцій (з них 6 входять до науковометричних баз даних), 3 навчальних посібники (з них у 2012 р. - 8 фахових статей, 7 тез доповідей, 1 навчальний посібник), подана заявка на винахід. Захищено 6 магістерських робіт.


б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт
2. Інформаційні та комунікаційні технології.

10. Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу розв’язання надскладних завдань державного значення.

НДР «Аналітико-чисельні методи розв’язку задач механіки неоднорідних конструкцій на базі сучасних комп’ютерних технологій та візуалізації процесів». Науковий керівник д-р техн. наук, проф. Грищак В. З.

Обсяг фінансування у 2012 р. – 75,783 тис. грн.

На основі кінематичного критерію узгодження вперше запропоновано співвідношення для отримання пружних сталих композиційного матеріалу з транстропними матрицею та волокном. Для розрахунку конструкцій із неоднорідних матеріалів розроблено схему автоматизованої програмної системи. Створено препроцесор системи. Вперше на основі моментної схеми скінченного елемента для волокнистих композитів з урахуванням просторової орієнтації армуючих волокон побудовано матрицю жорсткості скінченного елемента. На її базі створено процесор системи.

Результати НДР використано при викладанні спецкурсу «Обчислювальні методи розв’язання задач математичної фізики”. Опубліковані 4 фахові статті, 2 тези доповідей конференцій. Захищено 2 кандидатські дисертації та 2 дипломні роботи.


5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

30. Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика.НДР «Теоретико-методичні основи розробки і застосування інноваційного інформаційно-освітнього середовища у професійній підготовці майбутнього вчителя фізики». Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Іваницький О. І.

Обсяг фінансування у 2012 р. – 69,214 тис. грн.

Вперше в теорії і методиці навчання фізики розроблено концепцію створення інноваційного інформаційно-освітнього середовища у професійній підготовці майбутнього вчителя фізики. З цією метою обґрунтовано поняття «інформація», «інформаційно-освітнє середовище» та «інформаційно-комунікаційні технології навчання фізики», виявлено й обґрунтовано організаційно-педагогічні умови створення й використання мережевих інформаційно-комунікаційних навчальних комплексів у навчальному процесі вищого навчального закладу.

Практичне значення дослідження полягає у створенні елементів інформаційно-освітнього середовища як засобу професійної підготовки майбутнього вчителя фізики, зокрема розробка НМК дисципліни «Інформаційні технології навчання фізики».

Результати наукових досліджень упроваджені в курсі «Інформаційні технології навчання фізики».

Опубліковані 1 навчальний посібник, 5 фахових статей, 4 статті в інших виданнях. Результати НДР апробовані на 1 всеукраїнській та 3-х міжнародних наукових конференціях.
5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

32. Молекулярні біотехнології створення нових організмів та продуктів для сільського господарства, фармацевтичної та харчової промисловості.НДР «Розробка засобів визначення за допомогою хелантів-хромофорів дії стресових факторів з антропогенним навантаженням на організм людини і тварин». Науковий керівник: д-р мед. наук, проф. Єщенко В.А.

Обсяг фінансування у 2012 р. – 65,268 тис. грн.

Розроблені методи попередження та корекції розвитку дефіциту металів у клітинах при дії несприятливих факторів. Показано, що вміст хелатованих металів у клітинах може бути індикатором функціонального стану клітин. Розроблені методи попередження дефіциту металів у клітинах при дії несприятливих факторів - шлях попереднього введення цистеїну, глутатіону, ДЕДДТКН, а корекція – послідовними введеннями цинку, інсуліну та іммобілізацією тварин. Новизна одержаних результатів полягає у визначенні в клітинах хелатованих металів. Практична значимість роботи визначається у застосуванні розроблених методів у дослідженнях мешканців Запорізької області та працівників промислових підприємств, а також у клінічних лабораторних дослідженнях.

Розроблені методи попередження дефіциту металів у клітинах при дії несприятливих факторів впроваджені в практику КУ «Запорізьке обласне патологоанатомічне бюро» ЗОР. Ці методи дозволяють виявити рівень функціонального стану клітин організму.

Результати НДР використовуються при викладанні спецкурсів: «Патофізіологія», «Ендокринологія». Опублікована 1 фахова стаття, 2 тези доповідей на міжнародних наукових конференціях.


Каталог: NIS
NIS -> Реферат декл пат на кор модель №8622
NIS -> Реферат до деклараційного патенту на корисну модель №4464
NIS -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність запорізького національного університету за 2013 рік
NIS -> Положення про науково-дослідну роботу студентів у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна I. Мета І задачі науково-дослідної роботи студентів
NIS -> Реферат до деклараційного патенту України на винахід №69719А
NIS -> Реферат до деклараційного патенту України на винахід №68972А
NIS -> Реферат до деклараційного патента України на винахід №71840А
NIS -> Положення про науково-дослідну роботу студентів у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна I. Мета І задачі науково-дослідної роботи студентів
NIS -> Реферат до деклараційного патенту на корисну модель №
NIS -> Про план проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки на 2013 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка