Інформація про наукову та науково-технічну діяльність запорізького національного університету за 2012 рік 2013 зміст узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльностіСторінка3/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.65 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6

ІV. Розробки, які впроваджено у 2012 році

№з/п

Назва та автори розробки

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над анало-гами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата акту впро-вад-ження

Практичні результати, які отримано ВНЗ/науковою установою від впровадження
Система фізіологічного моніторингу за функціональним станом та рівнем функціональної підготовленості осіб різного віку та статі.

Автори: Богдановська Н.В. та ін.Комплексний метод контролю навчально-тренувального процесу з використанням оцінки рівня фізичної підготовленості дозволяє лікарям, спортивним фізіологам, тренерам і фахівцям з фізичної культури і спорту аналізувати фізичний стан безпосередньо після проведення контрольного тестування.

ЗТР (гандбол),

Дніпропетровсь-ке шосе 3, м. Запоріжжя

69600
”Мотор-ЗНТУ-ЗАС” (гандбол),

вул. Іванова 24,

м. Запоріжжя 6969068
”Будівельник-Бровари” (гандбол),

вул. Київська 1, м. Бровари 07400


ЗАТ”ЗАЗ”,

Леніна 8. м. Запоріжжя 69600

Завод металевої тари Авакс,

вул. Щаслива 5а, м. Запоріжжя 6906512.12

2012 р.


25.12.

2012 р.


12.12.

2012 р.
12.06.

2012 р.

06.12.


2012 р.

Подання двох заявок на корисну модель та однієї - на авторське право на твір. Видання навчального посібника з грифом МОНмолодь-спорту.

Апробація результатів і захист докторської та двох кандидат-ських дисерта-цій.

Дискретні моделі прогнозування нелінійної динаміки та еволюційні методи пошуку оптимальних рішень в економіці.

Автори:


Перепелиця В.О. та ін.

Запропоновані моделі і методи при розв’я-занні відповідних задач створюють умови для отримання таких переваг: точність прогнозу-вання підвищується на 10%; скорочується час на пошук опти-мальних рішень у 2-3 рази; забезпечується економія інфор-маційних ресурсів до 50-70%; підвищується продуктивність праці та зменшується навантаження на ноосферу.


ВАТ «ООО «Запорожье-Медиа»,

пр. Маяковсь-кого 11, корп. 8, оф. 28, м. Запоріжжя 69035


ТОВ ПТФ «Авиас», вул. Гоголя 15-а, м. Дніпропет-ровськ 49044
Головне фінансове управління Запорізької обласної державної адміністрації,

пр. Леніна 164, м. Запоріжжя 69107


Пологівська райдержадмі-ністрація,

вул. Горького 32, м. Пологи, Пологівський р-н, Запорізька обл. 7060004.12.

2012 р.

18.04.

2012 р.


19.12.

2012 р.


05.12.

2012 р.10,000 тис. грн. за виконання госпдоговірної теми № 9/12.

Видання монографії, навчального посібника з грифом МОНмолодь-спорту, захист двох кандидатських дисертацій.

Математичне та програмне забезпечення для інформаційних систем "Фінанси" та “Оренда”.

Автори:


Козін І.В., Баштанник О.І.

За рахунок розробки і використання нових математичних методів оптимізації та прогнозування внесено зміни до програмного забезпечення для своєчасного та ефективного супроводу бюджетного процесу.

Пологівська міська рада,

вул. Горького 24, м. Пологи, Пологівський

р-н, Запорізька обл. 70600


07.11.

2012 р.


5,000 тис. грн. за виконання госпдоговірної теми № 10/12.Технології тестування навчальних досягнень.

Автори:


Терно С.О. та ін.

Розроблено різнорівневі технології тестування навчальних досягнень, які спрямовані на вимір здібностей вищого порядку в тестових завданнях закритого типу. Нові технології дозволяють привести у відповідність процедуру оцінюван-ня до проголошених офіційними доку-ментами цілей суспільствознавчої освіти. У свою чергу це сприятиме підви-щенню ефективності процедури оціню-вання навчальних досягнень, вклю-чаючи здібності учнів та студентів, на відміну від існуючої процедури, що оцінює їх факто-логічну обізнаність.

Київський університет

імені Б. Грінченка,

вул. Маршала Тимошенка,

13-б, м. Київ 04053


Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя,

 1. вул. Кропив' янського 2, м. Ніжин 16602

Інформаційно-аналітично методичний центр департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради,

вул. Правди, буд. 20,


м. Запоріжжя 69037


17.04.

2012 р.

25.04.

2012 р.


09.04.

2012 р.


Видання монографії та навчального посібника із грифом МОНмолодь-спорту.

Апробація результатів підготовлених докторської та кандидатської дисертацій. Оновлення двох лекційних курсів та двох спецкурсів для студентів спеціальності «Історія».

Модель стратегічного прогнозування політичних ситуацій та процесів.

Автори:


Лепський М.А, Гугнін Е.А., Кудінов І.О., Корнієнко Г.М.

Модель стратегічного прогнозування полі-тичних процесів доз-воляє проводити моніторинг політич-них систем, діагнос-тику та прогнозу-вання політичних процесів у сфері дослідження полі-тичного та державно-го управління, у діяльності публічно-громадських полі-тичних суб`єктів.

Запропонований інно-ваційний проблемно-стратегічний підхід дозволяє визначати майбутнє політичного процесу і ґрунтується на дослідженні силь-них сторін та можли-востей, обмежень та недоліків сучасних методів комплексу-вання та відбору методів дослідження майбутнього (відомих як Фароут та Форсайт). Модель впроваджено під час виборів Народних депутатів України 2012 р. у мажори-тарному виборчому окрузі № 82 при аналізі та прогнозу-ванні політичної ситуації та резуль-татів виборів.
Управління з питань внутрішньої політики та зв`язків з громадськістю, Управління у справах преси та інформації Запорізької обласної державної адміністрації, пр. Леніна 164, м. Запоріжжя 69107

05.11.

2012 р.


Включення ЗНУ до Плану реалізації Рамкової Уго-ди про співро-бітництво між Національним агентством України з питань держав-ної служби, Запорізькою обласною державною адміністрацією та Запорізькою обласною радою. Видання монографії та навчального посібника, подання заявки про реєстрацію авторського права, захист кандидатської дисертації. Розробка навчального курсу «Основи стратегічного прогнозування політичних ситуацій та процесів» для студентів спеціальності «Соціологія».
Квантово-хімічні моделі вуглецевих нанокластерів.

Автори:


Яновський О.С.,

Ананьїна О.Ю.,

Северина Л.М.


Моделі використовують для проектування нових твердотільних елект-ронних сенсорів на основі синтетичних алмазів і графена

Федеральна державна бюджетна установа «Технологічний інститут надтвердих та нових вуглецевих матеріалів», вул. Центральна 7а, м. Троїцьк, Московська обл., Росія 142190

28.05.

2012 р.


Видання двох навчально-ме-тодичних посібників на базі установи. Підготовка кандидатської дисертації та апробація її результатів.
Спосіб металізації поверхні кремнію надтонкими плівками для формування омічних або випрямляючих контактів.

Автори:


Яновський О.С.,

Ананьїна О.Ю.,

Томілін С.В.


Впровадження методики формування омічних контактів плівка-підкладка методом вакуумного відпалу сприяло підвищенню ефектив-ності виробництва та зниженню собівар-тості промислової продукції.

ТОВ “Елемент-Перетворювач”, вул. Дніпропет-ровське шосе 9, м. Запоріжжя 69069

28.05.

2012 р.


Виготовлення експеримен-тальних зраз-ків для лабора-торного прак-тикуму «Вимі-рювання пара-метрів напів-провідникових матеріалів». Підготовка кандидатської дисертації та двох заявок на видачу патентів на винаходи.Методика побудови газових сенсорів на основі вуглецевих наноматеріалів.

Автори:


Яновський О.С.,

Ананьїна О.Ю.
Запропоновані фізичні принципи ідентифікації хіміч-них сполук (газових молекул) в оточую-чому середовищі та методики побудови газових сенсорів на основі вуглецевих наноматеріалів. Методики впровад-жені в систему екологічного моніторингу вироб-ничих процесів з метою зниження екологічного наван-таження на оточуюче середовище.


ПАТ “Запоріжскло-флюс”,

вул. Діагональна 2, м. Запоріжжя

69035


08.11.

2012 р.


Налагоджено співпрацю для подальшої роботи.Метод модифікації та зміцнення поверхні конструкційних матеріалів для відновлювання авіадвигунів.

Автори:


Гіржон В.В.,

Смоляков О.В.Модифікація поверхні деталей відбувається лише в локальних ділянках деталей, що значно знижує собівартість та тривалість процесу відновлення.

ПАТ «Мотор Січ»,

пр-т Моторобу-дівників 15, м. Запоріжжя 6906806.09.

2012 р


Домовленість про співробіт-ництво щодо удосконалення процесів від-новлення деталей авіа-двигунів. Згода про проход-ження вироб-ничої практики студентами.Методи розрахунку напружено-деформованого стану еластомерних елементів в умовах контактної взаємодії.

Автор:


Решевська К.С.

Методи розрахунків дозволяють досліджу-вати поведінку еласто-мерних елементів – віброізоляторів й еластомерної футеров-ки у тривимірній постановці, вста-новлювати форми й величини контактних областей, характер зміни напружень при різних жорсткісних характеристиках та різних умовах експлуатації.

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, вул. Сімферо-польська 2а, Дніпропет-ровськ 49600

24.01.

2012 р.


Апробація результатів та захист кандидатської дисертації.Синтез біологічно активних речовин на основі N- та S- заміщених шестичленних азотовмісних гетероциклів.

Автори:


Омельянчик Л.О. та ін.


Розроблено оптималь-ний підхід до синтезу на основі реакції нуклеофільного заміщення хлоропіридину з меркаптокарбоновими кислотами. Вперше синтезовано 9 нових сполук – S-(піридин-4-іл) заміщених тіокислот та їх похідних. Сполукою лідером є динатрієва сіль 2-(піридин-4-ілтіо)-бурштинової кислоти, що має антиоксидантну, антигіпоксичну, антидепресивну та ноотропну активність,

проявляє високі транспортні властивості, краще ніж аналоги засвоюється в організмі та має комплексну церебропротекторну дію: за антигіпоксичною дією перевищує відомий ноотропний засіб «Пірацетам». За антидепресивною активністю перевищує відомий препарат - «Велаксин», має високу антиоксидантну активність (72 %), і за силою антиоксидантного ефекту перевищує активність препаратів «Тіотриазолін» та «Емоксипін»; має значну антирадикальну активність (46 %) та за дією перевищує еталонний антиоксидант – «N-ацетил-L-цистеїн».Запорізький державний медичний університет,

пл.Маяковського26, м. Запоріжжя 69035


Клініко-біохімічна лабораторія «С/п Славутич» СП ЗМКБ «Івченко-Прогрес»,

с. Андріївка, Вільнянський

р-н, Запорізька обл. 70030


10.04.

2012 р.


25.10.

2012 р.


Видання монографії, навчального посібника, отримання патенту на корисну модель. Подання заявки на винахід, захист двох кандидатських дисертацій.Росторегуля-тори рослин на основі піридину.

Автори:


Петруша Ю.Ю., Омельянчик Л.О.,

Бражко О.А., Завгородній М.П.Синтезовано дигідрохлорид S-(піридин-4-іл)-L-цистеїну, який розчинний у воді і має значну ростостимулюючу активність, що є модифікацією відомих природних сполук, які є нешкідливими для навколишнього середовища. Дозволяє підвищити врожайність і життєздатність рослин.

Інститут олійних культур НААН України, вул. Інститутська 1, с. Сонячне, Запорізький р-н, Запорізька область 70417
Хортицький національний навчально-реабілітаційний багато-профільний центр,

о. Хортиця, Наукове містечко 59,

м. Запоріжжя

6901724.04

2012 р.

15.11.

2012 р.


Отримання патенту на корисну модель.

Використання нових ефективних сполук, що мають ростостиму-люючу активність, у ландшафтному дизайні території ЗНУ.


Методи дослідження антидепресив-ної та ноотроп-ної активності S-гетерилзамі-щених L-цистеї-ну та їх аналогів. Автори:

Петруша Ю.Ю., Омельянчик Л.О.,

Бражко О.А., Завгородній М.П.


Методи є економічно доцільними та експресними, дозволяють точно визначати біологічну активність деяких S-гетерилзаміщених L-цистеїну та їх аналогів.

Клініко-біохімічна лабораторія СП «Славутич» ЗМКБ «Івченко-Прогрес»,

с. Андріївка,

Вільнянський р-н, Запорізька обл. 70030


10.09.

2012 р.


Виконання стандартизації визначення антидепресив-ної та ноотропної активності на базі клініко-біохімічної лабораторії СП «Славутич».Гістохімічні методи визначення інсулінпроду-куючих клітин, металів у гранулоцитах крові, катіонних білків у клітинах,

Автори:


Єщенко В.А. та ін.

Розробка сприяє підвищенню якості проведення медичних оглядів. Дозволяє виявляти магній, мідь та цинк у клітинах, а також рівень функціонального стану клітин організму, підвищує точність діагнозу.

Запорізький обласний медичний центр «Vita center»,

вул. Сєдова 3,

м. Запоріжжя 69600
Запорізьке обласне патологоанато-мічне бюро ЗОР,

вул. Оріхівське шосе 10, м. Запоріжжя 6960003.11.

2012 р.


20.12.

2012 р.


Угода про передачу на баланс ЗНУ мікроскопа МБІ-15.

Апробація результатів та захист докторської дисертації.

Метод проведення та імунологічного контролю сеансів гірудотерапії.

Автори:


Фролов О.К. та ін.

Запропоновано метамерний підхід до гірудотерапії із застосуванням зон Захар’їна-Хеда для постановок медичних п’явок, який підвищує лікувальну ефективність у хворих на гіпертонічну хворобу. Аналіз специфічної реакції бласттрансформації лімфоцитів відображає позитивність імунотропного ефекту та об’єму гірудотерапії.

Запорізька медична академія після-дипломної освіти,

бул. Вінтера 20, м. Запоріжжя 69069


ФОП Сквор-дякова Г.І., вул. Чарівна 159, м. Запоріжжя 69098

ФОП Верещака А.А.,

вул. Космічна 104-а,

м. Запоріжжя 6905006.06.

2012 р.

31.05.

2012 р.28.12.

2012 р.


Одержання патенту та подання заявки на видачу патенту на корисну модель.

1,000 тис. грн. за виконання госпдоговірної теми № 3/12.


1,000 тис. грн. за виконання госпдоговірної теми № 8/12.Фенотипування лімфоцитів крові методами спонтанного та МКАТ-залежного до СD- структур авідного розеткового методу.

Автори:


Фролов О.К. та ін.

Метод дозволяє оці-нювати стан імунної системи за співвідно-шенням кількісних та функціональних показників популяцій та субпопуляцій лімфоцитів перифе-ричної крові, прово-дити комплексну діагностику клітин-ного складу імунної системи з визначен-ням їх зсувів, своє-часно розробляти заходи профілактики та лікування, напри-клад, клімактерич-ного синдрому та гіпертонічної хвороби.

Запорізька медична академія після-дипломної освіти,

бул. Вінтера 20, м. Запоріжжя 6906906.06.

2012 р.


Одержання патенту та подання заявки на видачу патенту на корисну модель.

Розробка методичних рекомендацій для практичних та лабораторних робіт студентів спеціальності «Біологія».

Метод оцінки стану імунної системи в жінок у різні періоди онтогенезу.

Автори:


Фролов О.К. та ін.

Метод дозволяє здійснювати комплексну діагнос-тику стану імунної системи в різні періоди життєвого циклу в жінок, що дозволяє своєчасно виявити патологічні зміни та відповідно полегшується роз-робка заходів профі-лактики лікування виниклих порушень.

Запорізька медична академія післядипломної освіти,

бул. Вінтера 20, м. Запоріжжя 6906906.06.

2012 р.


Видання навчального посібника із грифом МОНмолодь-спорту.

Підготовка докторської дисертації та апробація її результатів.

Розробка режиму рибогосподар-ської експлуата-ції водного об’єкта.

Автори:


Сарабєєв В.Л. та ін.

Розроблено біологічне обґрунтування та проект режиму експлуатації водного об’єкта (ставка) на території Тарасівської та Басанської селищної ради Запорізької області. Розробка сприяє раціональному господарюванню.


ФОП Раєва А.Ф.,

вул. Броньова, 28, м. Запоріжжя 69027
15.02.

2012 р.


12,072 тис. грн.

за виконання госпдоговірної теми № 8/11.

Науково-практичні рекомендації з водопідготовки та архітектури акваріумних систем.

Автори: Домбровський К.О. та ін.Проведено паразитологічне дослідження акваріумних риб, на підставі якого

розроблені науково-практичні рекомендації коригуючих системних рішень з водопідготовки та архітектури акваріумних систем.ФОП Бойко Л.І. вул. Короленка, 84,

м. Бердянськ, Запорізька обл. 7110028.12.

2012 р.


3,808 тис. грн.

за виконання госпдоговірної теми № 5/12.

Науково-практичні рекомендації з оптимізації вирощування грибів з метою підвищення їх урожайності. Автори: Дударєва Г.Ф. та ін.

Здійснено моніторинг якісних показників субстрата для вирощування їстівних грибів, за результатами якого підготовлено

науково-практичні рекомендації з оптимізації вирощування грибів з метою підвищення урожайності.ФОП Турзін П.В.,

пр. 40-річчя Перемоги 15-а, м. Запоріжжя 6911822.06.

2012 р.


51,773 тис. грн. за виконання госпдоговірної теми № 9/11.Наукове обґрунтування щодо регулювання чисельності кабана дикого в мисливських угіддях.

Автори:


Домніч В.І. та ін.

Здіснено наукове обґрунтування щодо доцільності регулю-вання чисельності кабана дикого в мисливських угіддях. Розробка сприяє раціональному господарюванню.

ТОВ «Шацьке мисливське господарство»,

вул. Межова 38

м. Рівне 33001
ТОВ «Зарічненське мисливське господарство Марал»,

вул. Фестивальна, 11,

смт. Зарічне,

Зарічненський р-н, Рівненська обл. 3400031.03.

2012 р.


31.05.

2012 р.1,105 тис. грн. за виконання госпдоговірної теми № 1/12.

1,105 тис. грн. за виконання госпдоговірної теми № 2/12.

Проект

організації і розвитку мисливського господарства.

Автори:

Домніч В.І. та ін.Розроблені проекти організації територій ТзОВ «Мисливське господарство «Сарненське» та Ковельської міськрай-онної організації українського това-риства мисливців та рибалок, в яких визначені шляхи і засоби, що забезпечують вирішення завдань з раціонального використання угідь, охорони, використання та відтворення мисливського фонду.

ТзОВ «Мисливське господарство «Сарненське», вул. Короленка, буд. 44-а, Сарненський

р-н, м. Сарни, Рівненська обл. 34500

Ковельська міськрайонна організація українського товариства мисливців та рибалок,

вул. Незалеж-ності 75, м. Ковель, Волинська обл.

45000.


20.06.

2012 р.


22.10.

2012 р.


4,950 тис. грн. за виконання госпдоговірної теми № 143/08.

39,000 тис. грн. за виконання госпдоговірної теми № 3/11.

Концепція моделювання процесів формування та використання соціального капіталу підприємств сфери послуг.

Автори:


Дем’яненко Ю.В.


Запропоновано стра-тегію управління економічною діяль-ністю підприємства на основі викорис-тання соціального капіталу і моделі структури якості послуг та оцінювання соціального капіталу, які дозволяють підви-щити ефективність взаємодії з контраген-тами та збільшити валовий прибуток.

Салон краси «Альтіс», вул. Чекістів, 39, м. Запоріжжя 69600
ТзОВ «Буд-Енерго-Стандарт», вул. Південне Шосе 64, м. Запоріжжя

69008


30.05.

2012 р.


06.02.

2012 р.


Апробація результатів та захист кандидатської дисертації.Концепція прогнозування динаміки світових цін на енергоносії на базі інструментарію дискретної нелінійної динаміки.

Автор:


Чеверда С.С.


Комплекс взаємо-пов’язаних методів і моделей, що включає в себе комплексний фрактальний аналіз, фазовий аналіз, гібридну прогнозну модель, інформаційні технології та забезпечує системну єдність методології виявлення фундаментальної властивості динаміки ціни – довготривалої пам’яті, оцінки її системних характеристик з методологією їх використання при прогнозуванні динаміки ціни.

ПАТ «Укрнафта», Нестерівський провулок, 3-5,

м. Київ 04053


ТОВ ВТФ «Авіас», вул. Гоголя 15-а, м. Дніпропет-ровськ 49000
ТОВ «Ретал Дніпро», вул. Героїв Сталінграда 259, м. Дніпропет-ровськ 49000

15.05.

2012 р.


18.04.

2012 р.


19.03.

2012 р.


Апробація результатів та захист кандидатської дисертації.Модель невитратного ціноутворення на підприємствах сфери туристичних послуг.

Автор:


Очеретін Д.В.Запропоноване комплексне поєднан-ня методів нечіткої математики з метода-ми когнітивного мо-делювання, інфор-маційно-статистични-ми методами, метода-ми статистичних ігор. Розробка враховує показники цінності туристичної послуги для споживача та лояльність спожива-чів, які мають якісний характер, а також надає змогу забезпе-чити підтримку процесу прийняття рішень щодо ціно-утворення на підприємствах сфери туристичних послуг.

Розробка сприяє залученню різних категорій споживачів з метою стимулюван-ня попиту та розши-рення асортименту туристичних послуг за рахунок введення абонементу туристич-них послуг.Приватне підприємство “Веста Тревел”

вул. Сталеварів 18, офіс 71,

м. Запоріжжя 69035
Відділ культури виконкому Марганецької міської ради,

вул. Радянська 29-а, м. Марганець 53400


Клуб активного відпочинку “Адреналін” (KAVA) у м. Запоріжжі,

www.kava.ua,

вул. Ушакова 69, м. Херсон

73000


16.05.

2012 р.


05.06.

2012 р.

23.05.

2012 р.


Апробація результатів і захист кандидатської дисертації.Методики використання інтелектуальної власності на підприємстві харчової промисловості.

Автор:


Ярмош В.В.

Розроблені методики сприяють підвищенню якості та конкуренто-спроможності підприємства, дають можливість розширити ринки збуту продукції.

ПрАТ «Василівський комбікормівсь-кий завод»,

вул. Степова 6,

с. Підгорне, Василівський р-н, Запорізька обл. 71652.


17.02.

2012 р.


Апробація результатів та захист кандидатської дисертації.Механізми удосконалення інструментарію бюджетування в процесі управління витратами.

Автори:


Череп А.В. та

ін.Удосконалено інструментарій бюджетування та розроблено методику формування бюджету, орієнтованого на зростання вартості підприємства.

Українсько-іспанське ТОВ «Урожай», вул. Антенна 11,

м. Запоріжжя 69057


Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури Запорізької облдержадмі-ністрації,

пр. Леніна 164, м. Запоріжжя 69107


ТОВ «Запорізькі напівфабрикати, вул. Новобудов, 9, м. Запоріжжя 69076

28.12.

2012 р.
31.05.

2012 р.

04.12.


2012 р.

2,500 тис. грн. за виконання госпдоговірної теми № 16/12.

Видання монографії та двох навчальних посібників з грифом МОНмолодь-спорту. Захист докторської дисертації.Методика оцінки ефективності використання основних засобів в умовах ймовірної економічної ситуації.

Автор:


Саєнко С. Г.

Запропонована модель оцінки резервів в умовах ймовірної економічної ситуації дозволяє підприємствам машинобудування при формуванні стратегії свого розвитку враховувати комплексну оцінку резервів у довготерміновому періоді з метою забезпечення постійного розвитку на основі інноваційного спрямування.

ПАТ «Мотор СІЧ»,

пр-т Моторо-

будівників 15, м. Запоріжжя 69068
ПАТ «Завод «Запоріжавто-матика», вул. адм. Нахімова, 3, м. Запоріжжя 69057
КТ «Запорізький завод високовольтної апаратури- Вакатов і компанія»,

Дніпропетров-ське шосе 13,

м. Запоріжжя 69069


14.05.

2012 р.
08.05.

2012 р.
31.05.

2012 р.


Апробація результатів кандидатської дисертації.Превентивно-розвивальні психотехнології в роботі з підлітками.

Автор:


Калюжна Є.М.

Розроблена профілактично-розвивальна програма

«Шлях до Я-відкриття»Запорізька гімназія № 31, вул. Добролю-бова 4,

м. Запоріжжя 6900602.11.

2012 р.Удосконалення підготовки студентів спеціальності «Психологія».Науково-методичне забезпечення спеціалізації «Сольний спів» академічний та естрадний.

Автор:


Гринь Л.О.

Розроблено науково-методичне забезпечення спеціалізації, яке сприяє творчій самореалізації та само актуалізації студентів.


Інститут культури і мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету

ім. В. Гнатюка,

вул.

М. Кривоноса 2,м. Тернопіль 46027
Харківська державна академія культури,

Бурсацький спуск 4,

м. Харків, Україна 61057
Дніпропетровський театрально-художній коледж,

вул. Глінки 11, м. Дніпро-петровськ

49030
Національна музична Академія України ім. П.І. Чайковського,

вул. Архітектора Городецького 1, м. Київ 0100126.06.

2012 р.

18.10.

2012 р.

23.09.

2012 р.

30.10.

2012 р.


Удосконалення підготовки студентів спеціальності «Театральне мистецтво».Науково-мето-дичні рекомен-дації щодо використання казкотерапії та арт-терапевтич-них тренінгів для дітей дошкільного віку.

Автор:


Філь О. В.


Розроблені науково- методичні рекомендації з підготовки соціальних педагогів до використання казкотерапії та арт-терапевтичних тренінгів підвищують ефективність їх використання при роботі з дітьми.

Запорізька обласна громадська організація «Флоренс»,

вул. Дзержинського 68,

м. Запоріжжя

69063


31.10

2012 р.


Удосконалення підготовки студентів спеціальності «Соціальна педагогіка».Методична модель ефективних прийомів і засобів вивчення іноземних мов.

Автори:


Пахомова Т.О. та ін.


Запропонована модель навчання іноземних мов у середніх і вищих закладах освіти, система впроваджен-ня мовної полікуль-турної освіти в навчальних закладах різних рівнів та показники результат-тивності: підвищення якості іншомовної полікультурної освіти. Розроблені комплекси вправ для розвитку мовлен-нєвих умінь з говоріння, читання, аудіювання, письма з англійської мови.


ТОВ «Голден Стафф», пр. Металургів 20, оф.4, м. Запоріжжя 69006
ДДТУ,

вул. Дніпробу-дівська 2, м. Дніпродзер-жинськ, Дніпропетровсь-ка обл.

51918
Пологівське РВНО,

Пологівська райдержадмі-ністрація,

вул. Горького 32, м. Пологи, Пологівський р-н, Запорізька обл. 70600


30.11.

2012 р.
05.11

2012 р.

31.10.


2012 р.2,000 тис. грн. за виконання госпдоговірної теми № 14/12.

Видання трьох монографій, двох навчаль-них посібни-ків, двох словників, захист п`яти кандидатських дисертацій.

Науково-прак-тичні рекомен-дації щодо вдосконалення програм викладання навчальних дисциплін адміністративно-правового циклу.

Автори:


Коломоєць Т.О. та ін.

Науково-практичні рекомендації дозволяють здійснювати моніторинг ефективності викладання матеріалу та його засвоєння студентами.

БІДМУ при КПУ,

вул. Дзержинського 34/32,

м. Бердянськ 71118
Національний університет біоресурсів та природокористування,

вул. Героїв Оборони 15, м. Київ 03041


Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,

вул. Дворянська 2, м. Одеса 65082


Центр підвищення кваліфікації державних службовців при Запорізькій обласній державній адміністрації,

пр. Леніна 164, м. Запоріжжя 69107


Прокуратура Червоногвардій-ського р-ну м. Макіївка,

вул. Малиновського, 57, м. Макіївка 86114


Національна академія прокуратури України,

вул. Мельникова81-б, м. Київ 04050


Інститут права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»,

просп. Маяков-ського 21в, м. Київ

02225


07.05.

2012 р.
25.05.

2012 р.

27.03.


2012 р.

06.02.


2012 р.
31.08.

2012 р.


07.05.

2012 р.

16.01.

2012 р.19.01.

2012 р.


25.01.

2012 р.


Удосконалення підготовки студентів юридичних спеціальностей. Видання підручника з грифом МОНмолодь-спорту та трьох монографій.

Апробація результатів та захист трьох кандидатськихдисертацій.

Науково-практичні рекомендації щодо підготовки проектів НПА.

Автори: Коломоєць Т.О. та ін.Наукова експертиза та використання результатів у діяльності профільних комітетів Верховної Ради України.

Профільні комітети Верховної Ради України,

вул. Грушевського 5, м. Київ 0100830.01.

2012 р.


Удосконалення підготовки студентів юридичних спеціальностей. Підвищення іміджу юридичного факультету ЗНУНауково-практичні пропозиції щодо вдосконалення правозастосов-чої діяльності.

Автори: Коломоєць Т.О. та ін.Розроблені критерії підвищення ефективності правозастосування, які впроваджені у діяльність судових та правоохоронних органів.

Заводський суд м. Запоріжжя,

вул. Л. Чайкіної 65, м. Запоріжжя 69009


Ленінський суд м. Запоріжжя,

вул. 40 років Радянської України 1/2,

м. Запоріжжя 69009


Прокуратура Запорізької області,

вул. Матросова, 29-а,

м. Запоріжжя

69057


20.01.

2012 р.
31.05.

2012 р.

31.07.


2012 р.
01.02.

2012 р.

21.01.

2012 р.


Вдосконалення підготовки студентів юридичних спеціальнос-тей.

Апробація результатів та захист трьох кандидатськихдисертацій.

Принципи адміністратив-ного права.

Автор:


Баранчик П.О.

Вдосконалення професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з метою підвищення ефективності їх підготовки.

Запорізький центр перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,

просп. Леніна 162, м. Запоріжжя

69600 69107.


25.01.

2012 р.


Апробація результатів та захист кандидатської дисертації.Методика оцінки впливу імпульсного низькочастотно-го електричного струму на динаміку та оптимізацію функціональних показників різних фізіологічних систем.
Автор:

Ковальова О.В.Вперше показана можливість оцінки ступеня тренованості й адаптаційних можливостей організму до дозованих фізичних навантажень залежно від характеру відповіді серцево-судинної, вегетативної і нервової системи на стандартний вплив імпульсного низкочастотного електричного струму.

ДЮСШ «Україна» з академічного веслування,

Оріхівська бухта 11, м. Запоріжжя

69002


03.12.

2012 р.


Апробація результатів підготовленої кандидатської дисертації.Звіт про археологічні дослідження на могильнику Мамай - Гора Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької обл.

Автор:


Тощев Г.М.

Виявлено 21 одиницю поховання доби середньовіччя.

Інститут археології НАН України, проспект Героїв Сталінграда 12, м. Київ 04210

Запорізький обласний краєзнавчий музей,

вул. Чекістів 29. м. Запоріжжя 69063


01.10.

2012 р.


12,000 тис. грн. за виконання госпдоговірної теми № 7/12.V. Інформація про діяльність структурного підрозділу

з комерціалізації науково-технічних розробок
У складі НДЧ функціонує відділ науково-технічної інформації і комерціалізації, основними результатами діяльності якого у 2012 році є:

 • організація виконання 18 господарських договорів (з них 13 – укладено у звітному році) щодо розробки проектів організації територій та розвитку мисливських господарств Волинської, Рівненської, Херсонської областей; надання консультативно-методичної допомоги про умови зберігання медичної п’явки та її підготовки до гірудотерапії; проведення археологічних досліджень курганів, розташованих у Запорізькій області; надання науково-виробничих послуг щодо паразитологічного обстеження акваріумних риб; математичного забезпечення аналізу потоків та оцінки економічної ефективності Інтернет-проектів; надання послуг із програмного забезпечення щодо супроводу та адаптації інформаційних систем; удосконалення інструментарію бюджетування в процесі управління підприємством; розробки технології полікультурної мовної освіти та вдосконалення методики викладання іноземних мов, обсяг надходжень від яких склав 101,700 тис. грн;

 • створення навчально-науково-виробничого центру «Металспецпроект» у рамках реалізації Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" на 2008-2012 роки» з метою активізації наукової співпраці та впровадження наукових розробок фізичного та математичного факультетів на промислових підприємствах м. Запоріжжя, зокрема на ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь», ДП ЗМКБ «Прогрес» імені акад. О.Г. Івченка, ВАТ «Мотор Січ» та ін.;

 • підготовка документів на приєднання до Українсько-Російської міжуніверситетської мережі трансферу технологій та продовження співпраці з Національною мережею трансферу технологій, на сайті якої розміщено п`ять технологічних пропозицій науковців університету: «Технологія розрахунку енергетичної ефективності санації будівель» (Волков В. П.), «Технологія обліку та управління земельними ресурсами регіону» (Козін І. В.), «Контроль та прогнозування параметрів технологічного процесу хіміко-термічної обробки сталей і сплавів» (Міщенко В. Г.), «Технологія отримання квазікристалічного покриття за допомогою лазерного легування алюмінієвих сплавів» (Гіржон В. В.), «Технологія створення біорегуляторів на основі азото- та сіркопохідних азотовмісних гетероциклів» (Омельянчик Л. О.);

 • розробка Плану заходів Запорізького національного університету щодо ефективного використання бюджетних коштів, які виділяються на виконання фундаментальних і прикладних досліджень і розробок, та підготовка проекту наказу ректора від 02.03.12 р. № 83 «Про посилення контролю за результатами наукових досліджень та їх практичним застосуванням», хід виконання яких є предметом постійного розгляду під час оперативних нарад ректора та засідань науково-технічної ради університету;

 • участь в організації і проведенні Всеукраїнського Круглого столу «Інтеграція освіти, науки і бізнесу» за участю науковців Запоріжжя, Києва, Дніпропетровська, Харкова, а також представників органів державної влади, керівників підприємств, фінансових установ, громадських організацій, міжнародних проектів;

 • оновлення на сайті університету банків даних інноваційних та інвестиційних проектів, каталогів найважливіших розробок та завершених технологій науковців нашого вишу;

 • здійснення моніторингу потреб підприємств та організацій у виконанні наукових досліджень через веб-портал із державних закупівель та організація участі університету у двох тендерах на державну закупівлю науково-дослідних робіт із фізико-математичних та біологічних наук;

 • участь університету у міжнародному форумі «Наука і бізнес – основа розвитку економіки», на якому представлено 17 розробок ЗНУ;

 • забезпечення участі науковців університету в національних державних і недержавних конкурсах наукових проектів, конкурсних торгах на предмет закупівлі досліджень і розробок, конкурсах на отримання премій, грантів, стипендій тощо;

 • постійне оновлення на сайті університету Переліку послуг, які може надавати університет у сфері науки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.10 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися вищими навчальними закладами»;

 • активізація вчених університету в напрямку практичного використання результатів наукових досліджень на промислових підприємствах, в організаціях та установах, в результаті чого наукові розробки університету було впроваджено в практичну діяльність Комітету з питань Європейської інтеграції Верховної Ради України; ПАТ «Дніпроспецсталь»; ВАТ «Запоріжсталь»; ВАТ «Мотор Січ»; ВАТ «Новомиколаївський молокозавод»; ПАТ «Запоріжсклофлюс»; ТОВ «Елемент-Перетворювач»; клініко-біохімічної лабораторії «С/п Славутич» СП ДП ЗМКБ «Івченко-Прогрес»; ПАТ «Завод «Запоріжавтоматика»; ТОВ «Запорізькі напівфабрикати»; ПрАТ «Василівський комбікормовий завод»; ВАТ «Вільнянський маслозавод»; Запорізького заводу високовольтної апаратури; Головного територіального управління МНС України в Запорізькій області; Запорізької обласної державної адміністрації; Запорізької обласної та міської рад; Заводського та Ленінського районних судів м. Запоріжжя; Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій; прокуратури Запорізької області; прокуратури Червоногвардійського району м. Макіївка Донецької області; Марганецької міської ради; КУ «Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань»; ПП «Веста Тревел»; ТзОВ «Буд-Енерго-Стандарт»; КЗ «Луцька станція швидкої медичної допомоги»; ООО «ТЮФ ЗЮД Україна»; ТОВ «ВІЗУС»; ТОВ «Київ Пеллетс»; ПНВП «Фірма «ВІКО»; ТОВ «Стелсі»; Запорізької обласної громадської організації «Флоренс»; ООО «Голден Стафф»; ТОВ «Запорожець»; ТОВ «Хліб Токмака»; Клубу активного відпочинку «Адреналін»; салону краси «Альтіс»; громадської організації «Центр міжнародного права та правосуддя», а також у навчальний процес 23 вищих навчальних закладів України та низки середніх загальноосвітніх закладів;

 • сприяння щодо участі науковців і студентів та презентації результатів наукової діяльності університету на різноманітних спеціалізованих виставках, зокрема на V Міжнародній виставці «Довкілля-2012», що проходила в рамках Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України» (13-14 вересня 2012 р., м. Київ), на VІІІ Міжнародній виставці-ярмарку з енергозаощадження та енергоефективності в міському господарстві (27-29 вересня 2012 р., м. Севастополь), Міжнародній виставці «Композити і склопластики» (22-25 травня 2012 р., м. Запоріжжя), X Міжрегіональній спеціалізованій виставці «Відпочинок. Туризм. Курорт-2012» (12-14 квітня 2012 р., м.Запоріжжя), ІХ спеціалізованій виставці енергетичних технологій, промислової електроніки та електротехніки «Енергія-2012» (14 вересня 2012 р., м. Запоріжжя), спеціалізованих виставках «Ярмарок освіти» (9-11 лютого 2012 р., 8-10 листопада 2012р., м. Запоріжжя), на ХХІІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар'єра» (15-17 листопада 2012 р., м. Київ), де Запорізький національний університет отримав золоту медаль та відповідний Диплом у номінації «Розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу»; на VІІІ Міжнародному Салоні винаходів та нових технологій «Новое время» (м. Севастополь, 27-29 вересня 2012 р.), де студенти економіко-правничого коледжу ЗНУ отримали Золоту медаль та відповідний Диплом, а також спеціальний приз у номінації «Морські технології» за розробку хвильової енергетичної установки, яка також була представлена на «International Warsaw Invention Show IWIS» (м. Варшава, 2012 р.), де була нагороджена Золотою медаллю та Дипломом Асоціації винахідників і раціоналізаторів Польщі. На Всеукраїнському конкурсі юних раціоналізаторів і винахідників «Природа-людина-виробництво-екологія» студентки біологічного факультету були відзначені Дипломом І ступеня за розробку індикатора вологості «Гігро-перстень агронома» у секції «Сільськогосподарське дослідництво та винахідництво» та Дипломом ІІІ ступеня за портативний прилад для експрес-оцінки якості води в секції «Фізика»;

 • розробка Положення та започаткування конкурсу для науково-педагогічних працівників «Кращий науковець року», який проводитиметься на підставі рейтингових індивідуальних показників наукової діяльності науково-педагогічних працівників за підсумками року, у тому числі і за результатами її комерціалізації;

 • подання пропозицій та внесення у новий Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом Запорізького національного університету на 2012-2017 рр., ухвалений на Зборах трудового колективу 17 жовтня 2012 р., положень щодо матеріального стимулювання науковців ЗНУ за окремі досягнення в науковій діяльності, що сприятиме подальшому підвищенню ефективності та результативності наукової роботи в університеті.

Каталог: NIS
NIS -> Реферат декл пат на кор модель №8622
NIS -> Реферат до деклараційного патенту на корисну модель №4464
NIS -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність запорізького національного університету за 2013 рік
NIS -> Положення про науково-дослідну роботу студентів у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна I. Мета І задачі науково-дослідної роботи студентів
NIS -> Реферат до деклараційного патенту України на винахід №69719А
NIS -> Реферат до деклараційного патенту України на винахід №68972А
NIS -> Реферат до деклараційного патента України на винахід №71840А
NIS -> Положення про науково-дослідну роботу студентів у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна I. Мета І задачі науково-дослідної роботи студентів
NIS -> Реферат до деклараційного патенту на корисну модель №
NIS -> Про план проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки на 2013 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка