Інформації про оточуюче середовище. Через те питання фізики слуху є суттєво важливе для лікаря. Тому виникає необхідність вивчення фізичних основ аудіометрії. Навчальні цілі заняттяСторінка1/5
Дата конвертації09.02.2017
Розмір0.55 Mb.
ТипІнформації
  1   2   3   4   5
заняття №1

(лабораторне)

Аудіометрія. Визначення границі чутності

Актуальність теми: Майже кожний орган людського організму здійснює механічні коливання, які поширюються на різних тканинах. Фіксація цих коливань, а також зовнішніх звуків органом слуху людина здатна приймати біля 8% всієї інформації про оточуюче середовище. Через те питання фізики слуху є суттєво важливе для лікаря. Тому виникає необхідність вивчення фізичних основ аудіометрії.

Навчальні цілі заняття:

Знати: фізичні характеристики звуку, характеристики слухового відчуття, фізичні основи аудіометрії.

Вміти: користуватися аудіометром.

Самостійна позааудиторна робота


 1. Механічні хвилі і їх характеристики.

 2. Звук.

контрольні питання


 1. Фізичні характеристики звуку. Характеристики слухового відчуття.

 2. Шкала рівнів інтенсивності звуку.

 3. Закон Вебера-Фехнера. Шкала рівнів гучності.

 4. Аудіометрія. Аудіограма.

 5. Призначення, будова і принцип дії аудіометра.

 6. Фізичні основи звукових методів діагностики в клініці.

Література

 1. Конспект лекцій.

 2. Чалий О.В., Агапов Б.Т., Цехмістер Я.В. та ін. Медична і біологічна фізика. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації. – К.: Книга плюс, 2005. – С. 165-171.

 3. Тиманюк В.А., Животова Е.Н. Биофизика: Ученик. – 2-е изд. – К.: ИД «Профессионал», 2004. – С. 66-72.

 4. Ремизов А.М.. Медицинская и биологическая физика. - М.: Высшая школа, 1987. - С.150-164.

 5. Эссаулова И.А. и др. Руководство к лабораторным работам по физике. - М.: Высшая школа, 1983. - С.86-89.

 6. Лабораторні і медичні прилади та апарати. -Івано-Франківськ, 1992. - С.24-25.

самостійна аудиторна робота

Інструкція до проведення лабораторної роботи

Завдання. Побудувати аудіограму лівого і правого вуха для повітряної провідності звуку.

методика роботи

Зняття аудіограми проводиться за допомогою аудіометра. При цьому за допомогою приладу визначаються пороги слухового відчуття на різних частотах. Порогові значення інтенсивності у вигляді точок наносять на бланк аудіограми. Сполучаючи дані точки плавною кривою, отримують аудіограму.

порядок виконання роботи 1. Підключити до аудіометра шнур живлення і телефони. Останні підключити до розйому з позначенням "ВТ" на задній панелі приладу.

 2. Увімкнути перемикач "сеть". При цьому має загорітися індикаторна лампочка.

 3. Перемикач "К, В" на передній панелі приладу перевести в положення "В", що відповідає повітряній провідності звуку.

 4. Перемикач інтенсивності маскуючого шуму "маск. шум" перевести в положення "0".

 5. Натиснути кнопку "прижим" і покласти бланк аудіограми так, щоб він розмістився строго над зразком бланку на панелі аудіометра.

 6. Переміщуючи перемикач рівня інтенсивності звуку послідовно визначити пороги чутності для всіх фіксованих частот. При цьому на бланку нанести точки через отвори на горизонтальній лінійці, що відповідають точці перетину лінійки перемикача частот і рівня інтенсивності.

 7. За допомогою перемикача телефонів перемкнути звук на інший телефон і виконати дослідження гостроти слуху іншого вуха.

 8. Відкладені точки з’єднати плавними кривими.

 9. На зворотній стороні бланку записати висновок, проаналізувавши одержані частотні залежності порогів слухового відчуття.


Заняття №2

(практичне)

Вивчення в’язкості біологічних рідин. Основи дослідження гемодинамічних процесів. Гемодинаміка.

Актуальність теми: В організмі людини при роботі серця відбувається рух крові по колах кровообігу. Рух рідини вивчає гідродинаміка. Закони гідродинаміки будуть справедливі і для руху крові з врахуванням її неоднорідності та в'язкості (гемодинаміка). Кров відображає найменші зміни в організмі і тому знання елементів гемодинаміки необхідні для розуміння клініки серцево-судинних захворювань. Визначення в'язкості крові також має важливе діагностичне значення в клініці.

Навчальні цілі заняття:


 1. Знати основні поняття гемодинаміки, рівняння нерозривності течії, рівняння Бернуллі, формулу Пуазейля-Гагена, число Рейнольдса.

 2. Вміти розв'язувати типові задачі гемодинаміки, виміряти артеріальний тиск крові за методом Короткова.

Самостійна позааудиторна робота


 1. Статичний і гідростатичний тиски рідини.

 2. В'язкість рідини. Закон Ньютона.

 3. Закон Ома для ділянки електричного кола.

контрольні питання


 1. Ідеальна рідина.

 2. Стаціонарний плин рідини. Рівняння нерозривності течії.

 3. Рівняння Бернуллі. Правило Бернуллі.

 4. Динамічний тиск рідини.

 5. Ламінарний і турбулентний плин рідин. Число Рейнольдса.

 6. Формули Пуазейля, Пуазейля-Гагена. Гідравлічний опір.

 7. Градієнт тиску при плині реальної рідини.

 8. Фізична модель судинної системи: ударний об'єм крові, пульсова хвиля, систолічний і діастолічний тиски, зміна тику і швидкості плину крові на різних ділянках судинної системи.

 9. Методи вимірювання тиску крові і швидкості кровообігу.

література

 1. Конспект лекцій.

 2. Чалий О.В., Агапов Б.Т., Цехмістер Я.В. та ін. Медична і біологічна фізика. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації. – К.: Книга плюс, 2005. – С. 132-146.

 3. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. – М.: Высшая школа, 1987. – С. 91-108.

 4. Ливенцев Н.М. Курс физики.- М.: Высшая школа, 1978. Т. І. – С. 23-41.

 5. Ремизов А.Н. и др. Сборник задач по медицинской и биологической физике.- М.: Высшая школа, 1987. – С. 62-65.

самостійна аудиторна робота

Типові задачі1. Вода піднімається в капілярі на висоту 62 мм, а сірководень - на 21 мм. Визначте коефіцієнт поверхневого натягу сірководню, якщо його густина 1260 кг/м3, а густина і поверхневий натяг води відповідно ρ = 1000 кг/м3, σ = 72,6 мН/м.

 1. 31 мН/м

 2. 3,1 мН/м

 3. 310 мН/м

 4. 0,31 мН/м

 5. 31 H/м

2. Знайдіть додатковий тиск, зумовлений поверхневим натягом у сферичній краплі туману (σ = 72,6 мН/м) діаметром 3 мкм.

 1. 96 кПа

 2. 9,6 кПа

 3. 96 Па

 4. 9,6 Па

 5. 60 кПа

3. Знайдіть об'ємну швидкість потоку крові в аорті, якщо радіус просвіту аорти рівний 1,75 см, а лінійна швидкість крові у ній - 0,5 м/с

 1. 4,8.10-4 м/с

 2. 4,8 м/с

 3. 48 м/с

 4. 4,2.10-4 м/с

 5. 4,2 м/с

4. Швидкість течії води у всіх перерізах похилої труби однакова. Знайдіть різницю тисків Δр у двох точках, висоти яких над рівнем Землі різняться на Δh = 0,5 м

 1. 4,9 кПа

 2. 49 кПа

 3. 4,9 Па

 4. 49 Па

 5. 0,49 кПа

5. В широкій частині горизонтальної труби вода тече з швидкістю υ = 50 см/с. Визначити швидкість течії води в вузькій частині труби, якщо різниця тисків в широкій і вузькій частинах Δр=1,33 кПа.

 1. 1,7 м/с

 2. 3 м/с

 3. 0,17 м/с

 4. 0,3 м/с

 5. 3,2 м/с

6. По горизонтальній трубці змінного перерізу тече вода. Статичний тиск в точці хo дорівнює рo = 0,3 Па, а швидкість води υo = 4 см/с. Знайдіть статичний тиск в точці х1, якщо відношення перерізів труби .

 1. 0,9 Па

 2. 9 Па

 3. 9,8 Па

 4. 0,98 Па

 5. 8 Па


Заняття №3

(лабораторне)

Вивчення роботи електрокардіографа, реографа.

Актуальність теми: Захворюваннями серцево-судинної системи – одна з частих причин втрати працездатності, і смерті пацієнтів. Сучасна діагностика серцевих захворювань не може обійтись без електрокардіографічного дослідження. Електрокардіограмою називають графічну залежність різниці потенціалів серця від часу на протязі кардіоциклу. Знайомство з електрокардіографом, методикою зняття електрокардіограми студентів першого курсу дозволить їм закласти базис для кращого вивчення пропедевтики внутрішніх хвороб.

Навчальні цілі заняття:


 1. Знати фізичні основи електрокардіографії, основні закономірності проходження змінного струму у живих тканинах, будову і принцип дії реографа.

 2. Вміти користуватися електрокардіографом і електрокардіоскопом, працювати з реографом.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка