Інформації про стан навчально-виховного процесу в школі є класний журнал. Він дає можливість з'ясувати виконання вчителем навчальних програм, характер самостійних і творчих робіт, успішність учнів, якість і своєчасність записів у журналіСторінка1/3
Дата конвертації06.11.2016
Розмір1.18 Mb.
#1019
ТипІнформації
  1   2   3
Сергата С.М.,

завідувач РМК

Важливим джерелом отримання інформації про стан навчально-виховного процесу в школі є класний журнал. Він дає можливість з'ясувати виконання вчителем навчальних програм, характер самостійних і творчих робіт, успішність учнів, якість і своєчасність записів у журналі. Класний журнал є своєрідним віддзеркаленням усієї навчально-виховної роботи у школі, тож вести його слід охайно, строго дотримуючись вимог нормативно-правових актів.

Під час оформлення сторінок класного журналу педагогічні працівники керуються наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423 "Про затвердження єдиних зразків обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності», додаток 1 (1-4 класи), додаток 2 (5-11 класи).

У кінці серпня заступник директора з навчально-виховної роботи повинен провести нараду-навчання з учителями-предметниками щодо ведення журналів. Класні керівники інструктуються з питання розподілу кількості сторінок для навчальних предметів та курсів за вибором відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням кількості тижневих годин і поділу класів на групи при вивченні окремих предметів та профільності навчання.
Кількість годин на тиждень

Кількість годин на рік

Кількість сторінок у журналі

0,5

18

4

1

35

6

1,5

53

8

2

70

12

2,5

87

16

3

105

16

3,5

123

20

4

140

24

4,5

157

24

5

175

26

5,5

192

28

б

210

32

7

245

36

8

280

40


Організаційно-методичний супровід навчально-виховного процесу та системи внутрішкільного контролю в загальноосвітніх навчальних закладах


здійснюється відповідно до «Орієнтованої програми здійснення внутрішкільного контролю в загальноосвітньому навчальному закладі» згідно з додатком 3 до листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2013 № 1/9-533 «Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішкільного контролю навчальних закладів». Доречно звернути увагу на п.38 додатку «Дотримання вимог з ведення класних журналів», де вказано, що дане питання розглядається у навчальному закладі у жовтні та квітні на нараді при директору, у січні та червні оформляється наказом.

Журнал ведеться протягом одного навчального року класним керівником та вчителями-предметниками. Вони несуть особисту відповідальність за своєчасність, стан та достовірність записів.
Назва розділу

Відповідальний за ведення розділу

І облік відвідування

Класний керівник

І облік навчальних досягнень учнів

Учителі-предметники

І облік проведення навчальних екскурсій та практики

Учителі-предметники

І зведений облік навчальних досягнень учнів

Класний керівник

облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки -життєдіяльності

Класний керівник

Загальні відомості про учнів

Класний керівник

Зведена таблиця руху учнів класу та їхніх досягнень . навчанні

Класний керівник

Зауваження до ведення журналу

Директор, заступник директора з навчально-виховної роботи
У разі відсутності вчителя педагогічний працівник, який його замінює, у графі «Завдання додому» після запису домашнього завдання записує: «Заміна», прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.

Учитель Зінчук Марія Іванівнаі п

Дата

ЗМІСТ УРОКУ

Завдання додому
02

09

Вступ. Мованайважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу

Повторити частини мови. Вправа 7

2

03

09

Самостійні частини мови. Основні орфограми

С-7.:~:-2ґііковий диктант на

найпоширеніші орфограми

3

04

09

Службові частини мови і вигук. Основні орфограми

Виписати з народних пісень не менше 10 службових частин мови

6

09

09

Диктант. Контрольне читання мовчки

Повторити словосполучення. Вправа 10

7

10

09

Головні та другорядні члени речення. Способи вираження підмета

Параграф 5. Вправа ЗО.

Заміна. Король і. О. (власний підпис)

У журналі записуються лише уроки, які відповідають календарно-тематичному плануванню та програмі з навчального предмета, а їх кількість за рік має дорівнювати добутку кількості робочих тижнів: 35 роб. тижн. х 2 год./тижд. = 70 год.

На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. Забороняється використовувати в класному журналі для виправлення помилкових записів коригуючу рідину та відбілюючі розчини. Помилковий або неправильний запис закреслюється, а поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника загальноосвітньо навчального закладу та скріплюється печаткою.Пам'ятка

Перевірка класних журналів

На початку навчального року заступнику директора школи слід перевірити:

-стан оформлення журналу;

-розподіл сторінок;

-наявність Листка здоров'я;

-проведення вступного інструктажу з техніки безпеки та охорони праці;

-чіткість, охайність і правильність записів.Наприкінці І семестру заступник директора школи має перевірити:

-рівень виконання навчальних програм, зокрема:

кількість уроків за навчальним планом; кількість уроків, проведених фактично;

кількість проведених тематичних атестацій, контрольних, практичних, лабораторних робіт, екскурсій;

якість навчальних досягнень учнів, а саме відповідність їхніх поточних оцінок, тематичним та семестровим, оцінкам за контрольні роботи;

-стан відвідування уроків учнями;

-стан семестрового оцінювання.

Наприкінці навчального року заступнику директора школи необхідно перевірити:

-стан семестрового та річного оцінювання;

-рівень виконання навчальних програм;

-облік пропущених уроків;

-проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.

Протягом навчального року заступнику директора школи слід перевіряти:

-рівень виконання навчальних програм;

-якість навчальних досягнень учнів;

-стан відвідування уроків учнями;

-стан поточного та тематичного оцінювання;

-своєчасність і правильність оформлення записів у журналі;-

- зміст і обсяг домашнього завдання;

-стан оформлення журналу та культуру його ведення.Зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки і, за потреби, терміну їх усунення заступник директора школи має записати у розділі «Зауваження і пропозиції щодо ведення журналу». Педагогічний працівник, у записах якого заступник директора школи виявив недоліки, має ознайомитися із зауваженнями, поставити підпис, дату і зробити відмітку про усунення недоліків.

Додаток 1

до наказу Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

від 10.05.2011 № 423

ВКАЗІВКИ


до ведення класного журналу

• Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах, згідно з наказом № 240 від 23.06.2000 року Міністерства освіти і науки України, класний журнал є шкільним документом, ведення якого здійснюється класним керівником та вчителями, які не суть особисту відповідальність за своєчасність заповнення, стан та достовірність записів.

• Всі записи в журналі ведуться державною мовою, чорнилом (пастою) одного (чорного або синього) кольору, чітко й охайно. У разі помилкового або неправильного запису він закреслюється, поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою внизу сторінки, на якій відбулося виправлення.

• Класні журнали паралельних класів нумеруються арабськими цифрами і прописними літерами українського алфавіту. Наприклад, "1-А клас", "1-Б клас", "3-Б клас" , "3-Б клас".

• Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів та курсів за вибором відповідно до робочого навчального плану здійснює керівник навчального закладу або його заступник з навчально-виховної роботи.

• Класний керівник заповнює розділи: "Облік відвідування (пропусків занять)"; "Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності"; "Загальні відомості про учнів"; "Зведена таблиця руху учнів класу" і переносить до розділу "Зведений облік навчальних досяг нень учнів" наприкінці семестрів та року оцінки з відповідних предметних сторінок.

• Графи розділу "Загальні відомості про учнів" учитель заповнює протягом перших 10 днів навчального року і систематично протягом року вносить до цього розділу відповідні записи, в зв'язку з прибуттям або вибуттям учнів.

• Прізвища та імена учнів записуються на сторінках відповідного розділу журналу в алфавітному порядку.

• У розділі "Облік відвідування (пропусків занять)" класний керівник щодня відмічає кількість уроків, пропущених кожним учнем. Відсутність учня (учениці) записується у вигляді дробу, чисельник якого вказує на причину відсутності ("н" - відсутність учня (учениці), "хв" - відсутність через хворобу), а знаменник - на кількість пропущених уроків. Наприклад: "н/6", "хв/5". Наприкінці кожного семестру та навчального року підбивається підсумок загальної кількості пропущених учнем уроків.

• У розділі "Облік навчальних досягнень учнів" класний керівник записує в алфавітному порядку прізвища та імена учнів, назву навчального предмета відповідно до навчального плану, прізвище, ім'я та по батькові вчителя, який його викладає.

• На лівій сторінці розгорнутого журналу в розділі "Облік навчальних досягнень учнів" вчитель веде щоденний облік навчальних досягнень та відвідування учнями занять, на правій — записує дату проведення уроку, його зміст і завдання додому.

• У графі "Зміст уроку" відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, контрольної, практичної, лабораторної роботи тощо.

• У графі "Завдання додому" стисло записується зміст і характер його виконання (прочитати, вивчи ти напам'ять, повторити тощо), сторінки підручника, номери задач, прикладів, практичні роботи.

• У графі "Місяць і число" проставляється дата проведення уроку.

Відмітки щодо відвідування і бали за досягнення у навчанні проставляються в одних і тих самих клітинках.

• Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник — місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня.

• У разі проведення здвоєних уроків (у тому числі семінарських занять) дата і тема кожного уроку (семінару) записуються окремо.

• Відсутність учня (учениці) на уроці позначається літерою "н".

• Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. У разі неатестації учня робиться відповідний запис: "н/а" (не атестований(а)).

• Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: "зошит", а не "за зошит"; "І семестр", а не "за І семестр"; "практична робота", а не "за практичну роботу" тощо.

• За письмові роботи бали ставляться в графі того дня, коли вони проводились у

класі.


• Учням, які за станом здоров'я зараховані до спеціальної групи з фізичної культури, при вистав ленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис : "зар." (зараховано).

• У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі "завдання додому" після запису домашнього завдання записує "заміна", прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.

• У випадку, коли для проведення окремих уроків об'єднують паралельні чи наступні класи, вчитель робить запис про проведення уроку в обох журналах, а в графі "Завдання додому", після запису домашнього завдання, записує "спільно з" і вказує клас, спільно з яким проводився урок.

• Бали за досягнення у навчанні за семестр з кожного предмета проставляються в кінці семестру в розділі "Облік навчальних досягнень учнів" після запису останнього уроку.

• Розділ "Зведений облік навчальних досягнень учнів" заповнюється класним керівником напри кінці кожного семестру і навчального року.

• У розділі "Облік проведення навчальних екскурсій" вчителем записується дата і зміст проведення навчальних екскурсій (навчальної практики). Поруч із тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин її проведення.

• У розділі "Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності" класним керівником здійснюються відповідні записи.

• Розділ "Зведена таблиця руху учнів класу" заповнюється класним керівником наприкінці кожного семестру і навчального року за даними попередніх розділів журналу.

• На вільних сторінках журналу класний керівник записує теми додаткових занять та консультацій, які проводяться з учнями.

• У розділі "Зауваження до ведення журналу" керівник загальноосвітнього навчального закладу, його заступник та особи, уповноважені відповідними органами управління освітою, які мають право здійснювати контроль за діяльністю навчального закладу, записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки, та у разі необхідності, - термін усунення зауважень. Учитель ставить підпис і дату про ознайомлення із зауваженнями та, за необхідності, - відмітку про усунення недоліків.

• Перевірка керівником (заступником керівника) навчального закладу стану ведення журналу здійснюється протягом навчального року не менше 4 разів.

• Контроль за станом ведення класних журналів та їх збереженням як архівних документів, згідно з Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах, покладається на керівника навчального закладу.

• Термін зберігання класних журналів в архіві — 5 років.

Додаток 2

до наказу Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

від 10.05.2011 № 423

ВКАЗІВКИ


до ведення класного журналу

• Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах, згідно з наказом № 240 від 23.06.2000 року Міністерства освіти і науки України, класний журнал є шкільним документом, ведення якого здійснюється класним керівником та вчителями, які не суть особисту відповідальність за своєчасність заповнення, стан та достовірність записів.

• Всі записи в журналі ведуться державною мовою, чорнилом (пастою) одного (чорного або синього) кольору, чітко й охайно. У разі помилкового або неправильного запису він закреслюється, поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою внизу сторінки, на якій відбулося виправлення.

• Класні журнали паралельних класів нумеруються арабськими цифрами і прописними літерами українського алфавіту. Наприклад, "5-А клас", "5-Б клас", "10-А клас", "10-Б клас".

• Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів і курсів за вибором відповідно до робочого навчального плану здійснює керівник навчального закладу або його заступник з навчально-виховної роботи.

• Класний керівник заповнює розділи: "Облік відвідування (пропусків занять)"; "Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності"; "Загальні відомості про учнів"; "Зведена таблиця руху учнів класу" та переносить до розділу "Зведений облік навчальних досягнень учнів" наприкінці семестрів та року оцінки з відповідних предметних сторінок.

• Графи розділу "Загальні відомості про учнів" учитель заповнює протягом перших 10 днів навчального року і систематично протягом року вносить до цього розділу відповідні записи, в зв'язку з прибуттям або вибуттям учнів.

• Прізвища та імена учнів записуються на сторінках відповідного розділу журналу в алфавітному порядку.

• У розділі "Облік відвідування (пропусків занять)" класний керівник щодня відмічає кількість уроків, пропущених кожним учнем. Відсутність учня (учениці) записується у вигляді дробу, чисельник якого вказує на причину відсутності ("н" - відсутність учня (учениці), "хв" — відсутність через хворобу), а знаменник - на кількість пропущених уроків. Наприклад: "н/6", "хв/5". Наприкінці кожного семестру та навчального року підбивається підсумок загальної кількості пропущених учнем уроків.

• У розділі "Облік навчальних досягнень учнів" класний керівник записує в алфавітному по рядку прізвища та імена учнів, назву навчального предмета відповідно до навчального плану, прізвище, ім'я та по батькові вчителя, який його викладає.

• На лівій сторінці розгорнутого журналу в розділі "Облік навчальних досягнень учнів" учитель веде щоденний облік навчальних досягнень і відвідування учнями занять, на правій — записує дату проведення уроку, його зміст і завдання додому.

• У графі "Зміст уроку" відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, контрольної, практичної, лабораторної роботи тощо.

• У графі "Завдання додому" стисло затісується зміст і характер йото виконання (прочитати, вивчи ти напам'ять, повторити тощо), сторінки підручника, номери задач, прикладів, практичні роботи.

• У графі "Місяць і число" проставляється дата проведення уроку.

Відмітки щодо відвідування і бали за досягнення у навчанні проставляються в одних і тих самих клітинках.

• Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник — місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня.

• У разі проведення здвоєних уроків (у тому числі семінарських занять) дата і тема кожного уроку (семінару) записуються окремо.

• Відсутність учня (учениці) на уроці позначається літерою "н".

• Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. У разі неатестації учня робиться відповідний запис: "н/а" (не атестований(а)).

• Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: "зошит", а не "за зошит"; "І семестр", а не "за І семестр"; "практична робота", а не "за практичну роботу" тощо.

• За письмові роботи бали ставляться в графі того дня, коли вони проводились у класі.

• Учням, які за станом здоров'я зараховані до спеціальної групи з фізичної культури, при вистав ленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис : "зар." (зараховано).

• У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі "завдання додому" після запису домашнього завдання записує "заміна", прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.

• У випадку, коли для проведення окремих уроків об'єднують паралельні чи наступні класи, вчитель робить запис про проведення уроку в обох журналах, а в графі "Завдання додому", після запису домашнього завдання, записує "спільно з" і вказує клас, спільно з яким проводився урок.

• Бали за досягнення у навчанні за семестр з кожного предмета проставляються в кінці семестру в розділі "Облік навчальних досягнень учнів" після запису останнього уроку.

• Розділ "Зведений облік навчальних досягнень учнів" заповнюється класним керівником напри кінці кожного семестру і навчального року.

• У розділі "Облік проведення навчальних екскурсій та навчальної практики" вчителем записується дата і зміст проведення навчальних екскурсій (навчальної практики). Поруч із тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин її проведення.

• У розділі "Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності" класним керівником здійснюються відповідні записи.

• Розділ "Зведена таблиця руху учнів класу" заповнюється класним керівником наприкінці кожного семестру і навчального року за даними попередніх розділів журналу.

• На вільних сторінках журналу класний керівник записує теми додаткових занять та консультацій, які проводяться з учнями.

• У розділі "Зауваження до ведення журналу" керівник загальноосвітнього навчального закладу, його заступник та особи, уповноважені відповідними органами управління освітою, які мають право здійснювати контроль за діяльністю навчального закладу, записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки, та у разі необхідності, — термін усунення зауважень. Учитель ставить підпис та дату про ознайомлення із зауваженнями та, за необхідності, - відмітку про усунення недоліків.

• Перевірка керівником (заступником керівника) навчального закладу стану ведення журналу здійснюється протягом навчального року не менше 4 разів.

• Контроль за станом ведення класних журналів і їх збереженням як архівних документів, згідно з Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах, покладається на керівника навчального закладу.

• Термін зберігання класних журналів в архіві — 5 років. Для випускних класів - 10 років.Якубцова Р. П.,

методист РМК

Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах

Перелік назв навчальних предметів для запису в класному журналіОсвітня галузь

Клас

Навчальні предмети

Деякі особливості запису навчальних предметів

 

 

Мовиі літератури

1

Мова навчання (українська мова, російська мова чи інша мова навчання)

Навчання грамоти

Записуємо у журналі так: Українська мова( навчання грамити: мова)

Українське читання(т навчання грамоти: читання)

Указати мову навчання.

На окремі складові навчального предмета (читання і письмо)

Керуємося новою Програмою та пояснювальною запискою до предмету навчання грамоти у 1 класі.

відводимо окремі сторінки, тому що відповідно до програми чергуємо 3 години, письма, 4 години читання, І тиждень, а потім навпаки.2-4

Мова навчання (українська мова, російська мова чи інша мова навчання)

Указати мову навчання

Мова навчання

Читання

Вказати мову навчання

(наприклад:

«Літературне читання», «Російське читання» тощо)


1-4

Українська мова

(для шкіл з навчанням російською та іншими мовами національних меншин)

 

2-4

(1-4)

Іноземна мова

(англійська, німецька, іспанська тощо)

У дужках указати мову.

«1-4″ — слід указувати для класів з поглибленим вивченням іноземних мовМатематика

1-4

Математика

 

 

 

 Людина і світ

1-4

Я і Україна

 

 

 

1-4

 

 


1-2

Я і Україна

На кожну складову цього курсу необхідно відводити окремі сторінки

 


 

3-4

 


Я і Україна

Природознавство

 


3-4

Я і Україна

Громадянська освіта

1-4

Я і Україна. Довкілля

 

 

Мистецтво

 

1-4

Мистецтво

Інтегрований курс

Образотворче мистецтво

 

Музичне мистецтво

 

Технологія

1-4

Трудове навчання:

технічна і художня праця

 

Здоров’я і фізична культура

1-4

Фізична культура

 

Основи здоров’я

 На третій сторінці журналу необхідно записати всі предмети інваріантної та варіативної складової навчального плану. Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів учитель здійснює орієнтовно так:

• якщо на вивчення предмета навчальним планом передбачено 1 годину на тиждень (наприклад, «Я і Україна» в 1-2 класах, «Основи здоров’я» в 1-4 класах, «Трудове навчання» в 2-4 класах, «Образотворче мистецтво» в 1-4 класах), то необхідно залишити в журналі орієнтовно три розвороти (шість сторінок), тобто три сторінки ліворуч — для обліку навчальних досягнень учнів і три сторінки праворуч — для запису змісту уроків і домашніх завдань;

• якщо на вивчення предмета навчальним планом передбачено 2 години на тиждень (наприклад, «Я і Україна» в 3-4 класах; «Трудове навчання» в 1 класі), то відповідні записи в журналі здійснюються на п’яти розворотах, 5 лівих і 5 правих сторінках журналу. А для записів у журналі з мови (української, мови національних меншин, іноземної) необхідно залишити орієнтовно 12 сторінок, тобто шість розворотів;

• якщо на вивчення предмета навчальним планом передбачено 4 години на тиждень (наприклад, «Математика»), то відповідні записи в журналі здійснюються на 9 лівих і 9 правих сторінках журналу. Записи з мов у такому разі орієнтовно займуть 11 розворотів.

Якщо для вивчення предмета клас ділиться на групи, для кожної з них відводяться окремі сторінки. У разі, коли загальна кількість годин з предмета складається з годин інваріантної та варіативної складових, усі записи в журналі необхідно вести на сторінках відповідного предмета.

З предметів інваріантної складової навчального плану оцінювання досягнень у навчанні учнів 3-4 класів проводиться в балах, з курсів за вибором із варіативної складової — вербально (оцінними судженнями).

Якщо учень був відсутній під час написання контрольної роботи (диктанту, мовної теми, письмового переказу, контрольної роботи з математики), що зазначається в журналі з датою, зазначену роботу він не переписує. Учитель напроти його прізвища в цей день ставить «н» і оцінює його навчальні досягнення за поточними балами.

Такі види контролю, як діалог, усний переказ, усний твір, аудіювання, тематична перевірка знань з природознавства тощо в журналі необхідно записувати без дати у визначеній колонці, оцінюючи всіх учнів класу.

Учитель організовує роботу так, щоб учень мав можливість на наступних уроках або під час індивідуальних занять надолужити пропущений навчальний матеріал та одержати відповідний бал.

У 1 класі бали за навчальні досягнення учнів учитель не виставляє; у 2 класі — виставляє, але за умови, якщо є відповідне рішення педагогічної ради школи.

Кожен учень класу має право відвідувати індивідуальні та групові заняття, хоча вони не є обов’язковими з усіх навчальних предметів і для всіх учнів класу. Облік годин індивідуальних та групових занять здійснюється на окремих сторінках класного журналу. Облік відвідування учнями індивідуальних та групових занять ведеться на сторінках журналу в розділі „Облік навчальних досягнень учнів”. Учитель записує прізвища й імена всіх учнів класу, а присутність їх на занятті необхідно позначає умовною позначкою (наприклад, «+»). Зміст заняття вчитель записує в графі „Зміст уроку”, у наступній графі «Завдання додому» вказує назву предмета, з якого було проведено заняття. Оцінювання навчальних досягнень учнів під час проведення індивідуальних і групових занять не здійснюється; відповідні бали до класного журналу не записуються.

Усі класні і домашні роботи в звичайних робочих зошитах і зошитах з друкованою основою вчитель перевіряє й оцінює після кожного уроку. Учень розпочинає працювати в новому зошиті тоді, коли попередній дописано до останньої сторінки. Бал за ведення зошита з мови і математики (у журналі — Вед. зош.) учитель виставляє наприкінці кожного місяця. Оцінюючи ведення зошита, необхідно враховувати як правильність виконання завдань, так і якість каліграфічного письма, охайність оформлення роботи і грамотність. Колонку «Ведення зошита» («Вед. зош.«) учитель записує без дати.

Письмові контрольні роботи учні виконують у зошитах для контрольних робіт, які вчитель зберігає до кінця навчального року.

З предметів інваріантної складової навчального плану домашні завдання вчитель задає у 2-4 класах лише в разі їх доцільності. З основ здоров’я, фізичної культури, трудового навчання: технічної і художньої праці, музичного та образотворчого мистецтва домашні завдання учням не задаються і в журналі не записуються.

Записуючи домашнє завдання, слід обов’язково вказати його зміст і спосіб виконання. Наприклад: С. 10-12 — прочитати і переказати; С. 27-29 — вивчити вірш напам’ять, дібрати прислів’я; С. 57, впр. 117, с. 55 — повторити правило.

У журналі вчитель фіксує такі види контролю: поточний, періодичний, тематичний, підсумковий. Поточний контроль здійснюється на всіх макроетапах поурочного опрацювання теми. Результати поточної перевірки оцінюються словесно (в 1-2 кл.) або в балах (в 3-4 кл.). Облік поточного оцінювання ведеться у класному журналі. Періодичний контроль (наприклад, з мови навчання: аудіювання, діалог, усний переказ, усний твір, письмовий переказ тощо) спрямовується на перевірку й оцінювання сформованості загальнопредметних умінь і навичок, якими оволодівають учні в процесі вивчення окремих предметів. Цей вид контролю здійснюється фронтально або індивідуально. Тематичний контроль здійснюється після опрацювання програмової теми. Якщо тема велика за обсягом, її розподіляють на логічно завершені частини. Невеликі програмові теми об’єднують з однією або кількома наступними. Кількість тематичних перевірок визначається залежно від кількості годин навчального предмета на тиждень та логічної завершеності теми (орієнтовно: 1 год. на тиждень – 2 тематичних оцінювання за семестр; 2-3 год. на тиждень 2-4 тематичних оцінювання).Тематичне оцінювання з трудового навчання та предметів художньо-естетичного й фізкультурно-оздоровчого напрямів проводиться не менше двох разів на семестр.У журналі тематична оцінка позначається: Тем. бал (тематичний бал). Тематичний бал виставляється на основі оцінки за контрольну роботу з теми з урахуванням поточного оцінювання у його динаміці (зростання чи спадання). Бали виставляються в одну колонку журналу без зазначення дати.

При складанні календарно-тематичних планів з української мови, математики необхідно передбачити 1-2 уроки після контрольних робіт для проведення аналізу виконання контрольних робіт, повторення, узагальнення з теми тощо. Після цих уроків записується тематичний бал. Зміст завдань перевірних робіт добирає вчитель відповідно до вимог навчальних програм. Їх оцінювання здійснюється за Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

Підсумкові контрольні роботи з навчальних предметів можуть проводитися відповідно до розпорядження директора загальноосвітнього навчального закладу чи органу управління освітою під час інспектування загальноосвітнього навчального закладу. Фіксуються вони у журналі під датою фактичного дня проведення з наступним коригуванням календарно-тематичного плану. Результати цих робіт враховуються під час виставлення підсумкових балів за семестр, але вони не є визначальними. Навчальні екскурсії з окремих предметів, передбачені календарно-тематичним планом, записуються на сторінках журналу, відведених на відповідний предмет, і можуть оцінюватися згідно з критеріями оцінювання.

Проведені протягом року екскурсії, не передбачені навчальними програмами з певних предметів, записуються в журналі на сторінці «Облік проведення навчальних екскурсій» з фіксацією дати, теми екскурсії. А ті, що проводяться наприкінці навчального року записуються і на зазначеній сторінці журналу, і на сторінці з навчального предмета з фіксацією дати, теми екскурсії, кількості годин, навчального предмета. Діяльність учнів під час цих екскурсій не оцінюється.

Семестровий бал виставляється на основі результатів усіх видів оцінювання за цей період. Окрема підсумкова робота (семестрова) не проводиться. Семестровий бал виставляється з урахуванням динаміки зростання рівня навчальних досягнень учня. Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових балів Перевага надається результатам другого семестру. Річне оцінювання здійснюється не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення навчального року. Річний бал є одночасно підсумковим.

Державна підсумкова атестація здійснюється у 4-х класах відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000 № 588 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.12.2000 р. за № 925/5146. У початковій школі Державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів:

- у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою — з української мови (мова і читання) та математики;

- у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин — з мови навчання (мова і читання), з державної мови (мова і читання) та математики. У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською та мовами національних меншин атестація результатів навчальної діяльності учнів з української (державної) мови, якщо вони вивчали її лише у двох останніх класах початкової школи, здійснюється за бажанням учнів та їхніх батьків (осіб, які їх замінюють). Атестаційний бал (Держ. підс. ат.) із зазначених предметів виставляється в окремій колонці журналу за результатами річного оцінювання, яке здійснюється на підставі семестрового оцінювання навчальних досягнень учнів.

Піддубна Н. І.,

методист РМК

Українська література, світова література


  • Уроки з розвитку мовлення чергувати (усні, письмові).

  • За письмові уроки розвитку мовлення оцінки виставляються усім учням, за усні – вибірково.

  • Під час записів уроків з розвитку мовлення та позакласного читання використовуються такі абревіатури на позначення цих занять: РМ, ПЧ.

  • Перед висталенням оцінки за вивчену тему обов’язково проводиться контрольна робота, яка записується в дату потім виставляється


    Каталог: metrob


    Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка