Іноземна мова навчальнаПрограм аСкачати 41.62 Kb.
Дата конвертації09.09.2018
Розмір41.62 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

ЗАТВЕРДЖУЮ


Проректор з науково-педагогічної роботи

_____________ В.В. Кобильникпідпис

“______”_______________20___ року


ІНОЗЕМНА МОВА

навчальна П р о г р а м а

підготовки бакалавра


галузь знань 01 Освіта
спеціальність 014. Середня освіта (фізична культура)

за освітньою програмою Фізична культура, спортивно-масова робота та туризм

галузь знань 01 Освіта
спеціальність 017 Фізична культура і спорт

за освітньою програмою Тренер з видів спорту

галузь знань 22 Охорона здоров’я

спеціальність 227 Фізична реабілітація

за освітньою програмою Фізична реабілітація

Шифр дисципліни за навчальним планом ЗП 03


факультет фізичної культури2016 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: А. В. Уманець, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов

О. О. Попадинець, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов

О. М. Городиська, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов

Р. В. Кульбанська, старший викладач кафедри іноземних мов

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри іноземних мов
«29» серпня 2016 року, протокол № 1

Обговорено та схвалено науково-методичною радою факультету іноземної філології


«29» серпня 2016 року, протокол № 1

Обговорено та схвалено вченою радою факультету іноземної філології


«29» серпня 2016 року, протокол № 1

Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Іноземна мова» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра для неспеціальних факультетів.

Тип дисципліни. Навчальна дисципліна загальної підготовки (нормативна).

Предметом вивчення дисципліни є обсяг лексики та граматики іноземної мови, що дає можливість здійснювати іншомовне спілкування та отримувати необхідну професійну інформацію з іноземних видань.

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Іноземна мова» тематично пов’язана з такими дисциплінами: «Теорія і методика фізичного виховання», «Анатомія людини», «Лікувальна фізична культура», «Параолімпійський спорт».

.

Програма навчальної дисципліни складається з 2 залікових кредитів, 4 змістових модулів.Англійська мова

Заліковий кредит 1.

Змістовий модуль 1. Global and Professional English.

Змістовий модуль 2. Professional English for Current Communication and Job-Related Areas.

Заліковий кредит 2.

Змістовий модуль 1. English for Specific Purposes and Cross-Cultural Problems.

Змістовий модуль 2. English for Specific Purposes and Academic English.
Німецька мова

Заліковий кредит 1.

Змістовий модуль 1. Berufsbezogenes Deutsch.

Змістовий модуль 2. Fachdeutsch für die moderne Kommunikation und Arbeitsbereiche.

Заліковий кредит 2.

Змістовий модуль 1. Berufsbezogenes Deutsch und Cross-kulturelle Probleme.

Змістовий модуль 2. Fachdeutsch und akademisches Schreiben.

Французька мова

Заліковий кредит 1.

Змістовий модуль 1. Français general et Professionnel.

Змістовий модуль 2. Français professionnel pour la communication actuelle.

Заліковий кредит 2.

Змістовий модуль 1. Françaissur objectifs spécifiques et les questions interculturelles.

Змістовий модуль 2. Françaissur objectifs spécifiques et français sur objectifs universitaires.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Іноземна мова” є формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення ефективного іншомовного спілкування.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Іноземна мова” є оволодіння практичними навичками в іншомовному спілкуванні, актуалізації граматичних структур у різних контекстах та підготовці виступів з низки галузевих питань, перекладів іншомовних професійних і країнознавчих текстів, пошуці нової текстової, графічної, аудіо та відеоінформації, що міститься в іншомовних галузевих матеріалах.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

особливості граматичних розрядів, природу синтаксичних відношень, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати інформацію в академічній та професійній сферах; мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів академічного та професійного мовлення; широкий діапазон словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах.вміти:

застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного і писемного спілкування в академічному та професійному середовищі; належним чином поводити себе й реагувати у типових ситуаціях повсякденного життя; розуміти різні корпоративні культури в конкретних контекстах і те, яким чином вони співвідносяться одна з одною.Компетентності, якими повинні оволодіти студенти:

інтегральна компетентність:

здатність розв’язувати комплексні проблеми в іншомовних академічній та професійній сферах науково-дослідницької діяльності.загальні компетентності:

здатність до пошуку, оброблення та аналізу іншомовної інформації з різних джерел; здатність до адаптації та дії в новій ситуації; вміння цінувати та поважати мультикультурності; здатність працювати у міжнародному контексті.спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

володіння основами усної та письмової комунікації іноземною мовою на рівні вище середнього (Upper Intermediate); здатність до подальшого самовдосконалення у сфері англійської/німецької мови; розвиток мовних і мовленнєвих умінь (усне мовлення, аудіювання, читання та письмо).

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин / 8 кредитів ECTS.2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

(англійська, німецька, французька мова)
Заліковий кредит 1

Змістовий модуль 1. Глобальна та професійна іноземна мова.

Ідентифікація особистості в сучасному інформаційному просторі. Друковані засоби масової інформації (преса). Телерадіоінформаційна сфера. Аудіовізуальні засоби інформації. Сучасні засоби комунікації. Іншомовна фахова література: переклад, елементи усного та письмового перекладу інформації іноземною мовою. Лексика професійного спрямування. Проектна робота.Змістовий модуль 2. Професійно спрямована іноземна мова для сучасної комунікації та мова ділових паперів.

Основи ділового листування. Ділова кореспонденція. Міжнародні гранти, оформлення документів та заяв закордон. Лексика ділових контактів, інформація про фірму. Працевлаштування (анкета, супровідний лист, інтерв’ю, резюме). Мовленнєвий етикет. Есе: термінологія, структура і вимоги. Професійно орієнтовані тексти: переклад, інтерпретація, обговорення гострих професійних питань. Груповий проект.


Заліковий кредит 2.

Змістовий модуль 1. Фахова іноземна мова та міжкультурні проблеми.

Особливості написання письмових доповідей, рефератів, анотацій, проведення прес-конференцій, презентацій. Міжкультурна комунікація та освіта. Культура і традиції країн, мова яких вивчається. Географічні, демографічні, економічні та політичні дані країн, мова яких вивчається. Тексти фахового спрямування: переклад, анотування, реферування. Обговорення професійних ситуацій. Проект на фахову тему.


Змістовий модуль 2. Іноземна мова фахового спрямування та академічна мова.

Іноземна мова для наукових цілей. Порівняльний аналіз системи освіти в країнах Європи та Америки. Англійська, німецька, французька мова у світі. Класифікація, оформлення, зразки написання есе. Ділові поїздки у професійних цілях. Іншомовна фахова література: переклад, елементи усного та письмового перекладу інформації іноземною мовою. Лексика професійного спрямування. Фахове читання. Групові та індивідуальні проекти фахової тематики.


Граматичний мінімум.

Іменник. Рід іменників. Число іменників. Артикль. Види артиклів. Прикметник і прислівник. Ступені порівняння. Дієслово. Часові форми дійсного способу, форми пасивного стану. Наказовий, умовний спосіб. Безособові форми дієслова.Поняття про речення. Види синтаксичних зв’язків. Порядок слів у реченні.

3. Рекомендована література

Рекомендована література (англійська мова)

 1. Верба Л. Г. Граматика сучасної англійської мови. Довідник : Мова англійська, українська / Л. Г. Верба, Г. В. Верба. – К. : Тов. «ВП Логос – М», 2011. – 352 с.

 2. Богацький І. С. Бізнес-курс англійської мови / І. С. Богацький, Н. М. Дюканова ; під ред. І. С. Богацького. – К. : ТОВ «ВП Логос-М», 2011. – 352 с.

 3. Морська Л. І. Англійська мова у світі спорту : Навчальний посібник. 2-ге вид. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 168 с.

 4. Русецкая И. В. Sport / И. В. Русецкая. – МГПУ им. И.П. Шамякина, 2012. – 62 с.

 5. Уманець А. В. English for Postgraduate Students : [навчальний посібник] / Антоніна Володимирівна Уманець. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисін О. В. «Абетка», 2011. – 130 c.

 6. English for ESP Students : [навчальний посібник для студентів факультетів гуманітарних та соціально-економічних дисциплін] / [Уманець А. В.,Гудзяк А. М., Попадинець О. О., та ін.] ; за ред. А. В. Уманець. – Кам’янець- Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 264 с.

 7. Evans V. New Round-Up / Virginia Evans, Jenny Dooley. – England, Harlow : Pearson Longman, 2014. – 256 p.

 8. Evans V. Sports / Virginia Evans, Jenny Dooley, Alan Graham. – England : Express Publishing, 2012. – 123 p.

 9. Face 2 Face with English : [навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [Уманець А. В., Балакірєва Т. І., Гудзяк А. М. та ін.] ; за ред. А. В. Уманець. – [2-ге вид., виправл., допов.]. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2008. – 280 с.

 10. Foley M. My Grammar Lab. Intermediate B1/B2 / Mark Foley, Diane Hall. – N.Y. : Pearson Education Limited, 2012. – 396 p.

 11. Geyte E. Reading For IELTS / Els Van Geyte . – London : Harper Collins Publishers, 2013. – 145 p.

 12. Grammar in Use : [навчальний посібник] / [Уманець А. В., Балакірєва Т. І., Гудзяк А. М. та ін.] ; за ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 220 с.

 13. Holovatska N. Sports in Your Life : навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів зі спеціальності «фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» / Н.Г. Головацька. – Чернівці «Рута», 2014. – 92с.

 14. IELTS Preparation and Practice. Reading and Writing / Wendy Sahanaya, Jeremy Lindeck, Richard Stewart. – Oxford : Oxford University Press, 2012. – 179 p.

 15. Kivihall S. English for specific purposes: students of health sciences and sports / S. Kivihall. – Tallinn University Language Centre, 2013. – 51 p.

 16. Murphy R. English Grammar in Use. A Self-Study Reference and Practice Book for Intermediate Students/ Raymond Murphy. – Cambridge : Cambridge University Press, 2012. – 380 p.

 17. Paltridge B. The Handbook of English for Specific Purposes / Brian Paltridge, Sue Starfield. Oxford : Wiley-Blackwell, 2013. – 592 p.

 18. Redmond A., Warren S. English for Football / A. Redmond, S. Warren. – Oxford University Press, 2012. – 98 p.

 19. Swan M. Grammar Scan. Diagnostic tests for Practical English Usage / Michael Swan, David Baker. – Oxford : Oxford University Press, 2012. – 191 p.

 20. Test Your Grammar. Part I : навчальний посібник / Укладачі : А. В. Уманець, А. А. Крук, О. О. Попадинець, А. О. Трофименко; За ред. А. В. Уманець. – Кам’янець- Подільський : ФОП Гуменюк С. О., 2016. – 180с.

 21. The Official Cambridge Guide to IELTS for Academic and General Training / Pauline Cullen, Amanda French. – Cambridge : Cambridge University Press, 2014. – 400 p.

 22. Training Tests for IELTS Exams : навчальний посібник / Укладачі : А. В. Уманець, А. А. Крук, О. О. Попадинець; За ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2016. – 110 c.


Рекомендована література (німецька мова)


 1. Бориско Н.Ф. Deutsch für Fortgeschrittene Niveau C. Німецька мова: досконале володіння / Н.Ф.Бориско. – Київ: ТОВ «ВП Логос-М», 2011. – 528 с.

 2. Казимір В.О. Aus der Schatzkammer der deutschen Kultur: Навчально-методичний посібник. / В.О.Казимір. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2014. – 270 с.

 3. Казимір В.О. Lesetexte für die Studenten des II. Studienjahres: навчально-методичний посібник. / В.О.Казимір. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2014. – 320 с.

 4. Кантемір Н. Р. Zu gutem Deutsch: Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. Практичний курс німецької мови (для початківців): [навчальний посібник] / Н. Р. Кантемір, С. О. Кантемір - [2-е вид., стереотип.] – Чернівці: Технодрук, 2012. – 432 с.

 1. Крецька Ю. А. Sport und Gesundheit: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Ю. А. Крецька, О. О.Чистяк, Т. В.  Боднарчук. – Кам’янець-Подільський, 2010 – 172 с.

 2. Кудіна О.Ф. Німецька мова для початківців: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / О.Кудіна, Т.Феклістова. – Вид. 2, доповн., доопрац. – Вінниця: Нова Книга, 2014. – 520 с.

 3. Лалаян Н.С. Ділове листування = : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Н.С.Лалаян, О.В.Подвойська. – Вінниця: Нова книга, 2013. – 128с.

 4. Нарустранг Е. В. Übungen zur deutschen Grammatik = Упражнения по грамматике немецкого языка : [учебное пособие] / Екатерина Викторовна Нарустранг. – СПб. : Антология, 2012. – 272 с.

 5. Панченко І.М. Граматичний практикум. ІІ рівень / І.М.Панченко, О.Л.Кононова. – Х.: Ранок, 2013. – 320 с.

 6. Тагиль И. П. Грамматика немецкого языка / Иван Петрович Тагиль. – 7-е изд.– СПб. : КАРО, 2012. – 496 с.

 7. Buscha Anne. Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. Sprachniveau C1- C2. / Anne Buscha, Szilvia Szita, Susanne Raven. – SCHUBERT-Verlag, Leipzig, 2013. – 242 S.

 8. Buscha Annа. Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. Sprachniveau B1- B2 / Anne Buscha, Szilvia Szita. – SCHUBERT-Verlag, Leipzig, 2011. – 268 S.

 9. Georgiakaki Manuela. Beste Freunde. Deutsch für Jugendliche. Arbeitsbuch / Manuela Georgiakaki, Monika Bovermann, Christiane Seuthe, Anja Schümann. – Hueber Verlag, 2013 – 96 S.

 10. Georgiakaki Manuela. Beste Freunde. Deutsch für Jugendliche. Kursbuch / Manuela Georgiakaki, Monika Bovermann, Elisabeth Graf-Riemann, Christiane Seuthe. – Hueber Verlag, 2013 – 76 S.

 11. Ignatiadou-Schein Claudia. So geht's noch besser zum Goethe-/Ösd-Zertifikat B1: Testbuch mit 3 Cds (German Edition) /Claudia Ignatiadou-Schein, David Kapetanidis. – Klett Verlag, 2013. – 168 S.

 12. Reimann Monika. Kurzgrammatik Deutsch. Zum Nachschlagen und Üben / Monika Reimann. – Hueber Verlag, 2010. – 128 S.


Рекомендована література (французька мова)

1.      Камінська І. Французька мова 20 хвилин щодня : [навчальний посібник] / І. Камінська. – К.: Методика, 2012. – 224 с.

2. Литвиненко В.Ю. Le français: [навчальний посібник з французької мови для студентів вищих навчальних закладів] / В.Ю. Литвиненко. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «ОМІДА», 2015. – 107 с.

3. Салко О. Французька мова в малюнках / О. Салко. — К.: Арій. 2014. – 32с.4. Иванченко А.И. Grammaire francaise: 400 exercices, commentaries, corrigés / Грамматика французького языка в упражнениях. 400 упражнений, комментарии, ключи /А. И. Иванченко. – С-Пб. : КАРО, 2013. – 346 с.

 1. Колечко О.Д., Крилова В.Г. Машкова І.М., Яременко І.Я. Збірник економічних текстів для домашнього читання: [навчальний посібник]/ О.Д. Колечко, В.Г. Крилова, І.М. Машкова, І.Я. Яременко. — К.: КНЕУ, 2002. — 334 с.

 2. Крючков Г.Г. Початковий курс французької мови: [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / Г.Г. Крючков. – К. : Вища школа, 2007. – 367 с.

 3. Кульбанська Р.В. Cours pratique de franςais : [навчальний посібник з французької мови для студентів І курсу немовних факультетів вищих навчальних закладів] / Р. В. Кульбанська. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2008. – 136 с.

 4. Може Г. Курс французского языка : [учебник для вузов, специальная литература] ; [пер. Т.Е. Щадрина] / Гастон Може . – СПб: Издательство «Лань», 2004. – 320 с.

 5. Попова И.И. Грамматика французского языка : [практический курс] / И.И. Попова, Ж.А. Казакова. – М., 2004. – 475 с.

Хмель В.В. Практичний курс французької мови для технологічних університетів: [підручник]/ В.В. Хмель. — Київ: «Фірма « Інкос», 2007. — 264с. 10. Girardet J., Pécheur J. Campus 1. Méthode de français/ J. Girardet, J. Pécheur — Р.: Clé International, 2012.— 205р.

 1. Mérieux R., Loiseau Y. Connexions. Méthode de français / R. Mérieux, Y. Loiseau — P. : Didier, 2012. — 194 p.


4. Форма підсумкового контролю успішності навчання
Формою підсумкового контролю успішності навчання є залік, екзамен.
5. Засоби діагностики успішності навчання

Засобами діагностики успішності навчання з дисципліни є: завдання вхідного і поточного контролю, письмові експрес-опитування студентів, тестові завдання, модульні контрольні роботи, пакет комплексної контрольної роботи.
Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»

Скачати 41.62 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка