Інститут педагогіки І психології професійної освіти апн україни Глухівський державний педагогічний університетСторінка1/7
Дата конвертації09.04.2017
Розмір1.57 Mb.
#15243
  1   2   3   4   5   6   7
    Навігація по даній сторінці:
  • Всього

Міністерство освіти і науки України


Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України
Глухівський державний педагогічний університет

Олена Семеног

Етнолінгводидактична культура

вчителя-словесника

Київ-Глухів

РВВ ГДПУ

2003
УДК 371.134:811.161.2΄242΄271

Б

БК 74.58+74.261.4+63.5(4укр)

С30
Рекомендовано до друку Вченою радою Глухівського державного педагогічного університету (протокол № 2 від 7 листопада 2002 року) та Вченою радою Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (протокол № 6 від 27 березня 2003 року).


Семеног О.

С30 Етнолінгводидактична культура вчителя-словесника: Навч.-метод. посіб.- К.-Глухів: РВВ ГДПУ, 2003.- 108с.ISBN 966-7763-45-5
Рецензенти:
О.М.Біляєв, педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України (Інститут педагогіки АПН України);

М.П.Лещенко, доктор педагогічних наук, професор (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України);

А.М.Поповський, доктор філологічних наук, професор (Дніпропетровська юридична академія МВС України);

М.І.Сметанський, доктор педагогічних наук, професор (Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського).
У навчально-методичному посібнику розглядаються питання етнолінгвопедагогіки, етнолінгводидактики, етнолінгвістики. Система різнопланових форм контролю навчальних досягнень (контрольні запитання, творчі, пошукові завдання, що стосуються опрацювання художніх текстів, довідникових матеріалів, відеозаписів фольклорної та етнографічної практик, і аудіозаписів фольклорного мовлення, матеріалів Інтернет-сайтів тощо ) спрямована на розвиток інтегрального мислення і забезпечує формування етнокультурознавчої компетенції майбутнього вчителя-словесника.

Для студентів вищих педагогічних закладів України, учителів-словесників, учнів гімназій, колегіумів, ліцеїв.

ISBN 966-7763-45-5 © Семеног О., 2003

© РВВ ГДПУ, 2003Зміст
Передмова........................................................................................
І. Навчально-методичний комплекс.

"Етнолінгводидактична культура вчителя-словесника".....1.1. Пояснювальна записка.............................................................

1.2. Тематичний план і розподіл годин з курсу............................

1.3. Програма курсу.....................................................................…

1.4. Рекомендована лiтература....................................................…

1.4.1.Програми, стандарти

1.4.2.Монографії, підручники, посібники

1.4.3.Словники

1.4.4.Статті

1.4.5.Сайти Інтернету


2. Методичне забезпечення практичної роботи...................…..

Тема 2.1.Етнолінгвопедагогічна підготовка вчителя-словесника

Тема 2.2.Етнолінгводидактична культура вчителя-словесника

Тема 2.3.Національно-мовна особистість учителя-словесника

Тема 2.4.Статус етнолінгвістики серед інших історико-

лінгвістичних дисциплінТема 2.5. З історії етнолінгвістики

Тема 2.6. Мовні знаки культури

Тема 2.7. Робота над створенням етнолінгвістичного

словника


Тема 2.8. Дiалектологiя як засiб вивчення етнокультури

краю


Тема 2.9. Слова-образи

Тема 2.10. Фразеологія як джерело національної

педагогіки і дидактикиТема 2.11. Мовленнєвий етикет

Тема 2.12. Оцінна характеристика засобами словотвору

та граматикиТема 2.13. Методика етнолiнгвiстичного аналiзу

фольклорних і літературних творівТема 2.14. Робота над створенням етнолінгвістичного словника
3. Пошукова та наукова робота

3.1. Пошукові завдання

3.2. Теми наукових досліджень...............................................…....

Висновки...................................................................................…...
Словник термінів.......................................................................…
Додатки.......................................................................................…...

Передмова
Кінець ХХ – початок ХХІ століття пов´язаний з критичними дебатами навколо процесу глобалізації. Що це: загроза чи веління часу, перспектива для виживання і збереження людської цивілізації, “інформаційна інтервенція” чи ідея формування нового синтезу цінностей, моральних абсолютів, ідея “єдиної, загальнопланетарної моральності”? Радикальні зміни в економічному, політичному, мовно-культурному житті нашої держави, світові процеси інформатизації і інтеграції значно збільшують запит на практикоорієнтованих фахівців, підвищують вимоги до фундаментальних знань, багатофункціональних умінь і навичок.

Глобалізаційні впливи позначаються і на стані філологічної освіти. Низький рівень грамотності, мовленнєвої культури, “ущербність” духовних потреб випускників шкіл вказує на необхідність пошуку нових методичних підходів до системи підготовки учителів-словесників. Лінгвісти, літературознавці, культурологи, педагоги, громадськість розмірковують над доцільністю розширення обсягу і функцій професійної компетенції вчителя української мови і літератури, актуальними проблемами формування культуромовної особистості учителя-словесника.

Підвищити рівень грамотності й інтересу учнів до уроків української мови, літератури, забезпечити інтелектуальне виховання молодих громадян України такий учитель зможе не лише за умови доброго (грунтовного) знання українського словникового фонду під кутом зору його походження, естетики, мовних паралелей, а й усвідомлення значущості рідної мови як народного вихователя, мови фольклору і класиків художньої літератури, мови народу.

Таким чином одним із головних чинників професійної пiдготовки майбутнього вчителя української мови і літератури має стати українознавчий культурологічний напрям, що дає можливість через етнокультуру, етнопедагогіку, етнопсихологію, етнолінгвопедагогіку, етнолінгводидактику відтворювати світогляд українського народу, особливості його історії, культури, характеру, мовної картини світу, глибше усвідомити україномовну картину світу в зіставленні з національно-мовною картиною світу інших народів, сприятиме підготовці фахівця з широким філологічно-педагогічним кругозором, формуванню його етнолінгводидактичної культури.

Застосування етнопедагогічного, культурознавчого підходів у професійній підготовці майбутніх учителів-українських філологів має стати однією із складових у подоланні протиріч між потребами творчого характеру професійної діяльності та репродуктивним навчанням студентів, між набутими знаннями та вміннями і труднощами щодо їх використання. Щоб досягти успішного результату – сформувати мовну особистість високопрофесійного вчителя – філолога (допомогти студенту пройнятись етнолінгвопедагогічним досвідом, почути, душею сприйняти рідне слово, сягнути до самого його кореня),- у тісному взаєзв'язку повинні працювати викладачі психолого-педагогічних, гуманітарних і, звичайно ж, фахових дисциплін.

Мета цього посібника – висвітлити теоретико-методичні основи формування етнолінгводидактичної культури майбутніх учителів-словесників. Навчально-методичний комплекс містить програму курсу "Етнолінгводидактична культура учителя-словесника", реалізація якої передбачає розгляд тем, поєднаних у відповідні модулі. Розробляючи модульні технології, враховуємо досвід науковців (А.Алексюка, І.Богданової та ін.). До програми додаються літературні джерела, зокрема монографічні праці, підручники, посібники, статті, Інтернет-сайти. У навчально-методичному комплексі пропонуються також плани практичних занять, завдання і запитання для самостійної роботи, теми для наукового пошуку, словник використовуваних у курсі термінів.

Пропонований матеріал може бути використаний студентами при опануванні інших філологічних і педагогічних дисциплін, а також учителями в навчальній та позанавчальній роботі з учнями загальноосвітніх закладів.

Автор вдячний шановним рецензентам за цінні змістовні поради і зауваження стосовно вдосконалення змісту посібника. Матеріали спецкурсу проходили експериментальну перевірку на факультетах української філології Луганського державного педагогічного університету імені Т.Шевченка, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г.Сковороди, Тернопільського державного педагогічного університету імені В.Гнатюка, на курсах підвищення кваліфікації у Сумському інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів.
І. Навчально-методичний комплекс
"Етнолінгводидактична культура

вчителя-словесника"


    1. Пояснювальна записка

Одне з важливих завдань освіти в Україні – залучення молоді до вивчення національної культури. На етнізації навчального процесу наголошується в Державній національній програмі "Освіта", концепціях мовної, літературної освіти. З огляду на це потребує вдосконалення фахова підготовка вчителя української мови і літератури, що при оптимальному співвідношенні філологічних, психолого-педагогічних дисциплін має сприяти формуванню етнолінгвопедагогічної, етнолінгводидактичної культури словесника.

З цією метою розроблено курс, присвячений теоретичним і практичним питанням етнолінгвопедагогіки, етнолінгвістики, етнолінгводидактичної культури вчителя-словесника. Етнолінгводидактика визначає принципи і прийоми вивчення рідної мови на основі етнокультурних, етнопсихологічних, етносоціальних даних і ґрунтується на джерельній базі етнолінгвістики, проміжної дисципліни між мовознавством і етнографією, яка за допомогою лінгвістичних методів досліджує етнічні, психологічні особливості, культуру народу.

Предметом спецкурсу виступають тематичні групи лексики, що відображають особливості життя, світобачення і світосприйняття українців, діалектно забарвлена лексика, екзотизми, етнографізми, етноніми, лінгвоніми, фраземи, демінутиви. Джерелом етнолінгвістичних пошуків є тексти усної народної творчості, художньої літератури, записи, виконані студентами під час фольклорної, діалектологічної, етнографічної практик, різноманітні мовознавчі словники, наукові праці.

Мета курсу - формування етнолінгводидактичної культури мабутніх учителів-словесників, розвиток у них умінь етнолінгвістичного аналізу текстів при викладанні фахових предметів у загальноосвітньому закладі.

Завдання курсу:

- ознайомити студентів з особливостями етнолінгвопедагогічної підготовки як складової цілісної системи професійної парадигми вчителя-словесника, специфікою формування професійно-педагогічної, етнолінгводидактичної культури в умовах педагогічного університету;

-з′ясувати соціолінгвістичний, етнологічний, етнокультурознавчий підходи до формування культуро-мовної особистості вчителя-словесника;

- поглибити знання студентів про лінгводидактичні основи національно-мовного виховання;

- розширити уявлення студентів про національну специфіку мовної картини світу, функції мови, взаємозв’язок мови і культури, народну культуру як обَ'єкт етнолінгвістики, про розвиток етнолінгвістики в Україні і за кордоном;

- охарактеризувати етнолінгвінгводидактичні підходи до вивчення елементів лексики, фразеології, словотвору, граматики у текстах творів усної народної творчості, художньої літератури.

Курс спрямований на формування у студентів-філологів таких умінь: аналiзувати, зiставляти, порiвнювати, узагальнювати етномовнi явища; виконувати історико-культурологічні коментарі слів-історизмів, етнографізмів, діалектизмів, народних фразем; характеризувати етнокультурний оцінний зміст засобів словотвору, граматики, синтаксичних конструкцій, аналiзувати фольклорний або художній текст у поєднанні з наочністю (виробами народної
творчості, творами живопису, аудіо-, відеозаписами, фотографіями, мультимедійними засобами); здійснювати етнолiнгвiстичнi розвiдки у словниках української мови; проводити самостійну пошукову роботу з етнолінгвокультури рідного краю; добирати систему завдань, дидактичний матеріал, навчальну, навчально-методичну, наукову, довідникову літературу і використовувати їх у практичній діяльності, доцільно використовувати слова з національно-культурним компонентом, впливати на думку слухача, глядача.

Пропонована програма ґрунтується на сучасних підходах до творчої самореалізації особистості, враховує принципи системності, наступності, міжпредметних зв'язків, культуровідповідності, особистісно зорієнтованого навчання в підготовці майбутнього вчителя української мови і літератури. Теоретико-методологічною основою курсу є праці науковців з мовознавства, лінгводидактики, педагогіки (В.Жайворонка, В.Кононенка, М.Пентилюк, М.Стельмаховича та ін.). При укладанні програми курсу враховувалися міжпредметні зв'язки з дисциплінами загальногуманітарного, психолого-педагогічного, методичного, лінгвістичного, літературознавчих циклів.

Програма курсу розрахована на 56 годин (аудиторних занять – 40 год., з них лекційних -16 год., практичних - 24 год.; самостійної індивідуальної роботи – 16 год.) і містить п'ять модулів.

У модулі І "Роль курсу в системі професійної підготовки вчителя української мови і літератури" з'ясовуються особливості професійної підготовки вчителя-словесника, зокрема етнолінгвопедагогічної, окреслюється культурознавча концепція філологічної освіти, схарактеризовано основні засади етнолінгводидактики, поняття культуромовної особистості, лінгводидактичні основи національно-мовного виховання.

Модуль ІІ " Мовні знаки національної культури" присвячений розгляду питань взаємозв’язку мови і культури, принципів і прийомів етнолінгвістики, становлення даної науки, джерельного кола етнолінгвістичних студій, праць у галузі етнолінгвістики, етнопедагогіки.Модуль ІІІ "Формування етнолінгводидактичної культури вчителя-словесника" пропонує для аналізу лексеми, фраземи, слова-символи, деривати під кутом зору етнолінгвістичного підходу, пошукову роботу студентів у науково-дослідницькій лабораторії.

Розподіл навчального часу на теми може бути зміненим. Викладач може творчо працювати з програмою, самостійно обирати теми та питання, що виносяться на самостійне опрацювання, вносити корективи у завдання залежно від рівня підготовленості студентів, наявності літературних джерел для самопідготовки у фондах бібліотеки навчального закладу. Для активізації роботи студентів до кожного практичного заняття додається рекомендована література.

Програма передбачає індивідуальну самостійну роботу студентів із спецкурсу (аналіз статей, словників, довідників, опрацювання відо- і аудіозаписів фольклорного мовлення, матеріалів Інтернет-сайтів тощо), роботу над підвищенням культури усного і писемного мовлення, підготовку наукових робіт, повідомлень. Коло питань і пропонована література може бути розширена, доповнена студентом самостійно.

На захисті курсу студенти звітують розробленими етнолінгвістичними словниками, курсовими роботами. Кращі роботи пропонуються до участі у студентській науково-практичній конференції, для написання дипломної або магістерської роботи.


1.2.Тематичний план і розподіл годин з курсу


п/п

Назва теми

Кількість годин
Всього

Ауди

торних
Лекції

Практичні заняття

Самос

тійна робота
Модуль І.

Роль курсу в системі професійної підготовки вчителя української

мови і літератури
Тема І.1.

Пошуки нової освітньої парадигми вчителя української мови і літератури4

4

2

2

-
Тема 1.2.

Етнолінгвопедагогічна підготовка вчителя-словесника4

4

4

4

-
Тема 1.3.

Етнолінгводидактична культура педагога-словесника6

4

2

2

2
Модуль ІІ.

Мовні знаки національної культури
Тема 2.1.

Міждисциплінарний контекст етнолінгвістики
4

4

2

2

-
Тема 2.2.

Становлення етнолінгвістики


Тема 2.3.

Джерельне коло

етнолінгвістичних студій6

8


4

6


2

2


2

4


2

2


Модуль ІІІ.

Формування етнолінгводидактичної культури вчителя-словесника
Тема 3.1.

Етнолiнгводидактичний підхід до вивчення лексикології8

8

2

4

2
Тема 3.2.

Фразеологія як джерело національної педагогіки і лінгводидактики5

3

1

1

1
Тема 3.3.

Студіювання словотвору і граматики під кутом зору етнолінгвістики

і етнопедагогіки


5

3

1

2

2
Тема 3.4.

Етнолінгводидактич-

ний аспект пошукової роботи


6

2
2

4

Усього годин

56

40

16

24

16
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка