Інтерактивне навчання як форма організації пізнавальної діяльності учнів І. Формат тренінгу


Додаток 6. І група – кооперативне навчанняСкачати 259.94 Kb.
Сторінка5/5
Дата конвертації19.11.2018
Розмір259.94 Kb.
#65127
1   2   3   4   5


Додаток 6.

І група – кооперативне навчання.

Кооперативна (групова) навчальна діяльність - це форма (модель) організації навчання у малих групах учнів, об'єднаних спільною навчальною метою. За такої організації навчання учитель керує роботою кожного учня опосередковано, через завдання, якими він спрямовує діяльність групи. Кооперативне навчання відкриває для учнів можливості співпраці зі своїми ровесниками, дає змогу реалізувати природне прагнення кожної людини до спілкування, сприяє досягненню учнями вищих результатів засвоєння знань і формування вмінь. Така модель легко й ефективно поєднується із традиційними формами та методами навчання і може застосовуватися на різних етапах навчання.

Перший і найважливіший елемент при структуруванні кооперативного навчання - позитивна взаємозалежність. Позитивну взаємозалежність можна вважати успішно вибудованою, коли члени групи розуміють, що вони зв'язані один з одним такою мірою, що один не може бути успішним, якщо не будуть успішними всі.

Другий основний елемент спільного навчання - особиста взаємодія, що стимулює діяльність, причому важливо, щоб учні фізично розташувалися обличчям один одного. Учні мають разом займатися реальною діяльністю, в якій кожен працює не тільки на свій успіх, а й на успіх товаришів, спільно використовуючи наявні можливості, допомагаючи один одному, підтримуючи, заохочуючи й радіючи досягненням товаришів.

Третій основний елемент спільного навчання - індивідуальна і групова підзвітність. Два рівні підзвітності неодмінно слід структурно включати в уроки, ґрунтовані на кооперативному навчанні. Група має нести відповідальність за досягнення групових цілей, а кожен член групи має відповідати за свою частину роботи.

Четвертим основним елементом спільного навчання є розвиток навичок міжособистісного спілкування та спілкування в невеликих групах. Спільне навчання складніше за конкретне чи індивідуальне, оскільки учні мають одночасно виконувати певне завдання (вивчення змісту навчального предмета) і здійснювати групову роботу (ефективно функціонувати як єдина група). Соціальні здібності в учнів необхідно розвивати так само цілеспрямовано й наполегливо, як академічні навички. Навички керівництва, прийняття рішень, вироблення довіри, спілкування і розв'язання конфліктів дають учням змогу

П'ятим основним елементом кооперативного навчання є обробка (аналіз, опрацювання) даних про роботу групи. Таке опрацювання відбувається, коли члени групи обговорюють, наскільки успішно вони досягають своїх цілей і підтримують ефективні робочі взаємини.

Кооперативне навчання можна здійснювати не тільки в групах, а й у парах. Пара є різновидом навчального колективу, де відбувається взаємонавчання. Взаємодія учнів у парі порівняно з групою має певні особливості, що відбиваються на організації діяльності, але за механізмом впливу на розвиток дітей вона значною мірою подібна до групової діяльності. Роботу в парах застосовують і як окрему самостійну технологію навчання, і як підготовчий етап до роботи в групах, що допомагають розвитку в учнях комунікативних та інших умінь і навичок.

Основними ознаками групової роботи є:

 1. Розподіл класу на групи з метою досягнення конкретного навчального результату.

 2. Склад групи не може бути постійним упродовж тривалого часу. Він змінюється залежно від змісту й характеру навчальних завдань, які необхідно виконати.

 3. Кожна група розв'язує певну проблему, визначену завданням, яке може бути однаковим за складністю для гетерогенних груп або диференційним для гомогенних. За змістом і навчальною метою (незалежно від складу групи) завдання для групової роботи можуть бути однаковими для всіх груп, взаємодоповнювальними або послідовними за логікою матеріалу, що вможливлює вивчення проблеми з різних боків, а також різними за змістом і процедурою виконання.

 4. Завдання в групі виконують у такий спосіб, щоб уможливити оцінювання
  індивідуального внеску кожного члена групи та групи загалом.


Кількість учнів у групі залежить від загальної кількості їх у класі, характеру й обсягу знань, що опрацьовуються, наявності необхідних матеріалів, часу, відведеного на виконання роботи. Вона зумовлюється наданням кожному учневі можливості зробити чітко визначений внесок у виконання завдання. Оптимальною вважають групу з 3 - 6 осіб, бо за меншої кількості учням важко усебічно розглянути проблему, а за більшої - складно визначити, яку саме роботу виконав кожен учень.

Об'єднання в групи може здійснювати учитель (здебільшого на добровільних засадах, за результатами жеребкування) або самі учні за власним вибором. Існує кілька ефективних способів об'єднання учнів у групи.

Можна запропонувати учням розрахуватися на «перший, другий ...», об'єднати їх за порами року, квітами тощо (замість номерів можна скористатися кольоровими картками, різноманітними предметами тощо).

ІІ група – навчання в дискусії

Дискусії є важливим засобом пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання. Дискусія - це широке публічне обговорення якогось спірного питання. Вона значною мірою сприяє розвитку критичного мислення, дає змогу визначити власну позицію, формує навички обстоювання своєї думки, поглиблює знання обговорюваної проблеми.

Досвід використання дискусії у навчанні дає змогу сформувати деякі головні організаційно - педагогічні підвалини, які є спільними для будь - яких різновидів дискусії:

 • проведення дискусії необхідно починати з висування конкретного дискусійного питання (тобто такого, що не має однозначної відповіді і передбачає різні варіанти розв'язання, зокрема протилежні);

 • не слід висувати питання на кшталт: хто правий, а хто помиляється в тому чи іншому питанні;

 • у центрі уваги має бути ймовірний перебіг дискусії;

 • усі вислови учнів мають стосуватися обговорюваної теми

 • учитель має виправляти помилки і неточності, яких припускаються учні, та спонукати учнів робити те саме; учні, та спонукати учнів робити те саме;

 • усі твердження учнів мають супроводжуватися аргументацією, обґрунтуванням, для чого вчитель ставить питання на зразок „Які факти свідчать на користь твоєї думки?";

 • Дискусія може вирішуватися як консенсусом, так і збереженням існуючих розбіжностей між її учасниками.

ІІІ група – навчання в грі.

Модель навчання у грі - це побудова навчального процесу шляхом включення учня до гри (передусім ігрове моделювання явищ, що вивчаються).

Завдання педагога при застосуванні ігор у навчанні полягає в підпорядкуванні гри конкретній дидактичній меті.

В організації самої гри спостерігається зміщення акцентів із драматизації на їх внутрішню сутність (моделювання певних подій, явищ, певних ролей).

Ігрова модель навчання покликана реалізовувати, крім основної дидактичної мети, ще й комплекс цілей: забезпечення контролю виведення емоцій; надання дитині можливостей самовизначення; сприяння і допомога розвитку творчої уяви; надання можливості вдосконалення навичок праці в соціальному аспекті; надання можливості висловлювати свої думки.

Учням надають максимальну свободу інтелектуальної діяльності, що обмежується лише конкретними правилами гри. Учні самі обирають свою роль в грі; висуваючи припущення про ймовірний розвиток подій, створюють проблемну ситуацію, шукають шляхи її розв'язання, покладаючи на себе відповідальність за обране рішення. Учитель в ігровій моделі виступає інструктор, суддя - рефері, тренер, головуючий, ведучий.

Як правило, ігрова модель навчання має чотири етапи:

  1. орієнтація (введення учнів у тему, ознайомлення з правилами гри, загальний огляд її перебігу);

  2. підготовка до проведення гри (ознайомлення із сценарієм гри, визначення ігрових завдань, ролей, орієнтовних шляхів розв'язання проблеми);

  3. основна частина – проведення гри;

  4. обговорення.

Додаток 7.

ФРОНТАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ 1. Обговорення в загальному колі – це загальновідома технологія, яку застосовують, як правило, у комбінації з іншими. Її метою є з'ясування певних положень, привернення уваги учнів до складних або проблемних питань у навчальному матеріалі, мотивація пізнавальної діяльності, актуалізація опорних знань тощо. Вчитель має заохочувати всіх учнів до рівної участі й дискусії.

Як організувати роботу.

Бажано розташувати стільці або парти по колу. Весь клас обговорює ідеї чи події, що стосуються певної теми. Обговорення будується навколо запланованої або імпровізованої теми, яку слід чітко визначити для всіх присутніх до початку обговорення. Учні висловлюються за бажанням. Обговорення триває доки є бажаючі висловитися. Учитель бере слово (якщо вважає за потрібне) наприкінці обговорення. Він може висловити свою думку.

 1. Мікрофон ця технологія дає можливість кожному щось сказати швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.

Як організувати роботу.

Поставте питання класу. Запропонуйте класу якийсь предмет (ручку, олівець тощо), який виконуватиме роль уявного мікрофону. Учні передаватимуть його один одному, по черзі беручи слово.

Надавайте слово лише тому, хто утримує уявний мікрофон.

Запропонуйте учням говорити лаконічно і швидко (не більше хвилини). Не коментуйте і не оцінюйте надані відповіді.

 1. Незакінчені речення – цей прийом дає змогу ґрунтовніше працювати над формою висловлення власних ідей, порівнювати їх з іншими. Робота за такою методикою дає присутнім можливість долати стереотипи, вільніше висловлюватися стосовно запропонованих тем, але по суті і переконливо.

Як організувати роботу.

Визначивши тему з якої учні будуть висловлюватися в колі ідей або, використовуючи уявний мікрофон, учитель формулює незакінчене речення і пропонує учням закінчити його. Кожен наступний учасник обговорення має починати свій виступ із запропонованої формули. Учасники працюють зі відкритими реченням, наприклад: „на сьогоднішньому уроці для мене найважливішим відкриттям було...", „ця інформація дає нам підстави для висновку, що ...", „це рішення було прийнято бо..." тощо.

 1. Мозковий штурм - Це технологія колективного обговорення, що широко використовується для прийняття кількох рішень з конкретної проблеми. Мозковий штурм спонукає учнів виявляти уяву і творчість, уможливлює вільне висловлювання Мета „мозкового штурму" чи „мозкової атаки" полягає у збиранні якомога більшої кількості ідей щодо проблеми від усіх учнів упродовж обмеженого часу.

Як організувати роботу.

Після презентації проблеми і чіткого формулювання проблемного питання (його краще записати на дошці) запропонуйте всім висловити ідеї, коментарі навести фрази чи слова, пов'язані з цією проблемою.

Запишіть усі пропозиції на дошці чи на великому аркуші паперу в порядку їх виголошення без зауважень, коментарів чи запитань, не пропускаючи жодної.

Необхідно заохочувати всіх до висування якомога більшої кількості ідей. Варто підтримувати і фіксувати навіть фантастичні ідеї.

Наостанок обговоріть й оцініть запропоновані ідеї.

 1. Навчаючи – вчуся («Кожен навчає кожного», «Броунівський рух») – цей метод використовують при вивчені блоку інформації або узагальненні і повторенні вивченого. Він дає змогу взяти участь у переданні своїх знань однокласникам. Застосування цього методу надає загальну картину понять і фактів, щ їх необхідно вивчити на уроці, а також викликає певні питання й підвищує інтерес до навчання.

Як організувати роботу.

Завдання полягає в тому ,щоб поділитися своїм фактом і самому отримати інформацію від іншого учня.

Роздайте по одні картці кожному.

Упродовж кількох хвилин учні читають інформацію на картці. Перевірте чи розуміють вони прочитане.

Запропонуйте їм почати ходити по класу і ознайомлювати зі своєю інформацією однокласників.

Завдання полягає в тому ,щоб поділитися своїм фактом і самому отримати інформацію від іншого учня.

Коли учні завершать цю вправу, запропонуйте їм розповісти, відтворити отриману інформацію. Проаналізуйте і узагальніть набуті ними знання. Відповіді можна записувати на дошці

 1. Ажурна пилка («Мозаїка», «Джинг – со») - технологію використовують для створення на уроці ситуації, яка вможливлює спільну працю учнів з метою засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу. Ця ефективна технологія може замінити лекції у тих випадках, коли початкову інформацію повідомлено учням перед проведенням основного (базисного) уроку або вона доповнює такий урок.

Як організувати роботу.

Щоб підготувати учнів до уроку з великим обсягом інформації підготуйте індивідуальний інформаційний пакет для кожного учня (матеріали підручника, додаткові матеріали). Кожен учень буде входити до двох груп - „домашньої" і „експертної". Об'єднання учнів можна проводити за допомогою кольорів. У кожній „домашній" групі всі учасники будуть з різними кольорами, а в „експертній" - з однаковими.Завдання „домашніх" груп - опрацювати надану інформацію й опанувати її на рівні, достатньому для обміну цією інформацією. Після цього учні переходять до „експертних" груп.

Кожна „експертна" група має вислухати всіх представників і проаналізувати матеріал загалом, здійснивши його експертну оцінку за визначений час (для цього може знадобитися цілий урок, якщо матеріал складний чи об’ємний).

По завершенні роботи запропонуйте учням повернутися „додому". Кожен учень має поділитися інформацією, яку він отримав в експертній групі. Завдання «домашніх» груп – остаточне узагальнення та корекція всієї інформації.

Додаток 8.

Інструкція до застосування методу ПРЕС

 1. Позиція: почніть зі слів почніть зі слів „Я вважаю, що ..." та висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору.

 2. Обгрунтування: починаючи зі слів „...тому, що...", наведіть причину появи цієї думки, тобто поясніть , на чому ґрунтується докази на підтримці вашої позиції.

 3. Приклад: продовжуйте висловлювання словом „... наприклад..." та наведіть факти, дані, що підтверджують вашу позицію.

 4. Висновки: закінчте висловлювання „Отже (тому), я вважаю..." і узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, як необхідно діяти (це своєрідний заклик прийняти вашу позицію).


Список використаної літератури


 1. Баранов Н.П. Тренінги для вчителів з педагогічної майстерності. – Харків: «Основа», 2009 р.

 2. Бутакова В.М., Ершова А.П. Я иду на урок. Хрестоматия игровых приёмов обучения: Книга для учителя. – Москва, 2000 р.

 3. Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки: Вільний вибір. Відкритість. Діяльність. Зворотній зв’язок. Ідеальність: посібник для вчителів. – Луганськ: «навчальна книга», 2004 р.

 4. Дербеньова А.Г., Кунцевська А.В. Тренінги з розвитку комунікативності вчителів. – Харків: «Основа», 2010 р.

 5. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття») – Київ, 1994 р.

 6. Дзежговська І. Навчання вчителів. Підручник для викладача-тренера. – Львів, 2002 р.

 7. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: методичний посібник. – Київ, 2002р.

 8. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном воздасте. – Москва, 1983 г.

 9. Матюша І.К. Гуманізація навчання і виховання в загальноосвітній школі. – Київ, 1995 р.

 10. Падалка О.С. та ін. Педагогічні технології. – Київ, 1995 р.

 11. Панченко А., Пометун О., Ремех Т.Навчсання в дії як підготувати вчителів до застосування інтерактивних технологій. Методичний посібник. – Київ: «А.П.Н.», 2003 р.

 12. Пєхота О.М., Кіктенко А.З., Любарська О.М. Освітні технології. – Київ: «А.С.К.», 2004 р.

 13. Пометун О., Сущенко І. Молодь обирає дію. – Київ: «А.П.Н.», 2003 р.

 14. Прудченков А.С. Социально-психологический тренінг в школе. – Москва: «ЭКСМО-Пресс», 2001 г.

 15. Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. – Київ: «К.І.С.», 2003р.

 16. Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини. Під заг. редакцією Г.М.Лактіонової – Київ: «Науковий світ», 2003 р.

Каталог: uploads -> editor -> 1806 -> 204891 -> blog
1806 -> Презентація
1806 -> Закон Кулона. Мета уроку: Освітня: сформувати знання учнів про точкові заряді, про силу взаємодії між зарядами; пояснити взаємодію заряджених тіл існуванням електричного поля навколо них; ознайомити з впливом електричного поля на живі
1806 -> Фізкультхвилинки на уроках
1806 -> Урок з геометрії 9 клас Прямокутна система координат. Відстань між двома точками площини із заданими координатами
1806 -> Розробка години спілкування з гендерного виховання. Підготувала: Прокопюк І. Л., соціальний педагог нвк
1806 -> Сучасно – вокальне мистецтво Європи план оперне мистецтво. Рок – музика. Європейський джаз
1806 -> Правничий слайд: Підготувала: Новосьолова – Стрюк О. В., вчитель права нвк “Дивосвіт ”
1806 -> Підготувала Ейвазова Л. М. Виховна година до Дня Соборності та Свободи України
blog -> Урок 35 Клас 6 Тема. Атмосферний тиск і вітер. Постійні і змінні вітри. Мета : навчальна

Скачати 259.94 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка