Issn 2078-1628 Міністерство освіти І науки України Східноєвропейський університет економіки І менеджменту ВісникСторінка2/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.1 Mb.
#458
1   2   3   4   5   6   7

Випуск 1 (18), 2015
ISSN 2078-1628

Міністерство освіти і науки України

Східноєвропейський університет
економіки і менеджменту


Вісник

Східноєвропейського університету

економіки і менеджменту

Науковий журнал

СЕРІЯ:

ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ
Виходить 2 рази на рік
Заснований у серпні 2007 року

1 (18), 2015


Черкаси 2015
ISSN 2078-1628
ВІСНИК

Східноєвропейського університету

економіки і менеджменту

Серія: економіка і менеджмент 1 (18), 2015


Науковий журнал
Журнал визнано ВАК України як фахове видання з економічних наук (бюлетень ВАК України № 12, 2010 р.)РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Почесний редактор: Аблязов Р. А., д. т. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Інженерної академії України, президент Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.
Головний редактор: д. е. н. Савченко С. О.

Заступники головного редактора: д. е. н. Козловський В. В.; к. е. н. Дмитрук Б. П.
Редакційна колегія: д. е. н. Шпак Л. О.; д. е. н. Войтоловський М. В.; д. е. н. Ус Г. О.; д. е. н. Сергєєва Л. Н.; д. е. н. Кисель Р.; д. е. н. Медведєв В. Ф.; д. е. н. Чаплигін В. Г.; к. і. н. Захарова І. В.

Відповідальний секретар: Дешевенко Л. П.

Науковий журнал публікує статті з економічних проблем підприємств різних галузей промисловості, національного господарства, менеджменту, маркетингу, підготовлені науково-педагогічними працівниками, науковими співробітниками, аспірантами та здобувачами наукових ступенів вищих навчальних закладів, а також ученими та спеціалістами інших організацій, підприємств, установ.

Призначений для науковців, викладачів, аспірантів і студентів, спеціалістів національного господарства, державних і регіональних органів управління.


  • Статті для публікації в науковому журналі відбираються на умовах конкурсу.

  • Відповідальність за достовірність фактів, дат, назв, імен, прізвищ, цифрових даних, які наводяться, несуть автори статей.

  • Редакція може публікувати статті в порядку обговорення, не поділяючи точки зору авторів.

© Вісник Східноєвропейського університету

економіки і менеджменту, 2015

Серія: економіка і менеджмент


ЗМІСТ


НАШІ ЮВІЛЯРИ 5
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Дмитрук Б. П. Особливості та перспективи використання в Україні досвіду антикорупційної політики деяких країн світу 7

Германенко Л. М. Продовольча забезпеченість регіону як передумова національної продовольчої безпеки 20

Дешевенко Л. П. Туризм – пріоритетний напрям розвитку національної

культури й економіки 27

Міхно І. С. Методи фінансування утилізації відходів. Світовий досвід 33

Стрекаль О. О. Проблеми і пріоритети забезпечення ефективності

діяльності державних підприємств нафтогазового сектору України 46

Савченко А. М., Савченко І. А. Стратегічні орієнтири розвитку

регулювання конкурентних відносин в умовах глобалізації 54
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Лук’янова В. В., Свідерська А. В. Якісний аналіз зовнішньоекономічних

ризиків машинобудівних підприємств Хмельниччини 64

Макаренко О. І. Прогнозування розвитку промисловості Запорізької області 72

Плаксюк О. О. Система показників оцінки капіталу й ефективності

його використання 77

Грібахо О. О., Демидов О. А. Формування системи контролінгу підприємств

сфери послуг 86

Бровкіна Ю. О. Фактори внутрішнього середовища та їхній вплив

на економічну безпеку хлібопекарських підприємств 93

Лукашев С. В., Моргун Г. В. Вибір напрямів стратегії розвитку експортно-

імпортної діяльності підприємства на підґрунті результатів

стратегічного контролінгу 100
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Savchenko S., Alimov D., Savchenko M. Investigation of the effect of weights

of small and big capitalization companies assets within a portfolio on returns

during the crisis 112

Лось В. О., Синєокий А. О. Аналіз поведінки активів підприємств на ринку цінних паперів 122

Смаглій В. А., Хуткий О. В. Актуальні проблеми здійснення фінансового контролю у сфері оподаткування в Україні та шляхи вдосконалення 130
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Грабарєв А. В., Домрачев В. М. Застосування сучасних інформаційних систем

бізнес-аналітики у менеджменті 139
Про набір до аспірантури зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи,

моделі та інформаційні технології в економіці 146
НАШІ АВТОРИ 149
SUMMARY 151

CONTENTS
HEROES OF THE DAY 5
ECONOMY AND NATIONAL ECONOMIC MANAGEMENT

Dmytruk B. The peculiarities and opportunities of the usage of anti-corruption policy background of some countries in Ukraine 7

Germanenko L. The region food provision as a prerequisite for national

food security 20

Deshevenko L. Tourism as a priority area of the development of national culture

and economy 27

Mihno I. Methods of waste management financing. International experience 33

Strekal O. Problems and priorities of the effectiveness of state-owned enterprises

in the oil and gas sector of Ukraine 46

Savchenko A., Savchenko I. Strategic guidelines of competitive relations

regulation development in globalization 54
ECONOMY AND BUSINESS MANAGEMENT

Lukyanova V., Sviderska А. The quality analysis of foreign economic risks of machine-building enterprises in Khmelnytskyi region 64

Makarenko O. The forecasting of the development of Zaporizhya region industry 72

Plaksyuk O. The system of capital estimates indices and the effeciency of the usage

of the capital 77

Gribaho O., Demydov O. Formation of controlling system in service businesses 86

Brovkina Ju. The internal environment factors and their impact on economic

stability of bread making businesses 93

Lukashev S., Morgun A. The choice of the directions of development strategy of

enterprise export-import activity based on the results of strategic controlling 100
MONEY, FINANCE AND CREDIT

Savchenko S., Alimov D., Savchenko M. Investigation of the effect of weights

of small and big capitalization companies assets within a portfolio on returns

during the crisis 112

Los V., Syneoky A. The analysis of corporate assets in the securities market 122

Smagliy V., Khutky O. Current issues of financial control in taxation

in Ukraine and the options of its improvement 130
MATHEMATICAL METHODS, MODELS AND INFORMATION TECHNOLOGY IN ECONOMY

Grabarev A., Domrachev V. The implementation of modern information systems

of business analytics in management 139
Postgraduate registration and enrolment in speciality 08.00.11 – mathematical

methods, models and informational technologies in economics 146

OUR AUTHORS 149
SUMMARY 151

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Каталог: documents
documents -> Число. Натуральні числа. Римська система числення
documents -> Інформатіо-Консорціум
documents -> Стилі оформлення бібліографічних посилань для міжнародних публікацій ч. I
documents -> Стилі оформлення бібліографічних посилань для міжнародних публікацій Ч. II оксана Кордюкова, Наукова бібліотека Наукма
documents -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
documents -> І. Тазове передлежання плода. Вивчення наказу моз україни №899 від 27. 12. 2006 р. «Тазове передлежання плода»
documents -> Нетрадиційні методи оздоровлення
documents -> Маневицький професійний ліцей (№2 10. 2012)
documents -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет навчальної роботи орієнтована тематика курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вимоги до змісту та оформлення курсових робіт рівне


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка